Про кафедру

 

З історії кафедри.
Кафедру педагогіки, управління та адміністрування було створено у березні 2010 року, і протягом існування кафедри її очолюють провідні науковці України.

Першим завідуючим кафедрою став видатний науковий діяч,  кандидат військових наук, доцент Колпаков Віктор Михайлович, а із 1 січня 2011 по 31 квітня 2011 р. обов’язки завідувача кафедри виконувала директор Інституту психології і менеджменту ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктора педагогічних наук, професора Єльникова Г.В. 
На період з 1 травня 2011 р. по 31 серпня 2011 р. виконуючою обов’язки завідувача кафедри була призначена заступник директора Інституту психології і менеджменту ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент Драч І.І. 
З 1 вересня 2011 р. по 1 листопада 2012 р. кафедру очолював доктор історичних наук, професор, чл.-кор. Міжнародної академії інформатизації Слободяник М.С.
У лютому 2013 р. кафедру очолив кандидат економічних наук, професор, член-кореспондент Академії економічних наук України, академік Української академії наук з державного управління Мостовий Г.І., який, звільнивши посаду керівника кафедри, очолив Інститут менеджменту та психології.
З 23 жовтня 2013р. кафедру очолює доктор педагогічних наук, доцент Рябова З.В.

Кафедра управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи здійснює підготовку магістрів за освітніми програмами «Управління навчальним закладом», «Управління якістю освіти» та «Медійний менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» та освітніми програмами «Педагогіка вищої школи» та «Християнська педагогіка у вищій школі» галузі знань 01 «Освіта» спеціальності 011 «Науки про освіту».

Фахівець, який завершив навчання магістратури за спеціальністю  073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» отримає кваліфікацію  «Керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання)».

 Фахівець може працювати у:

 • закладах освіти всіх типів (загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих, дошкільних, позашкільних);
 • установах державного і громадського управління освітою;
 • соціальній службі тощо.

Фахівець може обіймати посаду:

 • керівника, заступника керівника закладу освіти усіх типів;
 • керівника, заступника керівника структурного підрозділу закладу освіти;
 • директора (завідувача, начальника), завідувача відділу, лабораторії, кабінету.

Метою магістерської програми «Управління навчальним закладом» є підготовка ефективного менеджера в сфе­рі освіти з сучас­ним баченням управ­ління закладом, здат­ного опти­мізу­вати процес навчання, раціо­наль­но за­лу­ча­ти (за рахунок інноваційних проек­тів) та використовувати мате­ріаль­ні й фі­нан­сові ресурси установи.

Метою магістерської програми «Медійний менеджмент в освіті» є підготовка ефективного менеджера в сфе­рі освіти з сучас­ним баченням управ­ління закладом на засадах забезпечення ефективного функціонування його медіакомунікаційних зв’язків, здат­ного опти­мізу­вати процес навчання, раціо­наль­но за­лу­ча­ти (за рахунок інноваційних проек­тів) та використовувати мате­ріаль­ні й фі­нан­сові ресурси установи.

Метою магістерської програми «Управління якістю освіти» є є підготовка ефективного менеджера в сфе­рі освіти з сучас­ним баченням управ­ління закладом на основі забезпечення якості його діяльності, здат­ного опти­мізу­вати процес навчання, раціо­наль­но за­лу­ча­ти (за рахунок інноваційних проек­тів) та використовувати мате­ріаль­ні й фі­нан­сові ресурси установи.

Фахівець, який завершив навчання магістратури за спеціальністю  011 «Науки про освіту» галузі знань «Освіта» отримає кваліфікацію  «Викладач університетів та вищих навчальних закладів».

 Фахівець може працювати у:

 • закладах освіти I─IV рівнів акредитації (професійно-технічних, вищих та ін.).

 Фахівець може обіймати посаду:

 • викладача вищого навчального закладу;
 • наукового співробітника;
 • лектора. 

Метою магістерської програми «Педагогіка вищої школи» є формування нової генерації викладачів вищої школи на основі оволодіння сучасними знаннями педагогіки вищої школи шляхом використання активних методів і прийомів викладання дисциплін у вищих навчальних закладах.

Метою магістерської програми «Християнська педагогіка у вищій школі» є підготовка фахівців, які зможуть, ґрунтуючись на новій філософії вищої освіти, професійно застосовувати на практиці сучасні методи та форми викладання у вищому навчальному закладі, ознайомлення майбутніх викладачів християнської педагогіки з теорією та методикою викладання освітніх програм духовно-морального спрямування, зі змістом, завданнями, принципами та засобами духовно-морального виховання на засадах християнських цінностей, сприяння становленню християнських і громадянських компетентностей особистості.

Модель підготовки магістрів на кафедрі правління навчальними закладами та педагогіки вищої школи має такі переваги:

 • реалізації студентоцентрованого підходу до особистісно-професійного розвитку, формування компетентних професіоналів у своїй галузі;
 • поєднанні теорії, практики, наукових досліджень шляхом залучення до навчального процесу практиків, посилення практичної підготовки, організації навчання на основі діяльністного та контекстного навчання, побудові навчання через дослідження;
 • наявності відповідних фахівців, професорсько-викладацького складу для реалізації міждисциплінарного підходу до підготовки конкурентоздатних фахівців, формування та розвитку загальних та професійних компетентностей;
 • застосуванні системи контрольно-аналітичної діяльності викладачів із урахуванням реалізації компетентнісного підходу;
 • застосуванні тренінгового навчання, сучасних активних, інтерактивних, інформаційно-комунікаційних технологій;
 • розробці та використанні персональних навчальних систем як складової управління самостійною роботою студентів;
 • диверсифікації магістратури за науковим і професійним спрямуванням;
 • практиці в науково-дослідних установах Національної академії наук України, Національної академії педагогічних наук України, навчальних закладах м. Києва;
  • активному використанні інформаційних та дистанційних технології, технологій інтерактивного навчання, педагогічному проектуванні, ділових ігор, ситуативного моделювання, кейс-навчання, портфоліо, електронної навчальної літератури;
  • вихованні готовності ефективно та раціонально діяти в умовах невизначеності, криз, стресів, загроз, ризиків та надзвичайних ситуацій.

Вищезазначені освітні програми передбачають практичну підготовку, розвиток загальних та формування професійних компетеностей фахівців за заочною формою навчання терміном 1 рік і 6 місяців.  

Запрошуємо до магістратури:

 • випускників вищих навчальних закладів («бакалаврів», «спеціалістів», «магістрів»);
 • директорів, заступників директорів і педагогів  навчальних закладів (ЗНЗ, ВНЗ І─ІV рівнів акредитації, ПТНЗ, спеціалізованих НЗ, ліцеїв, гімназій тощо);
 • керівників методичних служб, методистів органів освіти;
 • начальників (завідувачів), інспекторів управлінь і відділів освіти;
 • осіб, що зараховані до кадрового резерву.

Для вступу подаються:

 • заява (установленої форми);
 • документ про освіту;
 • додаток до документа про освіту (з оцінками);
 • копія паспорту;
 • копія ідентифікаційного коду;
 • 6 фотокарток (розміром 3х4);
 • 6 конвертів (з марками);
 • папка для паперів та швидкозшивач;
 • 8 файлів.

За докладнішою  інформацією звертайтеся за адресою:

04053  м. Київ,  вул. Cічових стрільців (Артема), 52-а, 
ІІІ корпус, I поверх, кімн. 1.9
станція метро "Лук'янівська"
Їхати тролейбусами  №№ 16, 18 до зупинки «Полтавська»

.
Тел./факс приймальної комісії: (044) 361-40-75, (044) 481-38-44, (044) 484-34-98, (050) 050 44 71
Е-mail: kafedra_unz_pvsh_2015@ukr.netvstupUMO@ukr.net

Успішне навчання в магістратурі дає можливість скласти кандидатський мінімум і продовжити навчання в аспірантурі. 

 

Аспірантура й докторантура.
При кафедрі здійснюється підготовка кадрів вищої кваліфікації – аспірантів, докторантів та пошукачів-дослідників. Серед них Троянов О. Г. , Василенко Ю. М. , Братищенко І. В. , Ситар І. В. , Лисак Т. М. , Радиш О. Ю. , Кулик О. Є. , Мурміль Г. О. , Матіюк М. Г. , Курбатова Т. О. , Ковальчук І. М. , Кручинкіна Я. В. , Ландо О. А. , Аронова Р. С. , Слободянюк О. М. , Павловська О. В. , Бацмай С. А. , Голя Н. Г. , Бернадцька Т. М. , Ісатенко В. М. , Любчак Н. М. , Гладченко М. М. , Хільченко О. Г. .

Випускники кафедри успішно захищають дисертаційні дослідження у Спеціалізованих вчених радах зі спеціальності: 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" та  13.00.06 "Теорія і методика управління освітою". Так, за 2015-2016 навчальний рік успішно було захищено дві дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук і  5 дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

Стажування.  
У межах співпраці на кафедрі проходять стажування науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів України.

 

Професорсько-викладацький склад кафедри :

Відповідно до навчального плану підготовку магістрантів забезпечують  8 викладачів, з них:

Маслов В.І. — доктор педагогічних наук, професор; Драч І.І. – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри; Рябова З.В. – доктор педагогічних наук, професор; Сіданіч І.Л. − доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри; Тимошко Г.М. -  доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри; Махиня Т.А. – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри; Приходькіна Н.О. — кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри; Касьян С.П. – старший викладач.

За час існування кафедри була успішно здійснена робота щодо впровадження у навчально-виховний процес ЗНЗ основ управлінської діяльності, реалізовано ряд проектів, комплексних досліджень з організації управління освітніми закладами. За роки існування кафедри захищено більше 200 магістерських робіт.

Під керівництвом викладачів кафедри було опубліковано близько 100 статей магістрантів.

Протягом 2010-2011 н.р. два аспіранти кафедри успішно захистили кандидатські дисертації:

Зуб’як Роман Миколайович «Управління якістю підвищення кваліфікації керівників загальноосвітніх навчальних закладів сільської місцевості» (наук. кер. Єльникова Г.В., д.п.н, проф.),

Лапшина Ірина Сергіївна «Організаційно-педагогічні умови моніторингових досліджень в управлінні загальною середньою освітою» (наук. кер. Єльникова Г.В., д.п.н, проф.).

Плідну науково-дослідницьку роботу колективу кафедри відображено в численних наукових та науково-публіцистичних публікаціях і статтях, методичних розробках та інших матеріалах на допомогу студентам, учителям, вихователям, керівникам освітньої галузі.

Кафедра активно співпрацює з педагогічними та учнівськими колективами шкіл, гімназій та ліцеїв. Спільно з педагогічними колективами ЗНЗ студенти та керівники розробляють проекти практико зорієнтованих  навчальних та виховних програм.

Двостороння співпраця сприяє, з одного боку, проведенню магістерського стажування студентів ІМП, а з іншого – забезпечує  керівників та педагогів ЗНЗ  науково-методичними матеріалами та практичними рекомендаціями.

Активне посилання на сторінку кафедри у facebook: https://www.facebook.com/pages/Кафедра-управління-навчальними-закладами-та-педагогіки-вищої-школи-ДВНЗ-УМО/214713918736788