ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Експериментальна діяльність Університету здійснюється структурними підрозділами (інститутами, кафедрами, лабораторіями) у межах укладених договорів про співпрацю. Так, для проведення дослідно-експериментальної роботи кафедрою державної служби та менеджменту освіти ЦІППО укладено договори про наукове співробітництво з Чаплинською спеціалізованою школою № 1 Чаплинського району Херсонської області (№ 03/24 від 02 січня 2012 р.), Володимир-Волинською гімназією м. Володимир-Волинський Волинської області (№ 03/19 від 02 січня 2012 р.), Скадовською гімназією Скадовської міської ради Херсонської області (№ 03/18 від 02 січня 2012 р.) та угоди з Житомирським державним університетом імені Івана Франка (від 21.11.2013 р.), а також іншими установами освіти, обласними інститутами післядипломної педагогічної освіти.

З учасниками дослідно-експериментальної роботи постійно підтримуються творчі зв'язки, надається взаємна науково-консультаційна допомога, спільно впроваджуються наукові та методичні розробки з питань управлінської діяльності, працюють тимчасові творчі групи керівників та педагогів з обраних наукових тем.

Для здійснення перевірки та апробації результатів науково-дослідницької роботи кафедри психології управління у межах діяльності спільної з Рівненським ОІППО (лабораторії психології професіоналізму) визначені такі експериментальні майданчики, як: Рівненський ОІППО, Здолбунівський РМК, Костопільський МК відділу освіти Костопільської райдержадміністрації Рівненської області, ЦІППО. За результатами цієї роботи вже впроваджено в навчальний процес ЦІППО спецкурс «Організаційно-правові аспекти діяльності психологічної служби системи освіти (довідка ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»  НАПН України від 28.05.2015 р.).

Укладені договори про наукове співробітництво з навчальними закладами й освітніми установами щодо організації та проведення дослідної й експериментальної роботи відповідно до теми та напрямів наукового дослідження кафедри психології управління ЦІППО: Рівненський ОІППО (додаток № 134/1-126 до договору № 134 від 02 березня 2015 р.); Чернівецький ІППО (додаток № 1/127 до договору № 1/127 від 25 лютого 2015 р.); Хмельницький ОІППО (договір про наукове співробітництво № 178/124 від 01.08.2013 р.); Закарпатський ІППО (додаток № 15/3-126 до договору № № 15/2-126 від 30 січня 2015 р.).

Апробація результатів науково-дослідної роботи кафедри філософії і освіти дорослих ЦІППО здійснюється на експериментальних майданчиках Черкаського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, Бережанського Р(М)МК Тернопільської області, Краснопільського Р(М)МК Сумської області.

Експериментальна перевірка й апробація результатів науково-дослідницької роботи кафедри університетської освіти і права здійснюється на базі Житомирського державного університету імені Івана Франка (довідка про впровадження № 1/201 від 03.04.2015 р.), а також у Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського (довідка про впровадження № 861 від 06.04.2015 р.).

Основним пріоритетним напрямом наукової діяльності кафедри загальної та практичної психології під керівництвом П. В. Лушина є дослідження  «Психолого-педагогічний супровід навчально-професійної діяльності майбутніх фахівців в системі післядипломної педагогічної освіти». Реалізація психолого-педагогічного супроводу передбачає зосередження основної уваги педагогів і психологів на принципах компетентнісно й особистісно зорієнтованої освіти, що значно розширює можливості студентів у виборі власної освітньої траєкторії і дає змогу формувати ключові, загальногалузеві та предметні компетентності. Науково-дослідна діяльність кафедри є підґрунтям науково обґрунтованої побудови навчального процесу, запровадження досягнень сучасної психологічної науки в навчальний процес.

Викладачами кафедри проводиться робота за науковою темою кафедри: участь у науково-практичних масових заходах (виступи на міжнародних конференціях, виставках, круглих столах, форумах); публікації наукових праць.

Докторантами, аспірантами та стажистами-дослідниками, закріпленими за кафедрою загальної та практичної психології ННІМП, відповідно до дисертаційних тем, проводяться дослідження на базі таких експериментальних майданчиків: Білоцерківський інститут професійної освіти; Луганський ОІППО; Рівненський ОІППО; Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти; Одеський національний університет імені І.І. Мечникова; Камянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Хмельницький національний університет; Київський Інститут соціальних та культурних зв’язків; Національний університет фізичного виховання і спорту України (м. Київ).

Кафедрою управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи ННІМП за науковою темою «Теоретико-методичні засади розвитку управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи в сучасному інформаційно-комунікаційному середовищі» здійснюється експериментальна діяльність на наступних експериментальних майданчиках: Полтавський національний педагогічний університетом В. Г. Короленка; Харківський національний педагогічний  університетом. Г. С. Сковороди; ДВНЗ «Криворізький національний університет»; Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти; Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти; Національна академія обліку статистики та аудиту; Академія муніципального управління; Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти тощо.

У зв’язку із проведеним ліцензуванням магістерської програми 8.18010013 «Управління проектами» та необхідністю розширення тематики наукових досліджень, кафедрою управління проектами та загальнофахових дисциплін ННІМП скореговано  тему комплексної науково-дослідної роботи кафедри управління проектами та загальнофахових дисципліни на 2015 – 2017 н. р. (протокол кафедри № 7 від 18.02.2015 р.) за рішенням вченої ради ННІМП від 27 лютого 2015 р., протокол № 2, а саме: «Механізми формування та удосконалення системи управління проектами економічного та соціального спрямування в умовах суспільно-політичних трансформацій в Україні».

Розроблено технічне завдання на виконання науково-дослідної роботи, анотацію, основні завдання та етапи виконання основних завдань комплексної кафедральної теми науково-дослідної роботи, а також зареєстровано її в Українському інституті науково-технічної та економічної інформації та отримано державний реєстраційний номер.

Отримано згоду на підписання Договорів про наукове співробітництво із Запорізькою державною інженерною академією (кафедра менеджменту організації та управління проектами, завідувач кафедрою Воронкова В. Г., д. філос. н., проф., академік Української академії політичних наук, академік міжнародної академії наук вищої школи, академік Академії наук соціальних технологій і місцевого самоврядування) та Полтавським національним педагогічним університетомімені В. Г. Короленка (декан природничого факультету, д. пед. н., заслужений працівник освіти України, депутат Полтавської міської ради Гриньова М. В., кафедра педагогічної майстерності, член експертної комісії з управління проектами).

Бурлаєнко Т. І., к. пед. наук, доцент та Шевчик О. Г. к. педагогічних наук, доцент започаткували співробітництво з компанією «Ернст енд Янг» з питань розвитку людського капіталу.

Викладачі кафедри управління навчальним закладом та педагогіки вищої школипрацюють над комплексною темою кафедри  «Теоретико-методичні засади розвитку управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи в сучасному інформаційно-комунікаційному середовищі» (2012-2017 роки). Заключено договори щодо співпраці з ВНЗ ІІІ – ІV рівнів акредитації:

 • Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (договір № 137 від 12.01.2015 р.);
 • Кам’янець-Подільський    національний університет імені Івана Огієнка (договір № 142 від 27.05.2015 р.);
 • Південноукраїнський національний педагогічний університет  імені К. Д. Ушинського (11.06.2015 р.).

 Згідно договорів передбачено розроблення та впровадження спільних проектів наукових досліджень у галузі управління навчальним закладом, підготовки фахівців у галузі теорії та методики управління навчальним закладом та педагогіки вищої школи, організації міжнародних, національних і регіональних науково-практичних конференцій, семінарів, форумів, наукових і науково-освітніх проектів тощо. Результати наукової роботи кафедри постійно оприлюднюються на конференціях та відображено у публікаціях викладачів.

Експериментальні майданчики:

 1. За наукового консультування Тимошко Г. М. це: спеціалізованої школи № 24 і № 316 м. Києва; Бучанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4;
 2. У Дніпропетровському педагогічному коледжі Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара аспірантами кафедри під керівництвом Драч І. І. розпочато роботу щодо запровадження інструментарію оцінювання професійної компетентності та здоров’язбережувальної компетентності майбутнього вчителя початкової школи;
 3. На базі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Рябовою З. В. планується проведення низки науково-практичних семінарів і конференцій;
 4. З метою вивчення внутрішнього та зовнішнього середовища роботи дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів за наукового консультування З. В. Рябової та Т. А. Махині планується проведення виїзних занять з магістрантами спеціальності «Управління навчальним закладом» на базі:
 • школи І ст.- дитячого садка «Радосинь» Дарницького району  м. Києва;
 • ясла-садка «Буратіно» Петрівської сільської ради Києво-Святошинського району;
 • гімназії № 117 імені Лесі Українки м. Києва;
 • школа І ст.- дитячий садок «Поділля» Подільського району м. Києва;
 • ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 м. Буча Київської області;

Кількісна характеристика експериментів дорівнює: за рівнями – 4, у т.ч. на рівні структурного підрозділу Інституту – 1, всеукраїнського рівня – 3. Експериментальна робота здійснюється на базі  18 навчальних закладів, у т.ч. 3 за рішенням МОН України.

Експерименти всеукраїнського рівня

1. Тема «Педагогічна майстерність вчителя як чинник професійного самовизначення учнів інноваційного навчального закладу «Школа – коледж» (2014-2018 рр., науковий керівник  – Отич О.М.)

Експеримент здійснюється за наказом МОН України № 512 від 24.04. 2014 р.

Кількість експериментальних навчальних закладів1:Миколаївська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів мистецтв і прикладних ремесел, експериментальний навчальний заклад всеукраїнського рівня «Академія дитячої творчості» Миколаївської міської ради Миколаївської області.

Інформація про інновації, що відпрацьовуються (назви та короткий опис): модель організаційно-педагогічних умов художньо-естетичної діяльності спеціалізованої школи художньо-естетичного профілю; модель управління  навчальним комплексом «Школа – коледж»  з урахуванням специфіки його  діяльності; інноваційні управлінські технології; модель інноваційного навчального закладу – навчально-виховного комплексу «МСШ – «Академія дитячої творчості»; система пошуку й відбору здібної та творчо обдарованої учнівської молоді; система профорієнтаційної роботи, спрямована на свідоме професійне самовизначення учнів.

2. Тема «Професійний саморозвиток учителів мистецьких дисциплін у  Центрі педагогічної майстерності» (2014-2018 рр., наук. керівник  – Отич О.М.). Експеримент здійснюється за наказом МОН України № 1324 від 14.11. 2014 р.

Кількість експериментальних навчальних закладів – 1: Малобілозерська спеціалізована естетична школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Дивосвіт» Запорізької обл. ради.

Інформація про інновації, що відпрацьовуються (назви та короткий опис): модель організаційно-педагогічних умов художньо-естетичної діяльності спеціалізованої школи художньо-естетичного профілю; модель управління спеціалізованою школою художньо-естетичного профілю з урахуванням специфіки її  діяльності; інноваційні управлінські технології; система пошуку й відбору здібної та творчо обдарованої учнівської молоді; система профорієнтаційної роботи, спрямована на свідоме професійне самовизначення учнів.

Звіт про завершення І (підготовчого) етапу дослідно-експериментальної роботи заслухано і схвалено на засіданні Комісії з питань інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи з проблем виховання, розвитку дітей та учнівської молоді у загальноосвітніх навчальних закладах Науково-методичної ради з питань освіти МОН України (протокол № 23, від 08.09. 2015 р.).

3. Тема «Розвиток педагогічної майстерності вчителів мистецьких дисциплін в інноваційному освітньому середовищі гімназії» (2014-2018 рр., науковий керівник  – Кондратова Л.Г.). Експеримент здійснюється за наказом МОН України № 1319 від 14.11. 2014 р.

Кількість експериментальних навчальних закладів – 1: Мелітопольська гімназія № 9 Мелітопольської міської ради Запорізької обл. ради.

Інформація про інновації, що відпрацьовуються (назви та короткий опис): модель організаційно-педагогічних умов художньо-естетичної діяльності гімназії художньо-естетичного профілю; модель розвитку педагогічної майстерності вчителів гімназії художньо-естетичного профілю з урахуванням специфіки її  діяльності; інноваційні управлінські технології; система пошуку й відбору здібної та творчо обдарованої учнівської молоді; система профорієнтаційної роботи, спрямована на свідоме професійне самовизначення учнів.

     4. Тема «Масовий Відкритий Онлайн Курс в умовах єдиного інформаційного простору» (2015-2017рр., науковий керівник – Ляхоцька Л.Л.). Експеримент здійснюється відповідно до  наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 р. № 641.

Кількість експериментальних навчальних закладів – 8 загальноосвітніх навчальних заклади; 6 вищих навчальних заклади; 4 заклади післядипломної педагогічної освіти: Сарненської гімназії (м. Сарни,  Рівненської області);  Квасилівського НВК "Школа-ліцей" (Рівненської області); Спеціалізованої школа № 15 (м. Рівно); Броварської ЗОШ № 1 (Київської області),; Мелітопольської гімназія № 9 (Запорізької області); а також:

 •  Загальноосвітні навчальні заклади Борзнянського району Чернігівськоїобласті: Хорошеозерська ЗОШ, Гімназія ім. Пантелеймона Куліша, Комарівська ЗОШ;
 •  Вищі навчальні заклади: Миколаївський національний аграрний університет; Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського; Черкаський державний технологічний університет; КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж»; Рівненський, Житомирський, Чернігівський, Київський обласні інститути ППО.

Інформація про інновації, що відпрацьовуються (назви та короткий опис): Масовий Відкритий Онлайн Курс, організаційно-педагогічні умови його проектування і впровадження в освітній процес навчальних закладів.

Експерименти локального рівня (рівень лабораторії)

1. Тема «Проектування дистанційної технології навчання в освітній процес закладів післядипломної педагогічної освіти» (2015-2017; науковий керівник  – Ляхоцька Л.Л.). Експеримент здійснюється за рішенням вченої ради ЦІППО (Протокол №2 від 13 березня 2015 р.)

Кількість експериментальних навчальних закладів – 5: Рівненський обласний ІППО, Чернігівський обласний ІППО, Миколаївський обласний ІППО, Запорізький обласний ІППО, ЦІППО УМО НАПН України.

Інформація про інновації, що відпрацьовуються (назви та короткий опис): дистанційна технологія навчання, організаційно-педагогічні умови її проектування і впровадження в освітній процес закладів післядипломної педагогічної освіти.

Розроблено проект Положення про дистанційне навчання в ЦІППО (поза планом НДР), проект Положення про дистанційне навчання в закладах післядипломної педагогічної освіти, експериментальні плани та програми підвищення кваліфікації керівних, науково-педагогічних та педагогічних кадрів  за дистанційною формою навчання.

2. Тема «Психолого-педагогічна підготовка конкурентоздатного фахівця в умовах післядипломної освіти» (2015-2017; науковий керівник – Козлакова Г.О.)

Кількість експериментальних навчальних закладів – 5: Чернівецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти; Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти; Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти; ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»; Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет».

Укладено угоди з вищими навчальними закладами та інститутами післядипломної педагогічної освіти щодо проведення експериментальної роботи.

Кафедрами БІПО, а саме: МПО та СГД для здійснення експериментальної роботи укладено договори про співробітництво з навчальними закладами, зокрема: ДНЗ «Міжрегіональне вище професійне училище з поліграфії та інформаційних технологій»; Ізмаїльське вище професійне училище Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного»; ДНЗ «Херсонське вище професійне комерційне училище;  ДПТНЗ «Дніпропетровський центр професійної освіти»; ДПТНЗ «Дніпродзержинське вище металургійне училище».

На базі цих навчальних закладів проводиться експеримент з НДР «Реалізація диференційованого підходу до розвитку науково-методичної компетентності педагогічних працівників професійної школи в системі підвищення кваліфікації», а також дослідження «Iндивiдуалiзацiя професійного розвитку майстрів виробничого навчання засобами інформаційних технологій у системі підвищення кваліфікації» (Л.Є. Коваль).

Кафедра педагогіки, психології та управління навчальними закладами здійснює експериментальну роботу згідно теми науково-дослідної роботи. Наукова тема кафедри:«Психолого-педагогічні особливості професійного вдосконалення кадрового потенціалу ПТНЗ». Суб’єкти дослідження – слухачі курсів підвищення кваліфікації ІПОІПП ДЗВО «УМО», педагогічні працівники системи ПТО. Експериментальними майданчиками виступають наступні установи (згідно Угод про співробітництво): НМЦ ПТО у Дніпропетровській області, у Чернігівській області, у Житомирській області.

Робота на експериментальних майданчиках Університету проводиться з метою впровадження новітніх психолого-педагогічних технологій, професійного вдосконалення керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників, формування готовності до інноваційної діяльності через створення особливого рефлексивного середовища у педагогічних колективах.

Експериментальні майданчики:

За наукового керівництва професора Л.М. Сергеєвої

― Державний навчальний заклад «Одеський центр професійно-технічної освіти»;

― Криворізький професійний гірничо-технологічний ліцей (Дніпропетровська обл.).

Експерименти всеукраїнського рівня

Тема «Педагогічні умови формування конкурентоздатності фахівців гірничого профілю в професійних навчальних закладах» (2016–2019 рр., наук. керівник  – доктор педагогічних наук, професор Сергеєва Л.М.)

Експеримент здійснюється за наказом МОН України № 665 від 13.06. 2016 р.

Кількість експериментальних навчальних закладів – 1: Криворізький професійний гірничо-технологічний ліцей.

Обґрунтування та експериментальна перевірка технології професійного навчання конкурентоздатних фахівців гірничого профілю в ПТНЗ. Визначення педагогічних умов професійної освіти і навчання конкурентоздатних фахівців гірничого профілю.

Розроблення, апробація та впровадження навчально-методичного комплексу формування  конкурентоздатності фахівців гірничого профілю у ПТНЗ; розробка методичних рекомендацій щодо організації діяльності кабінету професійно-теоретичної підготовки та методичних рекомендацій щодо проведення професійно-практичної підготовки в умовах виробництва (для підготовки фахівців гірничого-рудного профілю).

Тема: «Технологія забезпечення доступності освітнього простору професійно-технічного навчального закладу для учнів з порушеннями слуху» (2016–2018 рр., наук. керівник  – доктор педагогічних наук, професор Сергеєва Л.М.)

Експеримент здійснюється за наказом МОН України № 665 від 13.06.2016 р.

Кількість експериментальних навчальних закладів – 1: Державний навчальний заклад «Одеський центр професійно-технічної освіти» Розроблення, наукове обґрунтування та апробація технології забезпечення доступності освітнього простору ПТНЗ для учнів з порушеннями слуху,

Визначення умов, за яких відбуватиметься формування якісних знань учнів; розроблення навчально-методичних комплексів із застосування засобів навчання для учнів з проблемами слуху; підготовка методичних рекомендацій для педагогічних працівників ПТНЗ щодо використання методів дистанційно-модульної освіти в інклюзивних групах; забезпечення  індивідуалізації та профілізації професійної освіти та навчання за допомогою сервісів Google Apps для навчання.