ПЕТРЕНКО ЛАРИСА МИХАЙЛІВНА

ПЕТРЕНКО ЛАРИСА МИХАЙЛІВНА

Професор кафедри, заступник завідувача кафедри
доктор педагогічних наук, професор

Researcher ID
V-38332017

ORCID ID:
0000-0002-7604-7273

Профіль вченого у Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=0PPZXEEAAAAJ&hl=ru

Додаткові відомості

Освіта вища (Криворізький державний педагогічний інститут (1975 р.), нині – Криворізький державний педагогічний університет; докторантура Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (2013 р.).

Досвід роботи 

Загальний стаж науково-педагогічної діяльності – 50 років. Працювала директором загальноосвітніх шкіл (м. Кривий Ріг) (1987-2001 рр.), заступником директора Київського фінансово-економічного коледжу Національного університету державної податкової служби України (2002-2003 рр.); старшим викладачем Криворізького державного педагогічного університету, старшим викладачем, доцентом Національного університету державної податкової служби України (2003-2007 рр.); старшим і провідним науковим співробітником, ученим секретарем Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (2007-2018 рр.); ученим секретарем Інституту державного управління у сфері цивільного захисту (2018-2019 рр.), професор кафедри професійної і вищої освіти та права ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (2019 р. – по теперішній час).

Теми дисертацій (захищених)

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук з теми: «Система внутрішньошкільного експертного оцінювання результатів навчальної діяльності учнів основної школи» захистила в 2006 р. (спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки). Вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності теорія і методика професійної освіти присвоєне в 2009 р.

Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук (2014) захистила з теми: «Теорія і методика розвитку інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів» зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Вчене звання професора кафедри професійної і вищої освіти присвоєне в 2020 р.

 

Є автором близька 200 наукових праць.

Нагороди:

Знак «Відмінник народної освіти УРСР» (1992); Почесна грамота Національної академії педагогічних наук України (2012); Диплом НАПН України ІІІ ступеня за монографію «Децентралізація управління професійно-технічною освітою» (2013); знак Національної академії педагогічних наук «Ушинський К. Д.» (2016); Диплом НАПН України ІІ ступеня за методичний посібник «Технології дистанційного професійного навчання» (2019). 

Наукова діяльність

 • Участь у роботі редакційної колегії наукового журналу «Професійна педагогіка»;
 • Участь у роботі редакційної колегії збірника наукових праць «Вісник післядипломної освіти»
 • Участь у роботі спеціалізованої вченої ради Д 26.455.03 у ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

Перелік продукції (за останні 2 роки)

Монографії (одноосібні, колективні)

 1. Дистанційне навчання в системі професійно-технічної освіти : монографія / авт. кол. В. В. Ягупов, Л. М. Петренко, С. Г. Кравець та ін. / За наук. ред. В. В. Ягупова. Житомир: «Полісся», 2019. 234 с.

Посібники (одноосібні, колективні)

 1. Організаційно-педагогічне забезпечення дистанційного навчання в професійно-технічних навчальних закладах. Методичний посібник / [О.В. Базелюк, Л.М. Петренко, С. Г. Кравець, І.І. Голуб та ін.]. Житомир: «Полісся», 2019. 204 с.

Статті у виданнях категорії А :

 1. Петренко Л. М., Шевченко В.П., Зеліковська О.А. Використання педагогічних крауд-технологій у професійній підготовці студентів ІТ-спеціальностей. Інформаційні технології і засоби навчання. 2020. Том 76. №2. С. 213-235. URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/issue/view/105
 2. Petrenko L., Kravets S., Bazeliuk O.,  Liudmyla Maiborodaand Ivan Muzyka. Analysis of the current state of distance learning in professional (vocational) educational establishments. E3S Web of Conferences. Volume 166, Article Numbe 7. 2020. URL: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2020/26/e3sconf_icsf2020_10010/e3sconf_icsf2020_10010.html
 3. Petrenko L. M., Varava I. P., Pikilnyak A. V. Motivation readiness of future software engineer’s professional self-improvement and prospects of its formation in college cloud environment. CEUR Workshop Proceedings. 2020. Vol 2643. P. 626-647. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2643/

Статті у виданнях категорії Б (назва, рік):

 1. Петренко Л. М. Стратегічні орієнтири професійного розвитку науково-педагогічних працівників в умовахвідкритої освіти. Вісник післядипломної освіти. «Серія «Педагогічні науки». 2020. Вип. 13(42). С. 170-184. DOI https://doi.org/10.32405/2218‐7650‐2020‐13(42)‐170‐184.

Інші праці (назва, рік)

 1. Петренко Л.М. Підвищення кваліфікації фахівців сфери цивільного захисту у вимірі сучасних реалій. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2019. №1. С. 94-98.
 2. Петренко Л. М., Романова Г.М., Пуховська Л.П., Султанова Л.Ю., Олешко П.С. Models of continuous professional development of pedagogical and scientific-pedagogical specialists within the context of an open education. Професійний розвиток фахівців в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди, 12-13 листопада 2020, м. Київ, Україна.

Участь у науково-практичних заходах (за останні 2 роки)

 1. Петренко Л.М. Використання цифрових сервісів у післядипломній освіті фахівців сфери цивільного захисту. Наукове забезпечення освітньої діяльності у сфері цивільного захисту: зб. матеріалів ІІ науково-практичної конференції (за міжнародною участю). (Київ, 16 травня 2019 р.) / Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту. К.: ІДУЦЗ. С. 40. URL: https://iducz.dsns.gov.ua/files/2019/NAUKA/material%202019.pdf
 2. Петренко Л.М. Сучасний викладач закладу вищої освіти: виклики епохи цифровізації. Формування професійно-мобільного фахівця: європейський вимір: зб. матеріалів V Всеукр. наук.-практ. конф. (Дніпро, 25 квітня 2019 р.) / Мін-во внутрішніх справ, Дніпропетровський ун-т внутр. справ; за ред. Л.Л. Сушенцевої, Т.С. Сулими, О.В. Тарасової; заг. ред. Л.Л. Сушенцевої. Дніпро: Видавництво «Літограф», 2019. С. 30-32.
 3. Петренко Л.М. Академічна свобода як фундаментальна цінність. Розвиток професійної культури майбутніх фахівців: виклики. досвід, стратегії і перспективи. Тези доп. ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ-Ірпінь, 23 травня 2019 р.). Київ-Ірпінь, 2019. С. 107–110.
 4. Петренко Л.М. Професійний розвиток педагогічних і науково-педагогічних працівників у системі безперервної освіти: до постановки проблеми. Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти. Матеріали V Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м.Біла Церква, 27 листопада 2019 р.). БІНПО ДВНЗ УМО, 2019. С. 431-434.
 5. Петренко Л. Індивідуалізація професійного розвитку викладачів професійної школи : Інноваційні моделі розвитку науково-методичної компетентності педагогів професійної школи у системі безперервної освіти : електронний зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції, м. Біла Церква, 11 грудня 2019 р. / за заг. ред. С.В. Соболєвої, С.С. Шевчук, І.В. Арестової. Біла Церква : БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2020. С. 167-172. https://lib.iitta.gov.ua/719552/
 6. Петренко Л. Віртуальний простір формування конкурентоздатного фахівця: до постановки проблеми. Теоретико-методичні основи підготовки конкурентоздатних фахівців у контексті сучасного ринку праці: зб. матеріалів Другої Всеукр. наук.-практ. конф. (за іноз. уч.). Кривий Ріг, 31 жовтня - 1 листопада 2019 р./ за наук. ред. Л.М. Сергеєвої, Т.І. Стойчик; Кривий Ріг: КПГТЛ, 2019. Том 2. С. 375-377.
 7. Петренко Л. М. Трансформація професійного розвитку науково-педагогічних працівників: цивілізаційний поступ. Розвиток професійної культури майбутніх фахівців: виклики, досвід, стратегії, перспективи : IV міжнар. наук.-практ. конф. (м. Ірпінь, 7 квітня 2020 р.). Ірпінь, 2020. С. 241-242.
 8. Петренко Л. М. Функціональна грамотність у контексті трансформації професійного розвитку фахівців. Актуальні проблеми технологічної і професійної освіти : тези доп. ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Глухів, 14 трав. 2020 р.). Глухів, 2020. С. 56–58.
 9. Петренко Л. М. Шляхи подолання наслідків пандемії covid-19 у системі підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників. Актуальні проблеми неперервної освіти в інформаційному суспільств: тези доп. міжнар. наук.-практ. конф., присв. 185-річчю Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова. (м. Київ, 29-30 травня 2020 р.). С. 83-86.

Науково-організаційна діяльність

Участь в роботі організаційного комітету ІІ, ІІІ та IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Розвиток професійної культури майбутніх фахівців: виклики, досвід, стратегії, перспективи» (2017, 2019, 2020 рр.).

Участь роботі програмних комітетів міжнародних конференцій:

 • The International Conference on History, Theory and Methodology of Learning, State Pedagogical University Kryvyi Rih, Ukraine, May 12-15, 2020. URL: https://ichtml.org/2020/.
 • The International Conference ICON-MASTED. URL: https://ichtml.org/icon-masted/2020/#dates.
 • Professional Development of Specialists in the Digitized Society: Current Trends – PDSDig–2020.

Науково-педагогічна діяльність

Наукове керівництво аспірантами, докторантами, здобувачами:

Демків А.М. Тема дисертації: «Професійний розвиток викладачів навчально-методичних центрів цивільного захисту в процесі підвищення кваліфікації» на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Наукова школа:

Смирнова І.М. Теоретичні і методичні основи професійної підготовки майбутніх учителів технологій до розроблення і використання електронних освітніх ресурсів» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук (13.00.04; 13.00.02).

Паржницький О.В. «Формування професійної компетентності майбутніх токарів у фахово-орієнтованому освітньому середовищі» (13.00.04).

Кононенко А.Г. «Формування професійної компетентності майбутніх слюсарів з ремонту автомобілів у професійно-технічних навчальних закладах» (13.00.04).

Пілевич О.А. «Формування професійної культури майбутніх фахівців з фінансів і кредиту у вищих економічних навчальних закладах» (13.00.04).

Масліч С.В. «Формування інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх агентів з організації туризму у професійно-технічних навчальних закладах) (13.00.04).

Гермак О.Л. «Педагогічні умови застосування електронних освітніх ресурсів у професійній підготовці майбутніх електромонтерів» (13.00.04).

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації за програмою «Проектний менеджмент» (72 г.) в Навчально-науковому інституті магістерської підготовки та післядипломної освіти Університету «КРОК» (Сертифікат № П-19/2294, виданий 25 травня 2019 р.);

Підвищення кваліфікації в ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» за категорією «Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів». (2020 р.). Загальна кількість годин/кредитів ЄКТС за навчальним планом 210 год / 7 кр. (свідоцтво  державного зразка СП № 358360447/2321-20).