Спеціалізована вчена рада ДЗВО "Університет менеджменту освіти" НАПН України

Спеціалізована вчена рада ДЗВО "Університет менеджменту освіти" НАПН України була створена у 2014 році наказом ДАК МОН України від 26.05.2014 р. №642, яким спеціалізованій вченій раді Д 26.455.03 надано право на період до 26.05.2017 р. проводити захисти кандидатських та докторських дисертацій зі спеціальності 13.00.06 – теорія і методика управління освітою

 

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 
13.00.06 – Теорія і методика управління освітою

 

І. Формула спеціальності:

Галузь педагогічної науки, яка досліджує методологічне, теоретичне і прикладне забезпечення функціонування і розвитку всіх рівнів управління освітньою галуззю. Напрями досліджень у цій спеціальності визначаються наступними класифікаційними ознаками. Їх наявність в об’єкті і предметі дослідження є обов’язковою умовою для цієї спеціальності.

Класифікаційні ознаки спеціальності:

 • за структурною складовою педагогічної науки: загальна педагогіка, педагогіка школи, позашкільна педагогіка, педагогіка вищої школи, педагогіка дорослих;
 • за напрямами дослідження: теорія управління, методика управлінської діяльності, менеджмент в освіті;
 • за рівнем організації педагогічного процесу: шкільна освіта, позашкільна освіта, професійно-технічна освіта, вища освіта, освіта дорослих, дистанційна освіта;
 • за психофізичним станом суб’єктів освіти: суб’єкти освіти в нормі, суб’єкти освіти з особливими потребами;
 • за характером досліджень: фундаментальні; порівняльні; прикладні;
 • за охопленням: національна; порівняльна теорія і практика управління.

ІІ. Напрями досліджень:

 • теоретико-методологічні та методичні засади держаної політики в галузі управління освітою;
 • актуальні проблеми місцевого і регіонального управління освітою;
 • розвиток теорії та технології управління навчальними закладами в Україні і за рубежем;
 • дослідження системи державної атестації та акредитації навчальних закладів;
 • громадське самоврядування в системі управління освітою;
 • розробка нових моделей управління навчальними закладами;
 • роль, місце і функції, мета, завдання, зміст, принципи, організаційні форми, методи, засоби управління освітою;
 • інноваційні процеси в галузі управління освітою;
 • внутрішнє управління освітніми закладами;
 • інформатизація управлінської діяльності і застосування комп’ютерних комунікаційних технологій в управлінні освітою;
 • школознавство в системі управління освітою;
 • учнівське (студентське) самоврядування в системі управління навчальними закладами;
 • теорія і методика управління процесами навчання дорослих;
 • теоретичні засади та технології менеджменту в освіті;
 • стандартизація у галузі управління освітою;
 • педагогічні засади професійно-творчого розвитку особистості в системах управління освітою;
 • професійне самовдосконалення управлінця;
 • методологічні засади та технології перепідготовки та підвищення професійної кваліфікації педагогічних та управлінських кадрів;
 • моніторинг, контроль та оцінювання в галузі управління освітою.

ІІІ. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:

Педагогічні науки