Практична підготовка здобувачів вищої освіти

 

 

Порядок організації та проведення практичної підготовки здобувачів вищої освіти
Навчально-наукового інституту менеджменту та психології
ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

Практична підготовка здобувачів вищої освіти в Університеті здійснюється згідно з Законом України «Про вищу освіту» (№ 1556-VII від 01.07.2014 року) та відповідно до Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти в Навчально-науковомуо інституті менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», затвердженого Вченою радою ННІМП від 30.01.2020 р. (протокол № 1).

Практична підготовка здобувачів вищої освіти Університету є обов'язковою компонентою їх професійної підготовки, необхідною для здобуття ними відповідного освітнього ступеня, та має за мету набуття здобувачами вищої освіти професійних компетенцій. Практична підготовка займає 10-12% загального часу, відведеного на опанування здобувачем освітньої програми.

Практична підготовка здобувачів вищої освіти передбачає неперервність і послідовність її проведення з метою практичного застосування здобутих під час навчання обсягу практичних знань та вмінь, загальних та професійних компетентностей, які відповідають освітнім рівням вищої освіти бакалавра – магістра – доктора філософії.

В Університеті, залежно від освітньої програми підготовки здобувачів вищої освіти, практична підготовка може бути навчальною, виробничою, педагогічною, науково-виробничою, переддипломною тощо.

Зміст і послідовність практичної підготовки визначається відповідними спеціальності програмами практичної підготовки, які розробляються кафедрами Навчально-наукового інституту менеджменту та психології Університету менеджменту освіти на основі стандартів вищої освіти, освітніх програм і навчальних планів спеціальностей / спеціалізацій Університету.

Здобувачі вищої освіти Університету усіх освітніх рівнів та спеціальностей/спеціалізацій забезпечені відповідними програмами практичної підготовки за усіма її видами.

Ефективність практичної підготовки здобувачів вищої освіти забезпечується зв’язками між Університетом та підприємствами, організаціями, установами, сфера діяльності яких відповідає професійним і кваліфікаційним характеристикам освітньої програми спеціальності.

Практична підготовка здобувачів вищої освіти здійснюється шляхом проходження ними практики на підприємствах, в установах та організаціях згідно з укладеними Університетом договорами або у його структурних підрозділах, що забезпечують практичну підготовку.

У статті 51 Закону України «Про вищу освіту» зазначається, що керівники підприємств, установ та організацій зобов’язані забезпечити створення належних умов для проходження практики на виробництві, дотримання правил і норм охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії.

Університетом менеджменту освіти для проведення практичної підготовки укладено Угоди з організаціями усіх форм власності. Бази практики, з якими укладаються угоди на проведення практики, визначаються з числа підприємств, установ та організацій тих галузей виробництва, які відповідають професійному спрямуванню підготовки фахівців спеціальностей / спеціалізацій Університету та вимогам програм практичної підготовки для набуття здобувачами вищої освіти професійних компетенцій

Студенти можуть самостійно, з дозволу відповідних кафедр, вибрати місце проходження практичної підготовки і пропонувати його для використання.

Практична підготовка студентів НН ІМП УМО здійснюється відповідно до Наказу ректора Університету про проведення практики, у встановлений графіком навчального процесу термін, на підставі угод з базами практики та листів від установ і організацій.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАКТИЧНУ ПІДГОТОВКУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОМУ ІНСТИТУТІ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

БАЗИ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ здобувачів вищої освіти

ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАКТИКИ