Наукова діяльність

Одним з найважливіших напрямів діяльності Університету менеджменту освіти є сприяння активізації наукової діяльності в системі ППО і підготовці власних науково-педагогічних кадрів. В Університеті функціонує спеціалізована Вчена рада із захисту докторських та кандидатських дисертацій.

Наукова діяльність Університету забезпечується високопрофесійними науковими та науково-педагогічними працівниками, які є основою складової наукового потенціалу. Нині в Університеті на постійній основі працює понад 80 % наукових працівників, які мають науковий ступінь. Оновлення та якісне поліпшення складу науково-педагогічних і наукових працівників – найголовніші чинники успішного виконання науково-дослідних тем.

Високий рівень сформованості наукового потенціалу забезпечив успішне виконання тимчасовими творчими колективами держбюджетної науково-дослідної роботи за напрямами «Післядипломна освіта», «Психологія професійної освіти», «Організаційна психологія та психологія праці». До виконання НДР  залучено понад 50 наукових та науково-педагогічних працівників Університету, з яких 11 є докторами наук, 26 – кандидатами наук та більше 10 осіб не мають наукового ступеня.

Науково-дослідна робота в Університеті має системний комплексний характер, охоплює важливі аспекти теорії і практики післядипломної освіти, орієнтована на одержання нових науково-прикладних результатів та їх ефективне використання у практичній діяльності.

У 2015 році заплановано впровадження результатів виконання держбюджетних наукових тем, які виконувалися у 2012–2014 рр., а саме:

1. «Науково-методичні основи модернізації  освітньої  діяльності  вищих навчальних  закладів післядипломної педагогічної освіти на засадах сучасних технологій», керівник теми – академік В. В. Олійник (РК 0112U002346);

2. «Теоретико-методичні засади підготовки науково-педагогічних кадрів у системі післядипломної освіти», керівник теми – доктор педагогічних наук, професор Є. Р. Чернишова (РК 0112U000666);

3. «Технології підготовки керівників районних (міських) відділів освіти до впровадження й оцінювання освітньої політики», керівник теми – кандидат педагогічних наук, доцент Л. М. Забродська (РК 0112U000665);

4. «Психологічна підготовка керівників освітніх організацій до діяльності в умовах змін», керівник теми – доктор психологічних наук, професор                          О. І. Бондарчук (РК 0112U000700);

5. «Особистісно орієнтовані засади психологічної підготовки майбутніх психологів у системі післядипломної педагогічної освіти», керівник теми – доктор психологічних наук професор П. В. Лушин (РК0112U002317);

6. «Теоретичні та методичні засади управління підготовкою фахівців з педагогіки вищої школи на основі компетентнісного підходу в межах європейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу», керівник теми – доктор педагогічних наук, доцент З. В. Рябова (РК 0112U001593).

Основні продукти досліджень, отримані в межах держбюджетних НДР, планується впроваджувати у практику на локальному та регіональному рівнях шляхом оприлюднення та апробації результатів. Об’єктами упровадження є органи державної влади та місцевого самоврядування, навчальні заклади, наукові установи. Про це свідчать програми науково-практичних конференцій (міжнародних, всеукраїнських, регіональних), семінарів, он-лайн вебінарів, форумів, «круглих столів» тощо. Про рівень конференцій свідчить активна участь в їх роботі науковців з провідних університетів і наукових закладів США, Азербайджану, Узбекистану, Польщі, Німечини, Білорусі, Росії.

Водночас здійснюється моніторинг упровадження результатів НДР за завершеними в Університеті держбюджетними науково-дослідними роботами. За результатами досліджень учених Університету щорічно виходять друком сотні наукових праць, зокрема, в зарубіжних наукових журналах, що вводить результати досліджень у міжнародний науковий обіг. Науковці щорічно беруть участь у міжнародних та всеукраїнських виставках, на яких Університет нагороджено золотими медалями та дипломами МОН України.

Для оцінювання результативності наукової діяльності науково-педагогічних працівників Університету важливе місце відводиться наукометрії – напряму досліджень, що вивчає когнітивні комунікації в науці за частотою цитувань наукових робіт та їхніх авторів.

Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти працює над темою НДР «Модернізація системи підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних та керівних кадрів освіти в умовах євроінтеграційних процесів», а його структурні підрозділи (кафедри) під керівництвом завідувачів досліджують такі теми: кафедра відкритих освітніх систем та ІКТ – «Теоретико-методологічні основи впровадження дистанційного навчання у систему підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освіти», кафедра психології управління (завідувач – кафедри Бондарчук О. І.) – «Психологічне забезпечення діяльності освітніх організацій в умовах соціальних трансформацій», кафедра менеджменту освіти, економіки та маркетингу (завідувач кафедри – Яковець В. П.) – «Наукові засади та технології формування змісту підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти», кафедра філософії і освіти дорослих (завідувач кафедри – Сорочан Т.  М.) – «Зміст та технології розвитку професійної компетентності працівників методичних служб у контексті андрагогічних ідей», кафедра університетської та професійної освіти і права – «Організаційно-методичні засади удосконалення післядипломної педагогічної освіти в Україні».

Інститут менеджменту та психології (в.о. директора – доктор наук з держ. управління, професор Алейнікова О. В..) досліджує тему «Наукові та технологічні засади підготовки конкурентоспроможних фахівців на основі людиноцентричного та компетентнісного підходів у системі вищої освіти», а його структурні підрозділи залучені до виконання таких НДР: кафедра економіки та управління персоналом (завідувач кафедри – Ткач А. А.) – «Підвищення якості трудового потенціалу в контексті реалізації компетентнісного підходу засобами професійної освіти», кафедра управління проектами та загальних дисциплін (завідувач кафедри – Алейнікова О. В.) – «Формування професійних компетентностей та готовності до роботи в умовах змін випускників вищих навчальних закладів ІІІ–IV рівнів акредитації в межах  післядипломної освіти шляхом міждисциплінарної інтеграції», кафедра загальної та практичної психології (завідувач кафедри – Лушин П. В.) – «Психолого-педагогічний супровід навчально-професійної діяльності майбутніх фахівців у системі післядипломної педагогічної освіти», кафедра управління навчальним закладом і педагогіки вищої школи (завідувач кафедри – Рябова З. В.) – «Теоретико-методичні засади розвитку управління навчальним закладом та педагогіки вищої школи в сучасному інформаційно-комунікаційному середовищі України».

Науковці інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників (директор – кандидат історичних наук, доцент Ситніков О. П.)  досліджують НДР за такими темами: кафедра методики професійної освіти (завідувач кафедри – Сілаєва І. Є.) – «Реалізація диференційованого підходу до розвитку науково-методичної компетентності педагогічних працівників професійної школи в системі підвищення кваліфікації»; кафедра педагогіки та психології професійної освіти (в. о. завідувача кафедри – Торба Ю. І.) – «Психолого-педагогічні особливості професійного вдосконалення кадрового потенціалу ПТНЗ», кафедра охорони праці та сучасних інформаційних технологій (в. о. завідувача кафедри – Молчанов В. М.) – «Педагогічне прогнозування».

Дослідження держбюджетних НДР, виконання яких здійснюватиметься в 2015–2017 рр. у межах Науково-дослідного інституту Університету менеджменту освіти та створених на початку 2015 року його нових структурних підрозділів – лабораторій – за такими темами:

1. Лабораторія управління післядипломною педагогічною освітою: «Соціально-педагогічні технології управління системою післядипломної педагогічної освіти в умовах інноваційних трансформацій», науковий керівник – завідувач лабораторії Дмитренко Г. А. (РК 0115U002063);

2. Лабораторія систем відкритої освіти: «Теоретико-методичні засади проектування технологій навчання в системі відкритої післядипломної освіти», науковий керівник – завідувач лабораторії Ляхоцька Л. Л. (PK 0115U002062);

3. Лабораторія проблем педагогіки та психології післядипломної педагогічної освіти «Психолого-педагогічна підготовка конкурентоздатного фахівця в умовах післядипломної педагогічної освіти», науковий керівник – завідувач лабораторії Сергеєва Л. М. (PK 0115U002061).

У процесі багаторічної наукової діяльності в Університеті сформовано потужні наукові школи, які очолюють провідні науковці Олійник В. В., Бондарчук О. І., Дмитренко Г. А., Лушин П. В., Маслов В. І.

У формуванні наукового потенціалу Університету беруть участь аспіранти і докторанти. Профіль підготовки аспірантів відповідає пріоритетним напрямам наукової діяльності університету та фактично охоплює всі напрями, за якими в Університеті здійснюється підготовка фахівців за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями. Під час розробки планів підготовки науково-педагогічних кадрів враховуються потреби кафедр в докторах та кандидатах наук з урахуванням перспективного розвитку спеціальностей та наявного складу кафедр.

Підготовка наукових кадрів в аспірантурі та докторантурі Університету здійснюється за спеціальностями: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти; 13.00.06 – теорія та методика управління освітою; 19.00.01 – загальна психологія, історія психології; 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи; 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

На початок 2015 року в докторантурі проходять підготовку 3 докторанти, в аспірантурі навчаються 44 аспіранти, з них: за державним замовленням – 22 особи    (5 – з відривом від виробництв, 17 – без відриву від виробництва); на умовах контракту – 22 аспіранти (4 – з відривом від виробництва, 18 – без відриву від виробництва).

Під керівництвом науковців Університету захищено десятки кандидатських та докторських дисертацій. Це, насамперед, академік Олійник В. В., проф. Чернишова Є. Р., Маслов В. І., Дмитренко Г. А., Сергеєва Л. М., Бондарчук О. І. та ін.

У 2015 році продовжить свою роботу Всеукраїнська школа молодого науковця. Навчально-консультаційну роботу Школи забезпечують провідні науковці НАПН України, голова та вчені секретарі спеціалізованих рад, почесні професори кращих ВНЗ України, завідувачі кафедр та викладачі УМО, ОІППО.Основними формами роботи з молодими науковцями є методологічні семінари, тренінги, майстер-класи, колективні та індивідуальні консультації, психолого-педагогічні практикуми та спецкурси, тренінги; психолого-педагогічні консиліуми; ділові ігри; методичні сесії; науково-практичні конференції; педагогічні читання, брифінги, дебати, дискусії, портфоліо тощо.

Наукова діяльність Університету спрямована на активне спілкування з науковцями країн ближнього та далекого зарубіжжя: США, Греції, Франції, Німеччини, Австрії, Польщі, Росії, Білорусі, Азербайджану, Казахстану. З цією метою в Університеті щорічно проводиться більше десятка міжнародних і республіканських конференцій, на яких науковці спілкуються, обмінюються думками та ідеями, виносять на широкий загал результати досліджень, здійснюють їх апробацію та узагальнення.

За сумлінну працю працівників Університету відзначено нагородами. Зокрема, медаллю Національної академії педагогічних наук України «Григорій Сковорода» нагороджено ректора Університету, академіка Олійника В. В.; медаллю Національної академії педагогічних наук України «К. Д. Ушинський» –першого проректора, проректора з наукової та науково-методичної роботи, доктора педагогічних наук, професора Чернишову Є. Р.; завідувача кафедри менеджменту освіти, економіки та маркетингу ЦІППО Яковця В. П. Почесними грамотами Національної академії педагогічних наук України нагороджено ректора Університету, академіка Олійника В. В., проректора з наукової та науково-методичної роботи, доктора педагогічних наук, професора Чернишову Є. Р.

Наукометрична база даних – бібліографічна і реферативна база даних стали дієвими інструментами для відстеження цитованості статей науковців Університету, опублікованих у наукових виданнях.

На виконання Постанови НАПН України «Про проведення роботи з представлення публікацій НАПН України в світовій системі наукових публікацій» від 17 грудня 2009 р. № 1-7/12-393, Постанови Президії НАПН України «Про представлення публікацій учених НАПН України в світовій системі наукових комунікацій» від 16 травня 2013 р. № 1-7/7-148 та розпорядження ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України «Про заходи з виконання постанови Президії НАПН України від 16.05.2013 р. № 1-7/7-148 «Про представлення публікацій учених НАПН України в світовій системі наукових комунікацій», відповідно до вимог міжнародних наукометричних баз даних та з метою подальшого розвитку педагогічної науки й післядипломної педагогічної освіти, зростання їх конкурентоспроможності та ступеня інтеграції до світового наукового товариства проведено низку заходів:

  1. Здійснено редакційне оформлення публікацій відповідно до вимог міжнародних стандартів у таких виданнях Університету: збірник наукових праць «Вісник післядипломної освіти», електронний журнал «Теорія та методика управління освітою».
  2. Вивчено питання щодо присвоєння науковим виданням УМО міжнародного стандартного номера періодичного видання (ISSN).
  3. Розширено географію публікацій у наукових виданнях УМО, охоплено всі регіони України.
  4. Проведено наради з працівниками структурних підрозділів Університету щодо організації доступу до електронних ресурсів міжнародних наукометричних баз даних Skopus (Голандія), Web of Science (США). а також провідних світових видавництв наукової періодики Elsevier, Springer, підготовки та можливості представлення   в них власних публікацій за гуманітарним напрямом.
  5. Подано заявку в експертну систему щодо реєстрації електронного фахового видання Університету «Теорія та методика управління освітою» в міжнародній наукометричній базі даних Skopus.
  6. Здійснено навчання співробітників Університету щодо реєстрації й організації роботи з бібліографічною інформацією та науковими виданнями в Google Академії.
  7. Вивчено досвід діяльності спеціалізованої інформаційної системи «Російський індекс наукового цитувания» (РІНЦ), яку сформовано на базі Наукової електронної бібліотеки (НЕБ) для обробки та включення періодичних наукових видань до індексу наукового цитування.
  8. З метою активізації публікаційної діяльності науковців Університету відповідно до міжнародних вимог вивчено рейтинги установ Національної академії наук України, вищих навчальних закладів та наукових журналів України за показниками наукометричної бази даних Skopus, які представлено на сайті Національної бібліотеки України    ім. В. І. Вернадського.
  9. Створено в Електронній бібліотеці НАПН України базу наукових публікацій та видань у межах виконання й упровадження НДР 2009–2011 рр., 2012–2014 рр., 2015–2017 рр.

 Вивчаються можливості використання у діяльності науково-педагогічних працівників Університету інформаційних ресурсів міжнародного журналу «ScienceRise» за напрямами: педагогічні науки, психологічні науки, державне управління.