Ляхоцька Лариса Леонідівна

Ляхоцька Лариса Леонідівна

Професор кафедри
кандидат педагогічних наук, доцент

ResearcherID:
http://www.researcherid.com/rid/R-1641-2018

ORCID iD   
https://orcid.org/0000-0002-9690-8376

Профіль вченого у GoogleScholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=f39KRk8AAAAJ&hl=ru

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України
http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/707570

Додаткові відомості

Освіта: вища, Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка, закінчила з відзнакою у 1983 р., кваліфікація за спеціальністю – Філолог. Викладач російської мови та літератури.

Досвід роботи: 45 років

Працювала на посадах вихователя дошкільного закладу освіти, учителя російської мови та літератури, заступника директора з навчально-виховної роботи закладу загальної середньої школи. З 1988 по 1995 рр. працювала в закладах післядипломної педагогічної освіти м. Києва  (Київський обласний інститут удосконалення вчителів, Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів ім. Б. Грінченка). З 2002 р. – працює в ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (2005–2014 рр. – завідувачка кафедри систем відкритої освіти ЦІПО, 2015 р. – завідувачка лабораторії систем відкритої освіти Науково-дослідного інституту  ДЗВО «Університет менеджменту освіти», з 2016 р. – професорка кафедри відкритих освітніх систем та ІКТ ЦІПО). Досвід викладацької роботи в закладах післядипломної педагогічної освіти – з 1988 р. Нагороджена Почесною грамотою Верховної Ради України (2012 р.), нагрудними знаками Міністерства освіти і науки України: «Відмінник освіти України» (2002 р.), «Петра Могили» (2007 р.), «Костянтина Ушинського» (2019 р.), «Григорія Сковороди» (2020 р.)

Громадська активність: викладачка авторського спецкурсу «Організація дистанційного навчання в закладах освіти» у складі віртуальної кафедри цифрових технологій Українського відкритого університету післядипломної освіти Всеукраїнської громадської організації «Консорціум закладів післядипломної освіти», дійсний член Національної академії наук вищої освіти України.

Наукова діяльність

 1. Відповідальний виконавець науково-дослідної роботи творчого колективу науково-педагогічних працівників кафедри відкритих освітніх систем та ІКТ ЦІПО з теми «Теоретичні та методичні основи впровадження технологій змішаного навчання в систему відкритої післядипломної освіти» РК №0117U002382 (2017-2019 рр.).
 2. Відповідальний виконавець дослідно-експериментальної роботи (педагогічний експеримент локального рівня) з теми «Впровадження технологій змішаного  навчання в систему відкритої післядипломної освіти»  (2017-2018 рр.). Один із авторів Положення про організацію освітнього процесу за дистанційною формою навчання в Університеті менеджменту освіти (2016 р.), Положення про дистанційне навчання в закладах післядипломної педагогічної освіти (2015 р.). Вперше в ЦІПО застосувала комплексне використання сервісів Office 365 в освітньому процесі підвищення кваліфікації груп слухачів, до складу яких ввійшли керівники, вчителі, педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, а також методична служба смт Борзна та Борзнянського району Чернігівської області.
 3. Розробила і впровадила в освітню діяльність слухачів курсів підвищення кваліфікації ЦІПО електронний дидактичний кейс слухача, куратор змісту сторінки соціальної мережі ФБ «Лабораторія систем відкритої освіти»    https://www.facebook.com/laboratoriajaSystemVO
 4. Член редколегії наукового періодичного видання, що індексується у наукометричних базах даних Web of Science Core Collection "Інформаційні технології та засоби навчання" ISSN 2076-8184 (Україна)

Перелік продукції (за останні два роки)

Монографії

 1. Ляхоцька Л. Електронна кафедра: технології та інструменти розвитку / С. Касьян, Л. Ляхоцька, C. Антощук // Відкрита освіта: інноваційні технології та менеджмент : кол. монографія / за наук. ред. М. О. Кириченка, Л. М. Сергеєвої. – Київ : Вид-во Ін-ту Обдарованої дитини НАПН України, 2018. С. 312-323
 2. Цифрова освіта і наука – запорука національної безпеки України / Л. Л. Ляхоцька, В.П. Ляхоцький //Національна безпека України у викликах новітньої історії: кол.монографія. - Ч.ІІ «Гуманітарні проблеми національної безпеки України». – ДП «Експрес-об’ява». – К., 2019.  С.277-289

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

 1. The role of a lecturer as a tutor of a postgraduate educational institution in managing an educational process / Management of higher education guality: problems and prospects [collection of scientific papers; edited Victor Oliynyk]. ISBN 978-1911354-23-9 – London, LASHE, 2017. Р.89 – 92.

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

 1. Ляхоцька Л.Л., Бондаренко Л. В. Масовий відкритий онлайн-урок як інноваційна форма навчання в загальноосвітніх навчальних закладах //  Нова педагогічна думка. 2017 р. №1 (89). C. 32–35.
 2. Ляхоцька Л.Л. Організація та проведення педагогічного експерименту: рефлексивно-оцінний аналіз ефективності впровадження технологій дистанційного навчання в систему підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти [Електронний ресурс] // Theory and methods of educational management 2017. № 2 (20) Доступно: http://umo.edu.ua/katalogh-vidanj/electronic-journal-the-theory-and-methods-of-educational-management-edition-2-20-2017
 3. Ляхоцька Л. Л. Особливості науково-методичного забезпечення щодо використання цифрового контенту в закладах післядипломної педагогічної освіти // Нова педагогічна думка. 2018 р. №4. С.60–62.

Інші праці

 1. Ляхоцька Л. Л. Інформаційне освітнє Інтернет середовище – крок до цифрового закладу освіти в умовах реформи «Нова українська школа» / Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи: зб.тез доповідей учасників Всеукр.наук.-практ.семінару (Київ, 12 березня 2019 р.) / за заг.ред., О. В. Овчарук. – Київ.: Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України: Київ, 2019. С.51-53.
 2. Ляхоцька Л. Л. Інформаційні тренди відкритої післядипломної освіти / Інноваційні технології в освіті : зб. матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції, 9-11 квітня 2019 року, м. Івано-Франківськ/Національний технічний університет нафти і газу; відповідальні за випуск Чеховський С. А., Піндус Н. М. – Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, 2019. С.139-141.
 3. Ляхоцька Л. Л. Імперативи формування інформаційно-цифрового освітнього простору закладу післядипломної освіти // Інформаційно-цифровий освітній простір України: трансформаційні процеси і перспективи розвитку. Матеріали методологічного семінару НАПН України. 4 квітня 2019 р. / За ред. В.Г. Кременя, О.І. Ляшенка; укл. А.В. Яцишин, О.М. Соколюк. – К, 2019. С.226–234.
 4. Liakhotska L. Research activities of postgraduate educational institutions in the era of the digital society Virtus №33, 2019, Видавництво: СPM «ASF» (Канада, Монреаль). Р.112–116.
 5. Технологія змішаного навчання в системі відкритої післядипломної освіти: підручник /за заг. ред. В. В. Олійника, ред. кол.: С. П. Касьян, Л. Л. Ляхоцька, Л. В. Бондаренко; ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». – Київ, 2019. 225 с.
 6. Ляхоцька Л.Л. Дистанційне навчання та інформаційно-комунікаційні технології в системі відкритої післядипломної освіти: зб.-к навчальних матеріалів (робочі навчальні програми, конспекти занять та спецкурсів); ДЗВО «Ун-т менедж. освіти». – Київ, 2020. 170 с.
 7. Ляхоцька Л.Л. Кореляція дидактики і цифрових технологій в освітньому процесі / Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти: зб. наук. праць матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16 червня 2020 р., м. Київ, Національний авіаційний університет / наук. ред. Н.П. Муранова. – К. : НАУ, 2020. С.83–85.

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки)

 1. V Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток української держави в умовах активізації євроінтеграційних процесів», м. Київ, 19 березня 2020 року  (тези доповіді, Програма).
 2. Міжнародна науково-практична конференція «Виклик COVID-19: безпековий та інформаційний виміри», м. Київ, 7 травня 2020 року (тези доповіді, Програма).
 3. Ляхоцька Л.Л. Технологія створення е-книги з використанням платформи OURBOOKS / Л. Ляхоцька // Цифрові технології в освітньому процесі закладів освіти: зб. матеріалів VІІ Всеукраїнської інтерактивної науково-практичної конференції / упоряд. Н. А. Басараба, А. А. Волосюк ; за ред. А. Л. Черній, І. В. Вєтрова. – Рівне : РОІППО, 2019. С.49-53.
 4. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція за міжнародною участю партнерів із Канади та Франції «Організаційно-практичні засади розвитку цифрового освітнього простору закладу освіти», м. Київ, 5-6 травня 2020 р., (програма, ключова доповідь, модератор секції, член оргкомітету, тези доповіді, сертифікат).
 5. IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній ЗСО – доуніверситетська підготовка – ЗВО», м. Київ, 9 червня 2020 р. (член оргкомітету, ключова доповідь, програма, сертифікат).
 6. I Всеукраїнська науково-практична конференція «Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти», м.Київ, 16 червня 2020 р.  (член оргкомітету, ключова доповідь, програма, сертифікат, тези доповіді).
 7. Круглий стіл «Інноваційна діяльність цифрового університету», 24 червня 2020 р., м.Київ (член оргкомітету, спікер, програма, сертифікат).
 8. Круглий стіл «Забезпечення якості освіти: стан проблеми, перспективи» в межах віртуальної виставки «Освіта та кар’єра! (20-21 листопада 2020 р.), м.Київ  (член оргкомітету, модератор, спікер, програма, сертифікат).

Науково-організаційна діяльність

 1. Член вченої ради Центрального інституту післядипломної освіти Державного закладу  вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України.
 2. Заступник завідувача кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій Центрального інституту післядипломної освіти Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України з науково-методичної роботи (на громадських засадах).

Організовано та взято участь у масових наукових заходах:

1.       Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція за міжнародною участю партнерів із Канади та Франції «Організаційно-практичні засади розвитку цифрового освітнього простору закладу освіти», м. Київ, 5-6 травня 2020 р., (програма, ключова доповідь, модератор секції, член оргкомітету, тези доповіді, сертифікат).

2.       IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній ЗСО – доуніверситетська підготовка – ЗВО», м. Київ, 9 червня 2020 р. (член оргкомітету, ключова доповідь, програма, сертифікат).

3.       I Всеукраїнська науково-практична конференція «Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти», м.Київ, 16 червня 2020 р.  (член оргкомітету, ключова доповідь, програма, сертифікат, тези доповіді). 

Науково-педагогічна діяльність

Наукове керівництво аспірантами, докторантами, здобувачами 

 1. Науковий керівник дисертаційного дослідження Калачової Людмили Володимирівни   на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Підготовка викладачів інститутів післядипломної педагогічної освіти до застосування аудіовізуальних засобів навчання», подану на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. за спеціальністю 13.00.04 – Теорія та методика професійної освіти (диплом кандидата педагогічних наук, затверджено рішенням Атестаційної комісії від 25.02.2016 року).

Міжнародна діяльність

Участь у міжнародних проєктах 

 1. Спільний проєкт Міністерства освіти і науки України  та Міжнародного банку реконструкції та розвитку «Рівний доступ до якісної освіти в Україні» EAQE – CQ – 3.1.1-4, консультант з організації та проведення дослідження «Планування політики та управління» щодо професійного розвитку керівників освіти районного (міського) рівня (2009-2010).

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації 

 1. Свідоцтво про підвищення кваліфікації за категорією Викладачі (викладачі-тьютори, куратори-тьютори груп) закладів ППО (12 СПВ 142151 від 12 вересня 2015 р.) 108 год.
 2. Міжнародне стажування за темою: «Сучасні хмарні інформаційні сервіси для інноваційної діяльності в умовах Євроінтеграції та глобалізації» за програмою міжнародного проекту Interintelligent науково-інноваційного центру компанії Sustainable development Ltd (Словенія, Любляна), 5-20 січня 2018 р. Сертифікат, 30 год.
 3. Курси ПК ЦІПО ДЗВО «УМО» (університетська) Категорія Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів (Свідоцтво про ПК СП 35830447/ 2866-20, видане 11 грудня 2020 р.), 210 год. / 7 кредитів.