Історія кафедри

Кафедра публічного управління і проектного менеджменту була заснована 1999 року у структурі факультету менеджменту і психології Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти при Академії педагогічних наук України і мала назву «кафедра загальнофахових і фундаментальних дисциплін», що відображало її призначення в освітньому процесі. Уперше очолив кафедру Солодков Василь Трохимович , кандидат історичних наук, доцент. Згодом завідувачем кафедри став Карамушка Віктор Іванович, кандидат біологічних наук, доцент. Карамушка В. І. тривалий час досліджував проблем з управління проектами і мав певні наукові доробки, що висвітлював на міжнародних наукових форумах.

У 2011 р. у зв’язку із запланованим розширенням функцій кафедри її перейменовано в кафедру управління проектами та загальнофахових дисциплін, що мала стати випусковою для підготовки магістрів спеціальності «Управління проектами». Ідея запровадити підготовку магістрів спеціальності «Управління проектами» виходила із стратегії розвитку Університету, одним із концептуальних завдань якої було розширення спектру спеціальностей, що відповідають потребам суспільного розвитку та запитам роботодавців.

Упродовж 2014–2016 років кафедру очолювала Алейнікова Олена Володимирівна, доктор наук з державного управління, професор кафедри, у той час виконуючи обов’язки заступника голови спеціалізованої вченої ради Д 47.104.04 за спеціальністю 25.00.02 «Механізми державного управління».

У цей період робота кафедри була зосереджена на акумулюванні професійного потенціалу науково-педагогічних кадрів, які забезпечили б підготовку фахівців за спеціальністю 073 «Менеджмент», ОПП «Управління проектами».

У 2014 р. Університету надано ліцензію на відкриття магістратури зі спеціальності «Управління проектами», в 2015 р. відбувся перший набір на спеціальність. На сьогодні продовжується удосконалення освітньо-професійної програми «Управління проектами», виходячи із сучасних глобалізаційних процесів, реформи децентралізації та запитів публічного та бізнесового секторів щодо підготовки фахівців вищої кваліфікації, які здатні розробляти та реалізовувати актуальні проєкти, працювати у мультикультурному середовищі.

З 2019 року кафедрою здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», що обумовлено потужним кадровим потенціалом кафедри та етапами реалізації Стратегії розвитку Університету.

З 2016 р.  і по сьогодні кафедру очолює Євген Григорович Карташов, доктор наук з державного управління зі спеціальності 25.00.02 «Механізми державного управління», професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту, український державний діяч і дипломат. Надзвичайний та Повноважний Посол України в Казахстані у 2000‒2001 рр., мер м. Запоріжжя в 2003‒2010 рр., депутат Верховної Ради 2012‒2014 рр. Стаж науково-педагогічної діяльності Є. Г. Карташова складає 25 років.

Євген Григорович Карташов має великий практичний досвід роботи в галузі публічного управління, управління господарством, законотворчої діяльності тощо, та значні наукові доробки, нагороди за сумлінну працю. Автор понад 200 наукових публікацій.  Нагороджений медаллю «За трудову доблесть», орденами «За заслуги» І–ІІІ ступенів, Почесною грамотою Верховної Ради України за вагомий внесок у державне будівництво, активну громадсько-політичну діяльність та високий професіоналізм, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України за особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний і культурний розвиток Запорізької області, Подякою Київського міського голови В. Кличко (2022 р.), іншими Почесними відзнаками. У 2001 р. визнаний найкращим регіональним лідером України.

Сьогодні кафедра, налічує 4 доктора наук, 3 професора, 8 кандидатів наук, 6 доцентів і 6 старших викладачів.

Метою науково-дослідної роботи кафедри є отримання значних результатів в процесі фундаментальних та прикладних досліджень за актуальними проблемами соціально-економічного розвитку країни та регіонів.

Викладання дисциплін, закріплених за кафедрою, розраховане на випускників навчальних закладів за освітніми рівнями бакалавр або магістр (спеціаліст) всіх напрямів підготовки, а також працівників як з ділового сектора (підприємств різних форм власності і організаційно-правових форм власності, банків, інших фінансових і  бізнесових структур тощо), так і публічного сектора (місцевих органів влади й управління, регіональних відділень центральних органів виконавчої влади, некомерційних структур і громадських організацій тощо).

Науково-педагогічними працівниками кафедри розроблено сучасні освітньо-професійні програми підготовки фахівців зі спеціальностей 073 «Менеджмент», ОПП «Управління проектами», в структурі якої є актуальні та сучасні освітні компоненти, які дозволяють реалізувати як загальні, так і фахові компетентності, зокрема: управління проєктною командою, планування і виконання проєктних дій, інформаційні технології в управлінні проєктами, бізнес-планування проєктно-орієнтованих організацій, теорія фірми, самоменеджмент та управління часом, методика та стандарти проєктного менеджменту, наукові дослідження в управлінні проєктами, професійне та наукове спілкування: державна та іноземна мови.

В ОПП «Публічне управління та адміністрування» на основі вітчизняного та закордонного досвіду (University of North Dakota (USA), College of social & behavioral science The University of Utah (USA), University of Bergen (Norway), University of Melbourne (Australia), University of Birmingham (Great Britain) викладаються наступні дисципліни: концептуальні засади публічного управління та адміністрування, організаційно-правові засади публічного управління, публічна політика та врядування, публічна служба, стратегічне управління та управління змінами, управління проєктами в публічній сфері, комунікації у публічному управлінні, економічне врядування та публічні фінанси, цифровий розвиток та електронна демократія, професійна іноземна мова.

Також кафедрою пропонуються вибіркові фахові дисципліни, які допомагають здобувачеві сформувати індивідуальну освітню траєкторію, виходячи із необхідності посилення певних фахових компетентностей, забезпечення власного професійного розвитку.

Кафедрою здійснюється забезпечення освітнього процесу на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти з підготовки докторів філософії за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».

Сьогодні кафедрою у процесі міжнародного співробітництва та міжсекторальної взаємодії із стейкхолдерами проводяться спільні заходи, зокрема, в рамках навчально-методичної, наукової, науково-дослідної, науково-методичної та організаційно-практичної роботи.

29 січня 2021 року в рамках підписаної угоди про міжнародне співробітництво із Міжнародним Інститутом розвитку інтелекту (IMEI, Південна Корея) та ДЗВО «УМО» організовано лекцію представника Всеукраїнського Інституту розвитку інтелекту, заступника начальника відділу розвитку інноваційної освіти Андрія Міфтахова для здобувачів вищої освіти спеціальності «Публічне управління та адміністрування» підготовки третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії на тему: «Особливості управлінського мислення: досвід Південної Кореї» в межах курсу «Комунікативне забезпечення публічного управління та адміністрування».

В червні 2021 року, професор кафедри Ковтун О.А. та доцент Бережна Г.В. організували та провели онлайн вебінар на тему «Гендерна політика в сфері безпеки» в рамках міжсекторальної співпраці з ГО «Всеукраїнська Демократична дія» за матеріалами резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека»; Стандартів НАТО і гендерної політики для здобувачів вищої освіти спеціальності «Менеджмент» (ОПП «Управління проєктами»), в результаті якого було популяризовано ОПП «Управління проєктами», сформовано гендерно-орієнтовані навички у здобувачів.

Також здобувачі вищої освіти мають змогу проходити кваліфікаційне стажування за різними програмами на базі Академії імені Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща).

Кафедрою пропонується Програма Подвійних Дипломів в рамках співпраці із Вищою школою управління охороною праці в Катовіцах (Республіка Польща) за спеціальностями: «Стратегічне управління підприємством»,  «Управління в логістиці», «Управління проєктами»,  «Європейський менеджер безпеки і гігієни праці»..

Кваліфікаційні роботи виконуються здобувачами вищої освіти в рамках науково-дослідних тем кафедри та частково на замовлення публічного сектору та підприємств (установ, організацій) різних регіонів України, які будуть реалізовані як ефективні проєкти матеріального та нематеріального характеру. Така наукова та практична підготовка здобувачів вищої освіти забезпечить якісні позитивні зміни в управлінській практиці та державотворенні, істотне підвищення ефективності при підготовці і реалізації різноманітних проєктів і програм, забезпечить розвиток публічного сектору.

Науково-педагогічні працівники кафедри беруть активну участь у дослідницьких та освітніх національних і міжнародних проєктах, результатом яких є освітні програми, підручники, методичні рекомендації тощо. За період існування кафедри розроблено та надруковано більше 200 наукових праць. Найвагомішими з них є за останні 2017-20121 роки (в межах комплексних наукових тем кафедри):

Монографії:

 1. Алейнікова О. В. Публічне адміністрування та влада. Публічне управління та адміністрування в умовах інформаційного суспільства: вітчизняний і зарубіжний досвід: монографія / за ред. С. Чернова, В. Воронкової, В. Банаха, О. Сосніна, П. Жукаускаса, Й. Ваайнхардт, П. Андрюкайтене. Запоріжжя: РВВ ЗДІА, 2017. 602 с.
 2. Діденко Н.Г. Освіта дорослих в перспективі змін: інновації, технології, прогнози: кол. монографія / за заг. редакцією А. Василюк, А. Стоговського. Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2017. С. 225-242.
 3. Діденко Н.Г. Проблеми та перспективи розвитку державного управління в умовах реформування: колективна монографія / заг. ред. Чечель А.О., Хлобистов Є.В. Бельско-Бяла (Польща): Вища школа економіки та гуманітаристики, 2017. С. 106-129.
 4. 3. Діденко Н.Г. Формування державної політики щодо внутрішньо переміщених осіб в умовах системних криз в Україні.: монографія / за заг. ред. О.В.Балуєвої: Донецький державний університет управління. Кривий Ріг: Вид. Р. А. Козлов, 2017. Т.2. С.202-235, С. 242-259
 5. Розвиток управління проектами економічного та соціального спрямування в умовах суспільно-політичних трансформацій: монографія / Алейнікова О. В., Карташов Є. Г., Букорос Т. О., Дубініна О. В., Івкін В. М., Наливайко Г. В., Стасюк Н. В., Штангей С. В.; за ред. О. В. Алейнікової. 2017. 10,5 д.а.
 6. Алейнікова О. В., Букорос Т. О., Бережна Г. В., Дубініна О. В. та ін. Розвиток управління проектами економічного та соціального спрямування в умовах суспільно-політичних трансформацій: монографія / за заг. ред. Алейнікової О.В. К.: Вид-во Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2018. 296 с.
 7. Карташов Є.Г. Децентралізаційна реформа в Україні у контексті європейської інтеграції: монографія. Київ : Освіта України, 2018. 250 с.
 8. Діденко Н.Г. Формування державної політики щодо внутрішньо переміщених осіб в умовах системних криз в Україні.: монографія / за заг. ред. О. В. Балуєвої; Донецький державний університет управління. Кривий Ріг: Вид. Р. А. Козлов, 2018. Т. 3. С. 7-29.
 9.  Діденко Н.Г. Публічне управління в умовах інституційних змін : колективна монографія / за наук. редакції д. держ. упр. Р. В. Войтович та П.В. Ворони,  Київ, 2018. С. 37-60.
 10. Діденко Н.Г. Ринок праці та зайнятість в Україні: реалії та перспективи : колективна монографія / За наук. ред. С. Кожем’якіної, С. Калініної. К.: ІПК ДСЗУ, 2018. С. 349-363.
 11. Діденко Н.Г Філософсько-психологічні проблеми соціальної взаємодії в системі сучасного управління: колективна монографія / за заг. ред. Н.Г.Діденко. Маріуполь: ДонДУУ, 2019. 179 с. Розділи 1,6,7.
 12. Алейнікова О.В. Менеджеріалізм та маркетизація системи державного управління як основа формування умов розвитку конкуренції. Управління конкурентоспроможністю персоналу, робіт та послуг: теорія, методологія, практика: колективна монографія /За заг. ред. д. е. н., проф. В. В. Іванової.  ДЗВО «УМО». Київ, 2020. С.9-24.
 13. Діденко Н.Г. Сучасні тенденції соціально-економічного розвитку: національний та регіональний аспект : монографія / за заг. ред. О. В. Балуєвої; Донецький державний університет управління.  Кривий Ріг : Вид. Р. А. Козлов, 2020. Розділ 2.3. С.119- 134.
 14. Діденко Н.Г. Публічне управління у сфері зайнятості в Україні у контексті євроінтеграції: проблеми, ефективність, інноваційність, результативність: колективна монографія / за наук. ред. д.держ. упр. Р. В. Войтович та К.В. Дубич. Київ, 2020. Розділ ІІІ. С.151-176, С. 188-212.
 15. Діденко Н.Г. Проблеми та перспективи розвитку державного управління в умовах реформування: колективна монографія / Заг. ред. Чечель А.О., Хлобистов Є.В., Шлезак Міхал. Маріуполь-Бельско-Бяла (Польща): Вища школа економіки та гуманітаристики, 2020. Розділ 4.6. С.297-328.
 16. Алейнікова О.В. Особливості стратегії інноваційного управління освітньою системою. Тенденції та проблеми управління закладами освіти: виклики ХХІ століття: кол. монографія / за наук. ред. М. О. Кириченка. Київ : ДЗВО «Ун-т менедж. освіти», 2021.  С. 8 – 16.
 17. Карамушка Л. М., Креденцер О. В., Терещенко К. В., Лагодзінська В. І., Ковальчук О. С., Івкін В.М.  Вираженість компонентів психологічного здоров’я персоналу освітніх організацій в  період пандемії COVID-19.  Психолого- організаційні детермінанти забезпечення психологічного здоров’я персоналу освітніх організацій в умовах соціальної напруженості: монографія / Л. М. Карамушка, О. В. Креденцер, К. В. Терещенко [та ін.]; за ред. Л. М. Карамушки. Київ – Львів : Видавець Вікторія Кундельська, 2021. 278 с. (С. 146-162).
 18. Терещенко К. В., Івкін В. М. Толерантність до невизначеності як детермінанта забезпечення психологічного здоров’я освітнього персоналу в умовах соціальної напруженості. Психолого- організаційні детермінанти забезпечення психологічного здоров’я персоналу освітніх організацій в умовах соціальної напруженості: монографія / Л. М. Карамушка, О. В. Креденцер, К. В. Терещенко [та ін.]; за ред. Л. М. Карамушки. Київ – Львів : Видавець Вікторія Кундельська, 2021. 278 с. (С. 181-197).
 19. Економічні, соціальні та інформаційні механізми формування та вдосконалення системи управління проектами: колективна монографія / заг. ред. Є.Г. Карташова, О.В. Дубініної.  Київ: НАПН України ДЗВО «Ун‐т менедж. освіти», 2021. 396 с.

Підручники, навчальні посібники:

 1. Діденко Н.Г. Методологія вироблення та прийняття управлінських рішень: навчальний посібник. Київ, 2019. 134 с.
 2. Державне та регіональне управління : підручник / Є. Г. Карташов, В. В. Євдокимов, І.О. Драган, О.І. Дацій та ін.; за заг. ред. Є. Г. Карташова. Київ : Освіта України, 2019. 248 с.
 3. Основи публічного управління та антикорупційна діяльність: навчальний посібник / Карташов Є. Г., Миколаєць А. П., Антонов А. В., Драган І. О., Дацій Н. В. та ін. Київ : Освіта України, 2020. 308 с.
 4. Управління державним сектором економіки : навчальний посібник / Є Г. Карташов, І.О. Драган, Н В. Дацій, О В. Чумак, А.В. Антонов, І І. Туболець, В.В. Іванюта, О.В. Алейнікова; за заг. ред. професора Є.Г. Карташова. Київ : Освіта України, 2021. 330 с.