Мета і завдання кафедри

Мета діяльності кафедри:

виконання соціального замовлення держави й громадян щодо  підготовки кервних кадрів та професіональних викладачів в галузі освіти.

Наше кредо:  «Людина понад усе. Щаслива, самодостатня, професійна».

Стратегічна мета - підготовка сучасних лідерів освіти відповідно до світових вимог.

Тактична мета - модернізація змісту, форм та методів підготовки магістрів для системи освіти України.

Оперативна мета - організація якісного навчального процесу та наукових заходів  для підготовки магістрів освіти України.

Напрями діяльності кафедри:

 • навчально-виховний,
 • науковий,
 • науково-методичний,
 • консалтинговий,
 • організаційний.

Основні напрями наукової діяльності кафедри:

 • Маркетингове управління ( д.п.н. Рябова З. В.);
 • Організація наукової роботи (Маслов  В. І.);
 • Компетентнісний підхід в системі освіти ( д.п.н. Драч І. І.);
 • Управління інформаційними зв'язками (к.п.н. Махиня Т. А.);
 • Контроль в системі освіти й гендерний підхід (к.п.н. Приходькіна Н. О.);
 • Організаційна культура керівника НЗ ( к.п.н. Тимошко Г. М.);
 • Духовно-моральне виховання (д.п.н. Сіданіч І. Л.);
 • Дистанційна освіта (ст. викл. Касьян С. П.)

 

Навчальна та наукова діяльність кафедри:

 • Органiзацiя та виконання на високому рiвнi навчальної, науково-методичної та органiзацiйно-виховної роботи зі студентами заочної форми навчання.
 • Проведення наукових досліджень з пріоритетних напрямків науки, широке впровадження отриманих результатiв у навчальний процес.
 • Створення, систематичне оновлення та вдосконалення навчально-лабораторної бази, методик експериментальних досліджень, технічних засобів навчання, комп’ютеризації та інформатизації навчального процесу.
 • Організація навчально-виховного процесу, спрямованого на пiдготовку висококваліфікованих фахiвцiв.
 • Розвиток напрямів управління навчальним закладом та педагогіки вищої школи.
 • Дослідження сучасних освітніх технологій та впровадження їх у навчальний процес.
 • Вивчення особливостей організації освітньої справи у європейських державах, в тому числі у слов’янських.
 • Підтримка академічних та наукових зв’язків з колегами провідних вищих навчальних закладів державного та міжнародного рівнів.

 

Викладачі кафедри розробляють комплексну наукову тему:

 ”Теоретико-методичні засади розвитку управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи в сучасному інформаційно-комунікаційному середовищі”.

 

Навчальні дисципліни, які забезпечуює кафедра:

 • Маркетингове управління навчальним закладом.
 • Менеджмент організації: Загальний менеджмент навчального закладу.
 • Методологія та організація наукових досліджень.
 • Керівник навчального закладу.
 • Управління навчальною та виховною діяльністю.
 • Організація  та управління навчально-виховним процесом.
 • Техніка управлінської діяльності.
 • Методика викладання у вищій школі.
 • Методологія і організація наукових досліджень.
 • Моделювання діяльності фахівця.
 • Моделювання освітньої та професійної підготовки фахівців.
 • Дидактичні системи у вищій освіті.
 • Формування професійної компетентності майбутніх фахівців.
 • Управління навчально-виховним процесом на засадах компетентнісного підходу.
 • Компетентнісно-орієнтовне управління навчальним закладом.
 • Теорія організації.
 • Педагогічні основи розвитку вищої школи.
 • Медійний менеджмент.
 • Педагогічна майстерність викладача вищої школи.
 • Медійна освіта.
 • Освітні технології.
 • Управління освітніми системами: світовий досвід.
 • Розробка та впровадження освітніх проектів.
 • Інноваційні педагогічні технології.
 • Педагогіка.
 • Організація дистанційного навчання.
 • Управління змістом робіт.
 • Управління фінансово-економічною діяльністю.
 • ІТ  в управлінні.
 • ІКТ в освіт
 • Управління інформаційними зв’язками.