Практика

 Лариса Петрівна Бобер - Завідувач практики

 

П О Л О Ж Е Н Н Я 
про практичну підготовку здобувачів вищої освіти

 

Практика студентів є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки спеціалістів в Університеті менеджменту  освіти  і проводиться на обладнаних  відповідним чином базах навчальних закладів, а також в сучасних організаціях різних галузей  господарства.

Метою практики є оволодіння студентами сучасними мето­дами та  формами організації праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних в Університеті, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Відповідно до наказу МОН України № 93 від 8.04.93р. «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» та «Положення про організацію та проведення практики студентів вищого навчального закладу Університет менеджменту освіти» НАПН України, навчального плану та графіку навчального процесу Інституту менеджменту та психології УМО НАПН України до відома студентів доводиться порядок   організації  та  проведення   практики:

1. Види  практики. Залежно від конкретної спеціальності та  напряму  підготовки  студентів   Інституту  менеджменту  та  психології  УМО   визначені  такі  ВИДИ  ПРАКТИКИ

2.  Бази практики:

2.1. Практика студентів Університету проводиться на базах практики, які мають відповідати вимогам програми практики відповідно до навчального плану.

2.2. Студенти можуть самостійно з дозволу відповідних кафедр підбирати для себе місце проходження практики й пропонувати його для затвердження. Студентам останніх курсів Університету, які навчаються без відриву від виробництва, і, згідно з рішенням кафедри, направляються для проходження практики, керівники підприємств, організацій і установ усіх форм власності надають додаткову місячну відпустку без збереження заробітної плати на підставі довідок Університету про строк практичної підготовки.

2.3. Студенти  спеціальностей  «Менеджмент організацій  і  адміністрування»,  «Управління  персоналу  та  економіка  праці» освітньо-кваліфікаційного  рівня  «бакалавр», «магістр»   за  Договором  можуть  пройти  всі  види  практики  у  ТОВ   «Міжнародна  академія  бізнесу  та  інформаційних  технологій» за  наказом  ректора  УМО.

2.4. Студенти спеціальності  «Психологія»  освітньо-кваліфікаційного  рівня «магістр»  для  проходження  науково-виробничої  практики  (стажування)    направляються  в  Науково-дослідний  інститут  післядипломної  педагогічної  освіти  УМО.

2.5. За умови самостійного вибору студентом місця проходження  практики (з дозволу відповідних  кафедр) на ім’я  ректора Університету  повинен надійти лист з місця проходження практики на бланку підприємства  (установи, організації) з проханням направити студента для проходження  практики у відповідній установі, організації  не пізніше як за 2 тижні до терміну проходження  практики.

3. Завідувач  практики  від  Інституту  на  останній  сесії  перед  практикою:

Здійснює  допуск  студентів   до  проходження  практики  за  результатами  екзаменаційно-залікової  сесії  та  сплати  за  навчання.

Повідомляє  студентів,  які  мають  академічну  і  фінансову  заборгованість  про  те,  що  вони  не  можуть  бути  допущені  до  проходження  практики  в  установлений  термін   до  моменту  погашення  заборгованості.

Проводить  вступний  інструктаж  з  техніки  безпеки  під  час  проходження  практики.

Повідомляє  студентів  про  день  захисту  практики  та  складання  диференційованого  заліку,  який  визначається  графіком  навчального  процесу.

Студенти,  які направляються  наказом  ректора  Університету  для  проходження  практики,  як  такі,  що  успішно  виконують  навчальний  план  та  не  мають  фінансової  заборгованості,  перед  початком  практики  отримують  від  керівників  практики  Інституту  Програму  практики  та  Щоденники  проходження  практики,  знайомляться  з  правилами  ведення  та  оформлення   всіх  розділів   щоденника,  та  вимоги, щодо  його  завірення  зі  сторони  бази  практики.

ЩОДЕННИК

Студенти ведуть щоденник своєї роботи. Щоденник є офіційним документом і повинен бути поданий на кафедру вузу. Без щоденника або при несвоєчасному його оформленні практика не може бути зарахована. У щоденнику за днями необхідно відображати всю роботу практиканта (її характер і обсяг): завдання з  програми  практики, в яких заходах брав участь.

Зразок Щоденника практики студентів спеціальностей «Менеджмент і адміністрування», «Управління персоналом та економіка праці», «Управління навчальним закладом»

Зразок Щоденника практики студентів спеціальності «Педагогіка вищої школи»

5. Керівник  практики  від  кафедри  Інституту  на  останній  сесії перед  практикою:

Перед  початком  практики   проводить  настановчу    лекцію – інструктаж,  яка  визначена  в  розкладі  занять  групи.

Ознайомлює  студентів  зі  змістом  Програми  практики,  вимогами  щодо  її  виконання,  дотримання  всіх  розділів  програм  практики.  Надає  програму  практики  кожному  студенту.

Повідомляє   студентів  про  систему  звітності  з  практики,  прийняту  на  кафедрі.

ПРОГРАМИ  ПРАКТИКИ

Програма «Управлінської практики» студентів спеціальності «Управління навчальними закладами» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».

Програма  «Практичної  підготовки  та  стажування  з  фаху»  студентів  спеціальності «Педагогіка  вищої  школи»  освітньо-кваліфікаційного  рівня «магістр».

Програма  «Комплексної  практики  з  фаху»  студентів  спеціальності  «Управління  персоналом  та  економіка  праці» освітньо-кваліфікаційного  рівня «магістр».

ПРОГРАМА управлінської практики для студентів спеціальності 8.18010020 «Управління навчальними закладами» освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр

Програми  «Стажування  з  фаху»  та  «Переддипломна  практика»  студентів  спеціальності  «Менеджмент організацій  і  адміністрування»  освітньо-кваліфікаційного  рівня «магістр».

Програма  «Комплексної  практики  з  фаху»  студентів  напряму  підготовки  «Управління  персоналом  та  економіка  праці»  освітньо-кваліфікаційного  рівня «бакалавр».

Програма  «Виробничої   практики»  студентів  напряму  підготовки  «Менеджмент  і  адміністрування»  освітньо-кваліфікаційного  рівня «бакалавр».

Програма  комплексної  практики  з  фаху  напряму  підготовки  «Психологія»  освітньо-кваліфікаційного  рівня «бакалавр».

Програма  комплексної  практики  з  фаху  напряму  підготовки  «Психологія»  освітньо-кваліфікаційного  рівня «магістр».

Додаток Б ПОЛОЖЕННЯ про педагогічну (асистентську) практику з фаху студентів зі спеціальності 8.040100 «Психологія» освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр, магістр

6. Згідно  графіку  навчального  процесу  на  2011-2012 навчальний  рік  у  студентів  Інституту  менеджменту  та  психології  УМО  встановлений  наступний  ГРАФІК  ПРОХОДЖЕННЯ  ПРАКТИКИ.

Захист  практики  проходить  у  вигляді  диференційованого  заліку  в  установлений  графіком  навчального  процесу  термін. На  захист  практики  студент  повинен  подати оформлений  належним  чином  Щоденник  та  Звіт  з  практики.

Студенти,  які  мають  фінансову  та  академічну  заборгованість  не  допускаються  до    диференційованого  заліку  з  захисту  практики.