Управління проєктами місцевого розвитку

Рівень вищої освіти: другий (магістерський); третій (освітньо-науковий)Галузь знань: без обмеженьСпеціальність: без обмеженьОсвітньо-професійна /освітньо-наукова програми: без обмеженьСтатус: дисципліна вільного вибору…

УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМИ ПРОЕКТАМИ

Рівень вищої освіти: другий (магістерський); третій (освітньо-науковий)Галузь знань: без обмеженьСпеціальність: без обмеженьОсвітньо-професійна /освітньо-наукова програми: без обмеженьСтатус: дисципліна вільного вибору…

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Рівень вищої освіти: другий (магістерський) третій (освітньо-науковий) Галузь знань: без обмеженьСпеціальність: без обмеженьОсвітньо-наукова програма: без обмеженьСтатус: ВК  –…

СОЦІАЛЬНА І ГУМАНІТАРНА ПОЛІТИКА

Рівень вищої освіти: другий (магістерський) третій (освітньо-науковий) Галузь знань: без обмеженьСпеціальність: без обмеженьОсвітньо-наукова програма: без обмеженьСтатус: ВК  –…

ФІЛОСОФІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Рівень вищої освіти: другий (магістерський) третій (освітньо-науковий) Галузь знань: без обмеженьСпеціальність: без обмеженьОсвітньо-наукова програма: без обмеженьСтатус: ВК  –…

ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

Рівень вищої освіти: другий (магістерський) третій (освітньо-науковий) Галузь знань: без обмеженьСпеціальність: без обмеженьОсвітньо-наукова програма: без обмеженьСтатус: ВК  –…

ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕНЬ КОН’ЮНКТУРИ РИНКУ

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)Статус: вибірковаФорма навчання: денна, заочнаРік, семестр: 3 рік, 6 семестр.Викладацький склад: Ковтун О.А. – кандидат наук з державного управління, доцент, доцент…

ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ

Рівень вищої освіти: другий (магістерський) третій (освітньо-науковий) Галузь знань: без обмеженьСпеціальність: без обмеженьОсвітньо-наукова програма: без обмеженьСтатус: ВК  –…

Формування проектної команди

  Рівень вищої освіти: другий (магістерський)Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування».Спеціальність: 073 «Менеджмент».Освітньо-професійна  програма: «Управління…

МЕТОДОЛОГІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (для освітньої програми управління проектами)

Метою викладання навчальної дисципліни є формування знань з методології, теорії методу і процесу, психології, методичного забезпечення науково-дослідної діяльності, на студентському рівні, на етапах аспірантських…

ПОЛІТОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Метою викладання навчальної дисципліни є засвоєння студентом базових знань про сутність державного управління, визначення ролі органів державної служби в політико-управлінських процесах. Основними завданнями навчальної…

УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМИ ПРОГРАМАМИ ТА ГРАНТАМИ

Метою викладання навчальної дисципліни є надання теоретичних та нормативно-методичних знань з основ управління міжнародними проектами, формування практичних навичок пошуку інформації про міжнародні програми і гранти,…

ПРИЙНЯТТЯ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ

Метою викладання навчальної дисципліни є формування у слухачів цілісного уявлення про процес прийняття проектних рішень, зокрема щодо формулювання проблеми, постановки мети, генерування альтернатив, вибору альтернативи…

Комунікаційний менеджмент

Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомити студентів зі специфікою комунікації в сучасному суспільстві та сучасній економіці, щоб вони, як майбутні менеджери, учасники бізнес-процесів могли оцінити місце та…

Історія менеджменту

Метою викладання навчальної дисципліни «Історія менеджменту» є формування сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі менеджменту, формування розуміння концеп­туальних основ…

Основи стійкого розвитку

Метою викладання навчальної дисципліни є формування знань, навичок і світогляду, необхідних для прийняття рішень у їхній подальшій професійній діяльності згідно з принципами стійкого розвитку. Згідно з вимогами…

МЕТОДОЛОГІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Метою викладання навчальної дисципліни є теоретична підготовка з питань сутності понять і категорій методологій наукових досліджень; організації процесу наукового дослідження; застосування теоретичних та емпіричних…

Основи біології та генетики людини

Метою викладання навчальної дисципліни є сформувати у студентів систему знань про закономірності функціонування організму людини, про механізми спадковості і мінливості як основу біологічної  еволюції виду Homo…

Основи демографії

Метою викладання навчальної дисципліни є надання студентам знань та навичок аналізу демографічних процесів, статистичної оцінки та опису закономірностей відтворення населення певного регіону в конкретних умовах часу.…

Основи дефектології

Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомити студентів з дефектологією як наукою, що вивчає особливості розвитку навчання і виховання дітей з вадами психічного або (та) фізичного розвитку, з основними категоріями…

Основи інклюзивної освіти

Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з класифікацією, причинами виникнення, особливостями та формами організації роботи з дітьми із особливими освітніми потребами. Розкрити основні напрямки…

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Метою викладання навчальної дисципліни є вироблення уявлень про специфіку наукової роботи, структуру та логіку наукового дослідження, його методологію та інформаційне забезпечення; ознайомлення із жанрами наукового…

ПОЛІТОЛОГІЯ

Метою викладання навчальної дисципліни є оволодіння студентами на основі знань законів, закономірностей, категорій теорії політики, умінням та навичками їх застосування для аналізу конкретних політичних процесів;…

СОЦІОЛОГІЯ

Метою викладання навчальної дисципліни є формування розуміння сутності соціального життя та соціальної структури суспільства, а також навичок аналізу соціальних явищ та процесів, уміння засвоювати категоріальний апарат…