Наукові дослідження

 

Ініціативні науково-дослідні роботи:

«Економічні, соціальні та інформаційні механізми формування та вдосконалення системиуправління проектами» (2019–2021 рр.) 

РК № 0119U000543 

«Психологічні чинникисуб’єктивногоблагополуччя персоналу освітніхорганізацій» (2017–2021 рр.) 

РК № 0117U006772

«Підготовка конкурентоспроможних фахівців в умовах освітніх змін» (2017–2021 рр.)

РК № 0117U002378

«Удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів професійноїо світи у контексті формування та розвитку професійної компетентності» (2017–2021 рр.) 

РК № 0117U002381

«Особистісний розвиток та психологічна допомога в сучасних умовах» (2017–2021 рр.)

РК № 0117U002377

«Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» (2017–2019 рр.)

РК № 0117U002380

«Наукові засади управління якістю вищої освіти в контексті чинного законодавства України» (2017–2019 рр.)

РК № 0117U002379

«Теоретичні та методичні основи впровадження технологій змішаного навчання в систему відкритої післядипломноїо світи» (2017–2019 рр.)

РК № 0117U002382

«Науково-методичні засади підвищення ефективності державно-громадського управління неперервною освітою в умовах суспільної трансформації в Україні» (2016–2020 рр.)

РК № 0116U007183

«Управління конкурентоспроможністю персоналу, робіт та послуг: теорія, методологія, практика» (2016–2020 рр.)

РК № 0116U003480

«Механізми формування та удосконалення системи управління проектами економічного та соціального спрямування в умовах суспільно-політичних трансформацій в Україні» (2015–2017 рр.)

РК № 0115U004183

Теоретичні та методичні основи застосування технологій навчання в системі відкритої післядипломної освіти (2016-2018 рр.)

РК № 0116U004868

Держбюджетнінауково-дослідні теми (2015 р.):

1.«Соціально-педагогічні технології управління системою післядипломної педагогічної освіти в умовах інноваційних трансформацій»

РК 0115U002063

Науковийкерівник НДР Дмитренко Г. А.

2. «Теоретико-методичні засади проектування технологій навчання в системі відкритої післядипломної педагогічної освіти»

PK 0115U002062

Науковийкерівник НДР Ляхоцька Л. Л.

3. «Психолого-педагогічна підготовка конкурентноздатного фахівця в умовах післядипломної педагогічної освіти»

PK 0115U002061

Науковий керівник НДР Г. О. Козлакова

Держбюджетнінауково-досліднітеми  (2012-2014 рр.):

1. Науково-методичні  основи  модернізації  освітньої  діяльності  вищихнавчальних  закладівпіслядипломноїпедагогічноїосвіти на засадах сучаснихтехнологій.

Державний реєстраційний номер 0112U002346

 Керівник теми – академік В. В. Олійник.

2. Теоретико-методичні засади підготовкинауково-педагогічнихкадрів у системіпіслядипломноїосвіти.

Державний  реєстраційний номер 0112U000666.

 Керівник теми – доктор педагогічних   наук, професор Є. Р. Чернишова

3. Технології підготовки керівників районних (міських) відділів освіти до впровадження й оцінювання освітньої політики.

Державний реєстраційний номер 0112U000665.

 Керівник теми – кандидат педагогічних наук, доцент Л. М. Забродська

4. Психологічна підготовка керівників освітніх організацій до діяльності в умовахзмін.

Державний реєстраційний номер 0112U000700.

 Керівник теми – доктор психологічних наук, професор  О. І. Бондарчук

5. Особистісно орієнтовані засади психологічної підготовки майбутніх психологів у системі післядипломної педагогічної освіти.

Державний  реєстраційний номер 0112U002317.

 Керівник теми – доктор психологічних наук професор П. В. Лушин.

6. Теоретичні та методичні засади управління підготовкою фахівців з педагогіки вищої школи на основі компетентнісного підходу в межах європейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу.

Державний реєстраційний номер 0112U001593.

 Керівник теми – доктор педагогічних наук, доцент З. В. Рябова

Держбюджетнінауково-дослідні теми (2009-2011 рр.)

1. «Організація кредитно-модульного навчання за дистанційною формою підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти».

РК № 0109U002231

2. «Організаційно-методичні засади реалізації освітньої програми «Основи психолого-педагогічних досліджень» у системі післядипломної педагогічної освіти».

РК № 0109U002233

3. «Організація навчального процесу в закладах післядипломної педагогічної освіти в умовах їх інноваційного розвитку».

ДР № 0109U002232

4. «Формування готовності працівників закладів післядипломної педагогічної освіти до сприйняття європейських освітніх цінностей».

ДР № 0109U002234

5. «Формування психологічної компетентності керівників закладів освіти в системі післядипломної педагогічної освіти».

ДР № 0109U003632

6. «Теоретико-методичні основи підготовки керівників до оцінювання результатів діяльності загальноосвітнього навчального закладу»

ДР № 0109U002236

7. «Методичні засади підготовки педагогів до попередження насильства та агресії у сім’ї».

8. «Формування здорового способу життя учнів загальноосвітніх навчальних закладів на основі розвитку життєвих навичок».

9. «Науково-методичне забезпечення розвитку україномовної компетентності педагогічних працівників у закладах післядипломної освіти».