Клокар Наталія Іванівна

Клокар Наталія Іванівна

Перший проректор - проректор з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв'язків
Доктор педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України
Інформація

Researcher ID:
http://www.researcherid.com/rid/E-3080-2019

ORCID iD:  
https://orcid.org/0000-0003-2487-7483

Профіль  вченого  у  Google  Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=pJZIIpIAAAAJ

Додаткові відомості

Освіта: вища

Досвід роботи: у галузі освіти 37 років; вчитель англійської мови – 19 років; заступник директора школи з навчально – виховної роботи – 5 років; директор школи – 7 років; ректор регіонального закладу післядипломної педагогічної освіти – 13 років; директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації – 3 роки, професор кафедри – 2 роки.

Теми дисертації: кандидатська дисертація зі спеціальності 13.00.04.   Тема: «Психолого – педагогічна підготовка вчителя до інноваційної діяльності», 1997 рік; докторська дисертація зі спеціальності 13.00.06. Тема «Управління підвищенням кваліфікації педагогічних працівників в умовах післядипломної освіти регіону на засадах диференційованого підходу», 20011 рік.

Громадська активність: головний експерт швейцарсько – українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні».

Наукова діяльність

 З 2009 року – член спеціалізованої вченої ради Д 26. 455. 03 – ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України

Монографія

 1. Клокар Н. І. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників в умовах післядипломної освіти регіону на засадах диференційованого підходу : монографія / Н. І. Клокар. – Київ: ТОВ «Ніка– Прінт», 2010. – 528.

Науково – методичні, навчально-методичні посібники

 1. Клокар Н.І. Інституційний розвиток та професійний розвиток персоналу закладу післядипломної педагогічної освіти: Навчально- методичний комплекс.- Біла Церква: КОІПОПК.– 2008.– 666 с.+ CD – диск.
 2. Клокар Н.І. Технологія підготовки керівників освітніх організацій до управління змінами : навч.-метод. посіб. / Л. М. Карамушка, Н. І. Клокар, О. В. Чубарук ; за ред. Л. М. Карамушки. – Біла Церква : КОІПОПК.– 2008. – 120 с.
 3. Клокар Н.І. Технологія підготовки персоналу освітніх організацій до роботи в умовах соціально-економічних змін : навч.-метод. посібн. / Л. М. Карамушка, Н. І. Клокар, О. І. Бондарчук та ін. ; за ред. Л. М. Карамушки. – Біла Церква : КОІПОПК. – 2008. – 100 с.
 4. Клокар Н.І. Технологія формування управлінської команди освітньої організації : навч.-метод. посіб. / Л. М. Карамушка, Н. І. Клокар, О. А. Філь. — Біла Церква : Київ. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів.– 2008. -124 c.
 5. Клокар Н.І. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в управлінській діяльності та навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу : навч.-метод. посіб. / О. П. Вітюк, В. М. Захлюпаний, В. М. Радченко ; за ред. : Н. І. Клокар, О. В. Чубарук – Біла Церква : КОІПОПК.– 2008. – 104 с.
 6. Клокар Н.І. Організація та зміст діяльності наукових лабораторій інституту : наук.-метод. посіб. / за ред. : Н. І. Клокар, О. О. Дем’яненко. – Біла Церква : КОІПОПК. – 2008. – 136 с.
 7. Клокар Н. І. Використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності педагогічних, управлінських і методичних кадрів: наук. – метод. посіб. / Клокар Н. І., Чубарук О. В., Шевченко А. М. / за ред. О. В. Чубарук. – Біла Церква: КОІПОПК.– 2012. – 88 с.
 8. Клокар Н.І. Формування життєвих компетентностей вихованців інтернатних закладів: навч.-метод. посібник / автори-укладачі: М.В. Булах, Т.В. Пивовар, М.С. Шульга, М.П. Гончарук та ін. / за заг. ред. Н.І. Клокар. – Біла Церква : КОІПОПК. – 2012. –  98 с.
 9. Клокар Н.І. Сучасний урок інформатики: за матеріалами роботи слухачів обласної школи передового педагогічного досвіду Остапця В.С. : навч.-метод. посібник / упоряд: Остапець В.С., Федорчук В.А., Гончарук М.П. / за заг.ред. Н.І. Клокар. – Біла Церква : КОІПОПК.– 2012. – 146 с.
 10. Клокар Н.І. Модель інформаційно-навчального середовища спеціалізованої школи з поглибленим вивченням інформаційних технологій: навч. – метод. посібник  / укл. Вітюк О.П., Бодрик О.О., Шевченко А.М.; за наук. ред. Н.І. Клокар, О.В. Чубарук. – Біла Церква : КОІПОПК.– 2012. –  95 с.
 11. Клокар Н.І. Зерна досвіду : збірник навчально-методичних матеріалів. Випуск 3 / упоряд. : О.С. Бобкова, І.П. Бондарук, В.С. Качуровський, О.М. Лакіза, Т. А. Матущенко, С.І. Мірошник, Т.В. Редченко / за заг. ред. Н.І. Клокар. – Біла Церква : КОІПОПК, 2012.– 188 c.
 12. Клокар Н.І. Розвиток громадянських компетентностей в Україні. Компонент «Директори» » [Електорнний ресурс] / Н.І.Клокар, О.І.Садаєва, М.Журба та ін./ за заг. ред. Н.І.Клокар. – К.: DOCCU, 2016. – 189 с.
 13. Клокар Н.І. Параграф 5.1 «Розвиток професійних компетентностей керівників місцевих органів управління освітою в умовах децентралізації»/ Н.І.Клокар//Навчальний посібник «Менеджмент та маркетинг в сучасних освітніх організаціях»/кол. посібник за наук. ред. Н.І.Клокар, Н.А.Зінчук – Київ: ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти», 2017. — авторських 25 с.
 14. Клокар Н.І. Що таке методичний кластер як модель управління професійним розвитком педагогічних працівників та керівників закладів освіти на засадах демократичного громадянства?// Про актуальне в методичній діяльності: думки й поради експертів: мультимедійний науково – методичний комплекс: авторський колектив/ за наук. ред. проф. Т.М.Сорочан.– К.: 2017. – С.149 – 152. 

Концепції, положення,  навчальні програми. Спецкурси. Лекції. Нормативні документи

 1. Клокар Н.І. Програмно-методичні комплекси освітньої діяльності курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників за дистанційною формою навчання (із 39 спеціальностей) : електрон. наук.-метод. посіб. / кер. авт. кол. Н. І. Клокар. – Біла Церква : КОІПОПК, 2005–2008. – (Рекомендовано Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти МОН України : лист № 1.4/18-Г-2002 від 01.08.2008).
 2. Клокар Н. І. Концепція створення електронних навчально-методичних комплексів для учнів / Н. І. Клокар. –Біла Церква : КОІПОПК, 2008. – 12 с.
 3. Клокар Н. І. Положення про електронні навчально-методичні комплекси для учнів / Н. І. Клокар. - Біла Церква : КОІПОПК, 2008.-8 с.
 4. Клокар Н. І. Положення про навчальні плани, навчально-тематичні плани та програми освітньої діяльності курсів підвищення кваліфікації педагогічних, управлінських іметодичних кадрів / Н. І. Клокар. – Біла Церква : КОІПОПК, 2008. – 12 с.
 5. Клокар Н. І. Положення про організацію курсів підвищення кваліфікації педагогічних, управлінських і методичних кадрів у Київському обласному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів / Н. І. Клокар. – Біла Церква : КОІПОПК, 2009. – 36 с.
 6. Клокар Н. І. Положення про проведення щорічного обласного конкурсу-захисту Web-сайтів відділів, управлінь освіти, районних, міських методичних кабінетів, навчальних закладів / Н. І. Клокар. – Біла Церква : КОІПОПК, 2009. – 8 с.
 7. Клокар Н.І. Збірник навчальних програм спецкурсів, курсів за вибором і факультативів для допрофільної підготовки та профільного навчання : філологічний, суспільно-гуманітарний напрями / за заг. ред. Н. І. Клокар. – Біла Церква : КОІПОПК, 2010. – 184 с.
 8. Клокар Н. І. Концепція підвищення кваліфікації педагогічних працівників у післядипломній освіті регіону на засадах диференційованого підходу [Електронний ресурс] / Н. І. Клокар // Народна освіта. – 2011. Вип. 2 (14). Режим доступу : http://www.narodnaosvita.kiev.ua. – Назва з екрану.
 9. Клокар Н.І. Післядипломна педагогічна освіта – важлива ланка професійного вдосконалення кадрів. Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні /Нац. акад. пед. наук України; [редкол.: В. Г. Кремень (голова), В. І. Луговий (заст.голови), А. М. Гуржій (заст. голови), О. Я. Савченко (заст. голови)] ; за заг. ред.В. Г. Кременя. — Київ : Педагогічна думка, 2016. — С. 138 -146.
 10.  Робоча навчальна програма спецкурсу «Управління впровадженням європейських громадянських практик у систему освіти регіону (району, міста)», 2016. – 7 с.
 11.  Робоча навчальна програма спецкурсу «Управління впровадженням інклюзивної освіти в системі освіти району, міста», 2016. – 5 с.
 12.  Освітньо – професійна програма підвищення кваліфікації директорів опорних шкіл «Організація і зміст роботи опорної школи як закладу освіти інноваційного типу», 2016. – 26 с.
 13. Робоча навчальна програма  авторських курсів  «Організація і зміст роботи опорної школи як закладу освіти інноваційного типу» – 42 с.
 14. Клокар Н.І. Програма 6 – год. навчального модуля Компонента  2  «Директори шкіл» «Розвиток громадянських компетентностей в Україні», 2017. – 7 с.
 15. Клокар Н.І. Програма 12 – год. навчального модуля Компонента  2  «Директори шкіл» «Розвиток громадянських компетентностей в Україні», 2017. – 8 с.
 16. Клокар Н.І. Програма 24 – год. навчального модуля Компонента  2  «Директори шкіл» «Розвиток громадянських компетентностей в Україні», 2017. – 9 с.
 17. Клокар Н.І. Програма 72 – год. навчального модуля Компонента  2  «Директори шкіл» «Розвиток громадянських компетентностей в Україні», 2017. – 10 с.
 18.  Для забезпечення викладання на курсах ПК, навчання аспірантів і магістрів розроблено 56 матеріалів лекцій, тренінгів, круглих столів, тематичних дискусій та презентації до них.– 2016,  2017 рр.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

 1. Natalia KLOKAR. Розвиток професійних компетентностей керівників місцевих органів управління освітою в умовах децентралізації/ Natalia KLOKAR//ROCZNIK POLSKO-UKRAIŃSKI/ redakcja naukowa Kazimierz Rędziński Dmitro Herciuk; Częstochowa – Kijów – Lwów. –2016. – tom XVIII. – S. 399 – 414.
 2. Клокар Н.І. Управління впровадженням європейських громадянських практик в освіту України/Н.Клокар// Scientific Journal «ScienceRise: Pedagogical Education». – 2016. – №6 (2). –  С.39–47.
 3. Клокар Н.І. Концептуальні засади розвитку управлінських компетентностей директорів опорних шкіл у процесі підвищення кваліфікації/ Н.І.Клокар//Management of higher education quality:  problems and prospects/ [collection of scientific papers; edited Victor Oliynik].  – London, IASHE, 2017.– P.107 – 109.

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

 1. Клокар Н. І. Андрагогічна модель підвищення кваліфікації педагогів на засадах диференційованого підходу / Н. І. Клокар // Післядипломна освіта в Україні. – 2008. – № 2 (13). – С. 23–28.
 2. Клокар Н. І. Розвиток інформаційно-навчального середовища освітньої системи регіону в контексті забезпечення рівного доступу до якісної освіти /    Н. І. Клокар // Актуальні проблеми психології / ред. кол. : С. Д. Максименко (гол. ред.) [та ін.]. – К. : Наук. світ, 2007. – Т. 1, ч. 21 / 22 / за ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки, 2008. – С. 169–173.
 3. Клокар Н.І.  Актуальні проблеми психологічної підготовки менеджерів і персоналу організацій до забезпечення організаційного розвитку освітніх організацій [Електронний ресурс] / Л. М. Карамушка, О. А. Філь, Н. І. Клокар // Народна освіта. – 2008. – Вип. 3 (6). – Режим доступу : http://www.narodnaosvita. kiev.ua – Назва з екрану.
 4. Клокар Н. І. Музей історії освіти Київщини  як просвітницький і культурно-освітній центр [Електронний ресурс] / Н. І. Клокар, О. Д. Рокицька // Народна освіта. – 2008. – Вип. 1 (4). – Режим доступу : http://www.www.narodnaosvita.kiev.ua – Назва з екрану.
 5. Клокар Н. І. Проектування дистанційного навчання педагогічних працівників у системі післядипломної освіти регіону [Електронний ресурс] /    Н. І. Клокар // Народна освіта. – 2009. – Вип. 2 (8). – Режим доступу : http://www. narodnaosvita.kiev.ua. – Назва з екрану.
 6. Клокар Н. І. Інноваційна діяльність закладів післядипломної педагогічної освіти України / Н. І. Клокар // Каталог матеріалів Другої національної виставки навчальних закладів “Інноватика в освіті України”. – К., 2010. – С. 17–19.
 7. Клокар Н. І. Проблемно-модульна технологія підвищення кваліфікації педагогічних працівників на засадах диференційованого підходу / Н. І. Клокар // Обрії. – 2010. – № 1. – С. 7–11.
 8. Клокар Н. І. Соціально-педагогічний аналіз професійних потреб педагогів у міжатестаційний період / Н. І. Клокар // Освіта на Луганщині. – 2010. – № 2 (33). – С. 21–25.
 9. Клокар Н. І. Методика експериментального дослідження професійного розвитку педагогів у міжатестаційний період на засадах диференційованого підходу [Електронний ресурс] / Н. І. Клокар // Народна освіта. – 2010. – Вип. 3 (12). – Режим доступу : http://www.www.narodnaosvita.kiev.ua. – Назва з екрану.
 10. Клокар Н. І. Підвищення кваліфікації педагогічних, методичних та управлінських кадрів засобами дистанційного навчання / Н. І. Клокар // Наукова скарбниця освіти Донеччини. – 2010. – № 2 (7). – С. 47–54.
 11. Клокар Н. І. Теоретико-методологічні засади побудови моделі управління підвищенням кваліфікації педагогічних працівників / Н. І. Клокар // Гуманіт. вісн. ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. – 2010. – № 19. – С. 61–66.
 12. Клокар Н. І. Теоретико-методологічні засади та організаційно-управлінські механізми очно-дистанційного навчання в системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів регіону / Н. І. Клокар // Педагогіка і психологія проф. освіти. – 2010. – № 5. – С. 25–38.
 13. Клокар Н. І. Організаційно-педагогічні засади створення електронних навчально-методичних комплексів для учнів [Електронний ресурс] / Н.І.Клокар // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2010. – 6 (20). – Режим доступу :http://www.ime.edu-ua.net/em20/emg.html. – Назва з екрану.
 14. Клокар Н. І. Проектування дистанційного навчання педагогічних працівників у системі післядипломної освіти регіону / Н. І. Клокар // Постметодика. – 2010. – № 5 (96). – С. 17–24.
 15. Клокар Н. І. Теоретико-методологічні засади побудови моделі управління підвищенням кваліфікації педагогічних працівників на засадах диференційованого підходу в системі післядипломної педагогічної освіти регіону / Н. І. Клокар // Педагогічний альманах : зб. наук. праць / ред. кол. : В. В.Кузьменко (голова) [та ін.]. – Херсон : РІППО. – 2010. – Вип. 8. – С. 131–138.
 16. Клокар Н. І. Теоретико-методологічні засади побудови моделі підвищення кваліфікації в системі післядипломної педагогічної освіти / Н.І.Клокар // Післядипломна освіта в Україні. – 2010. – № 2. – С. 14–21.
 17. Клокар Н. І. Основні напрями та перспективи розвитку системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів регіону / Н. І. Клокар // Післядипломна освіта в Україні. — 2011. — № 2. — С. 31–38.
 18. Клокар Н. І. Теоретико-методологічні засади формування інформаційно-навчального середовища системи освіти регіону / Н. І. Клокар // Рідна школа. — 2011. — № 1/2(973-974). — С. 23–29.
 19. Клокар Н. І. Організаційно-педагогічні засади створення електронних навчально-методичних комплексів для учнів / Н. І. Клокар // Комп’ютер у школі та сім’ї. — 2011. — № 1(89). — С. 34–37.
 20. Клокар Н. І. Інформаційно-навчальне середовище системи освіти регіону як чинник професійного розвитку педагогічних, управлінських і методичних кадрів / Н. І. Клокар // Післядипломна освіта в Україні. — 2011. — № 1(18). — С. 72–75.
 21. Клокарь Н. И. Дифференциация технологий повышения квалификации педагогических кадров в условиях трансформации системы образования Украины / Н.И. Клокарь //  Педагогическая академия. [Москва]. – 2011. – № 2. –  С.  53-58.
 22. Клокар Н. І. Теоретико-методологічні засади стратегії розвитку регіональної системи післядипломної педагогічної освіти [Електронний ресурс] / Н. І. Клокар // Народна освіта. — 2011. — Вип. 3(15). — Режим доступу : http://www.narodnaosvita.kiev.ua
 23. Клокар Н. І. Теоретико-методологічні основи розроблення та впровадження технологій підвищення кваліфікації педагогічних кадрів регіону на засадах диференційованого підходу / Н. І. Клокар // Освіта на Луганщині. — 2011. — № 2(33). — С. 146–151. Клокар Н. І. Теоретико-методологічні засади формування інформаційно-навчального середовища системи освіти регіону / Н. І. Клокар // Рідна школа. – 2011. – №1–2 (973–974). – С. 23–29.
 24. Клокар Н. І. Теорія і практика моніторингового супроводу управління підвищенням кваліфікації педагогічних кадрів регіону Н.І. Клокар // Педагогічний альманах. – 2011. – №12. – Ч. 3. – С. 212-221.
 25. Клокар Н. І. Теоретико-методологічні засади управління професійним розвитком педагогічних кадрів регіону / Н.І. Клокар // Витоки. – 2012. –  №1(10). – С. 60-64.
 26. Клокар Н. І. Впровадження моделі управління підвищенням кваліфікації педагогічних працівників на засадах диференційованого підходу / Н. І. Клокар. – Обрії. – 2012. – №1 (34). – С. 24-32.
 27. Клокарь Н.И. Развитие профессиональных компетентностей педагогических кадров в условиях евроинтеграции [Электронный ресурс] / Наталия Ивановна Клокарь // Народна освіта. – 2012. – №2 (17). – Режим доступа :http://www.www.narodnaosvita.kiev.ua. – Название с экрана.
 28. Клокар Н. І. Організація та зміст науково-методичної роботи з педагогічними кадрами регіону в умовах впровадження нових стандартів освіти [Електроний ресурс] / Наталія Іванівна Клокар // Народна освіта. – 2013. – №3 (21). – Режим доступу : http://www.narodnaosvita.kiev.ua. – Назва з екрана.
 29. Клокар Н. І. Управління оптимізацією мережі навчальних закладів регіону: організаційний аспект  [Текст] / Н. Клокар // Післядипломна освіта в Україні. – 2013. – № 2. – С. 12-17.
 30. Клокар Н. І. Розвиток інформаційно-навчального середовища системи освіти регіону в умовах впровадження нових стандартів освіти [Текст] / Н. І. Клокар //Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2014.– № 3.–С. 3–6.
 31. Клокар Н.І.Теорія і практика моніторингового супроводу професійного розвитку педагогічних та управлінських кадрів регіону/ Н.І.Клокар// Післядипломна освіта в Україні.–2016.– №1.– с.91-95
 32. Клокар Н.І. Розвиток ціннісної складової  громадянських компетентностей директорів шкіл у системі підвищення кваліфікації/ Н.І.Клокар //Педагогічний альманах: збірник наукових праць/ редкол. В.В.Кузьменко (голова) та ін. – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти». – 2017.– Випуск 35. – С.188 – 194.
 33. Клокар Н.І. Концептуальні засади розвитку управлінських компетентностей  директорів опорних шкіл у процесі підвищення кваліфікації / Н.І.Клокар // Післядипломна освіта в Україні. – 2017. – С.3 – 8.
 34. Клокар Н.І. Освіта в ОТГ: нові підходи до управління в умовах децентралізації влади  /Н.І.Клокар, Г.Г. Науменко, Л.В.Гунько// Рідна школа. – 2018. – №1 – С.
 35. Клокар Н.І. Андрагогічна складова  наукової школи академіка Віктора Олійника/ Н.І.Клокар// Післядипломна освіта в Україні. Спецвипуск.– 2017. – № – С.6 – 10.

Матеріали і тези наукових, науково-практичних конференцій, семінарів

 1. Клокар Н. І. Теоретико-методологічні засади управління післядипломною педагогічною освітою регіону // Інноваційна освітня діяльність: регіональні аспекти : тези Міжнародної науково-практичної конференції (14-15 квітня 2011 р., м. Біла Церква) / за науковою редакцією В.В.Олійника, Н.І.Клокар, Л. М. Карамушки, В. В. Лапінського. – Біла Церква, 2011. – С. 86-90.
 2. Клокар Н. І. Розвиток інформаційно-навчального середовища системи освіти регіону як фактор ефективного управління закладом післядипломної педагогічної освіти / Н.І. Клокар // Матеріали науково-методичної конференції «Актуальні проблеми створення інформаційно-комунікативного освітнього простору для розвитку професійної компетентності педагогічних працівників». / упор. Г.А. Назаренко – Черкаси : ЧОПОПП, 2012. – С. 9-16.
 3. Клокар Н.І. Психологічні умови підготовки керівників та педагогічних працівників до розвитку організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів: програма дослідно-експериментального рівня / Н.І. Клокар, Чубарук О.В., Карамушка Л.М., Шевченко А.М. // Тези VІІІ Міжнародної конференції з організаційної та економічної психології (4-6 жовтня 2012 року, м. Алчевськ) «Психологія організаційного розвитку сучасних організацій у сфері освіти, промисловості та бізнесу». / за науковою ред. С.Д. Максименка,  Л.М. Карамушки – Київ, Алчевськ. – 2012. – С. 77-78.
 4. Клокар Н.І. Методичні кластери як модель управління професійним розвитком педагогічних працівників та керівників галузі освіти на засадах демократичного громадянства/ Н.І.Клокар//  Професійний розвиток та управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти в контексті трансформації освіти України: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 28 жовт. 2016 р.). — Київ, 2016. – С.25– 27.
 5. Клокар Н.І. Концептуальні засади розвитку управлінських компетентностей директорів опорних шкіл у процесі підвищення кваліфікації/ Н.І.Клокар//Management of higher education quality:  problems and prospects/ [collection of scientific papers; edited Victor Oliynik].  – London, IASHE, 2017.– P.107 – 109.
 6. Клокар Н.І. Ідеї Івана Зязюна щодо професійної орієнтації педагогічно обдарованої молоді в теорії і практиці післядипломної педагогічної освіти / Н.І.Клокар// Наукова спадщина академіка Івана Зязюна у вимірах сучасності й майбутнього: збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції.(м. Київ, 30-31 березня 2017 р.) / ред. колегія : В. П. Андрущенко, В. Г. Кремень, Н. Г. Ничкало ; укл. Н. В. Гузій. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – C. 183 – 186.
 7. Клокар Н.І. Розвиток ціннісної складової громадянських компетентностей директорів шкіл у системі післядипломної педагогічної освіти/ Н.І.Клокар// Професійна педагогіка і андрагогіка: актуальні питання, досягнення та інновації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 20–21 листопада 2017 р.) / [за ред. О. О. Лаврентьєвої, Т. М. Мішеніної]. – Кривий Ріг, 2017. –  С. 281-283.
 8. Клокар Н.І. Концептуальні засади розвитку управлінських компетентностей директорів опорних шкіл у процесі підвищення кваліфікації/ Н.І.Клокар// Матеріали Міжнародній науково-практичній конференції «Управління якістю вищої освіти: проблеми та перспективи». ДВНЗ «Університет менеджменту освіти». – 29 вересня 2017  року. – С.
 9. Клокар Н.І. Модернізаційні процеси і напрями інноваційних змін у системі післядипломної педагогічної освіти регіону/ Н.І.Клокар// Матеріали всеукраїнської науково – практичної конференції «Психолого – педагогічне забезпечення громадської підтримки освітніх інновацій». – ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».–1 листопада 2017 року. – С.
 10. Клокар Н.І. Розвиток ціннісної складової  громадянських компетентностей директорів шкіл у системі підвищення кваліфікації»/Педагогічний альманах: збірник наукових праць/ редкол. В.В.Кузьменко (голова) та ін. – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти». – 2017.– Випуск 35. – С.188 – 194.

Статті в іноземних та міжнародних виданнях

 1. Клокарь Н. И. Технологии повышения квалификации педагогических, управленческих и методических кадров / Н. І. Клокарь // Педагогическая академия [Москва]. – 2010. – № 1. – С. 52–57.
 2. Klokar N. Model of the Regional System of Distance In-service Teacher Training in Ukraine and Its Implementation / Natalia Klokar, Natalia Benderets, Alla Borbit // Journal of  Research in Innovative Teaching. – 2011 (March). – Volume 4, Issue 1. – P. 93-105.
 3. Клокарь Н. И. Дифференциация технологий повышения квалификации педагогических кадров в условиях трансформации системы образования Украины / Н.И. Клокарь //  Педагогическая академия. [Москва]. – 2011. – № 2. –  С.  53-58.
 4. Клокарь Н.И. Развитие профессиональных компетентностей управленческих кадров в условиях евроинтеграции / Н.И. Клокарь // Сборник материалов ІІ Международной научной конференции «Инновации, качество образования и развитие» / под общей ред. А.Д. Заманова – Баку, 2012. – С. 16-21.
 5. Natalia KLOKAR. Розвиток професійних компетентностей керівників місцевих органів управління освітою в умовах децентралізації/ Natalia KLOKAR//ROCZNIK POLSKO-UKRAIŃSKI/ redakcja naukowa Kazimierz Rędziński Dmitro Herciuk; Częstochowa – Kijów – Lwów. –2016. – tom XVIII. – S. 399 – 414.
 6. Клокар Н.І. Управління впровадженням європейських громадянських практик в освіту України/Н.Клокар// Scientific Journal «ScienceRise: Pedagogical Education». – 2016. – №6 (2). –  С.39–47. 

Наукове редагування

1. Клокар Н.І. Організація та зміст психологічного супроводу допрофільного і профільного навчання // Вісн. психол. служби Київщини : спецвипуск / за ред. Н. І. Клокар. – Біла Церква : КОІПОПК, 2009. – 160 с.

2. Н. І. Клокар [та ін.].Післядипломна педагогічна освіта: європейські орієнтири та регіональні пріоритети: тези Міжнар. наук.-практ. конф. (10 –11 верес. 2009 р., м. Біла Церква) ; за наук. ред. В. В. Олійника, Н. І. Клокар, Л. І. Даниленко. — Біла Церква : КОІПОПК, 2009. — 125 с. Клокар Н.І. Формування життєвих компетентностей вихованців інтернатних закладів: навч.-метод. посібник / автори-укладачі: М.В. Булах, Т.В. Пивовар, Я.С. Шульгач, М.П. Гончарук та ін. / за наук. ред. Н.І. Клокар. – Біла Церква : КОІПОПК. – 2012. –  98 с.

3. Клокар Н.І. Сучасний урок інформатики: за матеріалами роботи слухачів обласної школи передового педагогічного досвіду Остапця В.С. : навч.-метод. посібник / упоряд: Остапець В.С., Федорчук В.А., Гончарук М.П. / за наук.ред. Н.І. Клокар. – Біла Церква : КОІПОПК.– 2012. – 146 с.

4.Клокар Н.І. Модель інформаційно-навчального середовища спеціалізованої школи з поглибленим вивченням інформаційних технологій: навч. – метод. посібник  / укл. Вітюк О.П., Бодрик О.О., Шевченко А.М.; за наук. ред. Н.І. Клокар, О.В. Чубарук. – Біла Церква : КОІПОПК.– 2012. –  95 с.

5.Чернящук Н.Л. Управління якістю підготовки майбутніх інженерів-педагогів в умовах магістратури технічного університету: монографія / Н. Л. Чернящук ; за наук. ред. проф. Н. І. Клокар. – Луцьк: Терен, 2017.–548 с.

6.Клокар Н.І. Рецензія на  Курикулум підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників закладів освіти: збірник робочих програм (К., 2017)

Участь у науково-практичних заходах, науково-організаційна діяльність

 1. Участь у підготовці та проведенні науково – практичної конференції «»
 2. Підготовка та проведення круглого столу «Шляхи взаємодії відділу освіти РДА, загальноосвітньої  школи і місцевої громади  у створенні та розвитку опорного закладу освіти» у Фурсівській сільській раді Білоцерківського району
 3. Підготовка та проведення круглого столу «Влада, громада і опорна школа: досвід взаємодії школи» на базі Путрівського  НВК «ЗОШ І – ІІІ ст. – ДНЗ» - опорному закладі Васильківського району Київської області
 4. Підготовка і проведення круглого столу «Громада і опорна школа: співпраця для забезпечення якості освіти» у плані роботи Девятої міжнародної виставки «Інноватика у сучасній освіті»
 5. Участь у підготовці засідання наукової школи академіка Віктора Олійника, 2017 рік.

Науково-педагогічна діяльність

Наукове керівництво аспірантами, докторантами, здобувачами

 1. Кладікова Ю.В. «Розвиток  громадянських компетентностей керівників закладів освіти в умовах суспільних трансформацій» на здобуття освітнього ступеня доктора філософії, спеціальність 011– Науки про освіту
 2. Гунько Л.В. «Управління системою освіти об’єднаної територіальної громади в умовах децентралізації влади: теорія і практика» на здобуття освітнього ступеня доктора філософії, 281 Публічне управління та адміністрування
 3. Чернящук Н.Л. «Теорія і практика управління якістю підготовки майбутніх інженерів – педагогів в умовах магістратури технічного університету» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.06 – теорія і методика управління освітою.

Наукова школа / школи 

 1. Сотніченко І.І. Підготовка вчителів природничих дисциплін до профільного навчання старшокласників. 13. 00. 04. 2009 р.
 2. Бендерець Н.М. Розвиток педагогічної майстерності вчителів у процесі підвищення кваліфікації в умовах дистанційного навчання.13.00.04. 2013 р.

Міжнародна діяльність

Участь у міжнародних проектах

 1. Головний експерт швейцарсько – українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні»

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації

 1. Курси ПК з проблем впровадження ІКТ у навчальний процес курсів ПК (ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»), 2016 рік.
 2. Курси «Розвиток громадянських компетентностей директорів шкіл» (DOCCU), 2016 рік.