Навчально-освітня діяльність УМО

Університет менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук  України є вищим навчальним закладом, який згідно з наданою йому ліцензією АВ №395912 від 25.06.2008р. здійснює освітню діяльність з підвищення кваліфікації керівних і педагогічних працівників системи освіти та підготовки й перепідготовки фахівців з вищою освітою.

Основним напрямком освітньої діяльності  Університету є підвищення кваліфікації керівних і педагогічних працівників системи освіти, яке забезпечують три його інститути: Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти та Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників (м. Донецьк).

У Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти функціонують курси підвищення кваліфікації таких категорій працівників освіти:

 •  державних службовців;
 •  керівників державних підприємств, установ, організацій і навчальних закладів;
 •  педагогічних працівників та керівників закладів освіти;
 •  спеціалістів з економіки освіти;
 •  працівників методичних служб;
 •  працівників психологічних служб;
 • педагогічних та науково-педагогічних працівників (з валеології, охорони праці та безпеки життєдіяльності).

У 2016 році ДЗВО «Університет менеджменту освіти» створив систему підготовки та підвищення кваліфікації викладачів предмету «Основи християнської етики».

Характерними особливостями організації навчального процесу в ЦІППО є:

 • розвиток, урізноманітнення засобів запровадження очно-дистанційної форми навчання;
 • поєднання традиційних і новітніх методів підвищення кваліфікації та модернізація навчального процесу шляхом впровадження очно-дистанційної форми навчання й інноваційних освітніх технологій;
 • диференціація змісту навчання відповідно до кваліфікаційних характеристик посад керівних і педагогічних кадрів;
 • поступовий перехід на кредитно-модульну організацію навчального процесу;
 • реалізація вимог і принципів Болонської декларації, що передбачає запровадження  оптимальних технологій, методів навчання, інформаційного та науково-методичного забезпечення.

Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників (м. Донецьк) спеціалізується на підвищенні кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів.

Щороку в цих інститутах проходять підвищення кваліфікації понад 7 тисяч працівників системи освіти. Навчання здійснюється за очною, заочною та очно-дистанційною формами.

Найбільш поширеною є очно-дистанційна форма підвищення кваліфікації, яка передбачає три етапи навчання:

 • організаційно-настановна сесія, де протягом одного тижня слухачі відвідують лекції, практичні і семінарські заняття, тренінги, «круглі столи» й тематичні дискусії, під час яких знайомляться з останніми досягненнями психолого-педагогічної науки, інноваційними технологіями управління та отримують завдання для самостійної роботи з метою поглиблення й набуття нових знань, умінь і навичок, необхідних для успішного виконання своїх професійних завдань;
 • дистанційне навчання, яке триває 4-5 місяців, впродовж якого слухачі під керівництвом т'ютора самостійно вивчають навчальний матеріал і працюють над написанням творчої  випускної роботи (проекту) та виконують практичне завдання; зворотній зв'язок між слухачами і т'ютором здійснюється з використанням інтернет-технологій;
 • підсумкова сесія тривалістю один тиждень, під час якої слухачі відвідують підсумкові заняття, де обмінюються досвідом, отримують відповіді на проблемні питання, що виникли в процесі самостійної роботи, і проходять підсумкову атестацію в формі заліку та захисту випускної роботи.

За результатами навчання слухачі отримують свідоцтва про підвищення кваліфікації встановленого зразка.

Очне навчання на курсах підвищення кваліфікації триває, як правило, два тижні. У цьому разі підсумкова атестація слухачів здійснюється за результатами комплексного випускного екзамену.

Підготовку фахівців з вищою освітою Університет здійснює за заочною формою навчання в Інституті менеджменту та психології. Навчання здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста й магістра із спеціальностей:

 • психологія;
 • управління персоналом і економіка праці;
 • менеджмент організацій.

На навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра приймаються особи, які мають неповну вищу освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст»). Термін навчання -   2-3 роки залежно від спеціальності.

Крім того, на базі повної вищої освіти здійснюється підготовка магістрів із спеціальностей:

 • педагогіка вищої школи;
 • управління навчальним закладом.

У Інституті післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників (м. Донецьк) здійснюється перепідготовка фахівців з вищою освітою за спеціальністю «психологія».

Навчальний процес забезпечують висококваліфіковані викладачі, серед яких 20% докторів наук і понад 50% - кандидати наук.