Наукові здобутки працівників ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України

 

Монографії 

 1. Кириченко М.О. Формування ідеології інформаційного суспільства в умовах глобальної інформатизації: тенденції, парадигми, перспективи розвитку: [Монографія] / Микола Кириченко; Мін-во освіти і науки України, Університет менеджменту освіти НАПН України. - Харків: Вид-во ПП "Технологічний Центр", 2017. - 320 с.
 2. Культура цільового управління в національній системі освіти: гуманістичний контекст : кол. монографія / О.Л. Ануфрієва, Г.А. Дмитренко, М.О. Кириченко [та ін.]; за заг. ред. Г.А. Дьитренка,  В.В. Олійника. - Луцьк : Вежа-Друк, 2017. - 412 с.
 3. Кириченко М.О., Маслов В.І. Наукові засади та функції компетентного менеджменту у загальноосвітньому навчальному закладі: монографія / М. О. Кириченко, В. І. Маслов. –Луцьк: ВІППО, 2015. – 188 с.
 4. Гусєв В.О. Інституційне забезпечення кадрової політики у публічному управлінні: місія, роль та місце Національної академії державного управління при Президентові України : кол. моногр. / авт. кол. : Ю. В. Ковбасюк, А. І. Семенченко, Ю. П. Сурмін, В. О. Гусєв та ін. ; за заг. ред. д-ра держ. упр., проф. Ю. В. Ковбасюка. – К. : НАДУ, 2015. – 160 с.
 5. Любченко Н.В. Теорія та практика управління професійним розвитком науково-педагогічних та педагогічних працівників в умовах трансформаційних змін в освіті : кол. моногр. / Є. Р. Чернишова, Л. М. Колосова, Н. В. Любченко, М. Е. Морозова ; за наук. ред. Є. Р. Чернишової. — Луцьк : Вежа-Друк, 2015. — 296 с.
 6. Карамушка Л.М. Психологічні чинники професійного вигорання працівників державної фіскальної служби України : монографія / Л. М. Карамушка, О. І. Бондарчук, Т. В. Грубі. – К. - Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2015. – 250 с. (8/ 4 др.арк.).
 7. Стефанова О. А. Формування транзитного суспільства / О. А. Стефанова // Оцінка населенням сучасної України транзитивно-модернізаційних змін у культурі і способі життя: монографія / під заг. ред. В. Д. Гвоздецького, М. Ю. Зеленського. – К., 2015. – 18 с.
 8. Степко М. Ф. Особливості реформування вищої освіти в умовах децентралізації системи управління вищими навчальними закладами та посилення їх автономії / М. Ф. Степко // Економічні та соціальні аспекти ефективного розвитку вищої школи» / колектив авторів ; за заг. ред. чл.-кор. НАПН України, д-ра екон. наук, проф. І. М. Грищенка. - К. : Педагогічна думка, 2015. - С. 284-307.
 9. Алейнікова О. В. Напрями активізації джерел фінансування сільського господарства / О. В. Алейнікова // Фінансове забезпечення інноваційного розвитку національної економіки : монографія / за заг. ред. О. М. Ніколаєвої, В. В. Храпкіної ; Макіївський економ.-гуманіт. ін.-т. — Донецьк : Дмитренко Л. Р., 2014. — С. 149–157.
 10. Алейнікова О. В. Підходи до реалізації державної промислової політики: макро-, мезо- та мікрорівні / О. В. Алейнікова // Траєкторії розвитку економічних систем в сучасних умовах: колективна монографія / за ред. А. О. Касич, М. М. Хоменко. — Кременчук : Кременчуцька міська друкарня, 2014. — С. 8–15.
 11. Бондарчук О. І. Психологічні умови формування ґендерної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів : монографія / О. І. Бондарчук, О. О. Нежинська. — К. : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2014. — 180 с. (7,5 друк. арк.).
 12. Бондарчук О. І. Соціально-психологічні умови розвитку готовності майбутніх лікарів до попередження конфліктів з пацієнтами : монографія / О. І. Бондарчук, Л. В. Лимар. — К. : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2014. — 160 с. (7,2 друк. арк.).
 13. Величко А. В. Стратегии инновационного развития экономики: современные инновационные трансформации : монография / А. В. Величко, П. Г. Перерва [та ін.]. — Х., 2014. — 243 с. (рос. мовою).
 14. Ілляхова М. В. Модус андрагогіки у синергетичній моделі освіти / М. В. Ілляхова // Синергетика i освіта : монографiя / за ред. акад. В. Г. Кременя. — К. : Ін т обдаров. дитини НАПН України, 2014. –– С. 114–137.
 15. Ілляхова М. В. Синергія творчості в образах темпоральності / М. В. Ілляхова // Синергетика і творчість : монографія / за ред. акад. В. Г. Кременя. — К. : Ін-т обдаров. дитини, НАПН України, 2014. — С. 93–118.
 16. Киричук В. О. Проектування та психолого-педагогічний супровід розвитку обдарованості : монографія / В. О. Киричук. — К., 2014. — 273 с. (11,38 друк. арк.).
 17. Karamushka V.I. Education for sustainable development as a reaction to modern challenges. Chapter in:Human Factorsofa GlobalSociety: a Systemof SystemsPerspective //EdsMarkT.,KarwowskiW.,FrankowiczM.,Kantola, J., ZgagaP. (eds.). –Bosa Roca, USA: Taylor & Francis Inc., 2014. – P. 773 - 780.Ref.: http://www.amazon.com/Human-Factors-Global-Society-Applications/dp/1466572868
 18. Киричук В. О. Проектування та психолого-педагогічний супровід розвитку обдарованості» : монографія, 2014. – 273 с. (11,38 д.а.)
 19. Людиноцентрична система державного управління в Україні: утопія чи шанс : монографія / автор. кол. : Г. А. Дмитренко, О. Л. Ануфрієва, О. А. Брусєнцева, Д. С. Горбенко, Н. Є. Горбенко, М. С. Діденко, В. М. Колпаков, В. В. Медведь, М. Е. Морозова, С. В. Мудра, О. В. Мурашко, Л. М. Савчук, В. Т. Солодков, А. О. Чаусов, О. Г. Шевчик, В. П. Яковець ; за заг. ред. Г. А. Дмитренка. — К. : ДКС-Центр, 2014. — 240 с.
 20. Москальова А. С. Психологічні особливості розвитку громадянської активності старшокласників : монографія / А. С. Москальова, Т. О. Саврасова-В’юн). — К. : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2014. — 264 с. (11,1 друк. арк.).
 21. Олійник В. В. Організаційно-педагогічні передумови створення, функціонування та впровадження мережі ресурсних центрів дистанційної освіти / В. В. Олійник // Організація та функціонування мережі ресурсних центрів дистанційної освіти загальноосвітніх навчальних закладів : монографія. — К. : Атіка, 2014. — 184 с. — С. 69–75.
 22. Теоретичні та методичні засади управління підготовкою фахівців з педагогіки вищої школи на основі компетентнісного підходу в межах європейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесс : монографія / автор. кол. : З. В. Рябова, І. І. Драч, В. В. Дивак, Н. О. Приходькіна, В. А. Рябов. — К. ТОВ «Альфа-Реклама», 2014. — 338 с.
 23. Karamushka V. I. Education for sustainable development as a reaction to modern challenges. Chapter in: Human Factors of a Global Society: a System of Systems Perspective // T. Eds Mark, W. Karwowski, М. Frankowicz, J. Kantola, P. Zgaga (eds.). — Bosa Roca, USA : Taylor & Francis Inc., 2014. — P. 773−780. Ref.: http://www.amazon.com/Human-Factors-Global-Society-Applications/dp/1466572868
 24. Куценко В. І. Соціокультурна сфера України — головна рушійна сфера економіки та сталого розвитку: монографія / В. І. Куценко, В. П. Удовиченко, Я. В. Остафійчук [та ін.] ; за наук. ред. В. І. Куценко / Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України». — Чернігів : Видавець Лозовий В. М., 2014. — 168 с.
 25. Ткач А. Ключевые институты экономики и новая экономическая история : монография / А. Ткач, О. Гжегош. — Rzeszów, 2014. — 108 с.
 26. Kutzenko V. Analysen und Ansichten zur Wirtschaftsentwicklung in der Ukraine / [A. Krysovatyy, V. Fedosov, Ye. Savelev … V. Kutzenko u.a.]; Forschungsinstitut der Internationalen Wissenshaftlichen Vereinigung Weltwirtschaft und Weltpolitik e. V. Berlin – Berlin, 2013.– 240 s. - 10 друк, арк.
 27. Гузий Н. В. Аксиологические основания педагогического профессионализма: опыт теоретического исследования // Современные смыслы и стратегии духовного развития человека / под ред. Б. П. Мартиросяна, Г. Н. Филонова, О. В. Суходольской–Кулешовой, М. : ЛЕНАНД, 2013. – 616 с. – С.364–386. кол.монография.
 28. Сіданіч І.Л., Кіслашко О.П. Духовно-моральне виховання дітей в історії педагогіки та вітчизняної школи (монографія друк самостійно).
 29. Куценко В. І. Суспільний вектор сталого розвитку (питання теорії та практики) / [Куценко В. І., Удовиченко В. П, Остафійчук Я. В. [та ін.] ; за наук. ред. В.І. Куценко. – К. : 2013. – 336 с. 4 друк, арк.
 30. Куценко В.І. Наукові основи національної стратегії сталого розвитку України/ [М.А. Хвесик, С.О. Лизун, Ш.І. Ібатуллін . В.І. Куценко та ін.]; за наук. ред. акад. НААН України, д.е.н., проф. М.А. Хвесика.– К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2013.– 40 c. - 1,67 друк, арк.
 31. Куценко В.І. Організація та менеджмент самодіяльного музею (Стан та шляхи модернізації музейної справи в умовах ВУЗівської науки)/ [Андрушків Б.М., Бендасюк О.О., Бортняк Ф.В., Кирич Н.Б., Куценко В.І., Мельник Л.М., Паляниця В.А., Погайдак О.Б., Стойко І.І., Федорейко В.С., Шерстюк Р.П., Шпильовий І.М.].– Тернопіль: ТзОВ „Терно-граф”.– 2013.– 256 с. - 10,67 друк, арк.
 32. Куценко В.І. Сучасні напрями економічного забезпечення раціонального природокористування в Україні / [М.А. Хвесик, С.О. Лизун, В.І. Куценко та ін.]; за наук. ред. акад. НААН України, д.е.н., проф. М.А. Хвесика, д.г.-м.н., проф. С.О. Лизуна.– К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2013.– 64 c. - 2,67 друк, арк.
 33. Психологічні умови формування ґендерної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів : монографія / О. І. Бондарчук, О. О. Нежинська. – К. : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2014. – 180 с. (7,5 д.а.).
 34. Ляхоцкая Л. Л. Организация дистанционного обучения в высшем учебном заведении последипломного педагогического образования; Заключение / Внедрение и использование технологий дистанционного обучения: монография / Л. Л. Ляхоцкая, Е. И. Жукова, Н. А. Алексеенко [ и др.]; под общ. ред. Н. В. Лалетина; Сиб.федер. ун–т; Краснояр. Гос. Пед. Ун–т им. В. П. Астафьева [и др.]. – Красноярск: ООО «Центр информации», ЦНИ «Монография», 2013. – 144 с.; Гл.1.2. – С.20–37;С.132–133.
 35. Ляхоцька Л. Л. Акмеологічні особливості дистанційного навчання в підвищенні кваліфікації керівних кадрів освіти. / Педагогічні аспекти відкритого дистанційного навчання: моногр. // О.О. Андрєєв, К. Л. Бугайчук, Н. О. Каліненко [та інш.](за ред. О. О. Андрєєва, В. М. Кухаренка), - Харків, 2013, 202 с., Р. 10. – С 131–143.
 36. Набок М. В. Оцінювання ефективності управління загальною середньою освітою регіону: теорія та технологія: моногр. / М.В. Набок. – К.: «Педагогічна думка», 2013. – 218 с. – 9 друк, арк.
 37. Олійник В. В. Відкрита післядипломна педагогічна освіта і дистанційне навчання в запитаннях і відповідях / В. В. Олійник; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К. : «А. С. К.», 2013. – 312 с.
 38. Сергеєва Л. М. Управління розвитком професійно-технічного навчального закладу: теорія і методика: монографія / Л. М. Сергеєва; за наук. ред. В. В. Олійника. – К. – Херсон: Айлант, 2013. – 452 с.
 39. Солодков В. Т. Розділ «Гуманоцентрична концепція управління – об’єктивна необхідність» у «Людиноцентрична система державного управління в Україні: утопія чи шанс» : монографія // За ред.  Г. А. Дмитренка. – К. : 2014. – 350 ст.
 40. Чернишова Є. Р.  Формування кадрового потенціалу навчальних закладів системи після дипломної педагогічної освіти: науково - практичні основи: монографія / Є. Р. Чернишова; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. - К.: Педадогічна думка, 2012. - 472с. - Бібліогр.: С. 400 - 455.
 41. Термінологічний словник з основ підготовки наукових та науково–педагогічних кадрів післядипломної педагогічної освіти // авт. кол. : Є. Р. Чернишова, Н. В. Гузій, В. П. Ляхоцький [та ін.] ; за наук. ред. Є. Р. Чернишової / ДВНЗ «Університет менеджменту освіти. – К. : Вид–во ДВНЗ «Ун–т менеджменту освіти» НАПН України, 2013. – 124 с. з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» № 1/11–9658 від 07.06.2013.
 42. Гендерні дослідження : прикладні аспекти : колективна монографія / О. І. Бондарчук, А. С. Москальова та ін.; за ред. В. П. Кравця. – Тернопіль : навчальна книга Богдан, 2013. – 360 с. (у співавторстві, 2,5 д.а.)

 

Науково–методичні посібники

 1. Сергеєва Л.М. Технології відстеження фахового успіху випускників професійних навчальних закладів /Спецкурс/. – Івано-Франківськ: Лілея НВ. – 2016. – 52 с.
 2. Сергеєва Л.М. Моніторинг професійного успіху випускників професійно-технічного навчального закладу: навч. посібн. – К. вид-во: «Шкільний світ». 2016. – С. 114.
 3. Бабенко К. А. Прояви корупції в системі освіти: запобігання та протидія: навч.-мет.посіб. / К. А. Бабенко, Н. Г. Діденко, М. В. Кондрашова та ін. – К.: Грамота, 2015. - 184 с. ISBN 978-966-349-560-6.
 4. Сергеєва Л.М. Лідерство:  навч. посібн. / Л.М. Сергеєва, В.П. Кондратьєва, М.Я. Хромей /за наук. ред. Л. М. Сергеєвої. – Івано-Франківськ: «Лілея НВ». 2015. – 296 с.
 5. Бондарчук О. І. Управління командою: 5 завдань і інструментів лідера: методичний посібник / О. І. Бондарчук, О. А. Філь, В. В. Ковальчук, Л. В. Жабенко; за заг. ред.Є. Р. Чернишової / Ун-т менеджменту освіти НАПН України – К., 2015. – 116 с. (5,5 др.арк./2,5 др.арк.
 6. Катюк Я.Л. Особистісно-орієнтована підготовка майбутніх психологів у системі післядипломної педагогічної освіти : посіб. / П. В. Лушин, Н. Ю. Волянюк, О. В. Брюховецька, Я. Л. Катюк та ін.; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К., 2015. – 222 с.
 7. Скрипник М.І. Правова педагогіка: навч. посіб. ⁄ Н. А. Фоменко, М. І. Скрипник, О. В. Фатхутдінова; за наук. ред. Н.А.Фоменко. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. – 326 с.
 8. Сорочан Т.М. Програма розвитку лідерства – 2015. Для державних службовців. Лідерство як управлінська компетентність: Навчальний посібник для проведення тренінгу / Т.М. Сорочан, В.В.Ковальчук, Л.О.Бабенко, Л.В. Юзвенко; ДВНЗ «УМО». – К., 2015. – 35с.
 9. Пахомова М. В. Інноваційна діяльність- основа розвитку сучасного загальноосвітнього  закладу. //Нові часи нового прагнуть слова: Науково-методичні рекомендації на 2015–2016 навчальний рік /Упоряд. Макаренко С. І. – Славянськ:« Витоки».2015.– 278 с.
 10. Чернишова Є. Р. Практична андрагогіка в післядипломній педагогічній освіті. Кн.1: Евтагогіка; практична андрагогіка для самоосвіти андрагога: посіб. / Є. Р. Чернишова, М. І. Скрипник, Т. М. Сорочан; за заг. ред. Є. Р. Чернишової; НАПН України, Держ. вищ. навч. закл. «Ун-т менедж. освіти». – Луцьк.: Вежа-Друк, 2015. – 214 с.
 11. Чернишова Є. Р. Практична андрагогіка в післядипломній педагогічній освіті. Кн. 2: Дидактичне портфоліо андрагога: посіб. / Є. Р. Чернишова, М. І. Скрипник; за заг. ред. Є. Р. Чернишової; НАПН України, Держ. вищ. навч. закл. «Ун-т менедж. освіти». – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 214 с.
 12. Базелюк В. Г. Модернізація системи управління освітою в Україні: дорожня карта реформ / В. Г. Базелюк ; за заг. ред. О. В. Горуненко — К., 2014. — 84 с. (5 друк.арк.).
 13. Розвиток професійної педагогічної компетентності викладачів вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації: наук.-метод. посіб. / В. В. Олійник, О. С. Снісаренко, Н. А. Клясен, М. П. Хоменко, В. В. Олійник, С. А. Журавська ; за заг. ред. В. В. Олійника. — К. : Аграрна освіта, 2014. — 665 с.
 14. Всеукраїнська школа новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників системи післядипломної педагогічної освіти як форма підвищення фахової майстерності: проблеми, перспективи розвитку: зб. матеріалів І Всеукр. Інтернет-конф. (13 груд. 2012 р.) / упоряд. : Н. В. Любченко, О. А. Прокопенко ; за ред. Є. Р. Чернишової ; Ун-т менедж. освіти НАПН України. — К., 2013. — 112 с.
 15. Киричук В. О. Технології проектування в праці роботи загальноосвітнього навчального закладу: теоретико-практичний аспект: посібник / за ред. В. О. Киричук. – К., 2013. (9,0 д.а.). (не ввійшло до звіту 2013 р.)
 16. Киричук В. О. Посібник «Інструкція «Універсал 4 online», 2014. – 110 с. (4,58 д.а.)
 17. Міжнародний менеджмент: навч.-метод. посіб. / уклад. : Т. Л. Ріктор, Є. Р. Чернишова, В. М. Александровська. — К., 2012. — 232 с.
 18.  Науково-методичні засади формування психологічної компетентності керівників освітніх організацій у системі післядипломної педагогічної освіти : наук.–метод. посіб. ; за наук. ред. О. І. Бондарчук. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 144 с. - 11,7 друк. арк.
 19. Олійник В. В. Відкрита післядипломна педагогічна освіта і дистанційне навчання в запитаннях і відповідях: наук.-метод. посіб. / В. В. Олійник; НАПН України, Ун–т менедж. освіти. – К. : «А.С.К.», 2013. – 312 с.- 14 друк.арк.
 20. Організаційна модель навчання аспірантів за очно-дистанційною формою (комплект дидактичних матеріалів): навчальні програми дисциплін та спецкурси / [В.І. Саюк, О.Л. Ануфрієва, Н.Ю.Волянюк, Н.В. Гузій, Ю.С. Осокіна, Н. М. Скоробагатько, Є. Р. Чернишова, Г. О. Штомпель].
 21. Основи наукових досліджень: навчальний підручник / [В. І. Саюк, О.Л. Ануфрієва, Н. Ю. Волянюк, Н. В. Гузій, Ю. С. Осокіна, Н. М. Скоробагатько, Є. Р. Чернишова, Г. О. Штомпель]; За ред.. В. І. Саюк, Є. Р. Чернишової. – К. –  Педагогічна думка, 2012. – 144 с.
 22. Приходько Ю. О. Практична психологія: введення в професію . – Вид. 3 доповнене. –К. : Каравела, 2013 –248 с. (14,65 д.а.) (не ввійшло до звіту 2013 р.)
 23. Формування інноваційного простору дошкільної освіти: наук.-метод. посіб. / упоряд. Н. В Любченко, О. А. Прокопенко, А. С Виноградова ; за заг. ред. Є. Р. Чернишової ; Ун-т менедж. освіти НАПН України. — К., 2012. — Ч. 1. — 112 с.
 24. Чернишова Є. Р. Всеукраїнська школа новаторства — школа професійної майстерності й творчості / Є. Р. Чернишова // Педагогічна газета. — 2012. — № 4(213). — С. 4.
 25. Чернишова Є. Р. Кадрова політика як пріоритет стратегії розвитку навчального закладу системи післядипломної педагогічної освіти / Є. Р. Чернишова // Післядипломна освіти в Україні. — 2012. — № 1. — С. 10–14.
 26. Чернишова Є. Р. Окремі аспекти конкурентоздатності закладів системи післядипломної педагогічної освіти через освітні кластери / Є. Р. Чернишова // Інноваційні технології у професійному розвитку педагогічних працівників та керівників закладів освіти : матеріали між нар. наук.-практ. конф. — Біла Церква, 2012.
 27. Чернишова Є. Р. Освітні кластери / Є. Р. Чернишова // Методист. — 2012. — № 12. — С. 3–8.
 28. Чернишова Є. Р. Освітні кластери як шлях підвищення конкурентоздатності навчальних закладів системи післядипломної педагогічної освіти / Є. Р. Чернишова // Науково-методичне забезпечення діяльності освітніх округів в умовах реформування освітньої галузі : темат. зб. пр. — Рівне, 2012. — С. 14–23.
 29. Чернишова Є. Р. Реалізація системного підходу до формування кадрового потенціалу навчальних закладів системи післядипломної освіти / Є. Р. Чернишова // Інноваційні підходи до організації науково-методичної роботи з педагогічними працівниками в умовах компетентнісно зорієнтованої освіти: темат. зб. пр. — Рівне, 2012. — С. 3–14.
 30. Чернишова Є. Р. Формування кадрового потенціалу системи післядипломної педагогічної освіти : моногр. : наук. вид / Є. Р. Чернишова. — К. : Пед. думка, 2012. — 472 с.
 31. Чернишова Є.Р. Лідер у навчанні дорослих, один із найстаріших / Є. Р. Чернишова // Голос України. — № 51 (5301). — С. 10.
 32. Чернишова М. О. Формування готовності майбутніх менеджерів організації до дослідницької діяльності : наук.-метод. посіб. / М. О. Чернишова ; НАПН України, Університет менеджменту освіти, Інститут менеджменту та психології. — К., 2013. — 172 с.
 33. Штомпель Г. О. Підготовка кадрів дослідницької кваліфікації у світі / Г.О.Штомпель // Основи психолого–педагогічних досліджень у системі післядипломної освіти : [підручник]. – К. : Педагог. думка, 2012. – С. 26 – 49. – 1 друк.арк.
 34. Формування інноваційного простору дошкільної освіти: наук.-метод. посіб. / Є. Р. Чернишова,   Н. В. Любченко [та ін.]; за ред. Є. Р. Чернишової / Ун-т менедж. освіти НАПН України. — К., 2012. — Ч. 1. — 112 с.
 35. Всеукраїнська школа новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників системи післядипломної педагогічної освіти як форма підвищення фахової майстерності: проблеми, перспективи розвитку (збірник матеріалів І Всеукраїнської Інтернет-конференції (13 грудня 2012 р.) / / Є. Р. Чернишова,   Н. В. Любченко, О. А. Прокопенко [та ін.]; за ред. Є. Р. Чернишової / Ун-т менедж. освіти НАПН України. — К., 2013. — 82 с.
 36. Любченко Н. В. Управління науково-методичною діяльністю закладів післядипломної педагогічної освіти: координаційний аспект: науково-методичний посібник / Н. В. Любченко / за ред. Є. Р. Чернишової // Ун-т менедж. освіти НАПН України. — К. : ЦП «КОМПРИНТ», 2013. —  256 c
 37. Базелюк В. Г. Модернізація системи управління освітою в Україні: дорожня карта реформ / В. Г. Базелюк // за заг. ред. Горуненко О.В. – К., 2014. – 84 с. (5 др.арк.)
 38. Віктимологія та агресологія: навчальний посібник / [Н.Ю. Волянюк, Г.В. , В.В. Папуша, В.А. Бараннік, В.І. Карамушка, О.П. Щотка, Н.В. Гордієнко, К.В. Сулима]; за заг. ред. Н.Ю. Волянюк, Г.В. Ложкіна. – Рівне: «Прінт Хауз», 2010. – 256 с. (11,6 друк.арк.)
 39. Всеукраїнська школа новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників системи післядипломної педагогічної освіти як форма підвищення фахової майстерності: проблеми, перспективи розвитку: зб. матеріалів І Всеукр. Інтернет-конф. (13 груд. 2012 р.) / упоряд. : Н. В. Любченко, О. А. Прокопенко ; за ред. Є. Р. Чернишової ; Ун-т менедж. освіти НАПН України. — К., 2013. — 112 с.
 40. Киричук В. О. Технології проектування в праці роботи загальноосвітнього навчального закладу: теоретико-практичний аспект: посібник / за ред. В. О. Киричук. – К., 2013. (9,0 д.а.). (не ввійшло до звіту 2013 р.)
 41. Киричук В. О. Посібник «Інструкція «Універсал 4 online», 2014. – 110 с. (4,58 д.а.)
 42. Міжнародний менеджмент: навч.-метод. посіб. / уклад. : Т. Л. Ріктор, Є. Р. Чернишова, В. М. Александровська. — К., 2012. — 232 с.
 43. Науково-методичні засади формування психологічної компетентності керівників освітніх організацій у системі післядипломної педагогічної освіти : наук.–метод. посіб. ; за наук. ред. О. І. Бондарчук. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 144 с. - 11,7 друк. арк.
 44. Олійник В. В. Відкрита післядипломна педагогічна освіта і дистанційне навчання в запитаннях і відповідях: наук.-метод. посіб. / В. В. Олійник; НАПН України, Ун–т менедж. освіти. – К. : «А.С.К.», 2013. – 312 с.- 14 друк.арк.
 45.  Організаційна модель навчання аспірантів за очно-дистанційною формою (комплект дидактичних матеріалів): навчальні програми дисциплін та спецкурси / [В.І. Саюк, О.Л. Ануфрієва, Н.Ю.Волянюк, Н.В. Гузій, Ю.С. Осокіна, Н. М. Скоробагатько, Є. Р. Чернишова, Г. О. Штомпель].
 46. Основи наукових досліджень: навчальний підручник / [В. І. Саюк, О.Л. Ануфрієва, Н. Ю. Волянюк, Н. В. Гузій, Ю. С. Осокіна, Н. М. Скоробагатько, Є. Р. Чернишова, Г. О. Штомпель]; За ред.. В. І. Саюк, Є. Р. Чернишової. – К. –  Педагогічна думка, 2012. – 144 с.
 47. Приходько Ю. О. Практична психологія: введення в професію . – Вид. 3 доповнене. –К. : Каравела, 2013 –248 с. (14,65 д.а.) (не ввійшло до звіту 2013 р.)
 48. Формування інноваційного простору дошкільної освіти: наук.-метод. посіб. / упоряд. Н. В Любченко, О. А. Прокопенко, А. С Виноградова ; за заг. ред. Є. Р. Чернишової ; Ун-т менедж. освіти НАПН України. — К., 2012. — Ч. 1. — 112 с.
 49. Чернишова Є. Р. Всеукраїнська школа новаторства — школа професійної майстерності й творчості / Є. Р. Чернишова // Педагогічна газета. — 2012. — № 4(213). — С. 4.
 50. Чернишова Є. Р. Кадрова політика як пріоритет стратегії розвитку навчального закладу системи післядипломної педагогічної освіти / Є. Р. Чернишова // Післядипломна освіти в Україні. — 2012. — № 1. — С. 10–14.
 51. Чернишова Є. Р. Окремі аспекти конкурентоздатності закладів системи післядипломної педагогічної освіти через освітні кластери / Є. Р. Чернишова // Інноваційні технології у професійному розвитку педагогічних працівників та керівників закладів освіти : матеріали між нар. наук.-практ. конф. — Біла Церква, 2012.
 52. Чернишова Є. Р. Освітні кластери / Є. Р. Чернишова // Методист. — 2012. — № 12. — С. 3–8.
 53. Чернишова Є. Р. Освітні кластери як шлях підвищення конкурентоздатності навчальних закладів системи післядипломної педагогічної освіти / Є. Р. Чернишова // Науково-методичне забезпечення діяльності освітніх округів в умовах реформування освітньої галузі : темат. зб. пр. — Рівне, 2012. — С. 14–23.
 54. Чернишова Є. Р. Реалізація системного підходу до формування кадрового потенціалу навчальних закладів системи післядипломної освіти / Є. Р. Чернишова // Інноваційні підходи до організації науково-методичної роботи з педагогічними працівниками в умовах компетентнісно зорієнтованої освіти: темат. зб. пр. — Рівне, 2012. — С. 3–14.
 55. Чернишова Є. Р. Формування кадрового потенціалу системи післядипломної педагогічної освіти : моногр. : наук. вид / Є. Р. Чернишова. — К. : Пед. думка, 2012. — 472 с.
 56. Чернишова Є.Р. Лідер у навчанні дорослих, один із найстаріших / Є. Р. Чернишова // Голос України. — № 51 (5301). — С. 10.
 57. Чернишова М. О. Формування готовності майбутніх менеджерів організації до дослідницької діяльності : наук.-метод. посіб. / М. О. Чернишова ; НАПН України, Університет менеджменту освіти, Інститут менеджменту та психології. — К., 2013. — 172 с.
 58. Штомпель Г. О. Підготовка кадрів дослідницької кваліфікації у світі / Г.О.Штомпель // Основи психолого–педагогічних досліджень у системі післядипломної освіти : [підручник]. – К. : Педагог. думка, 2012. – С. 26 – 49. – 1 друк.арк.
 59. Формування інноваційного простору дошкільної освіти: наук.-метод. посіб. / Є. Р. Чернишова,   Н. В. Любченко [та ін.]; за ред. Є. Р. Чернишової / Ун-т менедж. освіти НАПН України. — К., 2012. — Ч. 1. — 112 с.
 60. Всеукраїнська школа новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників системи післядипломної педагогічної освіти як форма підвищення фахової майстерності: проблеми, перспективи розвитку (збірник матеріалів І Всеукраїнської Інтернет-конференції (13 грудня 2012 р.) / / Є. Р. Чернишова,   Н. В. Любченко, О. А. Прокопенко [та ін.]; за ред. Є. Р. Чернишової / Ун-т менедж. освіти НАПН України. — К., 2013. — 82 с.
 61. Любченко Н. В. Управління науково-методичною діяльністю закладів післядипломної педагогічної освіти: координаційний аспект: науково-методичний посібник / Н. В. Любченко / за ред. Є. Р. Чернишової // Ун-т менедж. освіти НАПН України. — К. : ЦП «КОМПРИНТ», 2013. —  256 c

Статті науковців УМО

Читати далі