Про університет

Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти» 
Національної академії педагогічних наук України
 
(Державна ліцензія – серія АЕ № 636081  від 10.03.2015 р.
І
V рівень акредитації
з правом видачі дипломів про вищу освіту державного зразка)

 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 року №969-р утворено Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти», як головний  навчально-науковий та дослідницький центр післядипломної педагогічної освіти Національної академії педагогічних наук України.

 

Університет  створено на основі злиття Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти Національної академії педагогічних наук України та Донецького інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних  працівників, зокрема, більше 60 років на теренах України Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти є провідним вищим навчальним закладом з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних і керівних кадрів освітньої галузі.

 

Сьогодні в структурі Університету функціонують: Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти, Навчально-науковий інститут менеджменту та психології, Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників (м. Біла Церква), Науково-навчальний центр міжнародної освіти з довузівської підготовки іноземних громадян, які здійснюють високопрофесійну навчальну, науково-дослідну, науково-методичну діяльність  з визначення та реалізації державної політики в сфері післядипломної педагогічної освіти, проблем професійного розвитку працівників освітньої галузі, впроваджують в освітню діяльність ідеї андрагогіки, акмеології, педагогічної інноватики.


Майже  20 років (1999–2017) очолював ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України ректор академік Олійник Віктор Васильович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної академії педагогічних наук України.
У  2018  році  ректором  Університету  обрано 
члена‐кореспондента  Академії наук вищої освіти України 
Миколу Олексійовича Кириченка.

Університет менеджменту освіти здійснює підготовку фахівців (денна та заочна форми навчання) за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Бакалавр» і «Магістр» та кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі та докторантурі, комплексне підвищення кваліфікації управлінців-професіоналів освітньої галузі різного рівня.

 

Навчальну діяльність з підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Бакалавр» та «Магістр» здійснює структурний підрозділ  Університету – Навчально-науковий інститут менеджменту  та психології, на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» за спеціальностями: «Управління персоналом та економіка праці», «Менеджмент»,  «Психологія», «Практична психологія», на основі базової та повної вищої освіти освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр» за спеціальностями (термін навчання – 1,5 року, друга вища освіта): «Управління персоналом та економіка праці», «Менеджмент організацій і адміністрування», «Психологія» та специфічними категоріями: «Управління навчальним закладом», «Педагогіка вищої школи».

 

Навчальний процес в Університеті забезпечують 9 кафедр на яких працює понад 100 науково-педагогічних працівників, з яких 80% мають науковий ступінь доктора та кандидата наук, а 60% - вчене звання професора та доцента, у числі науково-педагогічних працівників Університету – дійсні члени  та члени-кореспонденти, провідні науковці структурних підрозділів Національної академії педагогічних наук України, до читання лекцій та участі у науково-практичних конференціях запрошуються зарубіжні вчені та викладачі.

 

Університет підтримує широкі міжнародні зв’язки та має двосторонні партнерські угоди з університетами Європи та Америки.

 

При Університеті функціонує низка допоміжних закладів: Наукова бібліотека, Науково-методичний центр, відділ міжнародного співробітництва, редакційно-видавничий відділ тощо.

 

До послуг слухачів, аспірантів, докторантів та студентів комфортабельний гуртожиток, кафе.

 

Сьогодні Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України позиціонується як  державний вищий навчальний заклад, що:

  • надає  слухачам, студентам, аспірантам, докторантам можливість отримати повноцінну вищу освіту та вищу кваліфікацію, які відповідають сучасним вимогам;
  • створює умови для їх науково-дослідної роботи;
  • готовий до співпраці з громадськими організаціями та науковими спільнотами.