Навчально-науковий інститут менеджменту та психології 

 

Переваги навчання в УМО

Навчально-науковий інститут менеджменту та психології (надалі - Інститут) є структурним підрозділом ДЗВО «Університет  менеджменту освіти», головною метою створення якого було надання різнорівневої професійної освіти в ринкових умовах, сприяння становленню Університету як провідного закладу вищої освіти в Україні.
В Інституті ведеться підготовка фахівців за освітніми рівнями вищої освіти: бакалавр, магістр, доктор філософії зі спеціальностей: «Економіка» (освітньо-професійна програма – Управління персоналом та економіка праці), «Менеджмент» (освітньо-професійні програми – Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності), Управління проектами, Управління навчальним закладом), «Психологія» (освітньо-професійна програма – Психологія), «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (освітньо-професійна програма – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність), «Освітні, педагогічні науки» (освітньо-професійні програми – Педагогіка вищої школи, Християнська педагогіка), «Спеціальна освіта» (освітньо-наукова програма – Спеціальна освіта (за нозологіями). «Публічне управління та адміністрування» (освітньо-професійна програма – Публічне управління та адміністрування та освітньо-наукова програма – Публічне управління та адміністрування ).

 

 

Процес підготовки на високому науково-методичному рівні з використанням новітніх технологій навчання забезпечують чотири кафедри Інституту:
Кафедру психології та особистісного розвитку очолює  доктор психологічних наук, доцент Вікторія Євгеніївна Виноградова. Діяльність кафедри спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців з вищою освітою за спеціальністю «Психологія» (освітній рівень – бакалавр, магістр) і ґрунтується на основі сучасних досягнень психолого-педагогічної науки з опорою на широкі професійні контакти із суміжними викладацько-науковими підрозділами Університету.
Кожного року кафедра організовує та проводить міжнародні науково-практичні конференції, семінари, круглі столи з актуальних проблем психологічної підготовки майбутніх фахівців з психології.
Значна кількість випускників кафедри після закінчення Інституту вступають до аспірантури та захищають дисертації на здобуття ступеня доктора філософії, розпочинають активну практичну діяльність в сфері психологічної допомоги особистості, а також у викладанні психології в закладах середньої та вищої освіти.
Серед студентів УМО можна почути такі відгуки з приводу викладання психології на кафедрі: «Вперше я відчула на собі небайдуже ставлення до мене як до особистості та моїх навчальних потреб», «складається думка, що всі викладачі кафедри «інфіковані вірусом» самовдосконалення,  чого в них  із  задоволенням можна навчитися», «багато із моїх професорів отримують особисте задоволення від спілкування на практичні теми з психології».
Кафедра публічного управління і проектного менеджменту, яку очолює кандидат наук з державного управління, доцент Володимир Васильович Мороз, надає високоякісні освітні послуги з використанням інноваційних методів навчання, зорієнтованих на потреби сучасного суспільства за освітньо-професійними програмами «Управління проектами», «Публічне управління та адміністрування» підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти та освітньо-науковою програмою «Публічне управління та адмінстування» підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.
Кафедра забезпечує в Інституті викладання дисциплін загальнотеоретичного і світоглядного напряму при підготовці висококваліфікованих фахівців з вищою освітою у галузі психології, управління, державного управління та педагогіки. Об’єднуючи викладачів різноманітних дисциплін, кафедра надає підготовку за базовими напрямками науки й пропонує послуги з підготовки фахівців за класичним переліком загальнофахових дисциплін.
Полідисциплінарний характер діяльності кафедри передбачає постійний пошук шляхів гармонізації взаємодії викладачів кафедри, пошук методологічних і теоретичних засад, на яких кафедра цементується і розвивається як єдиний цілісний організм. Водночас кафедра є чутливою до сучасних тенденцій та інновацій в освітньому просторі, на якому в тій чи іншій мірі позначається перебіг суспільних процесів. Реакція кафедри на ці тенденції проявляється в різних формах залежно від дисципліни і вимог освітньо-професійних та освітньо-наукових програм підготовки фахівців відповідного освітнього рівня, удосконалюючи таким чином зміст дисциплін.
В освітньому процесі викладачами кафедри все ширше застосовуються нові освітні технології та джерела інформаційного забезпечення. Окрім безпосереднього викладання для здобувачів вищої освіти низки предметів, спрямованих на освоєння інформаційних технологій, такі технології набувають все більш широкого застосування в роботі викладачів кафедри. Названі обставини є основними факторами, що впливають на подальший розвиток кафедри, зміцнення її потенціалу шляхом удосконалення структурно-функціональної організації, підвищення кваліфікації співробітників, поглиблення наукової та науково-методичної роботи та оптимізації освітнього процесу. Все це спрямоване на формування фахівців, які більш адекватно підготовлені до вирішення повсякденних завдань, управління поточними ризиками та реагування на сучасні виклики для забезпечення стійкого розвитку суспільства.
Співробітники кафедри беруть участь у дослідницьких та освітніх національних і міжнародних проєктах, результати яких (нові навчальні програми, підручники, рекомендації) впроваджуються в освітній процес. При цьому кафедра відкрита до інновацій і зацікавлена у розширенні науково-освітнього співробітництва.
Кафедра економіки, підприємництва та менеджменту, очолювана кандидатом педагогічних наук, доцентом Т. І. Бурлаєнко, забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців з вищою освітою у галузях знань Соціальні та поведінкові науки і Управління та адміністрування за спеціальностями «Економіка», «Менеджмент», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».
Головна наукова проблема кафедри: «Підвищення якості трудового потенціалу і життя населення країни засобами людиноцентричної освіти». У практичному плані ця проблема починає вирішуватися вже на стадії прийому студентів на навчання. Так, наприклад, у абітурієнтів на основі самооцінки виявляється рівень присутності ділових  якостей, без яких вони не спроможні стати успішними менеджерами чи менеджерами з управління персоналом. Ця інформація  надається абітурієнтам конфіденційно та має рекомендаційний характер. Одержавши таку інформацію, абітурієнт сам має вирішити, яку професію йому обрати, щоб краще себе самореалізувати.
Кафедрою розроблено «Технологію формування високоефективного механізму управління персоналом (ВМУП) на основі самоорганізації і створення єдиної команди керівників та виконавців», яка призначена для підготовки успішних керівників-менеджерів.
Науково-педагогічні працівники кафедри беруть участь в організації та проведенні науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів з актуальних проблем сьогодення, здійснюють перспективні наукові дослідження. Кафедра співпрацює із закладами освіти  різних типів у галузі освітньої діяльності, взаємодіє з науково-дослідними інститутами, зокрема з Інститутом обдарованої дитини НАПН України (з питань виявлення у ранньому дитинстві якостей, які притаманні для майбутнього менеджера)  та Інститутом Демографії і соціальних досліджень НАН України (у питаннях підвищення якості людського капіталу на етапах формування, використання та розвитку).
Кафедра педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти, очолювана доктором педагогічних наук, професором І.Л. Сіданіч, здійснює підготовку фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальностями: «Менеджмент» (освітньо-професійна програма – Управління навчальним закладом); «Освітні, педагогічні науки» (освітньо-професійні програми – Педагогіка вищої школи, Християнська педагогіка);  «Спеціальна освіта» (освітньо-наукова програма – Спеціальна освіта (за нозологіями). 
Магістерська підготовка майбутніх фахівців розглядається як така, яка б інтегрувала інтереси держави, суспільства та особистості, забезпечувала студенту повноцінний професійний і особистісний розвиток у максимально можливому діапазоні індивідуальних психологічних ресурсів. У процесі підготовки управлінців та викладачів вищої школи використовуються активні методи навчання, інтерактивні методи, тренінги, інформаційно-комунікаційні технології. Так, з метою розвитку професійно значущих якостей керівника проводяться ділові ігри («Сучасний керівник», «Алгоритм ділового спілкування», «Імідж керівника», «Делегування повноважень»), застосовується метод дискусії, проблемне навчання.
Активна взаємодія всіх учасників освітнього процесу забезпечується застосуванням інтерактивних методів (кейс-метод, навчання у співробітництві (навчання у малих групах), метод проектів, метод «мозкової атаки»).
Для стимулювання пізнавальної активності використовуються тренінгові технології (тренінг щодо використання он-лайн конструктора для проведення маркетингових досліджень, тренінг щодо розвитку мотивації до навчання).
Винятково своєчасним і перспективним у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців є використання дидактичних можливостей інформаційно-комунікаційних технологій, які спрямовані на підготовку особистості до самостійної продуктивної діяльності в умовах інформаційного суспільства, та впровадження елементів дистанційної освіти  (використання електронної пошти, скайпу, проведення он-лайн консультування, телеконференцій тощо).
Використання під час професійної підготовки можливостей інноваційних технологій навчання для оптимізації їх впливу на особистість студента дає змогу будувати проекцію нормативно заданих вимог на індивідуальні особливості студентів і побудову на цій основі індивідуальних освітніх траєкторій, забезпечуючи виведення змісту та процесу освіти на особистісно-смисловий рівень.
Ефективна реалізація бакалаврських та магістерських програм в Інституті можлива лише тоді, коли до освітнього процесу залучаються представники сучасних наукових шкіл, які забезпечують науковий супровід професійної підготовки майбутніх фахівців. Це наукові школи провідних вчених Віктора Васильовича Олійника, Валентина Івановича Маслова, Геннадія Анатолійовича Дмитренка, Павла Володимировича ЛушинаГанни Миколаївни Тимошко які підготували цілу плеяду кандидатів і докторів наук:
«Наукові основи управління закладами післядипломної педагогічної освіти» (керівник – дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор В. В. Олійник);
«Методологія управління закладами освіти» (керівник – доктор педагогічних наук, професор В. І. Маслов);
«Школа екофасилітації» (керівник – доктор психологічних наук, професор П. В. Лушин);
«Синергетика в управлінні персоналом» (керівник – доктор економічних наук, професор Г. А. Дмитренко).
Особливістю, яка вигідно відрізняє процес підготовки майбутніх фахівців в Інституті, є постійні зустрічі-заняття студентів з провідними вченими НАПН України: академіками Василем Григоровичем Кременем, Володимиром Ілларіоновичем Луговим, Нелею Григорівною Ничкало, Миколою Борисовичем Євтухом та багатьма іншими академіками та членами-кореспондентами НАПН України.
Ще одним важливим напрямом інтеграції освітньої та наукової складових у процесі підготовки управлінців є впровадження у освітній процес результатів сучасних дисертаційних досліджень, проведених співробітниками Університету. 
Слід відмітити високу активність студентів у проведенні спільних з викладачами досліджень, результати яких відображаються у магістерських роботах, статтях у «Віснику магістранта» та інших виданнях. Результати, отримані під час виконання магістерських робіт, проходять апробацію на щорічній науковій студентській конференції, заходах НАПН України, Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях, виставках, конкурсах.
Однією з принципових інновацій магістерських програм в Інституті є залучення здобувачів вищої освіти та викладачів до проектної діяльності. Науково-педагогічні працівники та здобувачі вищої освіти – активні учасники низки міжнародних проектів:
- спільного проекту Міжнародного банку реконструкції та розвитку та Міністерства освіти і науки України «Рівний доступ до якісної освіти», проекту «Стратегія реформування освіти в Україні» за підтримки Програми розвитку ООН, Міжнародного фонду «Відродження» та Інституту відкритого суспільства. Під час роботи над проектами були розроблені і пройшли всеукраїнське обговорення кваліфікаційні вимоги до професійної діяльності педагогічних працівників, розроблено рекомендації з освітньої політики України;
- проекту «Модернізація системи управління освітою в Україні: дорожня карта реформ», який здійснювався за підтримки Освітньої програми Міжнародного фонду «Відродження» спільно з громадською організацією «Центр розвитку лідерства». Результати дослідження пройшли широке обговорення на трьох круглих столах за участю здобувачів вищої освіти. За підсумками дослідження та обговорення його результатів запропоновано модель реформування системи управління освітою в Україні, яку презентовано МОН України;
- Україно-австрійського проекту з проектного менеджменту «Формування компететнцій з проектного менеджменту для інновативного розвитку шкіл для кервників шкіл України», який координує Культур-Контакт-Австрія. Основною метою проекту є розвиток компетентності керівників і спіробітників навчальних закладів щодо управління та втілення проектів розвитку школи.
Отже, наявність усіх необхідних складових та досвіду міжнародної співпраці дозволяє Інституту реалізовувати сучасний зміст підготовки майбутніх фахівців, розв’язувати нові завдання, які постають перед системою вищої освіти на сучасному етапі розвитку Української держави.