Історія кафедри

Кафедра публічного управління і проектного менеджменту була заснована 1999 року у структурі факультету менеджменту і психології Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти при Академії педагогічних наук України і мала назву «кафедра загальнофахових і фундаментальних дисциплін», що відображало її призначення в освітньому процесі. Уперше очолив кафедру Солодков Василь Трохимович , кандидат історичних наук, доцент. Згодом завідувачем кафедри став Карамушка Віктор Іванович, кандидат біологічних наук, доцент. Карамушка В. І. тривалий час досліджував проблем з управління проектами і мав певні наукові доробки, що висвітлював на міжнародних наукових форумах.

У 2011 р. у зв’язку із запланованим розширенням функцій кафедри її перейменовано в кафедру управління проектами та загальнофахових дисциплін, що мала стати випусковою для підготовки магістрів спеціальності «Управління проектами». Ідея запровадити підготовку магістрів спеціальності «Управління проектами» виходила із стратегії розвитку Університету, одним із концептуальних завдань якої було розширення спектру спеціальностей, що відповідають потребам суспільного розвитку.

Упродовж 2014–2016 років кафедру очолювала Алейнікова Олена Володимирівна, доктор наук з державного управління, професор кафедри, у той час виконуючи обов’язки заступника голови спеціалізованої вченої ради Д 47.104.04 за спеціальністю 25.00.02 «Механізми державного управління».

У цей період робота кафедри була зосереджена на акумулюванні професійного потенціалу науково-педагогічних кадрів, які забезпечили б підготовку фахівців за спеціальністю 073 «Менеджмент», спеціалізації «Управління проектами».

У 2014 р. Університету надано ліцензію на відкриття магістратури зі спеціальності «Управління проектами», в 2015 р. відбувся перший набір на спеціальність.

З 2016 р. кафедру очолює Євген Григорович Карташов, доктор наук з державного управління зі спеціальності 25.00.02 «Механізми державного управління», український державний діяч і дипломат, кандидат філософських наук. Надзвичайний та Повноважний Посол України в Казахстані у 2000‒2001 рр., мер м. Запоріжжя в 2003‒2010 рр., депутат Верховної Ради 2012‒2014 рр. Стаж науково-педагогічної діяльності Є. Г. Карташова складає 25 років.

Євген Григорович Карташов має великий практичний досвід роботи в галузі управління господарством, законотворчої діяльності тощо, та значні наукові доробки, нагороди за сумлінну працю. Автор понад 200 наукових публікацій.  Нагороджений медаллю «За трудову доблесть», орденами «За заслуги» І–ІІІ ступенів, Почесною грамотою Верховної Ради України за вагомий внесок у державне будівництво, активну громадсько-політичну діяльність та високий професіоналізм, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України за особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний і культурний розвиток Запорізької області, іншими Почесними відзнаками. У 2001 р. визнаний найкращим регіональним лідером України.

Сьогодні кафедра, налічує 3 доктора наук, 3 професора, 9 кандидатів наук, 7 доцентів і 8 старших викладачів.

Метою науково-дослідної роботи кафедри є отримання значних результатів в процесі фундаментальних та прикладних досліджень за актуальними проблемами соціально-економічного розвитку країни та регіонів.

Тема комплексної науково-дослідної роботи кафедри: «Механізми формування та удосконалення системи управління проектами економічного та соціального спрямування в умовах суспільно-політичних трансформацій в Україні» включає такі напрями дослідження:

 • удосконалення системи управління проектуванням, фінансуванням, реалізацією інноваційних та інвестиційних проектів на основі системного підходу, бізнес-процесів та механізмів прийняття і впровадження оптимальних управлінських рішень;
 • соцiологiчні дослiдження проблем розвитку органiзацiй та соцiальних цiнностей персоналу в системі освiти;
 • проблеми ергономiки;
 • проблеми безпеки життєдiяльностi;
 • дослідження завдань і напрямків розвитку системи освiти України в контексті євроінтеграції;
 • дослідження наріжних принципів філософії освіти в процесі розвитку й функціонування сучасної освіти.

Викладання дисциплін, закріплених за кафедрою, розраховане навипускників навчальних закладів за освітніми рівнями бакалавр або магістр (спеціаліст) всіх напрямів підготовки та ВНЗ, а також працівників як з ділового сектора (підприємств різних форм власності і організаційно-правових форм власності, банків, інших фінансових і  бізнесових структур тощо), так і публічного сектора (місцевих органів влади й управління, регіональних відділень центральних органів виконавчої влади, некомерційних структур і громадських організацій тощо).

Науково-педагогічними працівниками кафедри розроблено сучасні професійні програми підготовки фахівців зі спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізації «Управління проектами», зокрема: формування проектної команди, планування проектної діяльності та дій, прийняття проектних рішень, виконання проектних дій, соціальна та екологічна безпека діяльності, теорія фірми, маркетинг проектно-орієнтованих організацій, інвестиційний менеджмент, методологія і організація наукових досліджень, макроекономіка-ІІ, управління освітніми проектами, моніторинг в організації, бізнес-планування проектно-орієнтованих організацій, управління соціальними проектами, управління міжнародними проектами та програмами, політологічні аспекти державного управління, інформаційні технології в управлінні проектами, методи статистичного опрацювання даних, психологія управління, тайм-менеджмент.

Сьогодні кафедрою у процесі міжнародного співробітництва здійснюються заходи, зокрема, проведення спільної навчально-методичної, наукової, науково-дослідної, науково-методичної та організаційно-практичної роботи.

Професор кафедри Букорос Т. О. та доценти кафедри Дубініна О. В., Штангей С. В. починаючи з 2016 року беруть участь у реалізації австрійсько-українського проекту КультурКонтакт (Австрія) «Формування компетенцій з проектного менеджменту щодо інноваційного розвитку шкіл для керівників шкіл України».

Етапними результатами робочих зустрічей з австрійськими колегами  стали розробка й апробації тренінгових технологій щодо розвитку нових професійних компетенцій керівника закладу освіти та виявлення подальших тем майбутньої співпраці з питань підготовки менеджерів освіти за магістерськими програмами Університету, здійснення академічної мобільності викладачів та студентів зазначених вищих навчальних закладів.

Продовжуючи співпрацю з Академією імені Яна Длугоша в Ченстохові (м. Ченстохова, Республіка Польща) члени кафедри брали участь у організації ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій» (26-28 квітня 2017 р., м. Київ – м. Суми) (Алейнікова О. В., Карташов Є. Γ., Букорос Т. О., Івкін В. М., Наливайко Γ. В., Вінніченко А. А., Штангей С.В., Дубініна О. В., Сєднєв С. С., Бережна Г.В.).

А також майбутні фахівці проектного менеджменту (здобувачі вищої освіти зі спеціальності «Менеджмент» Спеціалізація «Управління проектами») мають змогу проходити кваліфікаційне стажування за програмою «Кейс-менеджмент в управління проектами» на базі Академії імені Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща). Більшість кваліфікаційних магістерських робіт виконується здобувачами вищої освіти на замовлення підприємств Києва та Київської області і будуть реалізовані як ефективні проекти матеріального та нематеріального характеру. Така наукова та практична підготовка проектних менеджерів, зайнятих в сфері управління проектами забезпечить якісні позитивні зміни в практиці управління проектами, істотне підвищення ефективності робіт при підготовці і реалізації різноманітних проектів і програм.

Науково-педагогічні працівники кафедри беруть активну участь у дослідницьких та освітніх національних і міжнародних проектах, результати яких є навчальні програми, підручники, методичні рекомендації тощо. За період існування кафедри розроблено та надруковано близько 200 наукових праць. Найвагомішими з них є за останні 2015-2017 роки (в межах комплексної наукової теми кафедри:

Монографії:

 1. Алейнікова О. В. Публічне адміністрування та влада // Публічне управління та адміністрування в умовах інформаційного суспільства: вітчизняний і зарубіжний досвід [Монографія] / за ред. С. Чернова, В. Воронкової, В. Банаха, О. Сосніна, П. Жукаускаса, Й. Ваайнхардт, П. Андрюкайтене. – Запоріжжя: РВВ ЗДІА, 2017. – 602 с.
 2. Алейнікова О.  В. Управління проектами: вітчизняний і зарубіжний досвід: [монографія] / Під ред. С. Чернова, В. Воронкової, А. Двігун, О. Сосніна, A. Chmieliauskas, E. Vaiginiene, A. Pilkaite, V. Viliunas. – Запоріжжя: РВВ ЗДІА, 2015,  – С. 95–116.
 3. Івкін В. М. Психологічні детермінанти розвитку організаційної культури: монографія [електронний ресурс] / Л. М. Карамушка, О. В. Креденцер, К. В. Терещенко [та ін.] ; за ред. Л. М. Карамушки. – К. : Педагогічна думка, 2015. – 288 с. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/10087/ (Колектив авторів: Карамушка  Л. М.,  Креденцер О. В., Терещенко К. В., Бондарчук О. І., Винославська О. В., Івкін В. М., Ковальчук О. С., Лагодзінська В.  І., Пенцак К. А., Шевченко А. М.) (12,0 др.а.).
 4. Алейнікова О. В. Розвиток управління проектами економічного та соціального спрямування в умовах суспільно-політичних трансформацій [Монографія] / Карташов Є. Г., Букорос Т. О., Дубініна О. В., Івкін В. М., Наливайко Г. В., Стасюк Н. В., Штангей С. В.; за ред. О. В. Алейнікової. – 2017. – 10,5 д.а.

Навчальні посібники (у співавторстві):

 1. Алейнікова О. В. Інноваційно-інвестиційний менеджмент: навч. посіб. / О. В. Алейнікова , Н. М. Притула – Київ: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – 619 с.
 2. Дубініна О. В. Вища математика: Навчально-методичний комплекс для студентів освітнього рівня «бакалавр» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Управління персоналом та економіка праці» денної та заочної форм навчання / О. В. Дубініна, Т. А. Махиня – Київ. : Педагогічна думка, 2016. – 204 с.

Методичні рекомендації

 1. Дубініна О. В. Методика застосування інформаційних систем та технологій у діяльності педагога навчального закладу: методичні рекомендації / О. В. Дубініна. – К. : Педагогічна думка, 2016. – 86 с.

Кафедра управління проектами та загальнофахових дисциплін завжди відкрита до співпраці та подальшого інноваційного розвитку в рамках системи управління проектами економічного та соціального спрямування в умовах суспільно-політичних трансформацій в Україні.