Про кафедру

 

З історії кафедри.

Кафедру педагогіки, управління та адміністрування було створено у березні 2010 року, і протягом існування кафедри її очолюють провідні науковці України.

Першим завідуючим кафедрою став видатний науковий діяч, кандидат військових наук, доцент Колпаков Віктор Михайлович, а із 1 січня 2011 до 31 квітня 2011 р. обов’язки завідувача кафедри виконувала директор Інституту психології і менеджменту ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктора педагогічних наук, професора Єльникова Г.В. 

На період з 1 травня 2011 р. до 31 серпня 2011 р. виконуючою обов’язки завідувача кафедри була призначена заступник директора Інституту психології і менеджменту ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент Драч І.І. 

З 1 вересня 2011 р. до 1 листопада 2012 р. кафедру очолював доктор історичних наук, професор, член-кореспондент Міжнародної академії інформатизації Слободяник М.С.

У лютому 2013 р. кафедру очолив кандидат економічних наук, професор, член-кореспондент Академії економічних наук України, академік Української академії наук з державного управління Мостовий Г.І., який пізніше очолив Інститут менеджменту та психології.

З жовтня 2013 р. до вересня 2019 р. кафедру очолювала доктор педагогічних наук, професор Рябова З.В.

Від 16 вересня 2019 р. кафедру очолює Андрощук Ірина Миколаївна, доктор педагогічних наук, доцент.

 

Кафедра педагогіки, адміністрування і соціальної роботи здійснює підготовку магістрів за освітньо-професійними програмами «Управління навчальним закладом» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» та освітньо-професійними програмами «Педагогіка вищої школи», «Християнська педагогіка» та  освітньо-науковою програмою «Спеціальна освіта (за нозологіями)» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» спеціальності 016 «Спеціальна освіта».

Фахівець, який завершив навчання магістратури за спеціальністю  073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» отримує кваліфікацію  «Керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання)».

 Фахівець може працювати у:

 • закладах освіти всіх типів;
 • установах державного і громадського управління освітою;
 • соціальній службі тощо.

Фахівець може обіймати посаду:

 • керівника, заступника керівника закладу освіти усіх типів;
 • керівника, заступника керівника структурного підрозділу закладу освіти;
 • директора (завідувача, начальника), завідувача відділу, лабораторії, кабінету.

Метою магістерської програми «Управління навчальним закладом» є підготовка ефективного менеджера в сфері освіти з сучасним баченням управління закладом, здатного оптимізувати процес навчання, раціонально залучати (за рахунок інноваційних проектів) та використовувати матеріальні й фінансові ресурси установи.

Фахівець, який завершив навчання магістратури за спеціальністю  011 «Освітні, педагогічні науки» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» зі спеціалізації «Педагогіка вищої школи» отримує кваліфікацію  «Викладач університетів та закладів вищої освіти»; зі спеціалізації «Християнська педагогіка» - «Магістр з християнської педагогіки, викладач у закладах освіти».

 Фахівець може працювати у:

 • закладах освіти усіх рівнів акредитації.

 Фахівець може обіймати посаду:

 • науково-педагогічного працівника;
 • педагогічного працівника;
 • наукового працівника. 

Метою магістерської програми «Педагогіка вищої школи» є формування нової генерації викладачів закладу вищої освіти на основі оволодіння сучасними знаннями педагогіки вищої школи шляхом використання активних методів і прийомів викладання дисциплін у закладах вищої освіти.

Метою магістерської програми «Християнська педагогіка» є підготовка фахівців, які зможуть, ґрунтуючись на новій філософії вищої освіти, професійно застосовувати на практиці сучасні методи та форми викладання у закладі освіти, ознайомлення майбутніх викладачів християнської педагогіки з теорією та методикою викладання освітніх програм духовно-морального спрямування, зі змістом, завданнями, принципами та засобами духовно-морального виховання на засадах християнських цінностей, сприяння становленню християнських і громадянських компетентностей особистості.

Фахівець, який завершив навчання магістратури за спеціальністю  016 «Спеціальна освіта» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» за освітньо-науковою програмою «Спеціальна освіта (за нозологіями)» отримає кваліфікацію  «Магістр спеціальної освіти (за нозологіями). Викладач закладу вищої освіти зі спеціальності. Вчитель-дефектолог (за нозологіями)».

 Фахівець може працювати у:

 • закладах загальної середньої освіти;
 • позашкільної освіти;
 • реабілітаційних центрах;
 • коледжах,
 • ЗВО;
 • НДУ;
 • Заклади системи МОН тощо.

 Фахівець може обіймати посаду:

 • викладач ЗВО;
 • вчитель-дефектолог;
 • логопед;
 • наукового співробітника;
 • лектора. 

Метою магістерської програми «Спеціальна освіта (за нозологіями)» є формування фундаментальних знань з теорії і практики організації освітнього процесу у ЗВО, науково-дослідницької роботи з корекційної педагогіки і спеціальної психології, педагогіки і психології вищої школи на інноваційних засадах, розвиток компетентностей самостійно здійснювати викладацьку та інноваційну пошукову діяльність з дотриманням норм наукової етики й академічної доброчесності, набуття досвіду керування навчально-пізнавальною, науково-дослідницькою, корекційно-педагогічною діяльністю здобувачів вищої освіти.

 

Модель підготовки магістрів на кафедрі педагогіки, адміністрування і соціальної роботи має переваги в:

 • реалізації людиноцентричного підходу до особистісно-професійного розвитку, формування компетентних професіоналів у своїй галузі;
 • поєднанні теорії, практики, наукових досліджень шляхом залучення до освітнього процесу практиків, посилення практичної підготовки, організації навчання на основі діяльнісного та компетентнісного навчання, побудові навчання через дослідження;
 • наявності відповідних фахівців, професорсько-викладацького складу для реалізації міждисциплінарного підходу до підготовки конкурентоздатних фахівців, формування та розвитку загальних і професійних компетентностей;
 • застосуванні системи контрольно-аналітичної діяльності викладачів із урахуванням реалізації особистісно зорієнтованого і компетентнісного підходів;
 • застосуванні тренінгового навчання, сучасних активних, інтерактивних, інформаційно-комунікаційних технологій;
 • розробленні та використанні персональних освітніх систем як складової управління самостійною роботою студентів;
 • диверсифікації магістратури за науковим і професійним спрямуванням;
 • практиках у науково-дослідних установах Національної академії наук України, Національної академії педагогічних наук України, закладах вищої і загальної середньої освіти м. Києва;
 • активному використанні інформаційних та дистанційних технологій, технологій інтерактивного навчання, педагогічного проектування, ділових ігор, ситуативного моделювання, кейс-навчання, портфоліо, електронних джерел;
 • вихованні готовності ефективно та раціонально діяти в умовах невизначеності, криз, стресів, загроз, ризиків та надзвичайних ситуацій.

Вищезазначені освітні програми передбачають практичну підготовку, розвиток загальних та формування професійних компетеностей фахівців за заочною формою навчання терміном 1 рік і 6 місяців.  

Запрошуємо до магістратури:

 • випускників закладів вищої освіти («бакалаврів», «спеціалістів», «магістрів»);
 • директорів, заступників директорів і педагогів  закладів освіти  (закладів загальної середньої освіти, закладів вищої освіти усіх рівнів акредитації, закладів професійної (професійно-технічної) освіти, спеціалізованих закладів освіти, ліцеїв, гімназій тощо);
 • керівників методичних служб, методистів органів освіти;
 • начальників (завідувачів), інспекторів управлінь і відділів освіти;
 • осіб, що зараховані до кадрового резерву.

Для вступу подаються:

 • заява (установленої форми);
 • документ про вищу освіту;
 • додаток до документа про вищу освіту (з оцінками);
 • копія паспорту;
 • копія ідентифікаційного коду;
 • 6 фотокарток (розміром 3х4);
 • 6 конвертів (з марками);
 • папка для паперів та швидкозшивач;
 • 8 файлів.

За детальною інформацією звертайтеся за адресою:

04053  м. Київ,  вул. Cічових стрільців, 52-а,  корпус Президії НАПН України, I поверх, кімн. 105. Станція метро «Лук'янівська». Їхати тролейбусами  № 16, 18 до зупинки «Полтавська».

Тел./факс приймальної комісії: (044) 361-40-75, (044) 481-38-44, (044) 484-34-98, 

(050) 050 4471. Е-mail: kafedra_unz_pvsh_2015@ukr.netvstupUMO@ukr.net

Успішне навчання в магістратурі дає можливість скласти кандидатський мінімум і продовжити навчання в аспірантурі. 

 

Аспірантура й докторантура. При кафедрі здійснюється підготовка докторів PhD та докторів наук за спеціальностями: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти, 13.00.06 – теорія і методика управління освітою.

Стажування. У межах співпраці на кафедрі проходять стажування науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти України.

Науково-педагогічні працівники кафедри :

Відповідно до навчального плану підготовку магістрантів забезпечують 11 викладачів, з них:

Андрощук І. М. – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри; Бартєнєва Л. І. - кандидат педагогічних наук, ст.н.сп., доцент кафедри; Висоцька А. М. - кандидат педагогічних наук, доцент, Гладуш В. А. – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри; доцент кафедри, Грищук Д. Г. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри; Махиня Т.А. – кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри; Приходькіна Н.О. – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри;  Рожнова Т. Є. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри; Сіданіч І.Л. − доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри;  Софій Н. З.- кандидат педагогічних наук, доцент кафедри; Тимошко Г.М. – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри.

За час існування кафедри була успішно здійснена діяльність щодо впровадження в освітній процес закладів загальної середньої освіти основ управлінської діяльності, реалізовано міжнародні й всеукраїнські проекти, комплексні дослідження з організації управління закладами освіти. За роки існування кафедри захищено понад 900 магістерських робіт.

Плідну науково-дослідницьку діяльність колективу кафедри відображено в чисельних наукових фахових публікаціях і статтях, методичних розробках та інших матеріалах для здобувачів вищої освіти, педагогів і керівників освітньої галузі.

Науково-педагогічні працівники кафедри активно співпрацюють з педагогічними колективами закладів загальної середньої освіти.

Активне посилання на сторінку кафедри у facebook: https://www.facebook.com/pages/Кафедра-управління-навчальними-закладами-та-педагогіки-вищої-школи-ДВНЗ-УМО/214713918736788