Про кафедру

 

З історії кафедри.

Кафедру педагогіки, управління та адміністрування було створено у березні 2010 року, і протягом існування кафедри її очолюють провідні науковці України.

Першим завідуючим кафедрою став видатний науковий діяч,  кандидат військових наук, доцент Колпаков Віктор Михайлович, а із 1 січня 2011 по 31 квітня 2011 р. обов’язки завідувача кафедри виконувала директор Інституту психології і менеджменту ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктора педагогічних наук, професора Єльникова Г.В. 

На період з 1 травня 2011 р. по 31 серпня 2011 р. виконуючою обов’язки завідувача кафедри була призначена заступник директора Інституту психології і менеджменту ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент Драч І.І. 

З 1 вересня 2011 р. по 1 листопада 2012 р. кафедру очолював доктор історичних наук, професор, чл.-кор. Міжнародної академії інформатизації Слободяник М.С.

У лютому 2013 р. кафедру очолив кандидат економічних наук, професор, член-кореспондент Академії економічних наук України, академік Української академії наук з державного управління Мостовий Г.І., який, звільнивши посаду керівника кафедри, очолив Інститут менеджменту та психології.

З 23 жовтня 2013р. кафедру очолює доктор педагогічних наук, професор Рябова З.В.

Кафедра управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи здійснює підготовку магістрів за освітніми програмами «Управління навчальним закладом» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» та освітніми програмами «Педагогіка вищої школи», «Християнська педагогіка» та «Інклюзивна освіта» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки»

Фахівець, який завершив навчання магістратури за спеціальністю  073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» отримає кваліфікацію  «Керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання)».

 Фахівець може працювати у:

 • закладах освіти всіх типів (загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих, дошкільних, позашкільних);
 • установах державного і громадського управління освітою;
 • соціальній службі тощо.

Фахівець може обіймати посаду:

 • керівника, заступника керівника закладу освіти усіх типів;
 • керівника, заступника керівника структурного підрозділу закладу освіти;
 • директора (завідувача, начальника), завідувача відділу, лабораторії, кабінету.

Метою магістерської програми «Управління навчальним закладом» є підготовка ефективного менеджера в сфері освіти з сучасним баченням управління закладом, здатного оптимізувати процес навчання, раціональ­но залучати (за рахунок інноваційних проек­тів) та використовувати матеріальні й фінансові ресурси установи.

Фахівець, який завершив навчання магістратури за спеціальністю  011 «Освітні, педагогічні науки» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» зі спеціалізації «Педагогіка вищої школи» отримає кваліфікацію  «Викладач університетів та вищих навчальних закладів»; зі спеціалізації «Християнська педагогіка» - «Магістр з християнської педагогіки, викладач в закладах освіти».

 Фахівець може працювати у:

 • закладах освіти I─IV рівнів акредитації (професійно-технічних, вищих та ін.).

 Фахівець може обіймати посаду:

 • викладача вищого навчального закладу;
 • наукового співробітника;
 • лектора. 

Метою магістерської програми «Педагогіка вищої школи» є формування нової генерації викладачів вищої школи на основі оволодіння сучасними знаннями педагогіки вищої школи шляхом використання активних методів і прийомів викладання дисциплін у вищих навчальних закладах.

Метою магістерської програми «Християнська педагогіка» є підготовка фахівців, які зможуть, ґрунтуючись на новій філософії вищої освіти, професійно застосовувати на практиці сучасні методи та форми викладання у вищому навчальному закладі, ознайомлення майбутніх викладачів християнської педагогіки з теорією та методикою викладання освітніх програм духовно-морального спрямування, зі змістом, завданнями, принципами та засобами духовно-морального виховання на засадах християнських цінностей, сприяння становленню християнських і громадянських компетентностей особистості.

Звертаємо Вашу увагу на нову магістерську програму «Інклюзивна освіта», згідно якої випускник отримає кваліфікацію – «Магістр педагогіки з інклюзивної освіти».

Модель підготовки магістрів на кафедрі правління навчальними закладами та педагогіки вищої школи має такі переваги:

 • реалізації студентоцентрованого підходу до особистісно-професійного розвитку, формування компетентних професіоналів у своїй галузі;
 • поєднанні теорії, практики, наукових досліджень шляхом залучення до навчального процесу практиків, посилення практичної підготовки, організації навчання на основі діяльністного та контекстного навчання, побудові навчання через дослідження;
 • наявності відповідних фахівців, професорсько-викладацького складу для реалізації міждисциплінарного підходу до підготовки конкурентоздатних фахівців, формування та розвитку загальних та професійних компетентностей;
 • застосуванні системи контрольно-аналітичної діяльності викладачів із урахуванням реалізації компетентнісного підходу;
 • застосуванні тренінгового навчання, сучасних активних, інтерактивних, інформаційно-комунікаційних технологій;
 • розробці та використанні персональних навчальних систем як складової управління самостійною роботою студентів;
 • диверсифікації магістратури за науковим і професійним спрямуванням;
 • практиці в науково-дослідних установах Національної академії наук України, Національної академії педагогічних наук України, навчальних закладах м. Києва;
  • активному використанні інформаційних та дистанційних технології, технологій інтерактивного навчання, педагогічному проектуванні, ділових ігор, ситуативного моделювання, кейс-навчання, портфоліо, електронної навчальної літератури;
  • вихованні готовності ефективно та раціонально діяти в умовах невизначеності, криз, стресів, загроз, ризиків та надзвичайних ситуацій.

Вищезазначені освітні програми передбачають практичну підготовку, розвиток загальних та формування професійних компетеностей фахівців за заочною формою навчання терміном 1 рік і 6 місяців.  

Запрошуємо до магістратури:

 • випускників вищих навчальних закладів («бакалаврів», «спеціалістів», «магістрів»);
 • директорів, заступників директорів і педагогів  навчальних закладів (ЗНЗ, ВНЗ І─ІV рівнів акредитації, ПТНЗ, спеціалізованих НЗ, ліцеїв, гімназій тощо);
 • керівників методичних служб, методистів органів освіти;
 • начальників (завідувачів), інспекторів управлінь і відділів освіти;
 • осіб, що зараховані до кадрового резерву.

Для вступу подаються:

 • заява (установленої форми);
 • документ про освіту;
 • додаток до документа про освіту (з оцінками);
 • копія паспорту;
 • копія ідентифікаційного коду;
 • 6 фотокарток (розміром 3х4);
 • 6 конвертів (з марками);
 • папка для паперів та швидкозшивач;
 • 8 файлів.

За докладнішою  інформацією звертайтеся за адресою:

04053  м. Київ,  вул. Cічових стрільців (Артема), 52-а, 
корпус Призидії НАПН України, I поверх, кімн. 105
станція метро "Лук'янівська"
Їхати тролейбусами  №№ 16, 18 до зупинки «Полтавська»

.
Тел./факс приймальної комісії: (044) 361-40-75, (044) 481-38-44, (044) 484-34-98, (050) 050 44 71
Е-mail: kafedra_unz_pvsh_2015@ukr.netvstupUMO@ukr.net

Успішне навчання в магістратурі дає можливість скласти кандидатський мінімум і продовжити навчання в аспірантурі. 

 

Аспірантура й докторантура. При кафедрі здійснюється підготовка докторів PhD та докторів наук за спеціальностями: 13.00.01, 13.00.04, 13.00.06.

Стажування.  
У межах співпраці на кафедрі проходять стажування науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів України.

 

Науково-педагогічні працівники кафедри :

Відповідно до навчального плану підготовку магістрантів забезпечують  8 викладачів, з них:

Рябова З.В. – доктор педагогічних наук, профессор, завідувач кафедри; Сіданіч І.Л. − доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри; Тимошко Г.М. -  доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри; Махиня Т.А. – кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри; Приходькіна Н.О. — кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри.

За час існування кафедри була успішно здійснена робота щодо впровадження у навчально-виховний процес ЗНЗ основ управлінської діяльності, реалізовано ряд проектів, комплексних досліджень з організації управління освітніми закладами. За роки існування кафедри захищено понад700 магістерських робіт.

Під керівництвом викладачів кафедри було опубліковано близько 700 статей магістрантів.

Плідну науково-дослідницьку роботу колективу кафедри відображено в численних наукових та науково-публіцистичних публікаціях і статтях, методичних розробках та інших матеріалах на допомогу студентам, учителям, вихователям, керівникам освітньої галузі.

Кафедра активно співпрацює з педагогічними та учнівськими колективами закладів загальної середньої освіти. Спільно з їхніми педагогічними колективами студенти розробляють проекти практико зорієнтованих  навчальних та виховних програм.

Активне посилання на сторінку кафедри у facebook: https://www.facebook.com/pages/Кафедра-управління-навчальними-закладами-та-педагогіки-вищої-школи-ДВНЗ-УМО/214713918736788