Кафедра публічного управління і проектного менеджменту

  

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ публічного управління і проектного менеджменту НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ  МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

КАФЕДРА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ  І ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ЗАПРОШУЄ
НА НАВЧАННЯ

 • за освітньо-професійними програмами підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

  «Управління проектами»,
  спеціальності 073 «Менеджмент»
  Термін навчання – 1рік 6 місяців (заочна форма)

  «Публічне управління та адміністрування»,
  спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»
  Термін навчання - 16 місяців (заочна форма)


 • освітньо-науковою програмою підготовки здобувачів третього рівня вищої освіти (доктор філософії)

  «Публічне управління та адміністрування»
  спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»
  Термін навчання - 4 роки (заочна форма)

 

Стратегія кафедри в галузі надання освітніх послуг передбачає пошук оптимального співвідношення європейських цінностей в освіті та вітчизняних традицій підготовки спеціалістів вищої кваліфікації. Реалізує принципи відповідності міжнародним стандартам якості в поєднанні з постійним процесом підвищення професійних компетенцій науково-педагогічної школи кафедри.

В основу діяльності кафедри покладено принципи професіоналізму, відповідальності, інноваційності та креативності.

Науково-педагогічний склад кафедри:

Доктори наук – 4 (23%);
Кандидати наук – 8 (45%).

Кафедра шанує свої сформовані традиції та прагне підтримувати
високого статусу  управлінців-професіоналів.

Адреса приймальної комісії:

04053  м. Київ,  Січових Стрільців, 52-а, корпус 3, I поверх, кімн. 1.9
станція метро "Лук'янівська"
Їхати тролейбусами  №№ 16, 18 до зупинки «Полтавська»

З питань вступу на навчання звертатись:

Кафедра (044)– 484–01–98
Приймальна комісія:  (044) 481-38-44, (044) 484 34 98, (063) 951 78 55, (067) 613 23 95
E-mail: vstupumo@uem.edu.ua        E-mail: kafedraupzd@ukr.net

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ»

Управління проєктами – як вид професійної діяльності – передбачає застосування знань, навичок, інструментів та методів для ефективного виконання проєктних робіт згідно цілей та завдань, у визначених обсягах, термінах і бюджеті. На сьогодні управління проєктами вважається однією з найбільш актуальних та ефективних технологій управління при вирішенні певних завдань в багатьох сферах (бізнесі, публічному управлінні, освіті, громадській та творчій діяльності тощо).

Навчання на освітньо-професійній програмі «Управління проектами» передбачає підготовку фахівців вищого рівня кваліфікації, здатних реалізовувати проєкти та програми у всіх сферах суспільних відносин; організовувати та здійснювати аналітичну, управлінську та адміністративну діяльність; виконувати завдання інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності, які орієнтовані на дослідження й розв’язання складних задач проєктування для задоволення потреб освіти і науки, бізнесу та підприємств у різних галузях в умовах невизначеності

Фахівці, які здобули освіту за освітньо-професійною програмою «Управління проектами», можуть працювати на таких посадах, як: керівник проєктів та програм у сфері матеріального (нематеріального) виробництва; керівник установи (структурного підрозділу); менеджер (управитель) в торгівлі, соціальній сфері, у готельному господарстві тощо; директор (начальник, інший керівник) підприємства; економіст; аналітик, плановик в управлінських, планових, економіко-фінансових, маркетингових, інженерно-технічних службах підприємств, організацій, освітніх (наукових) установ, в органах публічного управління та адміністрування, консалтингових, фінансових, інвестиційних компаніях, науково-дослідних та інших організаціях.

Випускники мають можливість працевлаштуватися в виробничі і торгівельні підприємства; організації економічної, виробничої і соціальної сфер; органи місцевого самоврядування та центральні і місцеві органи виконавчої влади. Кращі випускники мають можливість продовжити навчання на третьому освітньо-науковому рівні (доктор філософії) в аспірантурі Університету.

Передумова для вступу та навчання на освітньо-професійній програмі: вища освіта (освітні рівні: бакалавр, спеціаліст, магістр) за будь-якою спеціальністю або напрямом підготовки, підтверджена документом встановленого зразка.

Цільовою аудиторією освітньої-професійної програми «Управління проектами» другого (магістерського) рівня можуть бути:

працівники як з ділового сектора (підприємств різних форм власності і організаційно-правових форм власності, банків, інших фінансових і бізнесових структур тощо), так і публічного сектора (місцевих органів влади й управління, регіональних відділень центральних органів виконавчої влади, некомерційних структур і  громадських організацій тощо).

Професійне призначення магістрів з управління проектами:

полягає у роботі економістом, менеджером, керуючим проектом, аналітиком, плановиком в управлінських, планових, економіко-фінансових, маркетингових, інженерно-технічних службах підприємств, організацій, освітніх установ в органах місцевої влади й управління, фінансових, консалтингових, інвестиційних компаніях, науково-дослідних та інших організаціях.

 

Які можливості надає Вам освітньо-професійна програма «Управління проектами»:

 • продовження будь-якого напряму професійної діяльності, кар’єрне зростання;
 • організація, планування, керівництво, координація трудових, фінансових і матеріально-технічних ресурсів;
 • управління змінами в економіці, соціальній сфері, усіх ланках публічного управління;
 • застосування інформаційних та телекомунікаційних технологій,  професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку;
 • прийняття рішень щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації;
 • формування та підтримування сприятливого психологічного клімату в колективі.

Можливість продовження навчання в аспірантурі, докторантурі Університету. 

Навчання за освітньо-професійною програмою «Управління проєктами» другого (магістерського) рівня передбачає:

 • високий рівень кваліфікації науково-педагогічних працівників;
 • сучасні форми і методи навчання (в т.ч. дистанційні);
 • підготовку та захист прикладної кваліфікаційної роботи;
 • нові партнерства з колегами та формування професійного нетворкінгу;
 • можливість брати учать в міжнародних конференціях та міжнародних програмах академічної мобільності.

Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми:

 • Управління проєктною командою
 • Планування і виконання проєктних дій
 • Інформаційні технології в управлінні проєктами
 • Управління змінами та прийняття управлінських рішень
 • Бізнес-планування проєктно-орієнтованих організацій
 • Теорія фірми
 • Самоменеджмент та управління часом
 • Методика та стандарти проєктного менеджменту
 • Наукові дослідження в управлінні проєктами
 • Професійне та наукове спілкування: державна та іноземна мови.

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

Метою підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти «Публічне управління та адміністрування», спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» є формування фундаментальних знань з теорії і практики публічного управління та адміністрування з акцентом на сучасних теоріях і підходах; професійна підготовка висококваліфікованих, відповідальних фахівців з публічного управління та адміністрування, спроможних розробляти, аналізувати і реалізовувати публічну політику, ефективно й результативно виконувати управлінські функції, сприяти інноваційним процесам у публічному управлінні на основі світових та європейських стандартів; відпрацювання вмінь самостійно проводити пошукову діяльність з дотриманням норм  наукової етики й академічної доброчесності.

 

Професійні перспективи для випускників.

Професійне навчання державних службовців може бути ефективним та результативним лише за умови запровадження системного підходу до планування їх професійного та особистісного розвитку. Кафедра постійно вивчає потреби у професійному навчанні державних службовців, відповідно до пропозицій стейкхолдерів оновлює зміст освітньої програми, що сприяє актуалізації освітнього процесу, зростанню професійних компетентностей здобувачів вищої освіти.

Магістр зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» може працювати на посадах в центральних і місцевих органах державної влади; в органах місцевого самоврядування; в структурах недержавних суб’єктів громадянського суспільства та громадських організацій; на керівних посадах і посадах фахівців на підприємствах, установах і організаціях державної і комунальної форм власності; на управлінських і адміністративних посадах в міжнародних організаціях та їх представництвах в Україні.

Передумова для вступу та навчання на освітньо-професійній програмі: вища освіта (освітні рівні: бакалавр, спеціаліст, магістр) за будь-якою спеціальністю або напрямом підготовки, підтверджена документом встановленого зразка.

Кафедра представила інформацію про освітню програму «Публічне управління та адміністрування» на сторінці Порталу управління знаннями Національного агентства України з питань державної служби – освітній платформі у сфері професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування за посиланням: https://pdp.nacs.gov.ua/courses/publichne-upravlinnia-ta-administruvannia-098531ee-b4bc-4da6-9786-3586a8c01483

Можливість продовження навчання в аспірантурі, докторантурі Університету.

Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми:

 • Концептуальні засади публічного управління та адміністрування
 • Організаційно-правові засади публічного управління
 • Публічна політика та врядування
 • Публічна служба
 • Стратегічне управління та управління змінами
 • Управління проєктами в публічній сфері
 • Комунікації у публічному управлінні
 • Економічне врядування та публічні фінанси
 • Цифровий розвиток та електронна демократія
 • Професійна іноземна мова.