Завдання Університету

Головними завданнями Університету є:

 • освітня діяльність з метою забезпечення підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації державних службовців апарату Міністерства освіти і науки України, управлінь освіти, керівників, методичних та педагогічних працівників дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної освіти, позашкільної освіти, керівників та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації, підготовки кадрового резерву керівників закладів та установ освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем "Магістр" та ін;
 • запровадження гнучкої системи неперервної освіти працівників галузі, яка має на меті їх адаптацію до професійної діяльності в умовах швидкої зміни соціально-економічних відносин;
 • забезпечення оптимальної періодичності та термінів навчання з урахуванням встановленого порядку атестації фахівців;
 • виконання функцій головного науково-методичного та інформаційного центру післядипломної педагогічної освіти галузі, впровадження інноваційних педагогічних технологій та передового вітчизняного і зарубіжного досвіду з питань управління освітою та неперервної освіти дорослих;
 • розробка базових вимог до освітнього і професійного рівня керівників установ і закладів освіти, методичних працівників; розробка та впровадження різних форм навчання; підготовка наукових, методичних, експертних рекомендацій щодо формування резерву управлінських кадрів освіти та його навчання;
 • виконання умов державного контракту та інших угод на підготовку фахівців з вищою освітою;
 • надання методичної, інформаційної, консультативної допомоги вищим навчальним закладам І-IV рівнів акредитації, навчальним закладам післядипломної освіти, факультетам вищих навчальних закладів з питань неперервної освіти керівних та науково-педагогічних працівників;
 • проведення фундаментальних, пошукових та прикладних наукових досліджень з проблем розвитку освіти, участь у виконанні міжнародних, державних, галузевих та регіональних цільових наукових програм, в тому числі за державним замовленням та госпрозрахунковими договорами з установами, закладами та організаціями;
 • підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації для системи післядипломної освіти;
 • проведення міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференцій, педагогічних читань, семінарів, симпозіумів, нарад та інших науково-практичних заходів з проблем діяльності;
 • провадження міжнародної діяльності у сфері освіти і науки згідно із законо-давством України, посилення інтеграції Університету у світовий освітній і науковий простір;
 • зміцнення навчально-матеріальної бази Університету;
 • створення необхідних соціально-побутових умов для слухачів та студентів.