УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМИ ПРОГРАМАМИ ТА ГРАНТАМИ

Метою викладання навчальної дисципліни є надання теоретичних та нормативно-методичних знань з основ управління міжнародними проектами, формування практичних навичок пошуку інформації про міжнародні програми і гранти, підготовки та подання проектних заявок до міжнародних програм, управління проектів з використання міжнародних стандартів. Основними завданнями вивчення дисципліни є оволодіння знаннями, які відображають зміст, структуру та методологію розроблення й управління міжнародними програмами і грантами, сформували певні вміння та навички вирішення управлінських проблем і реалізації проектних ініціатив за допомогою проектних технологій, формування у майбутніх фахівців розуміння інноваційної значущості міжнародних проектів, програм в умовах інтеграції та глобалізації світової економічної системи.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні набути фахові компетентності:

  • знання та розуміння: передових інформаційних технологій в управлінні міжнародними проектами; досвіду міжнародних комунікаційзвпровадження проектів;
  • застосування знань на практиці: здійснювати аналіз ситуацій, формулювати проблему, визначати її причини та пропонувати варіанти їх усунення; формулювати ідею освітнього проекту та її обґрунтування; структурувати проект, визначати його мету і цілі, розробляти заходи та оцінювати ресурсні потреби; розробляти та використовувати логічну матрицю проекту; застосовувати інструменти оцінювання проектних пропозицій, моніторингу й оцінювання ефективності реалізації проектів; розраховувати кошторис і формувати бюджет проекту; складати робочі плани та плани-графіки реалізації проекту; використовувати та поширювати результати проекту; застосовувати методологію проектів для планування видів діяльності.