Наукова школа В.В. Олійника
 
Становлення, функціонування та розвиток системи післядипломної педагогічної освіти України

 

Олійник Віктор Васильовичдоктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної академії педагогічних наук України, дійсний член Міжнародної Слав'янської академії освіти ім. Я. А. Коменського, заслужений працівник освіти України, ректор відомий в Україні й зарубіжжі вчений у галузі загальної та професійної педагогіки, управління освітою.

У науку увійшов як розробник інноваційних підходів управління неперервним професійним розвитком педагогічних і керівних кадрів освіти, як ініціатор модернізації системи післядипломної педагогічної освіти на засадах відкритої освіти і дистанційного навчання.

Шлях академіка Олійника В. В. у науку своїми витоками сягає початку 70-х рр. минулого століття, коли його професійна діяльність формувалась як організатора науково-методичної роботи у Республіканському навчально-методичному кабінеті трудового навчання і профорієнтації Міністерства освіти УРСР. У цей період з’являються перші наукові та методичні праці: «Профориентационная работа Львовского дворца пионеров и школьников» (1974 р.), «Система работы учебно-методического кабинета по изучению, обобщению и внедрению передового педагогического опыта» (1980 р.).

У першій половині 80-х рр. його подальшому науковому самовизначенню та становленню сприяла дослідницька діяльність у відділі профтехосвіти НДІ педагогіки УРСР і, зокрема, такі вчені, як Б. С. Гершунський, О. С. Дубинчук, Н. Г. Ничкало, М. Д. Ярмаченко та інші.

Доленосним у ці роки є знайомство В. В. Олійника з академіком Академії педагогічних наук СРСР С. Я. Батишевим. Його наукові ідеї та теоретичні основи професійної освіти дають поштовх до навчання в аспірантурі, визначення проблеми дисертаційного дослідження, а сам Сергій Якович стає науковим керівником і наставником у роботі над кандидатською дисертацією з теми «Система впровадження передового виробничого досвіду в практику роботи середніх профтехучилищ», яка була успішно захищена у 1988 р.

У подальшому з інтенсифікацією наукового пошуку з проблем професійного удосконалення працівників професійно-технічної освіти з’являється прагнення до безпосереднього управління даними процесами, яке в 1989 р. втілюється в життя у Центральному інституті удосконалення вчителів. З життєдіяльністю цього інституту та його роллю в галузі освіти назавжди поєднується шлях В. В. Олійника як ученого й управлінця-професіонала. В полі зору вченого постають проблеми трансформації системи післядипломної освіти та управління галуззю в ринкових умовах. Результатом є праці «Український інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти: організація і управління» (1993 р., співавтори: В. М. Мадзігон, С. В. Крисюк, В. Ю. Тараненко), «Програма перспективного розвитку Українського інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти» (1994 р., співавтори: М. І. Дробноход, С. В. Крисюк та ін.), «Цільове управління: вимірювання результативності діяльності учнів і педагогів» (1996 р., співавтори: Г. А. Дмитренко, О. Л. Ануфрієва) та ін.

Разом з цим зростає жага до постійного розвитку й самовдосконалення. У 1997 р. учений береться за докторську дисертацію «Теоретико-методологічні засади управління підвищенням кваліфікації педагогічних працівників профтехосвіти» під науковим консультуванням видатного вченого, доктора філософських наук, академіка В. П. Андрущенка, яку закінчує й успішно захищає в 2004 р., вже обіймаючи посаду ректора Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти. Працюючи над докторською дисертацією, розробляє Концепцію дистанційного навчання в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників, визначає стратегічні напрями досліджень у цій сфері та започатковує свою наукову школу. Великий науковий і управлінський досвід, потужний інтелектуальний і творчий потенціал, цілеспрямованість і ентузіазм В. В. Олійника допомагають вченому згуртовувати та вести за собою науковими стежками ентузіастів-практиків, сповнених прагнення до професійного удосконалення та розвитку освіти в державі.

Посилюється увага та науковий інтерес педагогів і дослідників до проблем післядипломної освіти, розширюються напрями наукових пошуків. В. В. Олійник очолює керівництво і координацію цієї роботи, терпляче вчить методології молодих здобувачів, організовує міжнародні й всеукраїнські науково-практичні конференції, розширюючи спектр досліджень, залучаючи нових творчих учасників, забезпечуючи впровадження одержаних результатів. Концептуальні положення та ідеї вченого складають основу розбудови Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти й у цілому системи ППО.

Стратегічне мислення, системність досліджень і професійне управління вченого сприяє зростанню очолюваного ним колективу і перетворення у 2008 р. ЦІППО в інноваційно-дослідницький навчальний заклад Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти».

Наукові розробки вченого, його Концепція поступового переходу післядипломної педагогічної освіти України від традиційної (очної) форми навчання до очно-дистанційної втілюються в практику діяльності всієї системи ППО.

Під керівництвом В. В. Олійника проводиться робота з розробки проектів Законів України «Про післядипломну освіту», «Про вищу освіту», «Про освіту» тощо. Він є ініціатором і засновником Науково-методичного комплексу «Консорціум закладів післядипломної освіти» (2009 р.)тау йогорамкахУкраїнського відкритого університету післядипломноїосвіти (2015 р.), які працюють над створенням і впровадженням сучасних стандартів післядипломної освіти педагогічних, науково-педагогічних і управлінських кадрів, інноваційних моделей неперервного професійного розвитку зазначених категорій працівників на основі мережевої й інших освітніх технологій.

Нині наукові інтереси та практичні результати В. В. Олійника пов’язані з дослідженням проблем управління освітою, розвитку відкритої післядипломної освіти в Україні, розробкою науково-методичних засад управління системою післядипломної педагогічної освіти. Він є автором понад 300 наукових і науково-методичних праць, членом спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій. Підготував 23 вчених, з яких 15 кандидатів і 8 докторів педагогічних наук.

Наукова школа В.В. Олійника здійснює систематичну плідну науково-дослідну діяльність з 1999 року.

Проблема досліджень – теорія та практика післядипломної педагогічної освіти в період трансформації суспільства.

Головна мета досліджень – модернізація освітньої діяльності в післядипломній педагогічній освіті на основі сучасних підходів і технологій.

Найвагомішим науковим доробком академіка В. В. Олійника та його школи стали:

 • створення наукових основ сучасної післядипломної педагогічної освіти (місії, функцій, принципів, освітніх і управлінських моделей, технологій тощо);
 • розробка методологічних підходів до управління розвитком педагогічних і управлінських кадрів освіти в системі післядипломної педагогічної освіти;
 • створення теорії та методики очно-дистанційного навчання педагогічних і керівних кадрів освіти в системі післядипломної педагогічної освіти;
 • розроблення теоретико-методичних основ організації навчального процесу педагогічних і управлінських кадрів освіти та оцінювання результатів у постдипломний період на основі принципів ECTS.

У межах наукової школи під керівництвом академіка В. В. Олійника досліджено ряд наукових проблем щодо:

 1. Змісту і організації дистанційної післядипломної педагогічної освіти (2000–2002 рр.).
 2. Теорії і методики підготовки управлінського і викладацького персоналу в системі дистанційної післядипломної освіти (0103U003190) (2003–2005 рр.).
 3. Науково-методичних засад підвищення кваліфікації керівних кадрів ПТНЗ в системі дистанційного навчання (0106U002455) (2006–2008 рр.).
 4.  Кредитно-модульної організації навчального процесу в підвищенні кваліфікації керівних кадрів освіти (0109U002231) (2009–2011 рр.).
 5. Науково-методичних засад модернізації освітньої діяльності закладів післядипломної педагогічної освіти на засадах сучасних технологій (РК0112U002346) (2012 – 2014 рр.).
 6. Концептуальних засад утворення відкритого університету післядипломної освіти (2016 – 2018 рр.).

Вагоме практичне значення мають нормативно-правові напрацювання, серед яких:

 • Положення про запровадження Європейської кредитно-трансферної системи у вищі навчальні заклади післядипломної педагогічної освіти, затверджене вченою радою УМО НАПН України 20.12.2011 р.;
 • Положення про організацію очно-дистанційного підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів в центральному інституті післядипломної педагогічної освіти, затверджене науково-методичною радою ЦІППО АПН України 11.05.2005 р.;
 • Положення про підвищення кваліфікації керівних, науково-педагогічних і педагогічних кадрів освіти в Університеті менеджменту освіти, затверджене вченою радою УМО НАПН України 30.01.2013 р.
 • Концепція системи управління післядипломною педагогічною освітою в умовах інноваційних перетворень (2015 р.).

Основні праці вченого за напрямами наукових досліджень:

 1. Олійник В. В. Концепція дистанційного навчання в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників / В. В. Олійник. – К.: ЦІППО, 1999. – 14 с.
 2. Олійник В. В. Дистанційне навчання педагогічних кадрів / В.В. Олійник // Світло: наук. метод. освітянський часопис. – 1999. – № 3 (13), – С. 32–34.
 3. Олійник В. В. Дистанційне навчання – від ідеї до втілення. / В.В. Олійник // Світло. – 1999. – № 4. – С. 22–25.
 4. Олійник В. В. Дистанційне навчання в післядипломній педагогічній освіті: організаційно-педагогічний аспект: навч. посіб. / В. В. Олійник. – К.: ЦІППО, 2001. – 148 с.
 5. Олійник В. В. Основи дистанційного навчання в післядипломній педагогічній освіті / В. В. Олійник. – К.: ЦІППО, 2001. – 43 с.
 6. Олійник В. В. Дистанційна освіта за кордоном та в Україні: стислий аналітичний огляд / В. В. Олійник. – К. : ЦІППО, 2001. – 48 с.
 7. Олійник В. В. Організація дистанційного навчання в післядипломній педагогічній освіті: організаційно-педагогічне дослідження / В. В. Олійник. – К. : ЦІППО, 2001. – 52 с.
 8. Олійник В. В. Управління розвитком системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічної освіти: наук.-метод. посіб. / В. В. Олійник. – К. : ЦІППО, 2002. – 185 с.
 9. Олійник В. В. Основи впровадження дистанційного навчання в післядипломну педагогічну освіту / В. В.Олійник // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: зб. наук. праць. – К. – Запоріжжя, 2002. – Вип. 24.  – С. 43–50.
 10. Олійник В. В. Наукові основи управління підвищення кваліфікації педагогічних працівників профтехосвіти: монографія / В. В. Олійник. – К.: Міленіум, 2003. – 594 с.
 11. Олійник В.В. Проблеми кадрового забезпечення дистанційного навчання в системі підвищення кваліфікації працівників профтехосвіти // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: зб. наук. праць. – К. – Запоріжжя, 2003. – Вип. 26. – С. 55 – 59.
 12. Олійник В. В. Стратегія і тактика впровадження дистанційного навчання в післядипломну педагогічну освіту / В. В. Олійник, В. О. Гравіт // Вісник Академії дистанційної освіти. –2003.– № 1. – С. 45–49.
 13. Олійник В. В. Проблеми підготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів дистанційного навчання в системі післядипломної педагогічної освіти. //Вісник Академії дистанційної освіти. – К., 2003. – №1. – С. 27–29.
 14. Олійник В. В. Наукові основи управління підвищення кваліфікації педагогічних працівників профтехосвіти: монографія / В. В. Олійник. – К.: Міленіум, 2003. – 594 с.
 15. Навчально-методичний комплекс підвищення кваліфікації директорів ПТНЗ за дистанційною формою навчання / за заг. ред. В. В. Олійника / упоряд. Л. Л. Ляхоцька. – К.: Міленіум, 2003. – 100 с.
 16. Навчально-методичний комплекс підвищення кваліфікації державних службовців V–VIІ категорії посад: завідувачі відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій та міськвиконкомів за дистанційною формою навчання / за заг. ред. В. В. Олійника / упоряд. Л. Л. Ляхоцька. – К.: Міленіум, 2003. – 100 с.
 17. Навчально-методичний комплекс підвищення кваліфікації завідуючих районними (міськими) методичними кабінетами за дистанційною формою навчання / за заг. ред. В. В. Олійника / упоряд. Л. Л. Ляхоцька. – К.: Міленіум, 2003. – 104 с.
 18. Навчально-методичний комплекс підготовки організаторів дистанційного навчання для системи післядипломної педагогічної освіти / за заг. ред. В. В. Олійника. – К.: Міленіум, 2003. – 72 с.
 19. Дистанційне навчання в післядипломній педагогічній освіті (в схемах і таблицях) / Олійник В. В., Гравіт В. О., Антощук С. В. та ін.; за заг. ред. В. В. Олійника. – К.: Міленіум, 2003. – 76 с.
 20. Олійник В. В. Створення умов для переходу до підвищення кваліфікації педагогічних працівників профтехосвіти за дистанційною формою навчання / В. В. Олійник // Наша школа. – 2004. – С. 30–34.
 21. Олійник В. В. Підвищення кваліфікації управлінських кадрів освіти за дистанційною формою навчання./ В. В. Олійник, В. О. Гравіт // Вісник Академії дистанційної освіти. – 2004. – № 2. – К., 2004. – С. 33–35.
 22. Розвиток систем освіти в Україні та країнах світу: навч.–метод. комплекс / за заг. ред. В. В. Олійника. – К.: Міленіум, 2005. – 26 с.
 23. Відкрита освіта та дистанційне навчання: навч.–метод. комплекс навчального модулю / за заг. ред. В. В. Олійника. – К.: Міленіум, 2005. – 18 с.
 24. Застосування комп’ютерних і телекомунікаційних технологій у дистанційному навчанні: навч.–метод. комплекс / В. В. Олійник, В. О. Гравіт, С. В. Антощук, А. Л. Кліменко / за заг. ред. В. В. Олійника. – К.: Міленіум, 2005. – 44 с.
 25. Положення про організацію очно-дистанційного підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів у Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти / за заг. ред. В. В. Олійника. – К.: ЦІППО, 2005. – 40 с.
 26. Олійник В. В. Забезпечення дистанційного підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів / В. В. Олійник // Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. праць. – К.: Укр. інж.-пед. академія, 2005. – Вип. 10. – С. 45–48.
 27. Олійник В. В. Теоретичні та організаційні аспекти управління розвитком системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників профтехосвіти / В. В. Олійник // Післядипломна освіта в Україні. – № 1. – К., 2005. – С. 27–34.
 28. Олійник В. В. Впровадження оцінювання якості освіти (в рамках проекту TЕMPUS «Справедливе оцінювання») / В. В. Олійник // Післядипломна освіта в Україні. – 2006. – №2. – С. 6–12.
 29. Олійник В. В. Впровадження нових освітніх технологій у закладах післядипломної педагогічної освіти / В. В. Олійник // Теоретичні та методичні засади розвитку педагогічної освіти: педагогічна майстерність, творчість, технології: зб. наук. праць /за заг. ред. Н. Г. Ничкало. – Х.: ХПІ, 2007. – С. – 432–438.
 30. Підвищення кваліфікації керівників освіти за дистанційною формою навчання / Олійник В. В., Биков В. Ю., Гравіт В. О. та ін.; за заг. ред. В. В. Олійника. – К.: Логос, 2006. – 408 с.
 31. Концептуальні засади підвищення кваліфікації керівних кадрів професійно-технічних навчальних закладів за очно-дистанційною формою навчання (концепція) / Олійник В. В., Биков В. Ю., Гравіт В. О. та ін. / за заг. ред. В. В. Олійника. — К.: ЦІППО, 2007.— 104 с.
 32. Олійник В. В. Щодо впровадження дистанційного навчання в післядипломній педагогічній освіті / В. В. Олійник // Післядипломна освіта в Україні. – 2007. – №1. – С. 43–46.
 33. Олійник В. Дистанційне навчання в Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти АПН України / В. Олійник, В. Гравіт, А. Кліменко // Післядипломна освіта в Україні. – 2007. – №2. – С. 68–72.
 34. Олійник В. В. Теорія та практика дистанційного навчання у післядипломній педагогічній освіті / В. В. Олійник, В. О. Гравіт // Розвиток післядипломної педагогічної освіти в Україні: стан, проблеми, перспективи: матеріали Всеукр. наук. практ. конф. 26–27 березня 2008 р. – К., 2008. – С. 3–18.
 35. Підвищення кваліфікації керівних кадрів професійно-технічних навчальних закладів за дистанційною формою навчання: варіат. навч.–метод. комплекс / В. В. Олійник, В. Ю. Биков, В. О. Гравіт та ін.; АПН України,
  Ун–т менедж. освіти. – К., 2008. – 160 с.
 36. Олійник В. В. Концептуальні підходи до формування ціннісної управлінської еліти в освітньому середовищі / В. В. Олійник // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, соціологія. – Х.: ХПІ, 2008. – № 2. – С. 45–51.
 37. Олійник В. В. Модернізація системи післядипломної педагогічної освіти України в умовах змін / В. В. Олійник // Післядипломна педагогічна освіта: європейські орієнтири та регіональні пріоритети: тези міжнар. наук.–практ. конф. (10–11 вересня 2009 р., м. Біла Церква). / за наук. ред. В. В. Олійника, Л. М. Карамушки, Н. І. Клокар, Л. І. Даниленко. – Біла Церква: КОІПОППК, 2009. – С. 20–22.
 38. Олійник В. В. Управління підвищенням кваліфікації працівників профтехосвіти в умовах трансформації суспільства / В. В. Олійник; АПН України, Ун–т менедж. освіти. – К., 2009. — 104 с.
 39. Олійник В. В. Підвищення кваліфікації працівників профтехосвіти: концептуальні та організаційно-методичні засади / В. В. Олійник; АПН України, Ун–т менедж. освіти. — К., 2009. — 88 с.
 40. Підвищення кваліфікації кадрів професійно-технічних навчальних закладів за дистанційною формою навчання: варіат. навч.–метод. комплекс / В. В. Олійник, В. Ю. Биков, В. О. Гравіт та ін.; АПН України,
  Ун–т менедж. освіти. – К., 2009. – 160 с.
 41. Олійник В. В. Діагностика підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти за очно-дистанційною формою навчання: метод. рек. В. В. Олійник, В. О. Гравіт, А. Л. Кліменко; АПН України, Ун–т менедж. освіти. – К., 2008. – 24 с.
 42. Олійник В. В. Загальна стратегія ППО / В. В. Олійник // Управління освітою. – 2010. – № 7 (235), квітень. – С. 11 – 13.
 43. Олійник В. В. Післядипломна педагогічна освіта: місія і стратегія розвитку / В. В. Олійник // Освіта України. – Від 23 квітня 2010 р. – № 30. – С. 6.
 44. Олійник В. В. Університет менеджменту освіти НАПН України: інноваційний вектор розвитку / В. В. Олійник // Післядипломна освіта в Україні. – 2010. – № 1 (16). – С.12 – 15.
 45. Олійник В. В. Підвищення кваліфікації кадрів професійно-технічних навчальних закладів за дистанційною формою навчання: навч. посіб. / В. В. Олійник, В. Ю. Биков, В. О. Гравіт; НАПН України, Ун–т менедж. освіти. – К., 2010. – 235 с.
 46. Методика підготовки та проведення занять з навчального модуля «Відкрита освіта та дистанційне навчання: метод. посібник / В. В. Олійник, В. О. Гравіт, Л. Л. Ляхоцька та ін.; НАПН України, Ун–т менедж. освіти. – К., 2010. – 280 с.
 47. Олійник В. В. Самостійна робота слухачів у процесі підвищення кваліфікації: наук.–метод. матеріали / В. В. Олійник, В. О. Гравіт, Л. Л. Ляхоцька; НАПН України, Ун–т менедж. освіти. – К., 2010. – 44 с.
 48. Олійник В. В. Управління розвитком професійно-технічного навчального закладу: навч. метод. посіб. / В. В. Олійник, Л. М. Сергеєва. – К.: АртЕк, 2010. – 176 с.
 49. Олійник В. В. Проміжні результати наукового дослідження проблеми «Розвиток післядипломної педагогічної освіти на засадах дистанційного навчання та кредитно модульної організації навчального процесу» / В. В. Олійник // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць / Ун-т менедж. освіти НАПН України / ред. кол.: О. Л. Ануфрієва та ін.; голов. ред. В. В. Олійник. – К., 2011. – Вип. 2 (15). – С. 122 – 132.
 50. Олійник В. В. Сучасні трансформації післядипломної педагогічної освіти в Україні / В. В. Олійник // Управління освітою. Часопис для керівників освітньої галузі. – 2011, вересень. - № 17 (269). – С. 4 – 8.
 51. Олійник В. В. Відкрита освіта і освітні зміни. Організація дистанційного навчання у ППО / В. В. Олійник // Управління освітою. Часопис для керівників освітньої галузі. – 2011, липень. – № 14 (266). –
  С. 4–6.
 52. Олійник В. В. Відкрита освіта й освітні зміни. Дистанційна освіта у світі на сучасному етапі / В. В. Олійник // Управління освітою. Часопис для керівників освітньої галузі. – 2011, серпень. - № 16 (268). – С. 4 – 6.
 53. Олійник В. В. Реформування післядипломної педагогічної освіти на засадах кредитно-модульної системи організації навчального процесу / В. В. Олійник // Післядипломна освіта в Україні. – 2011. – № 1 (18). – С. 3 – 7.
 54. Олійник В. В. Результати розробки науково-організаційної моделі реформування системи післядипломної педагогічної освіти на засадах кредитно-модульної системи організації навчального процесу [Електронний ресурс] / В. В. Олійник // Електронний збірник наукових праць Запорізької обласної академії післядипломної педагогічної освіти. – 2011. – Вип. № 2. – Режим доступу до журн.: http://zoippo.zp.ua/pages/el_gurnal/pages/vip2.html
 55. Актуальні аспекти розвитку освіти в Україні: економіка, професійна підготовка, дистанційне навчання [Текст]: монографія / Л. Л. Ляхоцька, О. В. Величко, О. М. Гедиш [та ін.] / за заг.ред. В. В. Олійника. – К. : Ун-т менедж. освіти НАПН України; Донецьк : Світ книги, 2012. – 185 с.
 56. Науково-методичні засади кредитно-модульної організації навчального процесу при підвищені кваліфікації керівних кадрів за очно-дистанційною формою навчання: навч. посіб. / В. В. Олійник, В. О. Гравіт, Л. Л. Ляхоцька [та ін.]. – К.: Педагогічна думка, 2012. – 210 с.
 57. Олійник В. Найважливіша цінність суспільства. Модернізація післядипломної педагогічної освіти України: сутність та умови реалізації / В. Олійник // Управління освітою. Часопис для керівників освітньої галузі. – 2012, вересень. - № 18 (294). – С. 4—7.
 58. Олійник В. Проблеми модернізації освітньої діяльності у вищих навчальних закладах післядипломної педагогічної освіти / В. Олійник, В. Гравіт // Післядипломна освіта в Україні. – 2012. – № 1. – С. 15 – 17.
 59. Олійник В. В. Післядипломна освіта та безперервний професійний розвиток педагога в умовах реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012 – 2021 роки / В. В. Олійник // Науково-методичне забезпечення діяльності освітніх округів в умовах реформування освітньої галузі: темат. збірка праць / за заг. ред. В. В. Олійника. – Рівне : ПП Лапсюк, 2012. – С. 3 – 13.
 60. Олійник В. В. Сьогодення та перспективи розвитку післядипломної педагогічної освіти / В. В. Олійник // ПостМетодика. – 2012. – № 4 (107). – С. 2 – 6.
 61. Олейник В. В. Модернизация последипломного педагогического образования: сущность и условия реализации / В. В. Олейник // Инновация, качество образования и развитие: сб. материалов ІІ Междунар. науч. конф. / под общ. ред. А. Д. Заманова. – Баку, 7 – 9 июня 2012. – С. 11 – 16.
 62. Олійник В. В. Післядипломна педагогічна освіта керівних і педагогічних кадрів / В. В. Олійник // Педагогічна і психологічна науки в Україні: зб. наук. праць: в 5 т. – Т. 4: Професійна освіта і освіта дорослих. – К.: Педагогічна думка, 2012. – С. 258 – 265.
 63. Сергеєва Л. М. Управління розвитком професійно-технічного навчального закладу: теорія і методика: монографія / Л. М. Сергеєва; за наук. ред. В. В. Олійника. – К. – Херсон: Айлант, 2013. – 452 с.
 64. Олійник В. В. Відкрита післядипломна педагогічна освіта і дистанційне навчання в запитаннях і відповідях: наук.-метод. посіб. / В. В. Олійник; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К.: «А. С. К.», 2013. – 312 с.
 65. Олійник В. В. Тенденції розвитку післядипломної педагогічної освіти в умовах трансформації суспільства / В. В. Олійник // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2013. – № 1. – С. 56 – 66.
 66. Олійник В. В. Феномен формування управлінської еліти у парадигмі неперервної освіти / В. В. Олійник // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2013. – № 2. – С. 114 – 119.
 67. Розвиток професійної педагогічної компетентності викладачів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації: наук.-метод. посіб. / В. В. Олійник, О. С. Снісаренко, Н. А. Клясен [та ін.]; за заг. ред. В. В. Олійника. – К. : Аграрна освіта, 2014. – 665 с.
 68. Олійник В. В. Основні напрями модернізації освітньої діяльності в післядипломній педагогічній освіті / В. В. Олійник, В. О. Гравіт // Науково-методичні основи модернізації освітньої діяльності вищих навчальних закладів післядипломної педагогічної освіти на засадах сучасних технологій: зб. наук. пр.; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. ― К., 2014. ― С. 18 – 33.
 69. Олійник В. В. Модель модернізації освітньої діяльності у вищих навчальних закладах післядипломної педагогічної освіти / В. В. Олійник, В. О. Гравіт // Науково-методичні основи модернізації освітньої діяльності вищих навчальних закладів післядипломної педагогічної освіти на засадах сучасних технологій: зб. наук. пр.; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. ― К., 2014. ― С. 33 – 47.
 70. Науково-методичні основи модернізації освітньої діяльності у вищих навчальних закладах післядипломної педагогічної освіти: навч. посіб. / В. В. Олійник, В. О. Гравіт, Л. Л. Ляхоцька [та ін.] ; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. — К., 2015. — 194 с.
 71. Олійник В. Процес трансформації моделі lifelong learning в Україні / В. Олійник // Освіта для сучасності = Edukacja dla wspolczenosci: зб. наук. пр.: у 2 т. – Т. 2. – К. : вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. – С. 215 – 224.
 72. Олійник В. В. Підготовка управлінської еліти в умовах формування нової демократичної моделі управління / В. В. Олійник // Науковий журнал «ScienceRise», Педагогічна освіта. – Харків : вид-во НВП ПП «Технологічний центр», 2015 р. – том 9, № 5 (14). – С. 4 – 12.
 73. Олійник В. Чи потрібен післядипломній педагогічній освіті відкритий університет європейського типу / В. Олійник, В. Гравіт // Післядипломна освіта в Україні. – 2015. – №1(36). – С. 3 – 10.
 74. Олейник В. В. Последипломное педагогическое образование в Украине в контексте среднесрочной стратегии развития ЮНЕСКО на 2014-2021 гг. / В. В. Олейник // Материалы Международной научно-практической конференции «Реализация стратегии ЮНЕСКО по подготовке педагогических кадров: проблемы и пути внедрения инновационных технологий в образовательное пространство», посвященной празднованию 70-летия ЮНЕСКО под эгидой десятилетия сближения культур на 2013-2022 годы, 23-25 сентября 2015 г. : сборник. – Алматы : КазНПУ им. Абая, 2015. – С. 26 – 29.

 

Список захищених кандидатських дисертацій під керівництвом В. В. Олійника:

 1. Клокар Н. І. Психолого-педагогічна підготовка вчителя до педагогічної діяльності (1997 р.).
 2. Ануфрієва О. Л. Оцінка якості початкової освіти на основі кваліметричного підходу (2000 р.).
 3. Кириченко М. О. Управління загальноосвітнім навчальним закладом: методологічний аспект (2001 р.).
 4. Зубко А. М. Організаційно-педагогічні умови удосконалення навчального процесу в системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів (2002 р.).
 5. Синенко С. І. Розвиток післядипломної педагогічної освіти в країнах Західної Європи (Англії, Франції, Німеччині) (2002 р.).
 6. Капченко Л. М. Моделювання організаційно-педагогічної діяльності в системі управління професійно-технічними навчальними закладами (2002 р.).
 7. Бачинська Є. М. Організаційно-методичні засади підготовки вчителів до класного керівництва в системі підвищення кваліфікації (2004 р.).
 8. Самойленко О. М. Організаційно-методичні засади розвитку фахової компетентності викладачів інформатики вищих навчальних закладів за дистанційною формою підвищення кваліфікації (2007 р.).
 9. Медведь В. В. Розвиток управлінської культури в професійно-технічному навчальному закладі (2007 р.).
 10. Качур Б. М. Організаційно-педагогічні умови управління науково-методичною роботою з учителями в регіоні (2009 р.).
 11. Котенко О. В. Розвиток полікультурної компетентності вчителів світової літератури в системі післядипломної освіти (2011 р.).
 12. Оліфіра Л. М. Розвиток професійної управлінської компетентності керівників вищих педагогічних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації засобами навчальних тренінгів (2013 р.).
 13. Войцехівський М. Ф. Організаційно-педагогічні умови управління розвитком професійної компетентності методистів інститутів післядипломної педагогічної освіти (2013 р.).
 14. Кравчинська Т. С. Управління мотивацією професійної діяльності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів (2015 р.).
 15. Самойленко О. М. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх вчителів математики за дистанційною формою навчання (2015 р.).

 

Список захищених докторських дисертацій за науковим консультуванням В. В. Олійника:

 1. Протасов А. Г. Теоретико-методичні засади формування професійної компетентності майбутніх фахівців з неруйнівного контролю та технічної діагностики (2012 р.).
 2. Анісімов М. В. Теоретико-методологічні основи прогнозування моделей професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників (2013 р.).
 3. Рябова З. В. Теоретико-методологічні засади маркетингового управління навчальною діяльністю інститутів післядипломної педагогічної освіти (2013 р.).
 4. Сергеєва Л. М. Теоретико-методичні основи управління розвитком професійно-технічного навчального закладу (2013 р.).
 5. Чернишова Є. Р. Теорія і практика формування кадрового потенціалу навчальних закладів післядипломної педагогічної освіти (2013 р.).
 6. Драч І. І. Теоретичні і методичні засади управління формуванням професійної компетентності магістрів педагогіки вищої школи (2014 р.).
 7. Самойленко О. М. Теоретичні і методичні засади підготовки бакалаврів – учителів математики за дистанційною формою навчання (2014 р.)
 8. Тимошко Г. М. Система розвитку організаційної культури керівника загальноосвітнього навчального закладу (2015 р.).