Наукова діяльність

Одним із стратегічних завдань суспільного розвитку України є формування й ефективне використання кадрового потенціалу навчальних закладів системи післядипломної педагогічної освіти шляхом гармонізації  основних  параметрів формування їх науково-педагогічного потенціалу.

Наш Університет проводить ґрунтовну освітню, навчально-методичну, науково-дослідну та експериментальну діяльність з урахуванням державної політики у сфері вищої освіти, що сприяє фаховому зростанню керівних, науково-педагогічних і педагогічних кадрів.

Науково-дослідну діяльність Університету спрямовано на реалізацію державної політики у галузі післядипломної освіти й освіти дорослих, удосконалення науково-дослідної і навчально-методичної роботи, оптимізацію системи підвищення кваліфікації керівних, науково-педагогічних і педагогічних кадрів та підготовки фахівців з вищою освітою для галузей освіти, економіки та менеджменту, впровадження у навчально-виховний процес сучасних ідей педагогіки, андрагогіки, валеології, акмеології,  менеджменту, сучасних освітніх технологій, розвиток професійної траєкторії працівників, створення умов щодо здійснення науковцями досліджень у різних галузях знань, спираючись на накопичену в НАПН України, Університеті, закладах післядипломної педагогічної освіти наукової ресурсної бази.

Одним з найважливіших напрямів діяльності Університету є сприяння активізації наукової діяльності в системі ППО і підготовці власних науково-педагогічних кадрів.

Наукова діяльність Університету забезпечується високопрофесійними науковими та науково-педагогічними працівниками, які є основою складової наукового потенціалу. Нині в Університеті на постійній основі працює понад   80 % наукових працівників, які мають науковий ступінь. Оновлення та якісне поліпшення складу науково-педагогічних і наукових працівників – найголовніші чинники успішного виконання науково-дослідних тем.

Науково-дослідна робота в Університеті має системний комплексний характер, охоплює важливі аспекти теорії і практики післядипломної освіти, орієнтована на одержання нових науково-прикладних результатів та їх ефективне використання у практичній діяльності.

         За результатами досліджень учених Університету щорічно виходять друком сотні наукових праць, зокрема, в зарубіжних наукових журналах, що вводить результати досліджень у міжнародний науковий обіг. Науковці щорічно беруть участь у міжнародних та всеукраїнських виставках, на яких Університет нагороджено золотими медалями та дипломами МОН України.

              Високий рівень сформованості наукового потенціалу забезпечив успішне виконання тимчасовими творчими колективами держбюджетної науково-дослідної роботи за напрямами «Післядипломна освіта», «Психологія професійної освіти», «Організаційна психологія та психологія праці» упродовж 2015 р.

У 2016 році продовжується впровадження результатів виконання держбюджетних наукових тем, які виконувалися у 2012–2014 рр., 2015 р.

Основні продукти досліджень, отримані в межах виконання держбюджетних НДР, планується впроваджувати у практику на локальному та регіональному рівнях шляхом оприлюднення та апробації результатів. Об’єктами упровадження є органи державної влади та місцевого самоврядування, навчальні заклади, наукові установи. Про це свідчать програми науково-практичних конференцій (міжнародних, всеукраїнських, регіональних), семінарів, он-лайн вебінарів, форумів, «круглих столів» тощо. Про рівень конференцій свідчить активна участь в їх роботі науковців з провідних університетів і наукових закладів США, Азербайджану, Узбекистану, Польщі, Німеччини, Білорусі, Росії.

Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти. Науково-дослідна робота в ЦІППО здійснюється з метою розроблення шляхів оптимізації освітнього процесу та покращення якості підвищення кваліфікації й перепідготовки керівних, педагогічних і науково-педагогічних кадрів освіти.

Реалізацію основних форм наукової діяльностіНавчально-наукового інституту менеджменту та психології  спрямовано на гармонійне формування і всебічний розвиток особистості майбутнього фахівця, повне розкриття його творчих зусиль і майбутніх фахових знань, створення умов для сапопізнання та самореалізації.

Згідно з принципами Болонського процесу та Національною рамкою кваліфікацій Інститут використовує принципово нову парадигму вищої освіти СВЕ (Competence – basededucation), основану на формуванні у студентів певних компетенцій та діагностуванні рівня компетентностей випускників Університету як результату вищої освіти.  Тому, одним із пріоритетних його завдань є підвищення якості та ефективності науково-дослідної роботи, а також її активізація на кафедрах з урахуванням національних та європейських фахових стандартів о освітньої діяльності у ВНЗ.

Науково-дослідна робота Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти спрямована на впровадження наукових здобутків педагогічної теорії та практики в діяльності всіх структурних підрозділів з метою поширення інноваційних педагогічних технологій, новітніх виробничих технологій в систему підвищення кваліфікації педагогічних працівників, а також підготовку бакалаврів і магістрів.

З метою створення якісного інформаційного забезпечення науково-дослідної діяльності Університету та формування його відкритого інформаційного простору Науковою бібліотекоюведеться системна і систематична робота, книжковий фонд якої налічує понад 110 тис. примірників навчальної та наукової літератури. До послуг читачів представлено 64 підписних періодичних видань України та країн СНГ, а також ресурс Депозитарію електронних ресурсів, метою створення якого є забезпечення інформаційних потреб педагогічних, науково-педагогічних співробітників, слухачів та студентів Університету, їх накопичення, систематизація та зберігання інтелектуальних продуктів в одному місці, а також поширення цих матеріалів  у світовому науково-освітньому середовищі.

У процесі багаторічної наукової діяльності в Університеті сформовано потужні наукові школи, які очолюють провідні науковці Олійник В. В., Бондарчук О. І., Дмитренко Г. А., Лушин П. В., Маслов В. І. (Посилання на «Наукові школи»).

У формуванні наукового потенціалу Університету беруть участь аспіранти і докторанти. Профіль підготовки аспірантів відповідає пріоритетним напрямам наукової діяльності університету та фактично охоплює всі напрями, за якими в Університеті здійснюється підготовка фахівців за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями. Під час розроблення планів підготовки науково-педагогічних кадрів враховуються потреби кафедр в докторах та кандидатах наук з урахуванням перспективного розвитку спеціальностей та наявного складу кафедр.

Підготовка наукових кадрів в аспірантурі та докторантурі Університету здійснюється за спеціальностями: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти; 13.00.06 – теорія та методика управління освітою; 19.00.01 – загальна психологія, історія психології; 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи; 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

У 2016 році продовжить свою роботу Всеукраїнська школа молодого науковця. Навчально-консультаційну роботу Школи забезпечують провідні науковці НАПН України, голова та вчені секретарі спеціалізованих рад, почесні професори кращих ВНЗ України, завідувачі кафедр та викладачі УМО, а також закладів Консорціуму. Основними формами роботи з молодими науковцями є методологічні семінари, тренінги, майстер-класи, колективні та індивідуальні консультації, психолого-педагогічні практикуми та спецкурси, тренінги; психолого-педагогічні консиліуми; ділові ігри; методичні сесії; науково-практичні конференції; педагогічні читання, брифінги, дебати, дискусії, портфоліо тощо.

Наукова діяльність Університету спрямована на активне спілкування з науковцями країн ближнього та далекого зарубіжжя: США, Греції, Франції, Німеччини, Австрії, Польщі, Росії, Білорусі, Азербайджану, Казахстану. З цією метою в Університеті щорічно проводиться більше десятка міжнародних і республіканських конференцій, на яких науковці спілкуються, обмінюються думками та ідеями, виносять на широкий загал результати досліджень, здійснюють їх апробацію та узагальнення.

Наукометрична база даних – бібліографічна і реферативна база даних стали дієвими інструментами для відстеження цитування статей науковців Університету, опублікованих у наукових виданнях.

Для оцінювання результативності наукової діяльності науково-педагогічних працівників Університету важливе місце відводиться наукометрії – напряму досліджень, що вивчає когнітивні комунікації в науці за частотою цитувань наукових робіт та їхніх авторів (див. посилання «Наукометрія»).

На виконання Постанови НАПН України «Про проведення роботи з представлення публікацій НАПН України в світовій системі наукових публікацій» від 17 грудня 2009 р. № 1-7/12-393, Постанови Президії НАПН України «Про представлення публікацій учених НАПН України в світовій системі наукових комунікацій» від 16 травня 2013 р. № 1-7/7-148 та розпорядження ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України «Про заходи з виконання постанови Президії НАПН України від 16.05.2013 р. № 1-7/7-148 «Про представлення публікацій учених НАПН України в світовій системі наукових комунікацій», відповідно до вимог міжнародних наукометричних баз даних та з метою подальшого розвитку педагогічної науки й післядипломної педагогічної освіти, зростання їх конкурентоспроможності та ступеня інтеграції до світового наукового товариства проведено низку заходів:

Здійснено редакційне оформлення публікацій відповідно до вимог міжнародних стандартів у таких виданнях Університету: збірник наукових праць «Вісник післядипломної освіти», електронний журнал «Теорія та методика управління освітою».

Вивчено питання щодо присвоєння науковим виданням УМО міжнародного стандартного номера періодичного видання (ISSN).

Розширено географію публікацій у наукових виданнях УМО, охоплено всі регіони України.

Проведено наради з працівниками структурних підрозділів Університету щодо організації доступу до електронних ресурсів міжнародних наукометричних баз даних Skopus (Голандія), Web of Science (США). а також провідних світових видавництв наукової періодики Elsevier, Springer, підготовки та можливості представлення   в них власних публікацій за гуманітарним напрямом.

Подано заявку в експертну систему щодо реєстрації електронного фахового видання Університету «Теорія та методика управління освітою» в міжнародній наукометричній базі даних Skopus.

Поширенню наукових здобутків науково-педагогічних працівників сприяє наявність низки наукових періодичних видань,  засновником та співзасновником яких є Університет, а саме: Науковий журнал «ScienceRise» (фахове видання), збірник наукових праць «Вісник післядипломної освіти» (фахове видання), електронний науковий журнал «Теорія і методика управління освітою» (електронне фахове видання), міжгалузевий науково-освітній журнал «Післядипломна освіта в Україні», збірник наукових праць «Простір арт-терапії».

Стратегія розвитку наукової діяльності Університету менеджменту освіти визначає його сучасну і майбутню моделі як навчально-науково-інноваційного вищого навчального закладу, а також всеукраїнського інноваційного центру ППО, високорейтингового вищого навчального закладу, який упроваджує ідеологію ВНЗ дослідницького типу, де наукова діяльність є однією з основних домінант розвитку, якій притаманне органічне поєднання наукового й навчального процесів, єдність фундаментальності та професіональності змісту освіти.

Системний розвиток ресурсів здійснення науково-дослідної діяльності, а також увага адміністрації Університету до цього напряму діяльності дає змогу з впевненістю вважати його провідним закладом у інтегруванні академічної науки та вищої і післядипломної освіти у процеси глобалізації світового освітньо-наукового простору, осередком здобуття нових знань у системі післядипломної педагогічної освіти у процесі підвищення кваліфікації педагогічних та керівних кадрів освіти й професійної підготовки бакалаврів і магістрів у галузі управління, менеджменту, педагогіки та психології, центром проведення досліджень за пріоритетними напрямами розвитку педагогічної науки і практики та координуючим центром.