Про кафедру

 

З історії кафедри.

Кафедру педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти було створено у березні 2010 року, і протягом існування кафедри її очолюють провідні науковці України.

Першим завідувачем кафедри став видатний науковий діяч, кандидат військових наук, доцент Колпаков Віктор Михайлович, а із 1 січня 2011 до 31 квітня 2011 р. обов’язки завідувача кафедри виконувала директор Інституту психології і менеджменту ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктора педагогічних наук, професора Єльникова Г.В. 

На період з 1 травня 2011 р. до 31 серпня 2011 р. виконуючою обов’язки завідувача кафедри була призначена заступник директора Інституту психології і менеджменту ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент Драч І.І. 

З 1 вересня 2011 р. до 1 листопада 2012 р. кафедру очолював доктор історичних наук, професор, член-кореспондент Міжнародної академії інформатизації Слободяник М.С.

У лютому 2013 р. кафедру очолив кандидат економічних наук, професор, член-кореспондент Академії економічних наук України, академік Української академії наук з державного управління Мостовий Г.І., який пізніше очолив Інститут менеджменту та психології.

З жовтня 2013 р. до вересня 2019 р. кафедру очолювала доктор педагогічних наук, професор Рябова З.В.

Із вересня до грудня 2019 р. кафедру очолювала Андрощук Ірина Миколаївна, доктор педагогічних наук, доцент.

З січня 2020 обов‘язки завідувача кафедри  виконує Сіданіч Ірна Леонідівна, доктор педагогічних наук, доцент.

Кафедра педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти здійснює підготовку магістрів за освітньо-професійними програмами «Управління навчальним закладом» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» та освітньо-професійними програмами «Педагогіка вищої школи», «Християнська педагогіка» та  освітньо-науковою програмою «Спеціальна освіта (за нозологіями)» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» спеціальності 016 «Спеціальна освіта».

Фахівець, який завершив навчання в магістратурі за спеціальністю  073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» отримує кваліфікацію  «Керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання)».

 Фахівець може працювати у:

 • закладах освіти всіх типів;
 • установах державного і громадського управління освітою;
 • соціальній службі тощо.

Фахівець може обіймати посаду:

 • керівника, заступника керівника закладу освіти усіх типів;
 • керівника, заступника керівника структурного підрозділу закладу освіти;
 • директора (завідувача, начальника), завідувача відділу, лабораторії, кабінету.

Метою освітньо-професійної програми «Управління навчальним закладом» є підготовка ефективного менеджера в сфері освіти з сучасним баченням управління закладом, здатного оптимізувати процес навчання, раціонально залучати (за рахунок інноваційних проектів) та використовувати матеріальні й фінансові ресурси установи.

Фахівець, який завершив навчання в магістратурі за спеціальністю  011 «Освітні, педагогічні науки» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» за освітньо-професійною програмою «Педагогіка вищої школи» отримує кваліфікацію  «Викладач університетів та закладів вищої освіти»; за освітньо-професійною програмою «Християнська педагогіка» - «Магістр з християнської педагогіки, викладач у закладах освіти».

 Фахівець може працювати у:

 • закладах освіти усіх рівнів акредитації.

 Фахівець може обіймати посаду:

 • науково-педагогічного працівника;
 • педагогічного працівника;
 • наукового працівника. 

Метою освітньо-професійної програми «Педагогіка вищої школи» є формування нової генерації викладачів закладу вищої освіти на основі оволодіння сучасними знаннями педагогіки вищої школи шляхом використання активних методів і прийомів викладання дисциплін у закладах вищої освіти.

Метою освітньо-професійної програми «Християнська педагогіка» є підготовка фахівців, які зможуть, ґрунтуючись на новій філософії вищої освіти, професійно застосовувати на практиці сучасні методи та форми викладання у закладі освіти, ознайомлення майбутніх викладачів християнської педагогіки з теорією та методикою викладання освітніх програм духовно-морального спрямування, зі змістом, завданнями, принципами та засобами духовно-морального виховання на засадах християнських цінностей, сприяння становленню християнських і громадянських компетентностей особистості.

Метою освітньо-наукової програми «Спеціальна освіта (за нозологіями)» є формування фундаментальних знань з теорії і практики організації освітнього процесу у ЗВО, науково-дослідницької роботи з корекційної педагогіки і спеціальної психології, педагогіки і психології вищої школи на інноваційних засадах, розвиток компетентностей самостійно здійснювати викладацьку та інноваційну пошукову діяльність з дотриманням норм наукової етики й академічної доброчесності, набуття досвіду керування навчально-пізнавальною, науково-дослідницькою, корекційно-педагогічною діяльністю здобувачів вищої освіти.

Фахівець, який завершив навчання магістратури за спеціальністю  016 «Спеціальна освіта» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» за освітньо-науковою програмою «Спеціальна освіта (за нозологіями)» отримає кваліфікацію  «Магістр спеціальної освіти (за нозологіями). Викладач закладу вищої освіти зі спеціальності. Вчитель-дефектолог (за нозологіями)».

 Фахівець може працювати у:

 • закладах загальної середньої освіти;
 • позашкільної освіти;
 • реабілітаційних центрах;
 • коледжах,
 • ЗВО;
 • НДУ;
 • Заклади системи МОН тощо.

 Фахівець може обіймати посаду:

 • викладач ЗВО;
 • вчитель-дефектолог;
 • логопед;
 • наукового співробітника;
 • лектора. 

Вищезазначені освітні програми передбачають практичну підготовку, розвиток загальних та формування професійних компетеностей фахівців за заочною формою навчання терміном 1 рік і 6 місяців.

 

Модель підготовки магістрів на кафедрі педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти має переваги в:

 • реалізації людиноцентричного підходу до особистісно-професійного розвитку, формування компетентних професіоналів у своїй галузі;
 • поєднанні теорії, практики, наукових досліджень шляхом залучення до освітнього процесу практиків, посилення практичної підготовки, організації навчання на основі діяльнісного та компетентнісного навчання, побудові навчання через дослідження;
 • наявності відповідних фахівців, професорсько-викладацького складу для реалізації міждисциплінарного підходу до підготовки конкурентоздатних фахівців, формування та розвитку загальних і професійних компетентностей;
 • застосуванні системи контрольно-аналітичної діяльності викладачів із урахуванням реалізації особистісно зорієнтованого і компетентнісного підходів;
 • застосуванні тренінгового навчання, сучасних активних, інтерактивних, інформаційно-комунікаційних технологій;
 • розробленні та використанні персональних освітніх систем як складової управління самостійною роботою студентів;
 • диверсифікації магістратури за науковим і професійним спрямуванням;
 • практиках у науково-дослідних установах Національної академії наук України, Національної академії педагогічних наук України, закладах вищої і загальної середньої освіти м. Києва;
 • активному використанні інформаційних та дистанційних технологій, технологій інтерактивного навчання, педагогічного проектування, ділових ігор, ситуативного моделювання, кейс-навчання, портфоліо, електронних джерел;
 • вихованні готовності ефективно та раціонально діяти в умовах невизначеності, криз, стресів, загроз, ризиків та надзвичайних ситуацій.

 

Запрошуємо до магістратури:

 • випускників закладів вищої освіти («бакалаврів», «спеціалістів», «магістрів»);
 • директорів, заступників директорів і педагогів  закладів освіти  (закладів загальної середньої освіти, закладів вищої освіти усіх рівнів акредитації, закладів професійної (професійно-технічної) освіти, спеціалізованих закладів освіти, ліцеїв, гімназій тощо);
 • керівників методичних служб, методистів органів освіти;
 • начальників (завідувачів), інспекторів управлінь і відділів освіти;
 • осіб, що зараховані до кадрового резерву.

Для вступу подаються:

 • заява (установленої форми);
 • документ про вищу освіту;
 • додаток до документа про вищу освіту (з оцінками);
 • копія паспорту;
 • копія ідентифікаційного коду;
 • 6 фотокарток (розміром 3х4);
 • 6 конвертів (з марками);
 • папка для паперів та швидкозшивач;
 • 8 файлів.

За детальною інформацією звертайтеся за адресою:

04053  м. Київ,  вул. Cічових стрільців, 52-а,  корпус Президії НАПН України, I поверх, кімн. 105. Станція метро «Лук'янівська». Їхати тролейбусами  № 16, 18 до зупинки «Полтавська».

Тел./факс приймальної комісії: (044) 361-40-75, (044) 481-38-44, (044) 484-34-98, 

(050) 050 4471. Е-mail: kafedra_unz_pvsh_2015@ukr.netvstupUMO@ukr.net

Успішне навчання в магістратурі дає можливість скласти кандидатський мінімум і продовжити навчання в аспірантурі. 

 

Аспірантура й докторантура. При кафедрі здійснюється підготовка докторів PhD та докторів наук за спеціальністю 011 - Освітні, педагогічні науки.

Стажування. У межах співпраці на кафедрі проходять стажування науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти України.

Науково-педагогічні працівники кафедри :

Відповідно до навчального плану підготовку магістрантів забезпечують 11 викладачів, з них:

Сіданіч І.Л. − доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри; Тимошко Г.М. – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри,  Приходькіна Н.О. – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри;  Махиня Т.А. – кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри;  Рожнова Т. Є. – кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри;  Висоцька А. М. - кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри,  Грищук Д. Г. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри;  Калініченко І. О.  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри;  Дубовський С. О. – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри;  Волотовська Т. П. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри;  Штангей С. В. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри

За час існування кафедри була успішно здійснена діяльність щодо впровадження в освітній процес закладів загальної середньої освіти основ управлінської діяльності, реалізовано міжнародні й всеукраїнські проекти, комплексні дослідження з організації управління закладами освіти. За роки існування кафедри захищено понад 1000 магістерських робіт.

Плідну науково-дослідницьку діяльність колективу кафедри відображено в чисельних наукових фахових публікаціях і статтях, методичних розробках та інших матеріалах для здобувачів вищої освіти, педагогів і керівників освітньої галузі, які можна знайти за посиланням https://lib.iitta.gov.ua/

Науково-педагогічні працівники кафедри активно співпрацюють з педагогічними колективами закладів загальної середньої освіти.

Активне посилання на сторінку кафедри у facebook: https://www.facebook.com/pages/Кафедра-управління-навчальними-закладами-та-педагогіки-вищої-школи-ДВНЗ-УМО/214713918736788