Відділ навчальної роботи

Відділ навчальної роботи інституту розпочав свою роботу з 2008 року. Його створення як самостійного структурного підрозділу інституту було обумовлено необхідністю подальшого розвитку і вдосконалення навчально-методичної роботи.

Керуючись рекомендаціями Міністерства освіти і науки України з інтеграції вітчизняної освіти до Європейських та світових освітніх стандартів, навчальний відділ проводить систематичну роботу.

Відділ навчальної роботи та працевлаштування є структурним підрозділом університету, через який здійснюється управління освітнім процесом.

Основними напрямами роботи відділу навчальної роботи є:

  • організація взаємодії підрозділів університету при розробці на базі державних освітніх стандартів основної навчальної документації ЗВО: освітньо-кваліфікаційних характеристик (ОКХ), освітніх програм (ОП), навчальних планів, робочих навчальних планів і графіків освітнього процесу;
  • аналіз, узагальнення інформації і підготовка рішень ректорату щодо управління освітнім процесом;
  • методично обґрунтоване планування і організація освітнього процесу;
  • інформаційний супровід системи контролю якості освітнього процесу і якості підготовки фахівців в університеті за усіма формами навчання;
  • постійне вдосконалення нормативно-методичної документації, що регламентує освітній процес;
  • розроблення розкладів занять і екзаменів для студентів усіх форм навчання;
  • організація і контроль за проведенням державної атестації випускників;
  • організація роботи зі складання навчальних планів і робочих навчальних планів для всіх спеціальностей і форм навчання;
  • ведення навчальної документації, пов’язаної з рухом студентів;
  • ведення особових справ студентів і організація оформлення документів про закінчення університету.

Навчальний відділ координує діяльність усіх структурних підрозділів університету з метою  оптимальної організації освітнього процесу.