Практична підготовка здобувачів вищої освіти

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАКТИЧНУ ПІДГОТОВКУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОМУ ІНСТИТУТІ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» 

БАЗИ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Програми ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ здобувачів вищої освіти

ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАКТИКИ

  

АНКЕТА ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

Порядок організації та проведення практичної підготовки здобувачів вищої освіти
Навчально-наукового інституту менеджменту та психології
ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

Практична підготовка здобувачів вищої освіти в Університеті здійснюється згідно з Законом України «Про вищу освіту» (№ 1556-VII від 01.07.2014 року) та відповідно до Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти в Навчально-науковомуо інституті менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», затвердженого Вченою радою ННІМП від 30.01.2020 р. (протокол № 1).

Практична підготовка здобувачів вищої освіти Університету є обов'язковою компонентою їх професійної підготовки, необхідною для здобуття ними відповідного освітнього ступеня, та має за мету набуття здобувачами вищої освіти професійних компетенцій. Практична підготовка займає 10-12% загального часу, відведеного на опанування здобувачем освітньої програми.

Практична підготовка здобувачів вищої освіти передбачає неперервність і послідовність її проведення з метою практичного застосування здобутих під час навчання обсягу практичних знань та вмінь, загальних та професійних компетентностей, які відповідають освітнім рівням вищої освіти бакалавра – магістра – доктора філософії.

В Університеті, залежно від освітньої програми підготовки здобувачів вищої освіти, практична підготовка може бути навчальною, виробничою, педагогічною, науково-виробничою, переддипломною тощо.

Зміст і послідовність практичної підготовки визначається відповідними спеціальності програмами практичної підготовки, які розробляються кафедрами Навчально-наукового інституту менеджменту та психології Університету менеджменту освіти на основі стандартів вищої освіти, освітніх програм і навчальних планів спеціальностей / спеціалізацій Університету.

Здобувачі вищої освіти Університету усіх освітніх рівнів та спеціальностей/спеціалізацій забезпечені відповідними програмами практичної підготовки за усіма її видами.

Ефективність практичної підготовки здобувачів вищої освіти забезпечується зв’язками між Університетом та підприємствами, організаціями, установами, сфера діяльності яких відповідає професійним і кваліфікаційним характеристикам освітньої програми спеціальності.

Практична підготовка здобувачів вищої освіти здійснюється шляхом проходження ними практики на підприємствах, в установах та організаціях згідно з укладеними Університетом договорами або у його структурних підрозділах, що забезпечують практичну підготовку.

У статті 51 Закону України «Про вищу освіту» зазначається, що керівники підприємств, установ та організацій зобов’язані забезпечити створення належних умов для проходження практики на виробництві, дотримання правил і норм охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії.

Університетом менеджменту освіти для проведення практичної підготовки укладено Угоди з організаціями усіх форм власності. Бази практики, з якими укладаються угоди на проведення практики, визначаються з числа підприємств, установ та організацій тих галузей виробництва, які відповідають професійному спрямуванню підготовки фахівців спеціальностей / спеціалізацій Університету та вимогам програм практичної підготовки для набуття здобувачами вищої освіти професійних компетенцій

Студенти можуть самостійно, з дозволу відповідних кафедр, вибрати місце проходження практичної підготовки і пропонувати його для використання.

Практична підготовка студентів НН ІМП УМО здійснюється відповідно до Наказу ректора Університету про проведення практики, у встановлений графіком навчального процесу термін, на підставі угод з базами практики та листів від установ і організацій.