Драч Ірина Іванівна

Драч Ірина Іванівна

Інформація

завідувач лабораторії управління формування професійної компетентності майбутніх викладачів вищої школи,

Закінчила Київський політехнічний інститут (1982 р.)

Спеціальність –автоматизовані системи керування

Кваліфікація– інженер-системотехнік

Тема докторської дисертації: «Теоретичні і методичні засади управління формуванням професійної компетентності магістрантів педагогіки вищої школи», 2014 р. (спеціальність 13.00.06 – теорія та методика управління освітою)

Автор понад 130 публікацій.

Основні наукові праці:

-  Драч І. І. Професійна компетентність викладача вищої школи : навч.-метод. посіб. / І. І. Драч ; НАПН України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти». – К., 2012. – 68 с.

-  Драч І.І. Управління формуванням професійної компетентності магістрантів педагогіки вищої школи: теоретико-методичні засади: монографія / І. І. Драч. – К.: «Дорадо-друк», 2013. – 456 с.

-  Драч І. І. Управління професійною підготовкою майбутніх фахівців на засадах компетентнісного підходу: навч.-метод. посіб. для студ. освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» з напрямів підготовки «Управління навчальним закладом» та «Педагогіка вищої школи»: у 2-х ч. / І. І. Драч; НАПн України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». – К., 2013  – Ч. 1.– 72 с.

-  Драч І. І. Управління професійною підготовкою майбутніх фахівців на засадах компетентнісного підходу: навч.-метод. посіб. для студ. освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» з напрямів підготовки «Управління навчальним закладом» та «Педагогіка вищої школи»: у 2-х ч. / І. І. Драч; НАПн України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». – К., 2013  – Ч. 2.– 52 с.

-  Теоретичні та методичні засади управління підготовкою фахівців з педагогіки вищої школи на основі компетентнісного підходу  в межах європейської  кредитно-трансферної системи організації  навчального  процесу : монографія / З. В. Рябова, І. І. Драч, Н. О. Приходькіна [та ін.]. — К. : ТОВ «Альфа-Реклама», 2014. — 338 с.

Коло наукових інтересів: компетентнісний підхід в освіті, професійна компетентність викладча вищого навчального закладу, сучасні тенденції в управлінні навчальними закладами, компетентнісно-орієнтоване управління професійною підготовкою майбутніх фахівців.

Здійснює наукове консультування аспірантів кафедри

Дисципліни, що викладає:

  1. Менеджмент організацій.
  2. Компетентнісно орієнтоване управління навчальним закладом.
  3. Моделювання діяльності фахівця.
  4. Моделювання освітньої та професійної підготовки фахівця
  5. Формування професійної компететності майбутніх фахівців