Формування проектної команди

Метою викладання навчальної дисципліни є сформувати знання з теоретичних та практичних аспектів проблематики формування і розвитку проектної команди, «менеджменту людських ресурсів проекту», що включає в…

МЕТОДОЛОГІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (для освітньої програми управління проектами)

Метою викладання навчальної дисципліни є формування знань з методології, теорії методу і процесу, психології, методичного забезпечення науково-дослідної діяльності, на студентському рівні, на етапах аспірантських…

ПОЛІТОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Метою викладання навчальної дисципліни є засвоєння студентом базових знань про сутність державного управління, визначення ролі органів державної служби в політико-управлінських процесах. Основними завданнями навчальної…

УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМИ ПРОГРАМАМИ ТА ГРАНТАМИ

Метою викладання навчальної дисципліни є надання теоретичних та нормативно-методичних знань з основ управління міжнародними проектами, формування практичних навичок пошуку інформації про міжнародні програми і гранти,…

ПРИЙНЯТТЯ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ

Метою викладання навчальної дисципліни є формування у слухачів цілісного уявлення про процес прийняття проектних рішень, зокрема щодо формулювання проблеми, постановки мети, генерування альтернатив, вибору альтернативи…

Комунікаційний менеджмент

Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомити студентів зі специфікою комунікації в сучасному суспільстві та сучасній економіці, щоб вони, як майбутні менеджери, учасники бізнес-процесів могли оцінити місце та…

Історія менеджменту

Метою викладання навчальної дисципліни «Історія менеджменту» є формування сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі менеджменту, формування розуміння концеп­туальних основ…

Основи стійкого розвитку

Метою викладання навчальної дисципліни є формування знань, навичок і світогляду, необхідних для прийняття рішень у їхній подальшій професійній діяльності згідно з принципами стійкого розвитку. Згідно з вимогами…

МЕТОДОЛОГІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Метою викладання навчальної дисципліни є теоретична підготовка з питань сутності понять і категорій методологій наукових досліджень; організації процесу наукового дослідження; застосування теоретичних та емпіричних…

Основи біології та генетики людини

Метою викладання навчальної дисципліни є сформувати у студентів систему знань про закономірності функціонування організму людини, про механізми спадковості і мінливості як основу біологічної  еволюції виду Homo…

Основи демографії

Метою викладання навчальної дисципліни є надання студентам знань та навичок аналізу демографічних процесів, статистичної оцінки та опису закономірностей відтворення населення певного регіону в конкретних умовах часу.…

Основи дефектології

Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомити студентів з дефектологією як наукою, що вивчає особливості розвитку навчання і виховання дітей з вадами психічного або (та) фізичного розвитку, з основними категоріями…

Основи інклюзивної освіти

Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з класифікацією, причинами виникнення, особливостями та формами організації роботи з дітьми із особливими освітніми потребами. Розкрити основні напрямки…

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Метою викладання навчальної дисципліни є вироблення уявлень про специфіку наукової роботи, структуру та логіку наукового дослідження, його методологію та інформаційне забезпечення; ознайомлення із жанрами наукового…

ПОЛІТОЛОГІЯ

Метою викладання навчальної дисципліни є оволодіння студентами на основі знань законів, закономірностей, категорій теорії політики, умінням та навичками їх застосування для аналізу конкретних політичних процесів;…

СОЦІОЛОГІЯ

Метою викладання навчальної дисципліни є формування розуміння сутності соціального життя та соціальної структури суспільства, а також навичок аналізу соціальних явищ та процесів, уміння засвоювати категоріальний апарат…

ФІЛОСОФІЯ

Метою викладання навчальної дисципліни є засвоєння студентами головних проблем та досягнень філософії від найдавніших часів до сучасності та формування світоглядних орієнтирів на логіко-раціональному та рефлексивному…

Культурологія

Нормативна навчальна дисципліна «Культурологія» є складовою циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки фахівців освітнього рівня «бакалавр». Курс розроблений для тих слухачів, в чию…

Основи екології

Метою викладання навчальної дисципліни полягає у тому, щоб дати студентам досить поглиблене розуміння системних уявлень про екологію як необхідний механізм гармонізації відносин у системі…

Історія України

Нормативна навчальна дисципліна «Історія України» є складовою циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки фахівців освітнього рівня «бакалавр» за напрямками підготовки …

Англійська мова

Навчальний курс «Іноземна мова» (англійська за фаховим спрямуванням) складено відповідно до місця та значення дисципліни за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою підготовки…

Українська мова

Предметом вивчення дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" є мова фахової галузі, представлена двома функціональними стилями: науковим та офіційно-діловим відповідно до норм сучасної української…