ВІДБУЛАСЯ ІI ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ФАХІВЦІВ У СИСТЕМІ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ: ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЇ»

ВІДБУЛАСЯ ІI ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ФАХІВЦІВ У СИСТЕМІ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ: ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЇ»

 

(м. Київ, Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, 28 квітня 2017 року)

 

 

 

28 квітня 2017 року на базі Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університету менеджменту освіти» Національної Академії педагогічних наук України відбулася IІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології».

Ініціатором проведення Е-конференції виступила кафедра філософії і освіти дорослих ЦІППО ДВНЗ «УМО».

У роботі Е-конференції взяли участь 256 представників різних навчальних закладів і установ України, було подано 205 заявок, надіслано 140 тез, зареєстровано на платформі Е-конференції – 90 учасників.

Обговорення актуальних питань за тематичними напрямами Е-конференції проводилось на восьми секціях в інтернет-офлайн форматі та в постерному режимі. Форми участі в конференції було запропоновано такі: виступи, доповіді (у відеофайлах), презентації або стендові доповіді, статті, тези матеріалів конференцій. Упродовж місяця матеріали конференції розміщувались на сайті Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти (Відкрита освіта в Україні: https://ppo.mk.ua. Розділ Конференція) за тематичними напрямами з подальшим обговоренням.

Із вітальним словом до всіх учасників і побажанням плідної творчої співпраці звернуласьОтич Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, проректор з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», яка також виступила із науковою доповіддю «Освіта дорослих у суспільстві знань».

На пленарному засідання з науковими доповідями виступили:

Сорочан Тамара Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, директор Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, із доповіддю «Модуси професіоналізації андрагогів у контексті суспільства, яке навчається»;

Tetyana Kloubert, Professur für Pädagogik mit Schwerpunkt Vergleichende Bildungsforschung (Vertretung der Professur), Universität Augsburg Philosophisch-Sozialwissenschaftliche Fakultät Universitätsstr, із доповіддю «Чи захищає освіта від маніпуляцій?»;

Оліфіра Лариса Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри державної служби та менеджменту освіти, заступник директора ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», із доповіддю «Визначення критеріїв якості освіти фахівців на засадах андрагогіки у системі підвищення кваліфікації»;

Сидоренко Вікторія Вікторівна, в.о.завідувача кафедри філософії і освіти дорослих , доктор педагогічних наук, професор кафедри філософії і освіти дорослих ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», із науковою доповіддю «Розвиток професійно-педагогічної мобільності фахівців у стратегемах Концепції нової української школи»;

Скрипник Марина Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри філософії і освіти дорослих ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» із науковою доповіддю «Професійний розвиток науково-педагогічних працівників у післядипломній освіті: концептуалізація проблеми».

 

Під час Е-конференціївідбулось резюмування портфеля секцій:

Секція 1. «Освіта дорослих як соціокультурний феномен: вітчизняний і зарубіжний досвід» (модератор Ілляхова Марина Володимирівна, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії і освіти дорослих ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України);

Секція 2. «Інклюзивна освіта дорослих: моделі професійного розвитку» (модераторЄрмоленко Андрій Борисович, кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри філософії і освіти дорослих ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України);

Секція 3. «Інформаційні технології в професійному розвитку фахівців» (модератор Панченко Любов Феліксівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри філософії і освіти дорослих ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України);

Секція 4. «Теорія і методологія професійного розвитку фахівців у сучасному суспільстві» (модератор Скрипник Марина Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри філософії і освіти дорослих ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України);

Секція 5. «Науково-методичні засади професійного розвитку фахівців в умовах формальної та неформальної освіти» (модератор  Ніколенко Лідія Тимофіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри філософії і освіти дорослих ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України);

Секція 6. «Психологічний супровід професійного розвитку фахівців» (модератор Швень Ярослава Леонідівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри філософії і освіти дорослих ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України);

Секція 7. «Управління професійним розвитком фахівців» (модератори Левченко Вікторія Володимирівна, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії і освіти дорослих ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Кравчинська Тетяна Сергіївна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри філософії і освіти дорослих ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України)

Секція 8. «Реалізація професійного потенціалу науково-педагогічних працівників в умовах сучасного університету» (модератор Швень Ярослава Леонідівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри філософії і освіти дорослих ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, голова Ради молодих учених ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України).

У рубриці «Тематичний дайджест нових розробок кафедри філософії і освіти дорослих» було представлено такі видання:

Про актуальне в методичній діяльності: думки й поради експертів  (Аbout  important  in  methodological  activities: expert  opinions  and advice) : наук.-метод. посіб.: авторський колектив / за наук. ред. проф. Т.М. Сорочан. К.: Агроосвіта, 2017. 950 с.

Курикулум підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних та керівних кадрів закладів освіти галузі знань 01 Педагогічна освіта / загальна ред. Т. М. Сорочан; наукова ред., упорядкування В.В. Сидоренко, М.І. Скрипник.  К.: ЦІППО, 2017. 437 с.

Бібліографічний опис робіт науково-педагогічних працівників кафедри філософії і освіти дорослих / упорядкування В.В. Сидоренко, М.І. Скрипник. К.: ЦІППО, 2017. 62 с.

 

За підсумками роботи Е-конференції прийнято ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦІЇ:

Ми, учасники ІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології», яка відбулася 28 квітня 2017 року на базі Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України

  • керуючись прагненням взяти безпосередню участь у реалізації основних ідей Концепції «Нової української школи» (2016);
  • усвідомлюючи взаємну відповідальність за культуру та освіту як маркери громадянської безпеки держави;
  • маючи намір зреалізовувати мету й основні завдання програми дослідження з теми: «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» (2017-2019 рр.) (номер державної реєстрації НДР 0117U002380)

 

цією РЕЗОЛЮЦІЄЮ

- наголошують на професійній місії інституцій післядипломної педагогічної освіти (інститутів, кафедр, лабораторій тощо) в умовах реалізації основних ідей Концепції «Нової української школи» (2016);

- підкреслюють необхідність інститутів післядипломної педагогічної освіти у межах Українського відритого університету післядипломної освіти (УВУПО) активізувати участь у розбудові освіти дорослих на засадах інноваційних методологічних підходів і принципів освіти дорослих, акметехнологій, моделей відкритої освіти;

- схвалюють позитивну практику інституцій післядипломної педагогічної освіти із залучення в простір освіти дорослих потенційних партнерів наукової, методичної, практичної сфери, що дозволяє досягнути розширення проблемного поля та вирішення актуальних завдань професійного розвитку фахівців відповідно до соціально-економічних трансформацій у контексті економіки знань;

- пропонують інститутам післядипломної педагогічної освіти у межах УВУПО активізувати й зміцнити партнерські зв’язки з міжнародними фондами, науковими центрами, іншими державними інституціями, неурядовими організаціями для реалізації ефективних шляхів вирішення актуальних проблем неперервного професійного розвитку фахівців шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти;

- рекомендують у рамках електронного депозитарію ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України створити віртуальний банк видів освітніх послуг для неперервного професійного розвитку педагогів;

- спланувати укладання дайджесту науково-методичних розробок науково-педагогічних працівників кафедри філософії і освіти дорослих із науково-методичного кластеру за темою дослідження з метою популяризації наукових ідей, маркетингу знань і освітніх послуг;

- звертають увагу науково-педагогічної спільноти на посилення уваги до:

  • вивчення історичних, теоретичних і праксеологічнеих аспектів проблеми професійного розвитку фахівців у сучасній вітчизняній системі освіти дорослих;
  • поширення результатів наукових досліджень в умовах реалізації основних концептів нової української школи;
  • продовження практики організації науково-методичного полілогу в інтерактивних форматах (тренінгів, круглих столів, семінарів, конференцій, вебінарів, чатів, відеомостів, відеоконференцій, оn-line студій, лабораторій, web-колегіумів, педагогічних web-квестів тощо), на сторінках періодичних видань та у віртуальному освітньому просторі;

− рекомендують на базі кафедри філософії і освіти дорослих ЦІППО відкрити Віртуальну кафедру андрагогіки для системного дослідження вітчизняних і світових проблем теорії та практики освіти дорослих для підготовки викладачів-андрагогів до проектування змісту і технологій професійного розвитку науково-педагогічних, педагогічних працівників, керівників закладів освіти;

− підтримують ідею проведення на базі Університету менеджменту освіти Форуму андрагогів як форми партнерства, мережевої взаємодії у професійній спільноті (24 листопада 2017);

− пропонують кафедрам ЦІППО активізувати методологічну, концептуальну, змістову, технологічну інтеграцію діяльності для реалізації принципу «від теорії – до практики», від теоретико-методологічного опрацювання актуальних проблем до змістових і технологічних механізмів їх реалізації;

− визначають за необхідну умову професійного розвитку фахівців розроблення та апробацію варіативних освітніх моделей підвищення кваліфікації із урахуванням запитів і потреб науково-педагогічних, педагогічних працівників у структуруванні змісту, відборі технологій і врахування можливостей існуючої інформаційно-мережевої взаємодії всіх суб’єктів;

− пропонують активізувати інформаційно-мережеву взаємодію різних структурних підрозділів, кафедр ЦІППО, ВНЗ, ОІППО, методичних служб усіх рівнів для здійснення науково-педагогічного, організаційного, методичного, інформаційно-комунікаційного супроводу професійного розвитку науково-педагогічних, педагогічних працівників в освітніх моделях курсів підвищення кваліфікації та міжкурсового періоду як єдиного андрагогічного циклу;

− наголошують на важливості запровадження у теорії і практиці професійного розвитку фахівців напрям інклюзивної освіти дорослих, корекційної андрагогіки з метою здійснення педагогічного проектування інклюзивного освітнього простору для суб’єктів з особливими потребами, надання їм рівного доступу до якісної неперервної освіти;

−  рекомендують творчій групі з проблеми дослідження (кафедра філософії і освіти дорослих):

  • укласти бібліографічний опис робітнауково-педагогічних працівниківкафедри філософії і освіти дорослих, що складається з електронної бібліографії (он-лайнграфію), яка вміщує опубліковані наукові праці співробітників кафедри, розміщені у відкритому інформаційному доступі на електронних ресурсах локального та віддаленого доступу, та публікацій, внесених до бази ЄДЕБО (єдиної державної електронної бази з питань освіти);
  • розробити термінологічний словникта діагностичний інструментарій дослідження професійного розвитку фахівців, адекватні сучасним можливостям освіти дорослих та потребам ринку праці в освіті;
  • посилити співпрацю науковців і практиків з метою перевірки ефективності розроблених технологій професійного розвитку педагогів шляхом укладання договорів (угод) про співпрацю для апробації наукових результатів із різними структурантами системи післядипломної педагогічної освіти, поширення найкращих освітніх практик;
  • на рівні Ради молодих учених: сприяти розвитку академічної мобільності осіб, що здобувають освітній ступінь доктора філософії, науковий ступінь доктора наук, науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників та інших учасників освітнього процесу через їхнє навчання за програмами академічної мобільності, мовне стажування, наукове стажування, участь у спільних проектах, викладання, підвищення кваліфікації тощо; здійснювати науковий супровід, усебічну підтримку творчих ініціатив, наукових досліджень (фундаментальних та прикладних) молодих учених; організовувати та сприяти участі в молодіжних конкурсах наукових робіт, проектів, наукових конференціях, допомагати при поданні на грантову підтримку молодим науковцями та ін.; поширювати результати наукових досліджень молодих учених та впроваджувати їх у практику.

- схвалюють публікації тез учасників науково-практичної конференції «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» у збірнику матеріалів і популяризацію результатів ІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції через форми педагогічного просвітництва, ЗМІ (сайт ЦІППО ДВНЗ «УМО», Електронну бубліотеку НАПН України (ресурс кафедри філософії і освіти дорослих), через сторінку кафедри філософії і освіти дорослих у соціальній мережі Facebook(Режим доступу: https://www.facebook.com/groups/1642932192638668/));

− рекомендують провести ІІI-ю Всеукраїнську науково-практичну Інтернет-конференцію «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології».

  

Обрана тема науково-практичної Інтернет-конференції «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» послугувала плідним підґрунтям для обміну думками із зазначеної проблематики.

Із виступами, доповідями (у відеофайлах), стендовими доповідями, статтями, тезами матеріалів учасників Інтернет-конференції можна ознайомитися на сайті Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти (Відкрита освіта в Україні: https://ppo.mk.ua. Розділ Конференція) за тематичними напрямами.

За результатами Інтернет-конференції заплановано публікацію тез наукових доповідей в Е-збірнику матеріалів конференції.