ЗВІТ роботи кафедри  ЗА 2015 рік

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ

У 2015 р. кафедра проводила свою роботу відповідно до плану роботи за такими напрямами: навчальна, методична, наукова, організаційна робота. За звітній період було проведено, згідно плану роботи, 10 засідань кафедри за затвердженою тематикою.

Навчальна робота. Заняття проводились відповідно до навчальних та навчально-тематичних планів у 15 навчальних групах, закріплених за кафедрою, згідно плану-графіку підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освіти на 2015 рік. Відповідно до розкладу, викладачами кафедри проводились заняття за навчальними модулями «Відкрита освіта та дистанційне навчання» та «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» для всіх навчальних груп ЦІППО.

Відповідно до плану-графіку підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освіти на 2015 рік за кафедрою закріплені наступні категорії слухачів:

 1. Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання ВНЗ ІІІ-ІV р.а. (Уманський державний педагогічний університет) – 4 групи (куратор-тьютор – ст. викл. Антощук С.В.).
 2. Завідувачі кафедр ВНЗ ІІІ-ІV р.а. – 3 групи (куратор-тьютор – доц. Лапшин А.Л.).
 3. Викладачі (викладачі-тьютори, куратори-тьютори груп) закладів ППО – 1 група (куратор-тьютор – доц. Дивак В.В.).
 4. Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання ВНЗ ІІІ-ІV р.а. – 2 групи (куратор-тьютор – доц. Дивак В.В.).
 5. Директори (резерв директорів) загальноосвітніх навчальних закладів із впровадження профільного навчання на засадах ІК-технологій – 1 група (куратор-тьютор – доц. Дивак В.В.).
 6. Методисти районних (міських) методичних кабінетів – організатори дистанційної освіти (м.Борзна) – 1 група (куратор-тьютор – ст. викл. Калачова Л.В.).
 7. Методисти районних (міських) методичних кабінетів – організатори дистанційної освіти (м.Борзна) – 1 група (куратор-тьютор – проф. Ляхоцька Л.Л.).
 8. Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання ВНЗ ІІІ-ІV р.а. (м.Черкаси) – 2 групи (куратор-тьютор – ст. викл. Калачова Л.В.).
 9. Викладачі ВНЗ І-ІІ р.а. (Харківський комп’ютерний коледж) – 1 група (куратор-тьютор – доц. Лапшин А.Л.).
 10. Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання ВНЗ ІІІ-ІV р.а. – 1 група (куратор-тьютор – доц. Лапшин А.Л.)
 11. Завідувачі (методисти) кабінетів (лабораторій) інформатики закладів ППО – 1 група (куратор-тьютор – ст. викл. Самойленко О.О.).
 12. Завідувачі (методисти, методисти-тьютори центрів (кабінетів, лабораторій) дистанційного навчання та ІК технологій закладів ППО – 1 група (куратор-тьютор – ст. викл. Самойленко О.О.).

Планування та організація навчального процесу здійснювались відповідно до вимог проекту положення «Про підвищення кваліфікації керівних, науково-педагогічних і педагогічних кадрів освіти в Університеті менеджменту освіти», схваленого рішенням вченої ради УМО від 30 січня 2013 р., протокол № 1.

Відповідно до наказу ректора УМО від 11 листопада 2014 р. № 01-01/428 про вдосконалення організації освітнього процесу курсів підвищення кваліфікації керівних, науково-педагогічних і педагогічних кадрів освіти зазначено про впровадження в освітню діяльність Університету з 1 січня 2015 р. цього Положення.

 

2. ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ

2.1. Загальна проблема кафедри: «Теоретико-методологічні основи впровадження ДН у систему підвищення кваліфікації педагогічних працівників».

2.2.1  Організовано та проведено:

Науково-методичний семінар «Елементи використання дистанційного навчання у післядипломній освіті».

Науково-практичний семінар «Перспективи впровадження хмарних технологій в освітній процес до- та післядипломної підготовки спеціалістів» спільно з кафедрою промислової фармації КНУТД (16 жовтня 2015 р., м. Київ, УМО НАПН України).

Відбувся попередній захист дисертації старшого викладача С.В. Антощук на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук, за спеціальністю 13.00.04, за темою: «Організаційно-педагогічні засади підвищення кваліфікації педагогічних працівників за дистанційною формою навчання».

Відбувся захист дисертації старшого викладача О.О. Самойленка на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук, за спеціальністю 13.00.04, за темою: «Організаційно-педагогічні умови підвищення кваліфікації керівних кадрів ПТНЗ на основі технологій дистанційного навчання».

2.3. Діє наукова школа доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена Національної Академії педагогічних наук України В.В. Олійника «Наукові засади дистанційного навчання в системі післядипломної педагогічної освіти керівних і педагогічних кадрів освіти».

2.4. Було проведено обговорення таких положень: «Положення про організацію освітнього процесу у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України»; «Положення про моніторинг якості освітнього процесу в ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України»; «Положення про куратора-тьютора навчальної групи слухачів курсів підвищення кваліфікації за заочною (дистанційною), очно-заочною (очно-дистанційною) формами навчання». Професором кафедри Гравітом В.О. були внесені зауваження та пропозиції до «Положення про організацію освітнього процесу у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України»

 

3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА

3.1. Кафедра відкритих освітніх систем та ІКТ є головною кафедрою з проблеми організації та впровадження дистанційного навчання в післядипломну освіту вищих навчальних закладів: класичні університети, інститути післядипломної педагогічної освіти, Університет менеджменту освіти тощо.

Основним об’єктом наукової та науково-методичної діяльності кафедри є освітня діяльність у ППО, а її предметом – наукове, науково-методичне забезпечення впровадження технологій дистанційного навчання у навчальний процес УМО та інститутів ППО.

3.2. Кафедра співпрацює з Херсонською академією неперервної освіти; Інститутом телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України; Миколаївським державним аграрним університетом; Миколаївським національним університетом імені В.О. Сухомлинського.

Між вищевказаними навчальними закладами та кафедрою укладені та діють договори про спільну творчу діяльність щодо впровадження дистанційного навчання в освітній процес та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.

3.3. Укладено «Угоду про стратегічне партнерство, співпрацю та науковий обмін» між Київським національним університетом технологій та дизайну (КНУТД) та Державним вищим навчальним закладом «Університет менеджменту освіти» НАПН України (№ 6-15 від 10.09.2015 р.). Предметом спільної діяльності є розробка та впровадження в освітній процес хмароорієнтованих технологій управління навчальними ресурсами. За цією угодою викладачі кафедри відкритих освітніх систем та ІКТ разом з викладачами кафедри промислової фармації КНУТД проводять наукові дослідження в рамках науково-дослідного проекту відкритої освіти «Хмара» (відповідальні – доц. Бессарабов В.І. та доц. Лапшин А.Л.) по впровадженню хмаро-орієнтованої технології розподілених обчислень в освітній процес до- та післядипломної підготовки спеціалістів педагогічного профілю та медико-біологічного, фармацевтичного профілю.

 

4. УПРОВАДЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ПРАКТИКУ

Головним підсумком упровадження результатів наукової роботи кафедри в практику є:

1) перехід усіх груп слухачів ЦІППО на очно-дистанційну форму підвищення кваліфікації із використанням сучасних технологій (платформа дистанційного навчання eFront) для роботи у віртуальному освітньому просторі, модель, структуру, форми і технології якої розроблені кафедрою.

У 2015 р. впроваджено в навчальний процес якісне методичне та дидактичне забезпечення дистанційного етапу підвищення кваліфікації, що розміщується у віртуальному освітньому просторі для кожної категорії слухачів, в основі якого діяльнісно-орієнтоване навчання. В кожній групі слухачі на дистанційному етапі самостійно підвищували кваліфікацію за індивідуальною траєкторією навчання. А також наповнення викладачами кафедри створеного банку відео- та аудіотек за тематикою навчальних занять.

З метою впровадження результатів педагогічного експерименту, проведеного у 2014 році (наказ ректора УМО від 06.03.2013 р. № 01-01/83), та якісного забезпечення освітнього процесу в навчальних групах категорій слухачів: «Завідувачі кафедр ВНЗ ІІІ-ІV р.а.», «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання ВНЗ ІІІ-ІV р.а.», та «Викладачі-тьютори дистанційного навчання ВНЗ І-ІІ р.а.» у 2015 році запровадили організацію освітнього процесу на технологічній основі електронних навчально-методичних комплексів науково-дослідного проекту відкритої освіти «Хмара» (хмарні технології розподілених обчислень). Кафедрою було запроваджено використання дистанційного навчання на очних етапах підвищення кваліфікації для організації навчальних занять (лекцій, практичних, тематичних дискусій, консультацій тощо), проведення контрольних заходів (тестування, залік, захист випускних робіт тощо) у синхронному та асинхронному режимах. У 2015 року з використанням хмарних технологій організовано освітній процес для категорій слухачів «Завідувачі кафедр ВНЗ ІІІ-ІV р.а.» (3 групи, 48 слухачів, куратори-тьютори В.І.Бессарабов та А.Л.Лапшин), «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання ВНЗ ІІІ-ІV р.а.» (4 групи, 120 слухачів, куратор-тьютор С.В.Антощук). Облік навчального навантаження здійснювався відповідно до п.34 додатку 1,2 Інструкції з планування й обліку навчального навантаження науково-педагогічних працівників Університету менеджменту освіти, затвердженої наказом ректора УМО від 18.01.2012 р. № 01-01/23.

За звітній період співробітниками кафедри підготовлено: фахових статей – 8 (в тому числі у міжнародних виданнях – 3); науковий посібник – 1; навчальний посібник – 1; тези / матеріали конференцій – 10.

 

IV. УЧАСТЬ У МАСОВИХ ЗАХОДАХ:

В.В. Дивак

 • ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Елітний менеджер: технологія підготовки в системі національної освіти». Тези доповіді на тему «Використання хмарних технологій у навчальному процесі ВНЗ», УМО, НАПН України, м. Київ.
 • Звітна наукова конференця Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 19 березня 2015 року м. Київ (тези: «Розвиток економічної компетентності директорів ЗНЗ засобами ІКТ у ППО», режим доступу http://conf.iitlt.gov.ua/Conference.php?h_id=10).
 • Третя міжнародня науково-методичня конференція з медіаосвіти і медіаграмотності (16-17 квітня, м. Київ). Стаття на тему «Використання медіаосвітніх технологій у дистанційному етапі підвищення кваліфікації педагогічних працівників освіти». http://www.aup.com.ua/uploads/Zbirnuk_Harkiv.pdf (0.5 др.арк.).
 • Всеукраїнська інтернет-конференція «Актуальні проблеми університетської професійної післядипломної педагогічної освіти в кризових умовах» (27 лютого 2015 року м. Київ), (тези «Розвиток економічної компетентності керівників освіти у ППО»).
 • Міжнародна наукова конференція «Нові технології та організація освітнього процесу: цілі та виклики», 26 – 28 листопада 2015 р. м. Баку, Азербайджан. Стаття на тему «Особливості використання сучасних хмарних сервісів у дистанційному навчанні» (0.5 др.арк.).
 • Науково-практичний семінар «Елементи використання технологій ДН у післядипломній педагогічній освіті», 10 червня 2015 р., м. Київ, УМО, доповідь на тему: «Хмарні технології в освіті».

Л.Л. Ляхоцька

 1. Участь у 5-ти засіданнях Науково-методичної ради УМО
 2. Методологічний семінар «Теорія порівняльної післядипломної освіти в умовах глобалізаційних змін» 26.02. 2015 р., (підготовлено виступ із проблемного поля семінару).
 3. Участь у Звітній конференції Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.
 4. 19 березня 2015 р. підготовлено і розміщено на сайті ІІТЗН тези доповіді «Проектування наукової роботи засобами інформаційно-комунікаційних технологій» http://conf.iitlt.gov.ua/Images/Files/KalachovaLV_156_1426216414_file.pdf 19.
 5. Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Неперервна освіта в Україні: стан, проблеми, перспективи», 24 квітня 2015 р., Умань.
 6. Науково-практичний семінар «Психолого-педагогічне забезпечення дистанційної форми навчання в умовах ППО», 27-28 квітня, УМО.
 7. Розміщення власних наукових здобутків у електронній пошуковій системі Google Академія.
 8. Взято участь у спільному вебінарі Лабораторії систем відкритої освіти НДІ УМО та Черкаським державним технологічним університетом «Використання хмарних сервісів в освітньому процесі: теоретичні аспекти, досвід, перспективи» (20.05.2015 р.).

А.Л. Лапшин

 1. Науково-практичний семінар «Елементи використання технологій ДН у післядипломній педагогічній освіті», 10 червня 2015 р., м. Київ, УМО, доповідь на тему: «Організація педагогічного контролю на основі сервісів Google Apps».
 2. V Міжнародна науково-практична конференція «Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти», 2-3 жовтня 2015 р., м. Київ, КНУТД, доповідь: «Застосування сервісів Google в дистанційному навчанні».
 3. Оn-line вебінар «Впровадження хмаро-орієнтованої технології YouTube в практику організації міжнародних науково-практичних конференцій», 11 листопада 2015 р. КНУТД, доповідь: «Досвід проведення дистанційного захисту випускних робіт слухачів курсів ПК, за допомогою сервісів YouTube та Hangouts».

О.О. Самойленко

 1. II Всеукраїнська науково-практична конференція «Елітний менеджер: технологія підготовки в системі національної освіти», 11 червня, 2015 рік, м. Київ, УМО; доповідь на тему: «Формування елітних керівників в системі післядипломної освіти на основі використання технологій дистанційного навчання»
 2. Всеукраїнський семінар (з міжнародною участю): «Реалізація тенденцій управління впровадженням здоров’язбережувальних технологій в освітній простір України», 23 квітня, 2015 рік, м. Київ; доповідь на тему «Впровадження здоров'язбережувальних технологій у підвищенні кваліфікації керівників ПТНЗ на дистанційному етапі»

С.В. Антощук

 1. Науково-практичний семінар «Елементи використання технологій ДН у післядипломній педагогічній освіті», 10 червня 2015 р., м. Київ, УМО; доповідь на тему: «Нові підходи до організації та забезпечення самостійної роботи слухачів на дистанційному етапі підвищення кваліфікації».

В.О. Гравіт

 1. Участь у методологічному семінарі«Теорія та методологія порівняльної післядипломної освіти в умовах глобалізаційних змін» (26 лютого 2015 р., Київ, УМО НАПН України)».
 2. Організація та проведення науково-методичного семінару «Елементи використання дистанційного навчання у післядипломній освіті» – (10 червня 2015 р., Київ, УМО); доповідь: «Використання елементів дистанційного навчання в освітній діяльності ВНЗ ППО».

 

5. МЕТОДИЧНА РОБОТА

5.1. Розроблено і затверджено навчальні та навчально-тематичні плани для 12 категорій слухачів кафедри (15 груп).

5.2. Складено тестові завдання за темами навчальних занять для поповнення банку тестових питання УМО

5.3. Розроблено та затверджено робочі програми навчальних занять за затвердженими темами.

5.4. Розроблено та затверджено матриці тестів для проведення педагогічного контролю 12 категорій слухачів кафедри (12 груп).

5.5. Видано науковий посібник «Основи організації дистанційного навчання в післядипломній педагогічній освіті»: наук. посіб. / С.В.Антощук, В.О.Гравіт. – Суми: НІКО, 2015. – 180 с.

5.6. Видано навчальний посібник «Науково-методичні основи модернізації освітньої діяльності у вищих навчальних закладах післядипломної педагогічної освіти»: навч. посіб. / В.В.Олійник, В.О.Гравіт, С.Ю.Хасіневич, Л.Л.Ляхоцька, А.Л.Клименко, С.В.Антощук, Т.І.Сябрук. – НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К., 2015. – 302 с.

 

За звітній період кафедрою організовано і проведено:

 • Науково-практичний семінар «Елементи використання технологій ДН у післядипломній педагогічній освіті», 10 червня 2015 р., м. Київ, УМО.

Працівники кафедри взяли участь у:

 • організації та проведенні 10 засідань кафедри;
 • засіданнях науково-методичної ради УМО (Л.Л. Ляхоцька)
 • засіданнях вчених рад: УМО (В.В. Олійник, В. Ю. Биков, В.О. Гравіт);
 •  загальних зборах НАПН України (виступи – В.В. Олійник);
 • засіданнях Президії НАПН України (В.В.Олійник В.Ю. Биков);
 • засіданні бюро Відділення вищої освіти НАПН України (В.В. Олійник, В.Ю. Биков).

6. НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ 

Штатні працівники

№ п/п

Назва публікації, видавництво, рік видання, обсяг (стор).

Вид публікації

Обсяг, друк.арк

Співавтори

 1.  

Антощук С.В. Основи організації дистанційного навчання в післядипломній педагогічній освіті: наук. посіб. / С.В.Антощук, В.О.Гравіт. – Суми: НІКО, 2015. – 180 с.

науковий посібник

7,5

Гравіт В.О.

 1.  

Дивак В.В. Використання медіаосвітніх технологій у дистанційному етапі підвищення кваліфікації педагогічних працівників освіти / Третя міжнародна науково-методична конференція з медіаосвіти і медіаграмотності (16-17 квітня, м. Київ). – Режим доступу: http://www.aup.com.ua/uploads/Zbirnuk_Harkiv.pdf.

стаття

0.5

 

 1.  

Дивак В.В. Особливості використання сучасних хмарних сервісів у дистанційному навчанні / Міжнародна наукова конференція «Нові технології та організація освітнього процесу: цілі та виклики», 26 – 28 листопада 2015 р. м. Баку, Азербайджан. 

стаття

0.5

 

Сумісники

№ п/п

Назва публікації, видавництво, рік видання, обсяг (стор).

Вид публікації

Обсяг, друк.арк

Співавтори

 1.  

Олійник В. Підготовка управлінської еліти в умовах формування нової демократичної моделі управління. // Науковий журнал «ScienceRise», Педагогічна освіта – Харків: вид-во НВП ПП «Технологічний центр», 2015 р. – том 9, №5(14). – С. 4 – 12.

стаття

0.4

 

 1.  

Олійник В. Чи потрібен післядипломній педагогічній освіті відкритий університет європейського типу / В. Олійник, В. Гравіт. // Післядипломна освіта в Україні. – Вигот. ТОВ «Дорадо-Друк». – К. – 2015. – №1(36). – С. 3 – 10.

стаття

0.4

Гравіт В.О.

 1.  

Олійник В.В. Науково-методичні основи модернізації освітньої діяльності у вищих навчальних закладах післядипломної педагогічної освіти: навч. посіб. – НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К., 2015. – 302с.

навчаль-ний посібник

12,6

В.В.Олійник, В.О.Гравіт, С.Ю.Хасіне-вич, Л.Л.Ляхоцька, А.Л.Климе-нко, С.В.Антощук, Т.І.Сябрук.

 1.  

Олійник В.В. Процес трансформації моделі lifelong learning в Україні / В. Олійник // Освіта для сучасності = Edukacja dla wspolczenosci: зб. наук. пр.: у 2 т. / Т. 2. – К.: вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, – 2015. – С. 215 – 224.

стаття

0.4

 

 1.  

Олійник В.В. Последипломное педагогическое образование в Украине в контексте среднесрочной стратегии развития ЮНЕСКО на 2014-2021 гг. / Олейник В.В. // Сборник. Материалы Международной научно-практической конференции «Реализация стратегии ЮНЕСКО по подготовке педагогических кадров: Проблемы и пути внедрения инновационных технологий в образовательное пространство», посвященной празднования 70-летия ЮНЕСКО под эгидой десятилетия сближения культур на 2013-2022 годы 23-25 сентября 2015 г./ Алматы: КазНПУ им. Абая, 2015. – С. 26-29.

стаття

0.17

 

 1.  

Касьян С. П. Концептуальні основи впровадження електронного документообігу у навчальному закладі системи післядипломної педагогічної освіти / С. П. Касьян // Науковий журнал «ScienceRise». – 2015. – №6. – С. 12–16.

стаття

0.2

 

 1.  

Касьян С. П. Теоретичні аспекти управління вищим навчальним закладом системи післядипломної педагогічної освіти [Електронний ресурс] / С. П. Касьян // Electronic journal “The theory and methods of educational management”. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://umo.edu.ua/katalogh-vidanj/electronic-journal-the-theory-and-methods-of-educational-management-edition-1-15-2015

стаття