Кафедра управління навчальним закладом та педагогіки вищої школи

Завідувач кафедри - Рябова Зоя Вікторівна,
 доктор педагогічних наук, доцент

Кафедра була створена у березні 2010 року. З моменту створення кафедру очолював кандидат військових наук, доцент Колпаков Віктор Михайлович. Із 1 січня 2011 по 31 квітня 2011 р. обов’язки завідувача кафедри виконувала директор Інституту психології і менеджменту ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор педагогічних наук, професор Єльникова Г.В. На період з 1 травня 2011 р. по 31 серпня 2011 р. виконуючою обов’язки завідувача кафедри була призначена заступник директора Інституту психології і менеджменту ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент Драч І.І. З 1 вересня 2011 р. по 1 листопада 2012 р. кафедру очолював доктор історичних наук, професор, чл.-кор. Міжнародної академії інформатизації Слободяник М.С.

У лютому 2013 р. кафедру очолив кандидат економічних наук, професор, член-кореспондент Академії економічних наук України, академік Української академії наук з державного управління Мостовий Г.І.

З 23 жовтня 2013р. кафедру очолює кандидат педагогічних наук, доцент Рябова З.В.

 Навчальна і наукова діяльність кафедри:

  1. Органiзацiя та виконання на високому рiвнi навчальної, науково-методичної та органiзацiйно-виховної роботи зі студентами заочної форми навчання.
  2. Проведення наукових досліджень з пріоритетних напрямків науки, широке впровадження отриманих результатiв у навчальний процес.
  3. Створення, систематичне оновлення та вдосконалення навчально-лабораторної бази, методик експериментальних досліджень, технічних засобів навчання, комп’ютеризації та інформатизації навчального процесу.
  4. Організація навчально-виховного процесу, спрямованого на пiдготовку висококваліфікованих фахiвцiв.
  5. Розвиток напрямів управління навчальним закладом та педагогіки вищої школи.
  6. Дослідження сучасних освітніх технологій та впровадження їх у навчальний процес.
  7. Вивчення особливостей організації освітньої справи у європейських державах, в тому числі у слов’янських.
  8. Підтримка академічних та наукових зв’язків з колегами провідних вищих навчальних закладів України, Росії та ін.

 За час існування кафедри була успішно здійснена робота щодо впровадження у навчально-виховний процес основ управлінської діяльності, реалізовано ряд проектів, комплексних досліджень з організації управління освітніми закладами. За цей період захищено більше 200 магістерських робіт. Під керівництвом викладачів кафедри було опубліковано близько 100 статей магістрантів. Сьогодні колективом кафедри проводиться широка і різноманітна робота, скерована на розвиток науки і вищої освіти в Україні.

Викладачі кафедри опублікували чимало актуальних наукових праць. Плідна наукова й дослідницька робота колективу знайшла свій вияв в публікації науково-популярних статей, методичних розробок та інших матеріалів на допомогу студентам, учителям, вихователям, керівникам освітньої галузі.  Кафедра активно співпрацює з педагогічними та учнівськими колективами шкіл, гімназій, ліцеїв, провідними вищими навчальними закладами України. Дана співпраця забезпечує, з одного боку, проведення магістерського стажування, а з іншого – надає працівникам шкіл, ліцеїв методичні та організаційні поради.

 Викладачі кафедри розробляють комплексну наукову тему:

 ”Теоретико-методичні засади розвитку управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи в сучасному інформаційно-комунікаційному середовищі”

 За час існування кафедри була успішно здійснена робота щодо впровадження у навчально-виховний процес основ управлінської діяльності, реалізовано ряд проектів, комплексних досліджень з організації управління освітніми закладами. За цей період захищено більше 200 магістерських робіт. Під керівництвом викладачів кафедри було опубліковано близько 100 статей магістрантів. Сьогодні колективом кафедри проводиться широка і різноманітна робота, скерована на розвиток науки і вищої освіти в Україні.

Протягом 2010-2011 н.р. два аспіранти кафедри успішно захистили кандидатські дисертації: Зуб’як Роман Миколайович «Управління якістю підвищення кваліфікації керівників загальноосвітніх навчальних закладів сільської місцевості» (наук. кер. Єльникова Г.В., д.п.н, проф.), Лапшина Ірина Сергіївна «Організаційно-педагогічні умови моніторингових досліджень в управлінні загальною середньою освітою» (наук. кер. Єльникова Г.В., д.п.н, проф.).

Викладачі кафедри опублікували чимало актуальних наукових праць. Плідна наукова й дослідницька робота колективу знайшла свій вияв в публікації науково-популярних статей, методичних розробок та інших матеріалів на допомогу студентам, учителям, вихователям, керівникам освітньої галузі. 4 викладачі кафедри працюють над темами докторських дисертацій.  Кафедра активно співпрацює з педагогічними та учнівськими колективами шкіл, гімназій та ліцеїв. Дана співпраця забезпечує, з одного боку, проведення магістерського стажування, а з іншого – надає працівникам шкіл, ліцеїв методичні та організаційні поради. Спільно з представниками гімназій та ліцеїв студенти та керівники розробляють проекти навчальних та виховних програм.