КРАВЧИНСЬКА Тетяна Сергіївна

КРАВЧИНСЬКА Тетяна Сергіївна

Учений секретар
кандидат педагогічних наук
Інформація

ORCID iD 
0000-0002-7521-3508

Профіль вченого у Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=jycuxpIAAAAJ&hl=ru

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України
http://lib.iitta.gov.ua/cgi/search/archive/simple?screen=Search&dataset=archive&order=&q=кравчинська&_action_search

  

Додаткові відомості

Освіта

 • 2004 р. Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, психолог
 • 2011 р. магістратура Київського університету імені Бориса Грінченка за спеціальністю «Управління навчальним закладом», кваліфікація керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання)
 • 2012-2015 рр. очна аспірантура ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України за спеціальністю 13.00.06 – теорія та методика управління освітою

Досвід роботи

 • З 2001 по 2012 роки працювала на посаді психолога.
 • З 2012 року обіймала посаду заступника директора з навчально-виховної роботи школи-дитячого садка І ступеня «Всесвіт» м. Києва.
 • З листопада 2015 року – старший викладач кафедри філософії і освіти дорослих ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.
 • З січня 2018 року – учений секретар ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».

Теми дисертацій

 • кандидатська дисертація зі спеціальності 13.00.06 – теорія та методика управління освітою «Управління мотивацією професійної діяльності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів».

Наукова діяльність

 • Тема НДР «Професійний розвиток фахівців у системі освіти лорослих: історія, теорія, технології» (РК 0117Ư002380) (2017–2019 рр., керівник – Т. М. Сидоренко, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри філософії і освіти дорослих). Підтема «Критерії та рівні професійного розвитку фахівців (на вибірці методичних працівників РМК)»

Перелік продукції (за останні два роки)

Посібники

 1. «Технології професійного розвитку педагогів : методичний порадник» // Кравчинська Т.С. розділ 3 п. 3.5.2. «Розвиток мотивації педагогічних працівників – успішність професійної діяльності» // УМО НАПН України, Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності ВНЗ «Агроосвіта». – Київ, 2016, [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://umo.edu.ua/images/content/institutes/cipo/kafedra_fod/elektr_zbirn/Golovna/Golovna.htm
 2. Сорочан, Т.М., Сидоренко, В.В., Скрипник, М.І., Єрмоленко, А.Б., Ілляхова, М.В., Кравчинська, Т.С., Левченко, В.В., Наумова, Вікторія Юріївна, Ніколенко, Л.Т., Панченко, Л.Ф. and Катюк, Я. Л. (2017) Курикулум підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників закладів освіти галузі знань 01 Педагогічна освіта: зб. робочих навчальних програм: авторський колектив ЦІППО [Електронний ресурс] / загальна ред. Т.М. Сорочан; наукова ред., упорядкування В.В. Сидоренко, М.І. Скрипник. К.: ЦІППО, 2017. 447 с. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/706868/ (дата звернення 26.05.2017). (Кравчинська Т. С. 1,09 др.арк.).
 3. Про актуальне в методичній діяльності: думки й поради експертів: мультемідійний науково-методичний комплекс: авторський колектив / за наук. ред. проф. Т.М. Сорочан. К.: Агроосвіта, 2017. – 728 с. (Кравчинська Т. С. 2,21 др.арк.)
 4. Професійний розвиток педагога Нової української школи в умовах формальної і неформальної освіти: збірник спецкурсів: авторський колектив / загальна ред. проф. Т. М. Сорочан; наукова ред., упорядкування В.В.Сидоренко, Я.Л.Швень, М.І.Скрипник. К.: Агроосвіта, 2018. 294 с. (Кравчинська Т. С. 2,06 др.арк.)

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних 

 1. Кравчинська Т. С. Етапи професіогенезу методистів районних методичних кабінетів у вимірі сучасного суспільства / Т. С. Кравчинська // Збірник наукових праць «Педагогічні науки». – Херсон, 2016. – Вип. 70. – Том 2. – С. 66–69, [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ps.stateuniversity.ks.ua/arkhiv-vidannya?id=17 (0,47 др. арк.) (Журнал індексується в міжнародній наукометричній базі даних Google Scholar. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).
 2. Кравчинська Т. С. Критерії професійного розвитку методистів районних методичних кабінетів у вимірі сучасного суспільства [Електронний ресурс] / Т. С. Кравчинська // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: зб. наук. пр. / [редкол. Л. Б. Лук’янова (голова) та ін.]; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – К., 2016. Вип. 1 (12). С. 138–144. – Режим доступу : http://lib./ iitta.gov.ua/706385/ (дата звернення 12.04.2017). (0,47 др. арк.). (Видання індексується Google Scholar).
 3. Кравчинська Т. С. Особливості управління освітнім процесом за дистанційною формою навчання [Електронний ресурс] / Т. С. Кравчинська // Збірник наукових праць «Педагогічні науки». – Херсон, 2017. – Вип. 75. – Том 2. – С. 120–124. – Режим доступу : http://www.ps.stateuniversity.ks.ua/file/issue_75/part_2/25.pdf (дата звернення 06.07.2017). http://www.ps.stateuniversity.ks.ua/arkhiv-vidannya?id=65 (журнал). (0,54 др.арк.). (Журнал індексується в міжнародній наукометричній базі даних Google Scholar. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

 1. Кравчинська Т. С. Показники та рівні професійного розвитку методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів) у вимірі сучасного суспільства [Електронний ресурс] / Т. С. Кравчинська // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: збірник наукових праць. – Випуск 29 (39). – 2017. – С. 11–14. – Режим доступу : http://www.pedtvor.npu.edu.ua/index.php/arkhiv-vipuskiv#випуск-№29-39-2017-р (дата звернення 13.12.2017 р.). – 0,47 др. арк.

Інші праці 

 1. Кравчинська Т. Особливості управління дистанційним навчанням / Т. Кравчинська // Рroceedings of the international academic congress «Еuropean research area: status, problems and prospects» / Proceedings of the International Academic Congress «European Research Area: Status, Problems and Prospects» Latvia, Riga, 01–02 September 2016, р. 69–70, [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://novaosvita.com.ua/wp-content/uploads/2016/09/Congress-Riga2016.pdf
 2. Кравчинська Т. С. Етапи професіогенезу методистів районних методичних кабінетів в умовах неперервної післядипломної освіти / Т. С. Кравчинська // Сучасна наука : теорія і практика / Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 24–25 червня 2016 р. – С. 28–30
 3. Кравчинська Т. С. Особливості управління у системі дистанційного навчання Moodle / Т. С. Кравчинська // Відкрита та дистанційна освіта: від теорії до практики / Збірник матеріалів Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції, м. Київ, 25-27 жовтня 2016 р. – С. 59–60.
 4. Кравчинська Т. С. Освіта дітей з особливими потребами [Електронний ресурс] / Т. С. Кравчинська // Післядипломна освіта в Україні. – Київ, 2017. – Вип. 1. – С. 77–79. Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/707088/ (дата звернення 18.06.2017). (0,34 др.арк.)
 5. Кравчинська Т. С. Педагогіка партнерства – основні ідеї, принципи та сутність [Електронний ресурс] / Т. С. Кравчинська // Підготовка керівних та педагогічних кадрів до реалізації Концепції Нової української школи: Збірник статей Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 6 квітня 2017 року. – Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2017. – С. 85–88, Режим доступу : http://conf-hano.at.ua/load/zbirniki/elektronnij_zbirnik_materialiv/4-1-0-680 (дата звернення 18.06.2017). (0,18 др. арк.).
 6. Кравчинська Т. С. Управління інклюзивним навчанням у дошкільному навчальному закладі / Т. С. Кравчинська // Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna «Innowacje i nowoczesne technologie w edukacji: wkład Polski i Ukrainy» Sandomierz, Polska 5–6 maja 2017, р. 150–153. (0,19 др.арк.)
 7. Кравчинська Т. С. Показники професійного розвитку методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів) [Електронний ресурс] / Т. С. Кравчинська // Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської Інтернет-конференції 28 квітня 2017 р. м. Київ ⁄ редкол.: В.В.Сидоренко, М.І.Скрипник, Я.Л.Швень. К.: ЦІППО, 2017. 424 с., с. 188–189, Режим доступу : http://umo.edu.ua/institutes/cippo/struktura/kafedra-fod/nauk-diyalnist (дата звернення 11.07.2017). (0,15 др. арк.).
 8. Кравчинська Т. С. Професійний розвиток методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів) в умовах впровадження Нової української школи / Т. С. Кравчинська // тематичний випуск журналу «Методист», К. : Шкільний світ, № 2(74), лютий 2018. – С. 38–41. (0,35 др.арк.).

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки)

 1. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Підготовка керівних та педагогічних кадрів до реалізації Концепції Нової української школи», м. Харків, 6 квітня 2017 р. Тема доповіді «Педагогіка партнерства – основні ідеї, принципи та сутність».
 2. ІІ-га Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференції «ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ФАХІВЦІВ У СИСТЕМІ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ: ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЇ» 28 квітня 2017 року, місто Київ. Тема доповіді «Показники професійного розвитку методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів)».
 3. Міжнародна науково-практична конференція «Інновації та сучасні технології в системі освіти: внесок Польщі та України» м. Сандомир, Польща 5–6 травня 2017 р. Тема доповіді «Управління інклюзивним навчанням у дошкільному навчальному закладі».
 4. ІІ-га Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-Педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти», 26 травня 2017 р., м. Київ. Доповідь «Розвиток мотивацій навчально-професійної діяльності студентів».
 5. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічне забезпечення громадської підтримки освітніх інновацій», 01.11.2017, м. Київ (тема: Професійний розвиток методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів) в умовах впровадження Нової української школи).
 6. Круглий стіл з онлайн-трансляцією «Нова українська школа: виклики для професійного розвитку педагогічних працівників», 22 лютого 2018 року (програмка, сертифікат, виступ, стаття «Професійний розвиток методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів) в умовах впровадження Нової української школи»).

Науково-організаційна діяльність

 1. Учений секретар Вченої ради ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.
 2. Відповідальний секретар науково-методичної ради ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.
 3. Секретар кафедри філософії і освіти дорослих ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

 

Міжнародна діяльність

Участь у міжнародних проектах

 1. Учасник Українсько-австрійського проекту «Нові вимоги до компетенцій керівників шкіл в Україні» (Проектне бюро «КультурКонтакт» Австрія) 2016-2018 рр.

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації

 1. Сертифікат учасника науково-практичного семінару «Технологія створення веб-ресурсу викладача» 1 квітня 2016 р., м. Київ (30 год. / 1 кред.).
 2. Сертифікат учасника науково-практичного семінару «Технологія створення веб-ресурсу викладача» 1-3 червня 2016 р., м. Київ (обсяг 0,5 кредиту ECTS).
 3. Сертифікат учасника одноденного тренінг-семінару «Інноваційні інструменти навчання фінансової грамотності на основі компетентнісного підходу» 13.09.2017, м. Київ.
 4. Сертифікат участі у тренінгу «Вступ до освіти дорослих» (19-21 жовтня 2017 р., м. Київ), що проводився Представництвом DVV International в Україні за підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини. Тривалість тренінгу – 24 академічні години.
 5. Сертифікат тренера Нової української школи (30 год. / 1 ECTS), м. Київ, 2018.