Мета і завдання кафедри

Мета діяльності кафедри:

виконання соціального замовлення держави й громадян щодо  підготовки керівних кадрів та професіональних викладачів в галузі освіти.

Наше кредо:  «Людина понад усе. Щаслива, самодостатня, професійна».

Стратегічна мета - підготовка сучасних лідерів освіти відповідно до світових вимог.

Тактична мета - модернізація змісту, форм та методів підготовки магістрів для системи освіти України.

Оперативна мета - організація якісного навчального процесу та наукових заходів  для підготовки магістрів освіти України.

Напрями діяльності кафедри:

 • навчально-виховний,
 • науковий,
 • науково-методичний,
 • консалтинговий,
 • організаційний.

Основні напрями наукової діяльності кафедри:

 • Духовно-моральне виховання (д.п.н. Сіданіч І. Л.);
 • Організаційна культура керівника навчального закладу ( к.п.н. Тимошко Г. М.);
 • Спеціальна педагогіка та психологія (д.п.н. Гладуш В. А.);
 • Маркетингові комунікації та управління інформаційними зв'язками (к.п.н. Махиня Т. А.);
 • Контроль в системі освіти й гендерний підхід (к.п.н. Приходькіна Н. О.);
 • Коренційна педагогіка (Висоцька А. М.)
 •  

Навчальна та наукова діяльність кафедри:

 • Органiзацiя та виконання на високому рiвнi освітньої, науково-методичної та органiзацiйно-виховної роботи зі студентами заочної форми навчання.
 • Проведення наукових досліджень з пріоритетних напрямків науки, широке впровадження отриманих результатiв у навчальний процес.
 • Створення, систематичне оновлення та вдосконалення навчально-лабораторної бази, методик експериментальних досліджень, технічних засобів навчання, комп’ютеризації та інформатизації навчального процесу.
 • Організація навчально-виховного процесу, спрямованого на пiдготовку висококваліфікованих фахiвцiв.
 • Розвиток напрямів управління закладами освіти та педагогіки вищої школи.
 • Дослідження сучасних освітніх технологій та впровадження їх у навчальний процес.
 • Вивчення особливостей організації освітньої справи у європейських державах, в тому числі у слов’янських.
 • Підтримка академічних та наукових зв’язків з колегами провідних вищих навчальних закладів державного та міжнародного рівнів.

Викладачі кафедри розробляють комплексну наукову тему:

 «Професійна мобільність учасників освітнього процесу в умовах реформування вищої освіти»

(РК 0122U200923   (2022-2024) керівник д.п.н. Сіданіч І.Л.).

Навчальні дисципліни, які забезпечує кафедра:

 • Актуальні проблеми спеціальної педагогіки
 • Актуальні проблеми спеціальної психології
 • Аудит і оцінювання управлінської діяльності
 • Гендерні аспекти в управлінні закладом освіти
 • Дидактичні системи у вищій освіті
 • Діяльність закладу освіти у сфері зв'язків з громадськістю
 • Еволюційне позиціонування спеціальної освіти та інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами
 • Інноваційні педагогічні технології
 • Інформаційні технології в освіті
 • Керівник навчального закладу
 • Магістерська студія «Спеціальна освіта»
 • Маркетингове управління закладами освіти
 • Маркетингові комунікації в професійній діяльності викладача закладу вищої освіти
 • Менеджмент освіти
 • Менеджмент системи спеціальної освіти
 • Методика викладання предметів духовно-морального спрямування
 • Моделювання освітньо-професійної діяльності та підготовки фахівця
 • Організаційна діяльність керівника закладу освіти
 • Організація і управління навчально-виховним процесом
 • Організація інклюзивного навчання в закладах освіти
 • Освітні технології
 • Основи медіаграмотності
 • Основи християнської етики і моралі
 • Основи християнської педагогіки
 • Педагогіка і психологія вищої школи та методика їх викладання
 • Педагогічна майстерність викладача вищої школи
 • Педагогічна та професійна психологія
 • Педагогічний контроль в системі освіти
 • Практикум з попередження та протидії домашнього насильства
 • Професійна компетентність керівника закладу освіти
 • Психологія та етика ділового спілкування
 • Психологія управління
 • Системний підхід у вищій освіті
 • Спеціальна дидактика освітньої галузі «Здоров’я і рух»
 • Спеціальна дидактика освітньої галузі «Людина і праця»
 • Спеціальна дидактика освітньої галузі «Людина і природа»
 • Спеціальна дидактика освітньої галузі «Людина і суспільство»
 • Спеціальна дидактика освітньої галузі «Людина і цінності»
 • Спеціальна дидактика освітньої галузі «Математика і робота з інформацією»
 • Спеціальна дидактика освітньої галузі «Мистецтво і культура»
 • Спеціальна дидактика освітньої галузі «Мова і комунікація»
 • Спеціальна дидактика освітньої галузі «Побут і соціум»
 • Сучасні інформаційні технології навчання та досліджень в спеціальній освіті
 • Сучасні медико-біологічні аспекти спеціальної освіти та інклюзивного навчання дітей з ООП
 • Сучасні підходи до підтримки дітей з ООП (Б71, Б72)
 • Сучасні підходи до підтримки дітей з ООП (з комплексними порушеннями)
 • Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні
 • Теорія організації
 • Теорія християнського навчання і виховання
 • Техніка управлінської діяльності
 • Управління інформаційними зв'язками
 • Управління освітньою діяльністю
 • Формування професійної компетентності майбутніх фахівців
 • Християнська духовність
 • Християнське навчання і виховання