Кафедра публічного управління і проектного менеджменту

  

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ  МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

 

КАФЕДРА ЗАПРОШУЄ
на навчання

 • за освітньо-професійними програмами підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

  «Управління проектами»,
  спеціальності 073 «Менеджмент»
  Термін навчання – 1рік 6 місяців (заочна форма)

  «Публічне управління та адміністрування»,
  спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»
  Термін навчання - 16 місяців (заочна форма)


 • освітньо-науковою програмою підготовки здобувачів третього рівня вищої освіти (доктор філософії)

  «Публічне управління та адміністрування»
  спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»
  Термін навчання - 4 роки (заочна форма)

 

Стратегія кафедри в галузі навчання передбачає пошук оптимального співвідношення європейських цінностей в освіті та вітчизняних традицій підготовки спеціалістів вищої кваліфікації. Реалізує принципи відповідності міжнародним стандартам якості в поєднанні з постійним процесом підвищення професійних компетенцій науково-педагогічної школи кафедри.

Науково-педагогічний склад кафедри:

Доктори наук – 4 (23%);
Кандидати наук – 7 (41%).

Кафедра шанує свої сформовані традиції та прагне підтримувати
високого статусу  управлінців-професіоналів.

 

Адреса приймальної комісії:

04053  м. Київ,  Січових Стрільців, 52-а, корпус 3, I поверх, кімн. 1.9
станція метро "Лук'янівська"
Їхати тролейбусами  №№ 16, 18 до зупинки «Полтавська»

З питань вступу на навчання звертатись:

Кафедра (044)– 484–01–98, Приймальна комісія (044) 481-38-44, (044) 484 34 98, (063) 951 78 55, (067) 613 23 95 
E-mail: kafedraupzd@ukr.net, vstupUMO@ukr.net

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ»

Управління проєктами – як вид професійної діяльності – передбачає застосування знань, навичок, інструментів та методів для ефективного виконання проєктних робіт згідно цілей та завдань, у заданих обсягах, термінах і бюджеті. На сьогодні управління проєктами вважається однією з найбільш актуальних та ефективних технологій управління при вирішенні певних завдань в багатьох сферах (бізнесі, державному управлінні, громадській та творчій діяльності тощо).

Навчання на магістерській освітньо-професійній програмі «Управління проектами» передбачає підготовку фахівців вищого рівня кваліфікації, здатних реалізовувати проєкти та програми у різних сферах діяльності, організовувати та здійснювати аналітичну, управлінську та адміністративну діяльність.

Фахівці, які здобули освіту за освітньо-професійною програмою «Управління проектами», можуть працювати на таких посадах, як керівник проєктів та програм у сфері матеріального (нематеріального) виробництва; керівник установи (структурного підрозділу); менеджер (управитель) в торгівлі, соціальній сфері, у готельному господарстві тощо; директор (начальник, інший керівник) підприємства. Випускники мають можливість працевлаштуватися в виробничі і торгівельні підприємства; організації економічної, виробничої і соціальної сфер; органи місцевого самоврядування та центральні і місцеві органи виконавчої влади. Кращі випускники мають можливість продовжити навчання на третьому освітньо-науковому рівні (доктор філософії) в аспірантурі Університету.

Передумова для вступу та навчання на магістерській програмі: вища освіта (освітні рівні: бакалавр, спеціаліст, магістр) за будь-якою спеціальністю або напрямом підготовки, підтверджена документом встановленого зразка.

Цільовою аудиторією освітньої-професійної програми «Управління проектами» другого (магістерського) рівня можуть бути:

працівники як з ділового сектора (підприємств різних форм власності і організаційно-правових форм власності, банків, інших фінансових і бізнесових структур тощо), так і публічного сектора (місцевих органів влади й управління, регіональних відділень центральних органів виконавчої влади, некомерційних структур і  громадських організацій тощо).

Професійне призначення магістрів з управління проектами:

полягає у роботі економістом, менеджером, керуючим проектом, аналітиком, плановиком в управлінських, планових, економіко-фінансових, маркетингових, інженерно-технічних службах підприємств, організацій, освітніх установ в органах місцевої влади й управління, фінансових, консалтингових, інвестиційних компаніях, науково-дослідних та інших організаціях.

Які можливості надає Вам освітньо-професійна програма «Управління проектами»:

 • продовження будь-якого напряму професійної діяльності, кар’єрне зростання;
 • організація, планування, керівництво, координація трудових, фінансових і матеріально-технічних ресурсів;
 • управління змінами в економіці, соціальній сфері, усіх ланках державного управління;
 • застосування інформаційних та телекомунікаційних технологій,  професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку;
 • прийняття рішень щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації;
 • формування та підтримування сприятливого психологічного клімату в колективі.

Можливість продовження навчання в аспірантурі, докторантурі Університету. 

Навчання за освітньо-професійною програмою «Управління проєктами» другого (магістерського) рівня передбачає:

 • високий рівень кваліфікації викладачів;
 • сучасні форми і методи навчання;
 • підготовку та захист прикладної випускної роботи;
 • нові партнерства з колегами та формування професійного нетворкінгу;
 • можливість брати учать в міжнародних конференціях та навчальних поїздках за кордон.

Основні навчальні дисципліни:

 • Планування і виконання проєктних дій
 • Управління командою проєкту
 • Інформаційні технології в управлінні проєктами
 • Теорія фірми
 • Бізнес-планування проєктно-орієнтованих організацій
 • Комунікації та лідерство в управлінні проєктами
 • Маркетинг проєктно-орієнтованих організацій
 • Управління фандрейзингом
 • Технології і практики наукових досліджень
 • Методи та стандарти управління проєктами
 • Фінансовий менеджмент в управлінні проєктами
 • Управління міжнародними проєктами та програмами
 • Технології прийняття проєктних рішень
 • Психологія управління
 • Управління ризиками проєкту
 • Управління проєктами місцевого розвитку.

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

Метою підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти «Публічне управління та адміністрування», спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» є формування фундаментальних знань з теорії і практики публічного управління та адміністрування з акцентом на сучасних теоріях і підходах; професійна підготовка висококваліфікованих, відповідальних фахівців з публічного управління та адміністрування, спроможних розробляти, аналізувати і реалізовувати публічну політику, ефективно й результативно виконувати управлінські функції, сприяти інноваційним процесам у публічному управлінні на основі світових та європейських стандартів; відпрацювання вмінь самостійно проводити пошукову діяльність з дотриманням норм наукової етики й академічної доброчесності.

Професійні перспективи для випускників:

Професійне навчання державних службовців може бути ефективним та результативним лише за умови запровадження системного підходу до планування їх професійного та особистісного розвитку. Кафедра постійно вивчає потреби у професійному навчанні державних службовців, відповідно до пропозицій стейкхолдерів оновлює зміст освітньої програми, що сприяє актуалізації освітнього процесу, зростанню професійних компетентностей здобувачів вищої освіти.

Магістр зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» може працювати в системі державного управління та місцевого самоврядування, у громадських та політичних організаціях.

За умов набуття відповідного досвіду, може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності як фінансово-економічна, зовнішньоекономічна та інші.

Кафедра представила інформацію про освітню програму «Публічне управління та адміністрування» на сторінці Порталу управління знаннями Національного агентства України з питань державної служби – освітній платформі у сфері професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування за посиланням: https://pdp.nacs.gov.ua/courses/publichne-upravlinnia-ta-administruvannia-098531ee-b4bc-4da6-9786-3586a8c01483

Можливість продовження навчання в аспірантурі, докторантурі Університету.

Основні навчальні дисципліни:

 • Концептуальні засади публічного управління та адміністрування
 • Системний аналіз, методологія вироблення та прийняття управлінських рішень
 • Організаційно-правові засади публічного управління
 • Публічна політика
 • Інформаційно-аналітична діяльність та комунікаційні технології в публічному управлінні
 • Управління проєктами
 • Європейська та євроатлантична інтеграція, національна безпека
 • Іноземна мова
 • Публічна служба
 • Економічне врядування.