Волянюк Наталія Юріївна

Волянюк Наталія Юріївна

Освіта:

У 1994 році закінчила із відзнакою Санкт-Петербурзький Національний державний університет фізичної культури, спорту і здоров’я  ім. П.Ф. Лесгафта за спеціальністю «Фізична культура». 

Доктор психологічних наук з 2006 року. Дисертацію захистила 21 листопада 2006 р. у спеціалізованій вченій раді Інституту психології імені Г.С.Костюка АПН України. Номер диплома ДД № 005775.

Вчене звання професора отримала по кафедрі прикладної психології ДВНЗ УМО НАПН України (2008 р.). Атестат професора 12ПР № 005662.

Участь у наукових та творчих спілках:

Член редакційних колегій фахових журналів «Вісник післядипломної освіти», «Післядипломна освіта в Україні», «Горизонти освіти», «Вісник НТУУ «КПІ»», «Психологія діалогу і світ людини».

Професійний шлях:

З 8.09.1994 р. – 31.08.2000 р. – старший викладач кафедри здоров’я і фізичної культури Волинського державного університету імені Лесі Українки.

З 01.09.2000 р. – 01.09.2002 р. – доцент кафедри здоров’я і фізичної культури Волинського державного університету імені Лесі Українки

З 01.09.2005 р. – по теперішній час – професор кафедри загальної та практичної психології ДВНЗ УМО НАПН України.

Основні напрями наукової, педагогічної діяльності:

Вивчення різних аспектів психологічного супроводу професійного становлення майбутніх психологів, а також проблем психології спорту та психології праці.

Основні публікації та розробки:

Автор (співавтор) понад 200 наукових та навчально-методичних праць.

Психологія професійного становлення тренера / Наталія Волянюк: Монографія.– Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2006. – 444с.

Психодіагностика та психокорекція агресивності й тривожності: Монографія / Наталія Волянюк. – К.: ПрінтЛайн, 2008. – 243 с.

Економічна психологія: Навчальний посібник. – 3-те видання, перероблене і доповнене. – К.: ВД «Професіонал», 2008. – 464 с.(Розділ: Економічна психологія: еволюція, роль і місце в суспільстві).

Віктимологія та агресологія: навчальний посібникк. - Р.: «Прінт Хауз», 2010. – 265 с.

Технологія підготовки педагогів до попередження насильства та агресії в сім’ї: методичні рекомендації / [Н.Ю.Волянюк (розділ I; тема 1); Г.В.Ложкін (розділ II; тема 1); В.В.Папуша  (розділ IV);В.А. Бараннік (розділ I; тема 2); В.І.Карамушка (розділ III); О.П.Щотка (розділ II; тема 2)]; за заг. ред. Н.Ю.Волянюк. – Р.: «Прінт Хауз», 2011. – 146 с.

Психологія праці: Навчальний посібник / Г.В.Ложкін, Н.Ю.Волянюк,О.О.Солтик ; за заг. ред. Г.В.Ложкіна. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 191 с.

Брала участь в конкурсах, соціальних проектах, як:

Науковий керівник теми «Методичні засади підготовки педагогів до попередження насильства та агресії у сім’ї». Державної програми підтримки сім’ї на період 2010-2012 рр.

Підготовка кадрів: підготувала 5 кандидатів наук.

Особисті захоплення: науковий туризм.