УМО НАПН України

Агроосвіта

ТЕХНОЛОГІЇ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІВ

Методичний порадник

Головна

Зміст

Рекомендована література

Примітки

Укладачі

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

 

Рекомендована література до розділу 1

 

1.  Бібік Н.М. Компетентнісний підхід: рефлексивний аналіз застосування / Н.М. Бібік // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / [під заг. ред. О.В. Овчарук]. – К.: «К.І.С.», 2004. – С. 47-52.

2.  Воротникова І.П. Психолого-педагогічні основи адаптації вчителів до використання інформаційно-комунікаційних технологій / І.П. Воротникова // Освіта на Луганщині. – 2009. – №2 (31). – С. 125-127.

3.  Губерський Л. Культура. Ідеологія. Особистість: Методолого-світоглядний аналіз / Л. Губерський, В. Андрущенко, М. Михальченко. – К.: Знання України, 2002. – 580 с.

4.  Гудсон И. Принципиальный профессионализм / И. Гудсон // Перспективы. – 2000. – Т. ХХХ, №2. – С. 28.

5.  Гусинский З. Ведение в философию образования / Гусинский З., Турчанинова Ю. – М.: Логос, 2001. – 224 с.

6.  Дичківська І. Інноваційні педагогічні технології: навч. посіб. / І. Дичківська. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с.

7.  Декларація принципів «Побудова інформаційного суспільства – глобальне завдання в новому тисячолітті» – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgs?nreg=995. Загаловок з екрану.

8.  Євтух М.Б. Морфологічний аналіз і синтез структури життєвої компетентності людини (філософія людини; сутність життєвої компетентності; сенс життя) / М.Б. Євтух, О.В. Кузьміна  // Педагогіка і психологія. – 2010 – №2 – С. 106–115.

9.  Інформаційні технології та електронні засоби навчального призначення – ознака сучасного уроку. Конспекти уроків / [укл. Цимбал І.І., Дьяченко Б.А, Сорочан Т.М. та ін.] – Луганськ: Знання, 2006. – 504 с.

10.Кастельс М. Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и обществе / Мануэль Кастельс; [пер. с англ.]. – Екатеринбург: У – Фактория, 2004. – 328 с.

11.Коротяєв Б.І. Освітній простір: очікування та виклики часу й життя: монографія / Борис Іванович Коротяєв, Віталій Семенович Курило. – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені тараса Шевченка», 2009. – 308 с.

12.Кремень В. Філософія національної ідеї: Людина. Освіта. Соціум / В. Кремень. – [вид. переробл.]. – К.: Грамота, 2010. – 576 с. – С. 533–534.

13.Кремень В.Г. Інновація – alter ego глобалізації / В.Г. Кремень // Рідна школа. – 2011. – №3. – С. 3–8.

14.Кремень В.Г. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті і формування інформаційного суспільства / В.Г. Кремень // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2006. – №6. – С. 5-9.

15.Ничкало Н. Неперервна професійна освіта як філософська та педагогічна категорія / Н. Ничкало // Неперервна професійна освіта: теорія і практика: наук.- метод. журн. – 2001. – Вип. 1. – С. 9-22.

16.Олійник В. Наукові основи управління підвищенням кваліфікації педагогічних працівників профтехосвіти: монографія / В. Олійник. – К.: Міленіум, 2003. –594 с.

17.Освітні технології : навч.-метод. посіб. / [О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін.]; за заг. ред. О. М. Пєхоти. – К. : А.С.К., 2002. – 255 с.

18.Оуенс, Роберт Г. Організаційна поведінка в освіті: Керівництво учбовими закладами та шкільна реформа / Оуенс, Роберт Г. – Х.: Каравела, 2003. – 488 с.

19.Пуховська Л. Кількісні та якісні характеристики післядипломної педагогічної освіти у контексті завдань проекту «Рівний доступ до якісної освіти в Україні» / Л. Пуховська // Післядипломна освіта в Україні. – К., 2006. –№1. – С. 3–8.

20.Савченко О. Цілі і цінності реформування сучасної школи / О. Савченко // Філософія освіти в сучасній Україні: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – К.: 1997. – С. 47-54.

21.Сорочан Т. Створити освітній простір професійного розвитку / Тамара Сорочан // Управління освітою. – 2010. – №17(45). – С. 13-15.

22.Степко М.Ф. Болонський процес і навчання впродовж життя / М.Ф. Степко, Б.В. Клименко, Л.Л. Товажнянський. – Х.: НТУ «ХПІ», 2004. – 111 с.

23.Сорочан Т.М., Данильєв А.О., Дьяченко Б.А., Рудіна О.М. Професійний розвиток керівників і педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів у післядипломній педагогічній освіті регіонального рівня: [монографія] / Т.М. Сорочан, А.О. Дангильєв, Б.А. Дьяченко, О.М. Рудіна – Луганськ: СПД Резніков В.С., – 2013. – 524с

24.Тематика випускних робіт, творчих проектів і рефератів для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників: посібник / [Т.М. Сорочан, А.О. Данильєв, О.М. Рудіна та ін.].– Луганськ: Знання, 2006. – 330 с.

25.Трейси Б. Личность лидера / Б. Трейси, Ф. Шеелен; пер. с англ. Е.Г. Гендель. – Мн.: ООО «Попурри», 2002. – 288 с.

26.Туріщева Л.Ф. Професійний розвиток педагога: психологічний аспект / Л.Ф. Туріщева. – Х.: Вид. Группа Основа, 2006. – 144 с.

27.Фуллан М. Сили змін: вимірювання глибини освітніх реформ / М. Фуллан; [пер. з англ. Г. Шиян та Р. Шиян]. – Л.: Центр гуманіт. досліджень Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2000. – 140 с.

28.Шаталов В.Ф. Точка опоры. Организационные основы экспериментальных исследований [Текст] / В.Ф. Шаталов. – Минск: Универс. изд., 1990. – 224 с.

29.Hargreaves A. Four ages of professionalism and professional learning // Teachers and Teaching: History and Practice. – 6(2). – 2000. – p.151-182.

30.Villegas-Reimers E. Teacher professional development: an international review of the literature. // UNESCO: International Institute for Educational Planning, 2003. – p.11.


 

Рекомендована література до розділу 2

 

1.    Ананьев Б. Г. Человек как общая проблема современной науки // Вестник ЛГУ, 1957. - № 11. – С. 90 – 101.

2.    Ананьев Б. Г., Степанова Е. И. (ред.). Развитие психофизиологических функций взрослых людей. – М., 1972.

3.    Архипова С. П. Освіта дорослих як фактор соціальної адаптації і соціального захисту [Електронний ресурс] / С. П. Архипова. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvuu/Ped/2009/www16/Arhipova.pdf.

4.    Бахтин М. М. Проблема поэтики Достоевского / М. М. Бахтин. – М.: Сов. Россия, 1979. – 318 с.

5.    Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества / М. М. Бахтин. –2-е изд.– М., 1986. – С. 429–432.

6.    Дернова М. Г. Моделі самокерованого навчання в освіті дорослих ⁄ М. Г. Дернова ⁄⁄ Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. Випуск 7, 2013. – С. 52 – 64.

7.    Добронравова І. С. Глобальні наукові революції і зміна історичних типів наукової раціональності / І.С.Добронравова [електронний ресурс]. – Режим доступу:    www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Dobr/glob.html

8.    Зязюн Іван. Аксіологічні критерії вікової психології ⁄⁄ Естетика і етика педагогічної дії. 2013. Вип. 5. – С. 21 – 42.

9.    Карл Роджерс и его последователи: психотерапия на пороге ХХІ века ⁄ под ред. Дэвида Брэзиера; пер. с англ. – М.: Когито-Центр, 2005. – 315 с. (Современная психотерапия).

10.  Маслоу А. Мотивация и личность/ А.Маслоу; пер. А.М.Татлыбаевой ⁄Abraham H. Maslow. Motivation and Personality (2nd ed.)  N.Y.: Harper & Row, 1970; СПб.: Евразия, 1999. Терминологическая правка В.Данченко. – К.: PSYLIB, 2004.

11.  Маслоу А. По направлению к психологии бытия / А.Маслоу. — М.: Эксмо-Пресс, 2002. — 272 с.

12.  Навчання в дії: як організувати підготовку вчителів до застосування інтерактивних технологій навчання: метод. посіб. / А. Панченков, О. Пометун, Т. Ремех. – К.: А.П.Н., 2003. – 72 с.

13.  Онушкин В. Г. Образование взрослых: междисциплинарный словарь терминологии / В. Г. Онушкин, Е. И. Огарев. – СПб. – Воронеж: ВИПКРО, 1995. – 232 с

14.  Панченко С. Н. Психологические особенности взрослого человека как субъекта обучения // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. – 2013. – Випуск 3.

15.  Петренко М.А. Теория педагогичексой интеракции / М.А. Петренко: Автореф. дис. на соискание ученой степ. канд. пед. наук: 13.00.04. – Ростов н/Д., 2010. – 49 с.

16.  Пометун О. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід / О.Пометун, Л. Пироженко.  – К., 2002. – 135 с.

17.  Пометун О.І. Енциклопедія інтерактивного навчання / О.І. Пометун. – К.: А. С. К. , 2007. — 144 с.

18.  Пометун О.І. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання: наук.–метод. посіб. / О.І. Пометун та ін. – К.: А.С.К., 2005. – 192 с.

19.  Психологічна енциклопедія Авт.-упоряд. О.М.Степанов. – К.: Академвидав, 2006. – 424 с. (Енциклопедія ерудита).

20.  Психологічна енциклопедія Автор-упорядник О.М.Степанов. – К.: «Академвидав», 2006. – 424 с. (Енциклопедія ерудита).

21.  Роджерс К. Р. Клиентоцентрированная психотерапия / К. Р. Роджерс. – М.: Рефл-бук., 1993.

22.  Роджерс К. Р. О групповой психотерапии / К. Р. Роджерс; пер. с англ. – М.: Гиль-Эстель, 1993.

23.  Роджерс К.Р. Взгляд на психотерапію: становление человека / К. Р. Роджерс; пер. с англ., общ. ред. и предисл. И. Сениной. – М.: Прогресс, 1994. – С. 234–247.

24.  Савчин М. В. Вікова психологія : навчальний посібник / М. В. Савчин, Л. П. Василенко. – К. : Академвидав, 2005. – 360 с.

25.  Сисоєва С.О. Інтерактивні технології навчання дорослих: навч.–метод. посіб. / С. О. Сисоєва; НАПН України, Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих. – К.: ВД «ЕКМО», 2011. – 324 с. ⁄⁄Режим доступу: lib.iitta.gov.ua/7010/1/Довидник_ДО_ВИДАННЯ.pdf

26.  Скрипник М. І. Інтерактивні технології в післядипломному навчанні: довідник ⁄ М. І. Скрипник ; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». – К., 2013. – 232 с. Скрипник М. І.Режим доступу: www.academia.edu/.../ІНТЕРАКТИВНІ_ТЕХНОЛОГІЇ_НАВЧАННЯ

27.  Слободчиков В. И. Психология развития человека: развитие субъективной реальности в онтогенезе / В. И. Слободчиков, Е. И. Исаев. – М. : Школьная пресса, 2000. – 416 с.

28.  Смульсон М. Л., Лотоцька Ю. М., Назар М. М., Дітюк П.П., Коміссарова О. Ю., Цап В. Й. Концепція інтелектуального розвитку дорослих у віртуальному освітньому просторі ⁄⁄ http://psytir.org.ua/index.php/technology_intellect_develop/article/view/54

29.  Степанова Е. И. Умственное развитие и обучаемость взрослых. – Л.: ЛГУ, 1981.

30.  Стьопін В.С. Філософія науки: загальні проблеми: підруч. для аспірантів і здобувачів наук. ступ. канд. наук / В.С. Стьопін. – М.: Гардарики, 2006. – 384 с.

31.  Candy P.C. (1991). Self-Direction for Lifelong Learning: A Comprehensive Guide to Theory and Practice. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.

32.  Darkenwald G. G. Adult Education: Foundations of Practice / G.G.Darkenwald, S.B.Merriam. – N.Y., 1982.

33.  Knowles M. S. (1975). Self-directed learning: A guide for learners and teachers. Englewood Cliffs: Prentice Hall/Cambridge. – 135 р.

34.  Knowles M.S. The Modern Practice of Adult Education. From Pedagogy to Andragogy. – Chicago, 1980.

35.  Knowles, M. S. The Adult Learner: A Neglected Species / Malcolm Shepherd Knowles. – 4th ed. – Houston, London, Paris, Zurich, Tokyo : Gulf Publishing Company, 1990. – 293 p.

36.  Rogers С. R. Empatic: an unappreciated way of being /  C. R. Rogers.  // The Counseling Psychologist, 1975. –V. 5, N 2. – P. 2—10.

37.  Scheerens J. Teachers’ professional development. Europe in international comparison. An analysis of teachers’ professional development based on the OECD’s Teaching and Learning International Survey (TALIS) / J. Scheerens. – Luxembourgh: Office for Official Publications of the European Union, 2010. – 204 p. Р., 7

38.  Schoenfeld L., Owens W.A. Age and Intellectual Change: a Cross-Sectional View of Longitudinal data. Труды XVIII Международного психологического конгресса, вып. 29. Owens W.A. Age and Mental Abilities: a Longitudinal Study. Genet. Psychol. Monogr., 1953

39.  Turos L. Andragogika. Zarus teorii oswiaty I wychowania doroseych. – Wyd. II. – Warszawa, PWN, 1978.

 

 

Рекомендована література до розділу 3

 

Рекомендована література до теми 1

1.    Бабун Р. В. Работа со взрослой аудиторией : методические рекомендации для преподавателя / Р. В. Бабун. 2-е изд. – Новокузнецк : ИПК, 2002. – 54 с.

2.    Вершловский С. Г. Общее образование взрослых. Стимулы и мотивы / С. Г. Вершловский. М. : Педагогика, 1987. – 183 с.

3.    Змеев С. И. Андрагогика : основы теории, истории и технологии обучения взрослых / С. И. Змеев М. : ПЕР СЭ, 2007. – 272 с.

4.    Котиев А. Технология психологического сопровождения / А. Котиев [Электронный ресурс] / А. Котиев. Режим доступа : http://www.pmuc.ru/j ornal/number 14/kotiev.htm.

5. Логінова Л., Круп’як А. Школа молодого лідера. Нова молодь – нова Україна. Семінар ІV. Тренінг для тренерів / Л.Логгінова, А. Круп’як. – Інститут політичної освіти. Офіс Кординатора проектів ОБСЄ в Україні.

6. Технології навчання дорослих [Текст] : [навч. посіб.] / [упоряд.: О. Главник, Г. Бевз]. – К. : Главник, 2006. – 127 с.

7. Фетіскін Н. П., Козлов В. В., Мануйлов Г. М.  Соціально-психологічна діагностика розвитку особистості і малих груп / Н. П. Фетіскін, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов. – М., Вид-во Інституту Психотерапії, 2002. – 490 с.

8. Фопель К. Ф. Эффективный воркшоп. Динамическое обучение / К.Ф.Фопель / Пер. с нем. – М.: Генезис, 2003. – 368 с. – (Все о психологи-ческой группе.)

9. Buzan Т., Buzan В. The Mind Map Book: how to use radiant thinking to maximize your Brain's untapped potential. – London: BBC Boks, 1993.

 

Рекомендована література до теми 2

1.    Бим-Бад Б.М. Педагогический энциклопедический словарь / гл. ред. Б.М. Бим-Бад; Редкол: М.М. Безруких, В.А. Болотов, Л.С. Глебова и др. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2003. – 528 с.

2.    Букатова В.М. Я иду на урок: хрестоматия игровых приемов обучения: книга для учителя / В.М. Букатова, А.П. Ершова. – М.: Издательство «Первое сентября», 2000. – 224 с.

3.    Годкевич Л. Інтерактивні технології / Л.Годкевич  // Завуч. – 2004. – № 6. – С. 9–12.

4.    Гончаров С.М. Інтерактивні технології навчання в кредитно-модульній системі організації навчального процесу: навч.-метод. посіб. / С.М. Гончаров; Нац. ун-т водн. гос-ва та природокорист. – Рівне : [б. и.], 2006. - 172 с.

5.    Метод мозкового штурму ⁄⁄ Режим  доступу: http://atlana.narod.ru/brainstorming.html

6.    Метод мозкового штурму ⁄⁄ Режим доступу: http://www.stimul.biz/ru/lib/articles/brainstorming/

7.    Мозковий штурм - історія, міфи, правила ⁄⁄ Режим  доступу: http://www.brand-way.ru/publications/aleynikov/mozgovoy-shturm-istoriya-mifyi-pravila/.

8.    Навчання в дії: як організувати підготовку вчителів до застосування інтерактивних технологій навчання: метод. посіб. / А. Панченков, О.Пометун, Т.Ремех. – К.: А.П.Н., 2003. – 72 с.

9.    Панина Т.С. Современные способы активизации обучения: учеб. пособие для студ. высш. уч. заведений / Т.С.Панина. – М.: Академия, 2006. – 176 с. 

10.  Сисоєва С.О. Інтерактивні технології навчання дорослих: навч.-метод. посіб. / С.О. Сисоєва; НАПН України, Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих. – К.: ВД «ЕКМО», 2011. – 324 с.

11.  Скрипник М. І. Інтерактивні технології в післядипломному навчанні: довідник ⁄ М. І. Скрипник ; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». – К., 2013. – 232 с. Скрипник М. І.Режим доступу: www.academia.edu/.../ІНТЕРАКТИВНІ_ТЕХНОЛОГІЇ_НАВЧАННЯ

12.  Технології роботи організаційних психологів: навч. посіб. / за наук. ред. Л.М. Карамушки. – К.: ІНКОС, 2005.- 366 c.

13.  Тренінг мозкового штурму для дітей ⁄⁄ Режим  доступу:http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_01e.shtm.

 

Рекомендована література до теми 3

1.    Анастази А. Психологическое тестирование. / А. Анастази, С. Урбина.– СПб. : Питер, 2001. – 688 с.

2.    Бандурка А. М. Психология управления / А. М. Бандурка, С. П. Бочарова, Е. В. Землянская – Харьков : ООО «Фортуна–пресс», 1998 – 464 с.

3.    Білова М. Е. Навчально-методичний посібник з спецкурсу «Соціально-психологічний тренінг» ⁄⁄ Режим доступу: fs.onu.edu.ua/clients/client11/web11/metod/imem/metod_spt.pdf

4.    Бондарчук Е. И., Основы психологии и педагогики. Курс лекцій / Е. И. Бондарчук, Л. И. Бондарчук – 3-е изд., стереотип. – К. : МАУП, 2002. – 168 с.

5.    Бондарчук О. І. Розвиток мотивації вдосконалення психологічної компетентності керівників освітніх організацій в умовах очно-дистанційної форми навчання : спецкурс для слухачів очно-дистанц. форми навчання в системі післядиплом. пед. освіти / О. І. Бондарчук, Н. І. Пінчук, Д. Б. Рождественська; НАПН України, ун-т менедж. освіти, Центр. ін-т. післядиплом. пед. освіти. – К., 2012. – 32 с.

6.    Бондарчук О. І. Соціально-психологічні основи особистісного розвитку керівників загальноосвітніх навчальних закладів у професійній діяльності : монографія / О. І. Бондарчук. – К. : Наук. світ, 2008. – 318 с.

7.    Бордовская Н. В. Педагогика. Учебник для вузов / Н. В. Бордовская, А. А. Реан – СПб : Издательство «Питер», 2000. 304 с. – ( Серия «Учебник нового века» )

8.    Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники: Учеб. пособие. М.: Ось-89, 2005. – 256 с.

9.    Винославська О. В. Психологічні особливості мотивації управлінської діяльності керівників традиційних і нових типів навчальних закладів / О. В. Винославська, Л. М. Карамушка // Актуальні проблеми психології : традиції і сучасність. – К. : Інститут психології, 1993. – Т. 1. ВІСНИК НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка. 2007. – № 3 – С. 135–141.

10.  Виханский О. С. Стратегическое управление : Учебник / О. С. Виханский – 2-е узд., перераб. и доп. – М. Гардарика, 1998. – 296 с.

11.  Демчук В. С. Основи освітнього менеджменту / В. С. Демчук – К. : Ленвіт, 2007. – 263 с.

12.  Дмитренко Г. А. Мотивация и оценка персонала : Учебное пособие / Г. А. Дмитренко, Е. А. Шарапатова, Т. М. Максименко – К. : МАУП, 2002. – 248 с.

13.  Дмитренко Г. А. Управління людськими ресурсами : навчальний посібник / Г. А. Дмитренко, Н. Г. Протасова – К. Херсон : Олді-Плюс; 2006. – 256 с.

14.  Друкер П. Практика менеджменту / П. Друкер пер. з англ. – М. : Изд. дом «Вильямс», 2000. – 563 с.

15.  Єльникова Г. В. Основи адаптивного управління : курс лекцій / Г. В. Єльникова. – К. : ЦІППО АПН України, 2002. – 133 с.

16.  Жилін О. І. Мотивація персоналу / О. І. Жилін. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2005. – 132 с.

17.  Занюк С. С. Психологія мотивації : навч. посібник / С. С. Занюк – К. : Либідь, 2002. – 304 с.

18.  Ильин Е. П. Мотивация и мотивы / Е. П. Ильин – СПб : Питер, 2000. – 512 с.

19.  Карамушка Л. М. Психологія освітнього менеджменту : навч. посіб. / Л. М. Карамушка. – К. : Либідь, 2004. – 424 с.

20.  Карамушка Л. М. Психологія управління : Навч. посіб / Л. М. Карамушка – К. : Міленіум, 2003. – 344 с.

21.  Коломінський Н. Л. Психологія менеджменту в освіті (соціально-психологічний аспект) / Н. Л. Коломінський – К. : МАУП, 2000. – 286 с.

22.  Колот А. М. Мотивація персоналу. Підручник / А. М. Колот – К. : КНЕУ, 2002. – 337 с.

23.  Кремень В. Г. Освіта і наука в Україні – інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати / В. Г. Кремень. – К., 2005. – 448 с.

24.  Кузьмін О. Є. Основи менеджменту : підручник / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник. – К. : Академвидав, 2003. – 414 с.

25.  Макшанов С.И. Психология тренинга / С.И.Макшанов. – СПб., 1997. – 237 с.

26.  Маслов В. І. Теоретичні основи педагогічного менеджменту : Навч. посіб. для працівників освіти / В. І. Маслов, В. П. Драгун, В. В. Шарканова. – К., 1996. – 87 с.

27.  Маслоу А. Мотивация и личность / А. Маслоу. – СПб. : Питер, 2003. – 352 с.

28.  Мескон М. Основы менеджмента / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. – М. : Дело, 2005. – 720 с.

29.  Олійник В. В. Менеджмент розвитком фахового зростання педагогічних працівників профтехосвіти в сучасних умовах / В. В. Олійник; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К., 2009. – 112 с.

30.  Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія управління : навч. посіб. / Л. Е. Орбан-Лембрик. – 2-ге вид., доповн. – К. : Академвидав, 2010. – 544 с. – (Серія «Альма-матер»)

31.  Освітні технології: навч.-метод. посіб. / за заг. ред. О.М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2001. – 348 с.

32.  Педагогічна технологія: посібник / І.Ф. Прокопенко, B.I. Євдокимов. – X.: Основа, 1995. – 548 с.

33.  Практикум по социально-психологическому тренингу. – СПб., 1997. 

34.  Психогимнастика в тренинге / под ред. Н.Ю. Хрящевой. – СПБ., 1999. – 256 с.

35.  Райгородский Д. Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты : учебное пособие / под ред. Д. Я. Райгородского – Самара : Издательский Дом «БАХРАХ-М», 2001. – 672 с.

36.  Столяренко Л. Д. Основы психологи : практикум / Ред. – сост. Л. Д. Столяренко. – Изд. 9-е. – Ростов н / Д : Феникс, 2007. – 703, [1] с. – Высшее образование

37.  Уткин Э. А. Основы мотивационного менеджмента / Э. А. Уткин – М. : ЭКСМОС, 2000. – 352 с.

38.  Фопель К. Барьеры, блокады и кризисы в групповой работе: Сб. упраж-нений / Пер. с нем. М. Янкова. – М.: Генезис, 2003. – 160 с.

39.  Фопель К. Психологичекие принципы обучения взрослых / К.Фопель. – М.: Генезис, 2010. – 120 с.

40.  Фопель К. Сплоченность и толерантность в группе. Психологиеские игры и упражнения / Пер. с нем. Л Алексеевской, Л. Воскресенской, 2002. – М.: Генезис, 2005. – 336 с.

41.  Шамова Т. М. Менеджмент в управлінні школою / Ред. Т. М. Шамова. – М. : NB-Магістр, 1992. – 232 с.

 

 

Рекомендована література до розділу 4

 

Рекомендована література до теми1

1.    Зязюн І.А. Педагогічна майстерність – технологія педагогічної дії [Текст] / Іван Андрійович Зязюн /. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – С. 6-12.

2.    Колесникова И.А. Педагогическая праксиология : уч. пособ. для студ. высш. учеб. завед. / Ирина Аполлоновна Колесникова, Елена Владимировна Титова. – М.: Академия, 2005. – 256 с.

3.    Кузьмина Н.В. Психологическая структура деятельности учителя (Тексты лекций) / Нина Васильевна Кузьмина, Николай Васильевич Кухарев. – Гомель: Гомельский гос. ун-т, 1976. – 57 с.

4.    Мижериков В.А. Введение в педагогическую деятельность : уч. пособ. для студ. пед. уч. заведений [Текст] / Василий Андреевич Мижериков, Татьяна Анатольевна Юзефавичус. – М.: Педагогическое общество России, 2005. – 352 с.

5.    Мицкевич Н.И. Теоретические основы дидактической системы повышения квалификации: дисс. ...д-ра пед. наук : 13.00.08 / Николай Иванович Мицкевич; [РАО ИОВ; Белорус. гос. пед. ун-т им. М. Танка]. – СПб., 2001. – 234 с.

6.    Сидоренко В.В. Педагогічна майстерність учителя української мови і літератури в системі післядипломної освіти : акме-синергетичний аспект : термінологічний словник-довідник / автор-укладач В.В. Сидоренко. – Донецьк: Каштан, 2013. – 100 с.

7.    Сидоренко В.В. Педагогічна майстерність учителя як акмеологічний феномен / В.В. Сидоренко // матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Педагогічна творчість, майстерність, професіоналізм : проблеми теорії і практики підготовки та перепідготовки освітянських кадрів», м. Київ, 25 листопада 2015 р. / уклад. Н.В. Гузій, В.І. Саюк. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – С. 14-19.

8.    Сидоренко В.В. Феноменологія педагогічної майстерності вчителя-словесника / В.В. Сидоренко / Педагогічна творчість, майстерність, професіоналізм у системі підготовки освітянських кадрів: здобутки, пошуки, перспективи : монографія / кер. авт. кол. Н.В. Гузій; Мін-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – С. 156-199.

9.    Сухомлинський В.О. Сто порад учителеві [Текст] / Василь Олександрович Сухомлинський. – К.: Рад. шк., 1988. – 304 с.

 

Рекомендована література до теми 2

1.    Вознюк А. В. Философские основания педагогической аксиоматики : монография [Текст] / Александр Васильевич Вознюк, Александра Антоновна Дубасенюк. – Житомир: ЖГУ им. И. Франко, 2011. – 564 с.

2.    Вознюк О. В. Розвиток вітчизняної педагогічної думки : синергетичний підхід : монография [Текст] / Олександр Васильович Вознюк / за ред. П.Ю. Сауха.– Житомир: ЖГУ им. И. Франко, 2009. – 184 с.

3.    Гончаренко С. У. Педагогічні закони, закономірності, принципи : сучасне тлумачення [Текст] / Семен Устимович Гончаренко. – Рівне: Волинські обереги, 2012. – 192 с.

4.    Деркач А.А. Акмеологические основы развития профессионализма [Текст] / Анатолий Алексеевич Деркач. – М.: Моск. психолого-соц. ин-т; Воронеж: МОДЭК, 2004. – 752 с.

5.    Драйден Ґордон. Революція в навчанні [Текст] / Ґордон Драйден, Джаннет Вос / Перекл. з англ. М. Товкало. – Львів: Літопис, 2011. – 544 с.

6.    Дубасенюк О.А. Концептуальні підходи до професійно-педагогічної підготовки сучасного педагога [Текст] / Олександра Антонівна Дубасенюк, Олександр Васильович Вознюк. – Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – 114 с.

7.    Змеёв С.И. Андрагогика : основы теории и технологии обучения взрослых [Текст] / Сергей Иванович Змеёв. – М.: ПЕРСЭ, 2003. – 207 с.

8.    Калашникова С.А. Навчання дорослих на основі компетентнісно-орієнтованого підходу [Текст] : навч.-метод. матеріали / Світлана Андріївна  Калашнікова. – К.: Проект Світового банку «Рівний доступ до якісної освіти», 2008. – 57 с.

9.    Пуцов В.І. Особливості навчання дорослої людини [Текст]: навч. посібник / В.І. Пуцов, Л.Я. Набока. – К.: ЦІППО, 2004. – 60 с.

10.  Сидоренко В.В. Педагогічна майстерність учителя української мови і літератури в системі післядипломної освіти : акме-синергетичний аспект : термінологічний словник-довідник [Текст]/ автор-укладач Вікторія Вікторівна Сидоренко. – Донецьк: Каштан, 2013. – 100 с.

11.  Сидоренко В.В. Розвиток педагогічної майстерності вчителя української мови і літератури в системі післядипломної освіти : монографія / Вікторія Вікторівна Сидоренко. – Донецьк: Каштан, 2012. – 492 с.

12.  Garton S. Investigating global practices in Teaching English to Young Learners [Text] / S. Garton, F. Copland, A. Burns / British Council ELT Research papers. – 2011. – Vol. 11, Issue 1. – P. 24-36.

13.  The American Association of Colleges for Teacher Education  [Електронний ресурс]. – Retrieved from: www. URL: http://www.aacte.org.

14.  Program Standards for the Preparation of Foreign Language Teachers : initial level – undergraduate and graduate. For K-12 and Secondary Certification Program [Text] / [prepared by th e Foreign Language Teacher Standards Writing Team]. – 2002. – 39 p.

 

Рекомендована література до теми 3

1.    Боярський Н. Легкий старт для дебатера: Посібник – Вінниця 2009.

2.    Дебати: навчальний посібник, - К.: "АПН", 2001.

3.    Зима О.В. Поняття "дебати" у науковій літературі, їх застосування на уроках суспільствознавчих предметів [Електронний ресурс] / О. Зима. – Режим доступу: http://www.narodnaosvita.kiev.ua/vupysku/18/statti/zima.htm

4.    Імжарова З. Дебати як педагогічна технологія / З. Імжарова // Відкритий урок: Розробки. Технології, Досвід. – Київ: Плеяди, 2005, № 19/20. – С. 65-70

5.    Інтелектуальна гра «Дебати» у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів // Збірка матеріалів для керівників дебатних клубів та вчителів, які навчають дебатів та дискусій / упоряд.: Г.А.Каліберда. – Полтава: ПОІППО, 2008. – 204 с.

6.    Києнко-Романюк Л.А. Гра “Дебати” – одна з форм позашкільної роботи з старшокласниками. – Вінниця, ВОІПОПП, 2002. – 78с.

7.    Леонова Н.С. Інтелектуальні змагання як засіб розвитку здібностей особистості / Зарубіжна література в школі № 11-12 (227-228) червень 2014 р. – С. 2-5

8.    Методичні поради: Дебати – крок за кроком - Агентство з розвитку приватної ініціативи, 2015. – 60 с.

9.    Методичні рекомендації ведення дебатів Карла Поппера / Інститут відкритого суспільства мережева програма "дебати"

10.  Мистецтво публічних дебатів: Навчальний посібник. - К.: 2000.

11.  Навчання дебатів: Збірка матеріалів для керівників дебатних клубів та вчителів, які навчають дебатів і дискусій / Автор-укладач: І.Сущенко. — К.: 2003. — 32 с.

12.  Організація та проведення дебатів для дітей і молоді: Навчально-методичний посібник / Упор. Д. Таран, А. Коновалов. — Х.: ХМЦДМ, 2008 — 58 с.

13.  Панченков А. Дебати як ефективна технологія навчання / [Електронний ресурс] / А.Панченков. – Режим доступу: http://ru.osvita.ua/school/method/technol/1121/

14.  Скрипник М.І. Інтерактивні технології в післядипломному навчанні: довідник ⁄ М. І. Скрипник ; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». – К., 2013. – 232 с. Скрипник М. І.Режим доступу: www.academia.edu/.../ІНТЕРАКТИВНІ_ТЕХНОЛОГІЇ_НАВЧАННЯ.

15.  Сущенко І. Дебати в школі. Як навчити учнів аргументації та публічному мовленню. Посібник для вчителів – Тернопіль: Астои, 2006.

16.  Темпл Ч, Ли С., Брофи С. До дебатов: упражнения в критическом мышлении. Уча учимся: Методические рекомендации. - Одесса, 2003.

 

Рекомендована література до теми 4

1.    Айзенк П. Проверь свои способности / А. Айзенк. – М.: 2002. – 121 с

2.    Берсуцкий, Я. Г. Модели и алгоритмы принятия управленческих решений / Я. Г. Берсуцкий, Н. Н. Лепа, Н. Г. Гузь [и др.]. – Донецк : ИЭП НАНУ, 1998. – 307 с.

3.    Василенко, В. А. Теорія і практика розробки управлінських рішень : навч. посіб. / В. А. Василенко. – К. : ЦНЛ, 2002. – 420 с.

4.    Вишнякова Н. В. Психологические основы развития креативности в профессиональной акмеологии. Дис. док. пед. наук.– М.:  2006.

5.    Де Боно Э. Рождение новой идеи: О нешаблонном мышлении / Э. Де Боно [пер. с англ. под ред. О. К.Тихомирова]. – М.: 2006. – 65 с.

6.    Дюк, В. А. Data Mining – состояние проблемы, новые решения [Елек- тронний ресурс] / В. А. Дюк. – Режим доступу : http://www.inftech. webservis.ru/database/datamining/ar1.html.

7.    Ілляхова М. В. Розвиток креативної компетентності педагогічних працівників у системі післядипломної освіти : спецкурс / М. В. Ілляхова : НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». – К., 2015. – 68 с.

8.    Ілляхова М. В. Глобальні тенденції і проблеми розвитку освітньо–економічного потенціалу України / М. В. Ілляхова // Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: Матеріали VІ Міжнародних філософсько-економічних читань / Редколегія. відп. секретар З. С. Скрипник. – Львів, 2015. С. – 145–153.

9.    Кігель, В. Р. Методи і моделі підтримки прийняття рішень у рин- ковій економіці : монографія / В. Р. Кігель. – К. : ЦНЛ, 2003. – 202 с

10.  Ситник, В. Ф. Системи підтримки прийняття рішень [Текст] : навч. посібник / В. Ф. Ситник. – К. : КНЕУ, 2003.

11.  Юрій Е. О., Луцик І. Б. Цілі у системі стратегічного планування / Е. О. Юрій, І. Б .Луцик  // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Режим доступу : http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_08/197.pdf

12.  Системи підтримки прийняття рішень : навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни / [уклад.: С. М. Братушка, С. М. Новак, С. О. Хайлук] ; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку Укра- їни». – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010. – 265 с. – Режим доступу : http://lib.uabs.edu.ua/library/Metod/K_v_matematiki/2010/973_2010.pdf

 

Рекомендована література до теми 5

1.    Горяна Л. Г. Сутність методики підготовки  педагогічних працівників до управління впровадженням здров’язбережувальних технологій  у системі інститутів післядипломної педагогічної освіти. Вісник післядипломної :зб.наук.пр./Ун-т менедж.освіти НАПН  України; редкол. : О.Л. Ануфрієва .[та інш].- К.,2005. - Вип. 13(26) / голов.ред. В.В. Олійник. – 2015.- С. 58-66

2.    Горяна Лариса, Бєлоусова Тетяна. Основи екології у початковій школі. -  Черкаси.: Видавець Чабаненко Ю.В., 2014. – 104 с.

3.    Галус О. М., Шапошнікова Л. М. Порівняльна педагогіка. – К.: Вища школа, 2006.

4.    Горяна Л.Г. Здоровязбережувальні аспекти організації навчально-пізнавальної діяльності на шкільних екологічних стежках,.// Науково-методичний посібник. – К.: ФОСП. КУЦ В.М..- 2012. – 120 с

5.    Горяна Л. Г. Особливості впровадження здоров’язбережувальних технологій у шкільний екологічний простір. – К.: БТОВ «Вітас ЛТД». - 2012. – 80 с.

6.    Друзь Ю. М. Типи навчальних ділових ігор // Педагогіка вищої та середньої школи: Збірник наукових праць. Вип.1. – Кривий Ріг: КДПУ, 1999. – С. 21 – 32.

7.    Друзь Ю. Н. Деловая игра как имитационная модель профессиональной деятельности студентов // Збірник наукових праць. Педагогічні науки.- Херсон: ХДПУ 2000. – С.69 – 74.

8.    Лариса Горяна, Тетяна Бєлоусова, Основи екологічного навчання та виховання  у початковій школі. К.: Інтер-сервіс, 2014.-52с.

9.    Мамедов Н. М., Суравегина И.Т. Экология: Учебное пособие для 9-11-х кл. общеобразовательной школы .– М.: Школа-Пресс, 1996.

10.  Підласий І. П. Практична педагогіка або три технології: Інтерактивний підручник для педагогів ринкової системи освіти.- К.: Слово, 2004.- 616с.

11.  Прибиткова І. М. Основи демографії. Навчальне видання. К.: “АртЕк”, 1995, – 253 с.

12.  Сбруєва А. А. Порівняльна педагогіка.- Суми: Редак. -видав. відділ СДПУ, 1999.- 300с.

13.  Сбруєва А. А. Порівняльна педагогіка.- Суми: Редак. -видав. відділ СДПУ, 1999.- 300с.

14.  Українська педагогіка в персоналіях.- К.: Либідь, 2005.- 552 с.

15.  Український державний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти України. Еколого-натуралістична творчість. Інформаційно-методичний вісник № 2. К.: “Грайлик”, 1997. – 77 с.

16.  Ярошенко О. Г. Проблеми групової навчальної діяльності школярів: дидактико-методичний аспект. – К: CTAHІЦА, 1999. - 245 с.

 

Рекомендована література до теми 6

1. Аніщенко О.В. Сучасні педагогічні технології: матеріали до курсу лекцій: Навч.  посібник. – Ніжин, 2005. – 100 с.

2. Калашнікова С.А. Навчання дорослих: тенденції, особливості, методи, підходи: Навчально-методичні матеріали. – К., 2007. – 59 с.

3. Мозкова атака: рішення педагогічних задач [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://ru.osvita.ua/school/method/1602/ – 15.12.15. – Загол. з екрану. – Мова укр.

4. Пошук рішень методом мозкового штурму [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://market.avianua.com/?p=896 – 15.12.15. – Загол. з екрану. – Мова укр.

5. Сисоєва С.О. Інтерактивні технології навчання дорослих: навчально- методичний посібник / Сисоєва С.О.; НАПН України, Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих. – К.: ВД «ЕКМО», 2011. – 324 с.

6. Сігаєва Л.Є. Андрагогіка в професійному навчанні. – К.: ПП „ЕКМО”, 2003. – 47с.

7. Скрипко Т.О. Інноваційний менеджмент: Підручник. – К.: Знання, 2011. – 423 с.

8. Скрипник М.І. Інтерактивні технології в післядипломному навчанні: довідник ⁄ М. І. Скрипник ; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». – К., 2013. – 202 с.

9. Технологія колективної розумової діяльності [Електронний ресурс]: –  Режим доступу: http://ukped.com/statti/teorija-navchannja/6799-tekhnolohiya-kolektyvnoyi-rozumovoyi-diyalnosti.html – 15.12.15. – Загол. з екрану. – Мова укр.

10. Чернишова Є.Р., Скрипник М.І., Сорочан Т.М. Практична андрагогіка в післядипломній педагогічній освіті: Науково-методичний посібник. Книга 1. Евтагогіка: практична андрагогіка для самоосвіти андрагога ⁄ Євгенія Родіонівна Чернишова,  Марина Іванівна Скрипник; Держ. вищ. навч. закл. «Ун-т менедж. освіти». – К., 2015. – 191 с.

11. Чернишова Є.Р., Скрипник М.І. Практична андрагогіка в післядипломній педагогічній освіті: Науково-методичний посібник. Книга 2. Дидактичне портфоліо андрагога ⁄ Євгенія Родіонівна Чернишова,  Марина Іванівна Скрипник; Держ. вищ. навч. закл. «Ун-т менедж. освіти». – К., 2015. – 76 с.

 

Рекомендована література до теми 7

1.    Бубер М. Я и Ты / М. Бубер; [пер. с немец.; послесловие П. С. Гуревича]. – М. : Высшая школа, 1993. – 175 с.

2. Вовканич С. Национальная элита и интеллектуальный потенциал нации. Эпистемологический аспект / С. Вовканич // Философская и социологическая мысль, 1996, № 7-8. – С. 3 – 15.

3.    Гегель  Г. Работы разных лет: В 2 т. / Сост., общ. ред. А.В. Гулыги. – М. : Мысль, 1970.

4.    Гнедовский М. Коммуникационный подход в музееведении: теоретические и прикладные аспекты / М. Гнедовский. – М. : Новая школа, 1994. – С. 207.

5.    Дубасенюк О. А. Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології та методики: Монографія / За ред. О. А. Дубасенюк. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – 564 с.

6.    Ковальчук Н.. Символічний лад українського бароко / Н. Ковальчук // Національний університет «Києво-Могилянська академія»: Наукові записки. – К.: Видав-ничий дім «КМ Академія», 2001. – Том 19: Теорія та історія культури. – С. 27-30.

7.    Кремень В. Г. Філософія національної ідеї. Людина. Освіта. Соціум / В. Г. Кремень. – К. : Грамота, 2007. – 576 с.

8.    Крымский С. Философия как путь человечности и надежды / С. Крымский. – Київ : Курс. 2000. – 308 с.

9.    Лосев А. Дерзание духа / А.Лосев. – М. : Политиздат, 1988. –  366 с.

10.  Малахов В. Етика: Курс лекцій / В. Малахов. – К. : Либідь, 2000. – 384 с.

11.  Михайлова Э. А. Кейс и кейс-метод / А. Э. Михайлова. – М. : Центр Марк. исслед. и менежд., 1999. – 178 с.

12.  Ніколаєску І. О. Практичні основи акмеологічного розвитку особистості в умовах освітньо-інформаційного простору: навчально-методичний посібник [Електронний ресурс] / І. О. Ніколаєску. – Режим доступу

13. Ортега-и-Гассет Х. Эссе на эстетические темы в форме предисловия, глава «Метафора» [Електроний ресурс] | Х. Ортега-и-Гассет. – Режим доступу: http: //www.lib.ru/FILOSOF/ORTEGA ortega 04. txt.).

14. Сисоєва С. О. Інтерактивні технології навчання дорослих: навчальнометодичний посібник / Сисоєва С. О. – НАПН України, Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих. – К. : ВД «ЕКМО», 2011. – 324 с.

15. Ситуационный анализ, или анатомия кейс-метода / [под ред. д-ра социологических наук, профессора Ю. П. Сурмина]. – Киев : Центр инноваций и развития, 2002. – 286 с.

16. Скрипник М.І. Інтерактивні технології в післядипломному навчанні: довідник ⁄ М. І. Скрипник ; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». – К., 2013. – 232 с. Скрипник М. І.Режим доступу: www.academia.edu/.../ІНТЕРАКТИВНІ_ТЕХНОЛОГІЇ_НАВЧАННЯ.

17. Сластенин В. А. Введение в педагогическую аксиологию : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В. А. Сластенин, Г. И. Чижакова. – М. : Издательский центр «Академия», 2003. – 192 с.

 

На початок