Історія кафедри

Кафедра публічного управління і проектного менеджменту була заснована 1999 року у структурі факультету менеджменту і психології Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти при Академії педагогічних наук України і мала назву «кафедра загальнофахових і фундаментальних дисциплін», що відображало її призначення в освітньому процесі. Уперше очолив кафедру Солодков Василь Трохимович , кандидат історичних наук, доцент. Згодом завідувачем кафедри став Карамушка Віктор Іванович, кандидат біологічних наук, доцент. Карамушка В. І. тривалий час досліджував проблеми з управління проектами і мав певні наукові доробки, що висвітлював на міжнародних наукових форумах.

У 2011 р. у зв’язку із запланованим розширенням функцій кафедри її перейменовано в кафедру управління проектами та загальнофахових дисциплін, що мала стати випусковою для підготовки магістрів спеціальності «Управління проектами». Ідея запровадити підготовку магістрів спеціальності «Управління проектами» виходила із стратегії розвитку Університету, одним із концептуальних завдань якої було розширення спектру спеціальностей, що відповідають потребам суспільного розвитку та запитам роботодавців.

Упродовж 2014–2016 років кафедру очолювала Алейнікова Олена Володимирівна, доктор наук з державного управління, професор кафедри, у той час виконуючи обов’язки заступника голови спеціалізованої вченої ради Д 47.104.04 за спеціальністю 25.00.02 «Механізми державного управління». У цей період робота кафедри була зосереджена на акумулюванні професійного потенціалу науково-педагогічних кадрів, які забезпечили б підготовку фахівців за спеціальністю 073 «Менеджмент», ОПП «Управління проектами». У 2014 р. Університету надано ліцензію на відкриття магістратури зі спеціальності «Управління проектами», в 2015 р. відбувся перший набір на спеціальність. На сьогодні продовжується удосконалення освітньо-професійної програми «Управління проектами», виходячи із сучасних глобалізаційних процесів, реформи децентралізації та запитів публічного та бізнесового секторів щодо підготовки фахівців вищої кваліфікації, які здатні розробляти та реалізовувати актуальні проєкти, працювати у мультикультурному середовищі.

З 2019 року кафедрою здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», що обумовлено потужним кадровим потенціалом кафедри та етапами реалізації Стратегії розвитку Університету.

З 2016 по 2022 рік кафедру очолював Євген Григорович Карташов, доктор наук з державного управління зі спеціальності 25.00.02 «Механізми державного управління», професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту, український державний діяч і дипломат, Надзвичайний та Повноважний Посол України в Казахстані у 2000‒2001 рр., мер м. Запоріжжя в 2003‒2010 рр., депутат Верховної Ради 2012‒2014 рр. Стаж науково-педагогічної діяльності Є. Г. Карташова склав понад 25 років.

З вересня 2022 року й по сьогодні завідувачем кафедри є Мороз Володимир Васильович, кандидат наук з державного управління, доцент, голова громадської організації «Наукова установа «Цифрова агенція е-Екологія». Володимир Васильович Мороз має значний практичний досвід роботи в галузі публічного управління, управління соціальними ІТ проектами в природоохоронній сфері. Є співзасновником стартапів ecoukraine.org., comfortable.community, а також є керівником спільного освітнього проекту державних і приватних закладів вищої освіти України та Обласного координаційного центру з питань реалізації заходів та проектів цифрової трансформації, цифрового розвитку та цифровізації при Кіровоградській обласній державній адміністрації.

Сьогодні кафедра, налічує 5 докторів наук, професорів, 8 кандидатів наук, 6 доцентів і 2 старших викладача.

Метою науково-дослідної роботи кафедри є отримання значних результатів в процесі фундаментальних та прикладних досліджень за актуальними проблемами соціально-економічного розвитку країни та регіонів.

Викладання дисциплін, закріплених за кафедрою, розраховане на випускників закладів освіти за освітніми рівнями «бакалавр» всіх напрямів підготовки, «магістр» (ОПП «Управління проектами» та «Публічне управління та адміністрування») «доктор філософії» (ОНП «Публічне управління та адміністрування»), а також працівників як з ділового сектора (підприємств різних форм власності і організаційно-правових форм власності, банків, інших фінансових і  бізнесових структур тощо), так і публічного сектора (місцевих органів влади й управління, регіональних відділень центральних органів виконавчої влади, некомерційних структур і громадських організацій тощо).

Науково-педагогічними працівниками кафедри розроблено сучасні освітньо-професійні програми підготовки фахівців зі спеціальностей 073 «Менеджмент», ОПП «Управління проектами», в структурі якої є актуальні та сучасні освітні компоненти, які дозволяють реалізувати як загальні, так і фахові компетентності, зокрема: управління проєктною командою, планування і виконання проєктних дій, інформаційні технології в управлінні проєктами, бізнес-планування проєктно-орієнтованих організацій, теорія фірми, самоменеджмент та управління часом, методика та стандарти проєктного менеджменту, наукові дослідження в управлінні проєктами, професійне та наукове спілкування: державна та іноземна мови.

В ОПП «Публічне управління та адміністрування» на основі вітчизняного та закордонного досвіду (University of North Dakota (USA), College of social & behavioral science The University of Utah (USA), University of Bergen (Norway), University of Melbourne (Australia), University of Birmingham (Great Britain) викладаються наступні дисципліни: концептуальні засади публічного управління та адміністрування, організаційно-правові засади публічного управління, публічна політика та врядування, публічна служба, стратегічне управління та управління змінами, управління проєктами в публічній сфері, комунікації у публічному управлінні, економічне врядування та публічні фінанси, цифровий розвиток та електронна демократія, професійна іноземна мова.

Також кафедрою пропонуються вибіркові фахові дисципліни, які допомагають здобувачеві сформувати індивідуальну освітню траєкторію, виходячи із необхідності посилення певних фахових компетентностей, забезпечення власного професійного розвитку.

Кафедрою здійснюється забезпечення освітнього процесу на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти з підготовки докторів філософії за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».

Сьогодні кафедрою у процесі міжнародного співробітництва та міжсекторальної взаємодії із стейкхолдерами проводяться спільні заходи, зокрема, в рамках навчально-методичної, наукової, науково-дослідної, науково-методичної та організаційно-практичної роботи.

Кафедрою пропонується Програма Подвійних Дипломів в рамках співпраці із Вищою школою управління охороною праці в Катовіцах (Республіка Польща) за спеціальностями: «Стратегічне управління підприємством»,  «Управління в логістиці», «Управління проєктами».

Кваліфікаційні роботи виконуються здобувачами вищої освіти в рамках науково-дослідних тем кафедри та частково на замовлення публічного сектору та підприємств (установ, організацій) різних регіонів України, які будуть реалізовані як ефективні проєкти матеріального та нематеріального характеру. Така наукова та практична підготовка здобувачів вищої освіти забезпечить якісні позитивні зміни в управлінській практиці та державотворенні, істотне підвищення ефективності при підготовці і реалізації різноманітних проєктів і програм, забезпечить розвиток публічного сектору.

Науково-педагогічні працівники кафедри беруть активну участь у дослідницьких та освітніх національних і міжнародних проєктах, результатом яких є освітні програми, підручники, методичні рекомендації тощо. За період існування кафедри розроблено та надруковано більше 200 наукових праць. Найвагомішими з них є за останні 2018-2023 роки (в межах комплексних наукових тем кафедри).