Рябова Зоя Вікторівна

Рябова Зоя Вікторівна

член науково-методичної ради Університету менеджменту освіти;

заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 26. 455. 03 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук зі спеціальності 13.00.06 –теорія і методика управління освітою.

Закінчила Харківський державний педагогічний інститут ім. Г. С. Сковороди (1989 р.)

Спеціальність–педагогіка і методика початкового навчання

Кваліфікація – вчитель початкових класів

Тема докторської дисертації: «Теоретико-методологічесні основи маркетингового управління навчальною діяльністю інститутів післядипломної педагогічної освіти», 2013 р. (спеціальність 13.00.06 – теорія і методика управління освітою)

Автор біля 150 публікацій.

Основні наукові праці:

-   Рябова З.В. Наукові основи маркетингового управління в освіті. Монографія / Зоя Вікторівна Рябова. – К.: Педагогічна думка, 2013. – 268 с.

-   Рябова З. В. Якістьосвіти в навчальному закладі. / Г. Ю. Кравченко, З. В. Рябова. — X.: Вид-во «Ранок», 2013. ‑ 176 с.

-  Рябова З. В. Метод проектів у розвитку якості початкової освіти / З. В. Рябова, Г. Ю. Кравченко – Харків : Вид-во «Ранок», 2013. – 145 с.

-  Рябова З. В. Модернізація функції зворотного зв’язку в сучасній теорії управління. / З. В. Рябова // Адаптивне управління: сутність, характеристика, моніторингові системи: Колективна монографія / За загальною редакцією Г.В.Єльникової. – Чернівці: Технодрук, 2009. – 572 с. С. 165-183.

-  Теоретичні та методичні засади управління підготовкою фахівців з педагогіки вищої школи на основі компетентнісного підходу  в межах європейської  кредитно-трансферної системи організації  навчального  процесу : монографія / З. В. Рябова, І. І. Драч, Н. О. Приходькіна [та ін.]. — К. : ТОВ «Альфа-Реклама», 2014. — 338 с.

Коло наукових інтересів: маркетингове управління в діяльності навчальних закладів системи загальної середньої освіти та системи післядипломної педагогічної освіти й сутність та механізм організації маркетингово-моніторингових досліджень якості освіти

Здійснює наукове консультування аспірантів та докторантів кафедри

Дисципліни, що викладає:

  1. Аудит і оцінювання управлінської діяльності
  2. Бізнес-планування проектно-орієнтованих організацій
  3. Маркетинг проектно-орієнтованих організацій
  4. Маркетингове управління навчальними закладами