Сергеєва Лариса Миколаївна

Сергеєва Лариса Миколаївна

Член спеціалізованої вченої ради Д 26. 455. 03 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук зі спеціальності 13.00.06 – теорія і методика управління освітою.

1976 р. – закінчила Київське міське педагогічне училище

1982 р. – Київський державний педагогічний інститут ім. М. Горького (нині Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова),

1992 р. – Київський інститут політології та соціального управління.

2000 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування управлінських навичок учнів вищих професійних училищ невиробничої сфери» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

2008 р. – доцент кафедри професійної освіти.

2013 р. після закінчення докторантури ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України захистила докторську дисертацію на тему: «Теоретико-методичні основи управління розвитком професійно-технічного навчального закладу» за спеціальністю 13.00.06 – теорія і методика управління освітою.

2014 р. – професор кафедри університетської та професійної освіти і права.

Автор понад 170 наукових праць, серед яких: монографії – 3 одноосібні та 4 колективні, навчально-методичних посібників – 15 (5 одноосібних), з яких 8 мають гриф МОН України, методичні рекомендації, навчально-методичні комплекси, наукові статті. Учасник Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій, науковий керівник аспірантів, докторантів; керівник двох експериментальних педагогічних майданчиків експериментів Всеукраїнського рівня.

Член науково-методичної ради відділення професійно-технічної освіти з професійної педагогіки, психології та змісту професійно-технічної освіти НАПН України; заступник головного редактора: наукового фахового видання «Вісник післядипломної освіти», науково-методичного журналу «Післядипломна освіта в Україні»; члена редакційної колегії журналу «Профтехосвіта» та журналу «ScienceRise».

 Нагороджена орденом «Знак Почета», медалями, Почесними грамотами МОН, НАПН України, знаком «Відмінник освіти України», «Антон Макренко», відзнаками Київського міського голови, Деснянської та Шевченківської у місті Києві районних державних адміністрацій.

Основні наукові праці:

 1. Сергеєва Л.м. Управління розвитком професійно-технічного навчального закладу: теорія і методика : монографія. / Л.М. Сергеєва; за наук. ред. В.В. Олійника  – К.– Херсон.: Айлант, 2013. – 452 с.
 2. Сергеєва Л.м. Теорія управління розвитком ПТНЗ на основі потреб регіонального ринку праці : монографія. Л.М. Сергеєва / за ред. В.В. Олійника. – Херсон : Айлант, 2012. – 244 с.
 3.  Сергеєва Л.М.      Управлінські навички молодшого спеціаліста: теорія та методика формування: Монографія /За ред. С.О.Сисоєвої/. К.: Кадри, –2001. – 202 с.
 4. Сергеєва Л.М. Праксіологічні засади управління розвитком професійно-технічного навчального закладу // Л. М. Сергеєва // Освітній менеджмент : проблеми теорії та практики : монографія / [Т. О. Дороніна, С. М. Амеліна, В.В. Гаманюк та ін.] ; за ред. Т. О. Дороніної. – Кривий Ріг : ТОВ ВНП «Інтерсервіс», 2014. – С. 15–32.
 5. Олійник В.В. Управління розвитком професійно-технічного навчального закладу : навчально-методичний посібник /В.Олійник, Л. Сергеєва – К. АртЕк, 2010. – 176 с.
 6. Сергеєва Л.М. Лідерство в управлінні професійно-технічним навчальним закладом : навч.-метод. посіб. /Л.М. Сергеєва – К. АртЕк, 2011. – 176 с.
 7. Сергеєва Л.М. Практикум педагогічної майстерності: навч.-метод. посіб. /[Л.М. Сергеєва, А.О. Молчанова, О.В. Пащенко] /за ред. В.В. Олійника /видання друге, перероблене і доповнене, К.: «Арт Економі», 2011. – 186 с.
 8.  Сергеєва Л.М. Моніторинг фахового успіху випускників професійних навчальних закладів: навч.-метод. посіб. /[Л.М. Сергеєва, Г.Г. Русанов, І.В. Ілько] /за ред. Л.М. Сергеєвої. Видання друге, перероблене і доповнене, К.: «Арт Економі», 2011. – 96 с.
 9.  Сергеєва Л.М. Інституції професійно-технічної освіти країн Європейського Союзу /Л.М. Сергеєва – К.: «АртЕк», 2012. – 118 с.
 10.  Сергеєва Л.М.Якісна професійно-технічна освіта – соціально вразливій молоді: навчально-методичний посібник / Л. М. Сергеєва, Н. З. Софій /за ред. Л. М. Сергеєвої –  Київ: «АртЕкономі», 2012. – 168 с.
 11.  Сергеєва Л.М. Лідерство : навч. побін. /Л.М. Сергеєва, В.П. Кондратьєва, М.Я. Хромей. [за наук. ред. Л. М. Сергеєвої]. – Івано-Франківськ, «Лілея НВ». 2015. – 296 с.