ІНТЕГРАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ У ПІДГОТОВКУ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ, АДМІНІСТРУВАННЯ І СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ ННІМП ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

Підвищенню якості підготовки здобувачів освіти, підготовка яких здійснюється на кафедрі педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти» сприяє міжнародне співробітництво Університету менеджменту освіти, яке спрямоване на розвиток співпраці з міжнародними організаціями й установами, зарубіжними освітянськими фондами і професійними організаціями, з профільними академіями та навчальними закладами різних країн, на можливості ефективного використання ресурсів іноземних представництв в Україні, здійснення міжнародних проектів та запровадження їх результатів в освітній процес. 

Завдяки спільній роботі Університету з зарубіжними партнерами, а саме взаємна участь у міжнародних масових заходах, обмін науково-методичною літературою, досліджуються світові тенденції розвитку освіти, педагогічної та психологічної наук, та оцінюється рівень розвитку відповідної галузі в зарубіжних країнах.

Університет здійснює цілеспрямовану роботу щодо обміну друкованими виданнями з вищими навчальними закладами за кордоном, участі студентів у міжнародних науково-практичних конференціях та семінарах.

Викладачі кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти» є активними учасниками міжнародних проектів, за результатами яких вносяться зміни до освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти.

Зокрема, у 2014-2016 роках провідні викладачі кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти» професор З. В. Рябова і доценти Т. А. Махиня та Н. О. Приходькіна стали учасниками україно-австрійського проекту «Формування компетенцій з проектного менеджменту для інновативного розвитку шкіл для керівників шкіл України» за підтримки Культур-Контакт-Австрія.

Метою проекту було ознайомлення керівників навчальних закладів зі світовим досвідом використання методів сучасного проектного менеджменту у сфері розвитку школи, а також поліпшення якості роботи ДЗВО «Університет менеджменту освіти» у сфері проектного менеджменту для українських керівників шкіл. Змістовою метою поліпшення якості є передача методів сучасного проектного менеджменту у сфері розвитку школи. Особливістю проекту є практична довгострокова інтеграція цієї пропозиції у навчальні програми Університету та використання означених методик безпосередньо в системі післядипломної освіти України.

За результатами проекту було підготовлено посібник «Проектний менеджмент для інноваційного розвитку освітніх організацій України: навч. посіб. для підготовки магістрів за спеціалізаціями «Управління навчальним закладом» та «Управління проектами», підвищення кваліфікації слухачів, керівників навчальних закладів/З. В. Рябова, А. Б. Єрмоленко, Т. А. Махиня та ін.; за заг. ред. академіка В. В. Олійника, маг. Ф. Фреха; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти»; КультурКонтакт Австрія.— К., 2017.— 118 с.» та впроваджено відповідний вибірковий курс «Управління освітніми проектами» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти.

 У 2016-2018 роках викладачі кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти» у складі професорів З. В. Рябової та Г. М. Тимошко, а також доцент Т. А. Махиня продовжили співпрацю із проектним бюро »Культур-Контакт-Австрія» у рамках Україно-австрійського проекту «Нові вимоги до компетентностей для керівників шкіл України».

Проект охоплював п’ять модулів: «Керівництво та роль», «Керівництво командою та теорії лідерства», «Лідерство змін та організаційна культура», «Системне розуміння лідерства та комунікація», «Розвиток відповідальності». Кожен з модулів підпорядковувався меті теоретичного й практичного опрацювання однієї з груп ключових компетентностей керівника нової української школи, які відповідають соціальному запиту суспільства в умовах упровадження Концепції «Нова українська школа», зростання шкільної автономії та громадського самоуправління. У ході організаційної зустрічі учасниками Проекту на основі аналізу нових викликів до керівників шкіл України було обрано для роботи як найважливіші такі компетентності: самоменеджменту, самовдосконалення, уміння вчитися; лідерську, комунікативну, організаційну, емоційну, конфліктологічну, рольову, функціональну та інші компетентності. Оволодіння цими компетентностями відбувалося під час тренінгів, на яких учасники проекту:

• набули нових знань щодо ролі та моделей лідерства, гендерних особливостей управлінської діяльності, значення особистості керівника у підтримці співробітників на різних стадіях розвитку організації («learning organization») тощо; 

• ознайомилися з важливими теоретичними положеннями теорії систем Крістіана Шмідт-Вальдмана та ін.; 

• проаналізували процес і структуру комунікації з системної точки зору, використовуючи схематичні зображення, креативні дидактичні малюнки та іншу наочність; 

• обговорили проблеми реалізації ролі керівника у складних ситуаціях; 

• оволоділи методиками ненасильницької комунікації (модель Розенберга), «Драматичний трикутник Карпмана»), колегіального коучингу з використанням системних питань та ін.; 

• здійснили порівняльний аналіз типів керівництва та стратегій поведінки керівника в конфліктних ситуаціях; 

• усвідомили значення фідбеку як інструменту керівництва й отримання зворотного зв’язку тощо. 

Практичне оволодіння компетентностями, необхідними сучасним директорам шкіл, відбувалося у ході презентацій, міні-лабораторій, світового кафе, аналізу власного досвіду, роботи з емоціями, виконання вправ на створення груп рівних за якістю професійних співтовариств, на розвиток комунікативної компетентності, організаційної культури та системного розуміння управління організацією («Автобусна зупинка», «Таксі», «Кур’єр», «Моделювання комунікації», «Трикутник» тощо); розроблення моделей «управлінських інтервенцій» у різні освітні системи тощо.    

Опрацьовані учасниками Проекту навчальні модулі інтегровано до освітніх програм підготовки здобувачів  другого (магістерського) рівня вищої освіти кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 

Для впровадження їх у практику управління закладами загальної середньої освіти в умовах реалізації концепції «Нова українська школа» підготовлено тренерів, які працюватимуть з директорами цих шкіл у різних регіонах України. З огляду на те, що така робота вимагає належного науково‑методичного забезпечення, на допомогу тренерам і директорам в оволодінні новими компетентностями учасники Проекту підготували посібник: «Нові вимоги до компетентностей керівників шкіл в Україні: посіб. для слухачів закладів післядипломної педагогічної освіти, керівників закладів загальної середньої освіти, здобувачів вищої освіти за спеціалізаціями «Управління навчальним закладом» та «Управління проектами»/О.М. Отич, Л.К. Задорожна, З.В. Рябова, Л.М. Оліфіра та ін.; за заг. ред. О.М. Отич, Л.К. О. де Фонтана; НАПН України, УВУПО, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти», КВЗО «Одес. акад. неперв. освіти», КультурКонтакт Австрія.– К., 2018.– 74 с.».

У 2017-2019 роках доценти кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Н. О Приходькіна, та Т. А. Махиня брали активну участь у проекті для тренерів з медіаграмотності за підтримки DWAkademie (Німеччина), за фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини.

Академія Deutsche Welle є провідною організацією Німеччини для розвитку міжнародних засобів масової інформації. Консультанти і тренери підтримують вільні і незалежні медіа з 1965 року. Організація пропонує міжкультурні та професійні навчальні семінари, програми і стажування для майбутніх журналістів. DW Академія також розробила магістерську програму «Міжнародні Медіа Студії», яка поєднує у собі навчання з розвитку ЗМІ, управління медіа, журналістики та комунікації.

У рамках проекту для тренерів учасники проекту мали нагоду оволодіти ефективними методиками в області медіаполя. Навчитися технікам успішної взаємодії з учасниками, довідатися про головні секрети тренерської майстерності. Провідні медіаексперти розставили головні акценти у особливостях роботи медіа в Україні, надали знання щодо технік маніпуляцій на телебаченні, в соціальних мережах, заголовках новин, навчили методам критичного мислення в епоху пост-правди.

За результатами проекту Н. О. Приходькіною опубліковано 2 навчально-методичних посібника з основ медіаграмотності (Приходькіна Н.О. Медіабезпека особистості: теоретичний аспект. Психолого-педагогічний практикум: методичний посібник. Київ: ПП «Дірект Лайн», 2019. С. 54-64., Приходькіна Н.О. Теорії медіаосвіти. Психолого-педагогічний практикум: методичний посібник. Київ: ПП «Дірект Лайн», 2018. С. 33-48.), 14 наукових статей та 18 тез з проблем розвитку медіаосвіти учнів у Великобританії, Австралії, Канаді та Великобританії. Як докторант працює над докторською дисертацією «Тенденції розвитку медіаосвіти учнів у закладах середньої освіти англомовних країн»Т. А.  Махинею опубліковано близько 10 статей та тез з медіаграмотності та медіакомпетентності учасників освітнього процесу.

Курс «Основи медіаграмотності» є нормативним для здобувачів вищої освіти освітніх програм «Спеціальна освіта», «Педагогіка вищої школи»,  «Християнська педагогіка» та вибірковим для «Управління навчальним закладом». Навчальні курси викладаються з ініціативи доцентів кафедри педагогіки, управління та адміністрування, кандидатів педагогічних наук Махині Тетяни Анатоліївни та Приходькіної Наталії Олексіївни з 2015 року. За результатами участі у проекті осучаснено програми та силабуси з вищезазначених навчальних дисциплін.

З 2015 року доцентом Приходькіною Н. О. інгегровано теми з медіаграмотності до навчальних дисциплін «Педагогіка» (теми: «Медіаграмотність та медіакомпетентність особистості», «Фактчекінг. Методологія і практичне застосування», «особливості розвитку медіаграмотності учнів в англомовних країнах»), «Педагогічна та професійна психологія» (теми: «Основи медіапсихології», «Психологічний аналіз ефектів впливу масмедіа на особистість», «Інформаційно-психологічна безпека особистості»), «Психічний та психофізіологічний тренінг» (теми: «Медійна грамотність», «Медіабезпека особистості», «Фактчекінг»), «Психологія та етика ділового спілкування» (теми: «Медіаграмотність та медіакомпетентність особистості», «Технології аналізу медіатекстів», «Фактчекінг. Методологія і практичне застосування»).

У рамках докторського дослідження Махині Т. А. елементи медіаграмотності наскрізно інтегровано у нормативні дисципліни «Управління інформаційними зв’язками», «Професійна компетентність керівника закладу освіти» (тема: «Медіакомпетентність керівника закладу освіти як складова його управлінської діяльності» та вибіркові дисципліни «Діяльність навчального закладу у сфері зв’язків з громадськістю» (теми: «Технологічні аспекти створення рекламних звернень», «Технології створення, поширення та оцінки ефективності соціальної реклами») та «Маркетингові комунікації у діяльності закладу освіти»  для ОПП «Управління навчальним закладом» - з 2015 року.

Махинею Т.А. проведено тренінги з медіаграмотності в рамках проектів АУП – протягом 2017-2019 років – охоплено 250 осіб (адміністрації та педагогічних працівників закладів дошкільної та загальної середньої освіти і громадських організацій).

Приходькіною Н.О. проведено тренінги з розвитку медіаграмотності (протягом 2018-2019 рр.) для магістрантів освітньо-професійних програм «Інклюзивна освіта», «Педагогіка вищої школи», «Християнська педагогіка», «Психологія» - 48 годин (охоплено 148 здобувачів вищої освіти). У процесі тренінгів використовуються матеріали, надані Академією української преси, Deutsche Welle та IREX.

У 2019 році доценти кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Н. О Приходькіна, та Т. А. Махиня долучилися до проекту «Вивчай та розрізняй», щ обув організований за підтримкиIREX (Радою міжнародних досліджень та обмінів) у партнерстві з Міністерством освіти і науки України та МБФ «Академія української преси», Державного департаменту США та Міністерства закордонних справ та справ співдружності націй Великої Британії

Мета проекту – сприяти підвищенню рівня підготовки та зміцненню потенціалу вчителів і викладачів для розвитку ефективної та сталої моделі інтеграції навичок критичного сприйняття інформації в навчальний процес освітніх закладів України.

Приходькіною Н.О. та Махинею Т.А. проведено серії занять у рамках проекту «Вивчай та розрізняй» за підтримки міжнародної організації IREX, посольства США та Великої Британії в Україні, метою якого було навчити людей розрізняти маніпуляції у будь-яких кампаніях, розвивати навички критичного мислення, знати, де і як перевіряти інформацію - охоплено 157 здобувачів вищої освіти.

З 2019 року професор кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Т. А. Махиня бере участь в Україно-австрійському проекті «Компетентність лідерства та менеджменту для розвитку якості в опорних школах України».

Проект «Компетентності лідерства та менеджменту для ефективного розвитку якості в опорних школах» започатковано KulturKontaktAustria спільно з Міністерством освіти і науки України та НАПН України. Загальною метою проекту є підготовка тренерів для підвищення кваліфікації керівних команд опорних шкіл, сприяння підвищенню якості освіти в територіальних громадах України. Для його реалізації до восьми учасників з Університету менеджменту освіти м. Києва та Академії неперервної освіти м. Одеси приєдналися нові учасники: Житомирський обласний Інститут післядипломної педагогічної освіти, Вінницька академія неперервної освіти, Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів, що значно розширило географію проекту.

Організаторами та учасниками визначено, що до проекту  залучено:

Прямі цільові групи:

1.  П’ять  педагогічних закладів післядипломної педагогічної освіти України.

2.  20 тренерів – керівників і педагогічних працівників зазначених закладів.

3.  40–60 керівних команд з опорних шкіл Одеської, Київської, Житомирської та Винницької областей, які пройдуть пілотний курс у рамках проекту.

Учасниками непрямих цільових груп стануть:

1.  Педагогічні колективи опорних шкіл, які беруть участь у проекті.

2.  Учні опорних шкіл, які беруть участь у проекті.

3.  Керівні команди інших шкіл України, які будуть відвідувати розроблений курс підвищення кваліфікації після завершення проекту.

Робота 20 тренерів передбачає розроблення й апробування програми підвищення кваліфікації управлінських команд опорних шкіл. Це сприятиме набуттю учасниками цих команд компетентностей для забезпечення якості освіти у своїх закладах загальної середньої освіти. Плани розвитку школи використовуватимуться у проекті як ефективний інструмент розвитку якості освіти, а такі компетентності як лідерство, робота в команді, соціальна компетентність та самоевалюація викладатимуться в інноваційних форматах.

З 2019 року між ДЗВО «Університет менеджменту освіти» та Католицьким університетом в Ружомберку (Словацька Республіка) підписано угоду про співпрацю.

У рамках цієї співпраці доцент кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти ННІМП ДЗВО УМО Т. Є. Рожнова проходить закордонне стажування на посаді доцента кафедри спеціальної та лікувальної педагогіки Католицького університету в Ружомберку (Словацька Республіка)

Професор кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти ННІМП ДЗВО УМО Гладуш Віктор Антонович по сумісництво є професором кафедри спеціальної та лікувальної педагогіки Інституту Юрая Палеша в Левочі, Педагогічного факультету Католицького університету в Ружомберку (Словацька Республіка).

В. А. Гладуш проводе заняття зі студентами магістратури Педагогічного факультету Католицького університету в Ружомберку (Словацька Республіка) з навчальних дисциплін:

«Педагогічна психологія»,

«Навчання і виховання дітей з розладами аутичного спектру»

Професора кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти» В. А. Гладуша, як одного із провідних докторів корекційної педагогіки, включено до складу робочої групи наукового проекту VEGA №. 1/0522/19 «Створення інклюзивного середовища в дитячому садку та інклюзивних підходів у діагностуванні та стимулюванні розвитку дітей з обмеженими можливостями».

Матеріали результатів дослідження презентовано в Україні на чотирьох міжнародних конференціях (Ужгород, Ужгородський національний уніерситет, 2019; Суми – Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, 2019; Київ – Київський національний авіаційний університет, 2020; ДЗВО «УМО» 2020).

Також результати дослідження частково висвітлено в 2-х наукових фахових статтях у збірнику наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 2019