ГЛАДУШ ВІКТОР АНТОНОВИЧ

ГЛАДУШ ВІКТОР АНТОНОВИЧ

Перший проректор - проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи
Доктор педагогічних наук, професор
Інформація

ORCID iD 
https://orcid.org/0000-0002-1721-5767

Профіль вченого у Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=c2MDTY0AAAAJ&hl=ru

Сторінка автора у Ел. Бібл. НАПН України 
http://lib.iitta.gov.ua/id/user/4041

 

Додаткові відомості

Освіта – вища, викладач педагогіки та психології

Досвід роботи – 39 років

Тема дисертації: «Теорія і практика післядипломної педагогічної освіти дефектологів в Україні (друга пол. ХХ – початок ХХІ ст.)»

Громадська діяльність – член асоціації корекційних педагогів України

Наукова діяльність

 1. Тема кафедри педагогіки, управління та адміністрування «Підготовка конкурентноспроможних фахівців в умовах освітніх змін» (керівник -  проф. Рябова З.В.).
 2. Тема НАПН України «Історія корекційної педагогіки в особах» (керівник - акад. Бондар В.І., Синьов В.М.).

Перелік продукції (за останні два роки)

Монографії

 1. Удосконалення підготовки корекційного педагога в умовах університетської освіти : [моногр.] В.А. Гладуш, З.П. Бондаренко, Н.В. Зимівець та ін. – Д.: Акцент ПП, 2015. – 324 с.

Посібники 

 1. Педагогіка вищої школи: теорія, практика, історія. Навч. посіб. / В.А. Гладуш, Г.І. Лисенко. – Д. : Акцент ПП, 2015. – 416 с.
 2. Організація та проведення педагогічної практики студентів / В.А. Гладуш, Т.П. Приходько. - Д.: Акцент ПП, 2015. – 108 с.
 3. Написання та оформлення дипломних робіт за спеціальністю «Корекційна (спеціальна) освіта» / В.А. Гладуш, І.Ф. Аршава. – Д.: ДНУ, 2016. – 34 с.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних 

 1. До питання формування формування професійної компетентності  педагога інклюзивного закладу / В.А. Гладуш, Я.Ю. Баранець // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». 2015. - № 1 (9), с. 71-78. (Index Copernicus)
 2. Науково-методична діяльність Миколи Опанасовича Козленка / В.А. Гладуш, В.І. Бондар // Актуальні питання корекційної освіти / зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / За ред. В.М. Синьова, О.В. Гаврилова № 10. – Кам’янець-Подільський, 2017. – С. 76–88. (IndexCopernicus)

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

 1. Культура взаємин суб’єктів педагогічного процесу як актуальна проблема педагогіки здоров’я / В.А. Гладуш // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Д. : ПДАБА, 2015. – С. 13-15. (фахове видання)
 2. До питання професійної самовизначенності розумово відсталих підлітків/ В.А. Гладуш, М.В. Лепетченко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка і спеціальна психологія / зб. наук. праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – № 30. – С. 34–41. (фахове видання)
 3. До питання професійної підготовки педагога системи інклюзивної освіти / В.А. Гладуш, М.В. Пархоменко // Науковий часопис НПУ ім..М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. – Вип. 32 Частина 1: зб. наук. праць/ НПУ ім. М. П. Драгоманова – К.:2016. – С. 44–48. (фахове видання)

Інші праці 

 1. До проблеми застосування інтерактивних методів у викладанні суспільних дисциплін / В.А. Гладуш, О.О. Грицай // Актуальні проблеми педагогіки: зб. наук. праць / ДНУ ім. Олеся Гончара, редкол.: В.А. Гладуш та ін. – Д., 2016. – Вип..3. – С 5–15.
 2. Комунікативні навички у дітей молодшого шкільного віку з комплексними порушеннями / В.А. Гладуш, Т.О. Приходько // Актуальні проблеми педагогіки: зб. наук. праць / ДНУ ім. Олеся Гончара, редкол.: В.А. Гладуш та ін. – Д., 2016. – Вип..3. – С 68–81.
 3. До питання формування соціально-побутових умінь у дітей з помірною розумовою відсталістю / В.А. Гладуш, М.О. Кавецька // Актуальні проблеми педагогіки: зб. наук. праць / ДНУ ім. Олеся Гончара, редкол.: В.А. Гладуш та ін. – Д., 2016. – Вип..3. – С 56–68.
 4. Корекція синдрому дефіциту уваги та гіперактивності методом, що заміщує онтогенез / В.А. Гладуш, Г.О. Вовченко // Актуальні проблеми педагогіки: зб. наук. праць / ДНУ ім. Олеся Гончара, редкол.: В.А. Гладуш та ін. – Д., 2017. – Вип. 4. – с. 32–38.
 5. Кроки запровадження інклюзивної освіти в Україні / В.А. Гладуш, А.А. Козлінська // Актуальні проблеми педагогіки: зб. наук. праць / ДНУ ім. Олеся Гончара, редкол.: В.А. Гладуш та ін. – Д., 2017. – Вип. 4. – с. 39–46.
 6. Шляхи збереження та підтримки сексуального здоров’я підлітків з порушенням інтелектуального розвитку / В.А. Гладуш, А.О. Кривортько // Актуальні проблеми педагогіки: зб. наук. праць / ДНУ ім. Олеся Гончара, редкол.: В.А. Гладуш та ін. – Д., 2017. – Вип. 4. – с. 47–53.
 7. Адаптацiя слабозорих школярiв молодшої школи на уроках фiзкультури / В.А. Гладуш, О.Д. Мещерякова // Актуальні проблеми педагогіки: зб. наук. праць / ДНУ ім. Олеся Гончара, редкол.: В.А. Гладуш та ін. – Д., 2017. – Вип. 4. – с. 54–61.
 8. Шкільна адаптація дітей з вадами зору: теоретичний аналіз проблеми / В.А. Гладуш, М.А. Плоха // Актуальні проблеми педагогіки: зб. наук. праць / ДНУ ім. Олеся Гончара, редкол.: В.А. Гладуш та ін. – Д., 2017. – Вип. 4. – с. 62–69.

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки)

 1. Особливості виховання гігієнічних навичок у дітей з порушеннями інтелекту / В.А. Гладуш, Н. Кириченко // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теоретико-методична спадщина Івана Гавриловича Єременка і сучасність» 24 жовтня 2016 р. – К. : вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. − Вип. 2. − С. 169−172.
 2. Особливості розвитку зорової пам'яті у дітей з легкою розумовою відсталістю / В.А. Гладуш, Ю.В. Полякова // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теоретико-методична спадщина Івана Гавриловича Єременка і сучасність» 24 жовтня 2016 р. – К. : вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. − Вип. 2. − С. 96-100.
 3. Особливості формування соціально-побутових умінь у дітей з помірною розумовою відсталістю / В.А. Гладуш, М.О. Кавецька // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теоретико-методична спадщина Івана Гавриловича Єременка і сучасність» 24 жовтня 2016 р. – К. : вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. − Вип. 2. − С. 18-23.
 4. До проблеми формування статеворольової ідентичності у підлітків з порушенням інтелектуального розвитку / В.А. Гладуш, А.О. Криворотько // Матеріали Другої Всеукраїнської наукової конференції «Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики» 26-27 травня 2017 р. Наук. ред. О.Ю. Висоцький. − Дніпро: СПД «Охотнік», 2017. – C. 26−27.
 5. Сексуальне здоров'я учня із інтелектуальними порушеннями: понятійно-категоріальний апарат / / В.А. Гладуш, А.О. Криворотько // МатеріалиВсеукр. наук.-практ. конф. «Спеціальна освіта: стан та перспективи» Харків, 17-18 травня 2017 року) / за ред. О.І. Проскурняк, Харківська гуманітарно-педагогічна академія – Харків, 2017. – С. 60−64.
 6. Інклюзивна освіта та здоров'я дітей з психофізичними порушеннями: проблеми сьогодення // МатеріалиВсеукр. наук.-практ. конф. «Спеціальна освіта: стан та перспективи» Харків, 17-18 травня 2017 року) / за ред. О.І. Проскурняк, Харківська гуманітарно-педагогічна академія – Харків, 2017. – С. 185−189.

Науково-організаційна діяльність

 1. Керівник проектної групи (гарант) освітньо-наукової програми спеціальності 016 «Спеціальна освіта».
 2. Науковий керівник кваліфікаційних робіт «магістра» студентів група ПВШ-16-Х (Зубенок В.В., Лисюк Р.С., Ушакова А.А., Мальченко М.М.); УНЗ-16-1 (Вирова М.В., Сакевич К.О., Андрієнко І.Л., Косянчук І.С.).

Науково-педагогічна діяльність

Наукове керівництво аспірантами, докторантами, здобувачами 

 1. Байбара Тетяна Володимирівна, тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за темою «Формування інформаційно-комунікативної компетентності логопеда в системі післядипломної педагогічної освіти», 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (4-й рік аспірантури).
 2. Антибура Юлія Олександрівна, тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за темою «Особливості індивідуального навчання дітей зі складними порушеннями психофізичного розвитку» 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (закінчила аспірантуру).
 3. Нетьосов Сергій Іванович, тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за темою «Теоретико-методичні основи інформаційно-комунікаційного забезпечення інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»,13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (здобувач).
 4. Шинкаренко В'ячеслав В'ячеславович, тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за темою «Теорія і практика патріотичного виховання старшокласників у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів», 13.00.07 – теорія виховання (здобувач). 

Міжнародна діяльність

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності 

 1. Стажування у закладі вищої освіти однієї із держав Західної Європи – упродовж 2018 р.
 2. Участь у роботі міжнародних науково-практичних конференцій.

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації 

 • «Науково-педагогічні працівники з проблем упровадження інформаційних технологій і дистанційного навчання в освітній процес університетів» ЦІППО УМО, кафедра ВОС та ІКТ (з 02.04 по 2.11. 2018 р.)

Свідоцтва про реєстрацію авторського права 

 1. Свідоцтво про реєстрацію права на твір № 65334. Навчальний посібник «Педагогіка вищої школи: теорія, практика, історія». Автор Гладуш Віктор Антонович, Лисенко Галина Іванівна. Дата реєстрації 16.05.2016