УДК 37.013(05)

ISSN 2310-2411

Рік заснування: 2008

Засновники: ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

Галузь науки: Педагогічна.

Тематика: управління освітою, педагогіка, психологія, методики дистанційної освіти, методологія, теорія та історія інформатизації освітянської галузі; актуальні питання інформаційних технологій і засобів навчання, правові аспекти формування та використання інформаційного освітнього простору; шляхи підвищення ефективності дистанційного навчання, управління персоналом, економіка освіти, соціально-педагогічний та соціально-економічний менеджмент.

Внесений до переліку наукових фахових видань у галузі педагогічних наук рішенням президії Вищої атестаційної комісії України від 29.09.2014 р. № 1081

Редакційна колегія

Матеріали подано у авторській редакції.

У збірнику висвітлюються актуальні наукові проблеми педагогіки, психології професійної підго-товки, управління освітою, дистанційної освіти, методологія, теорія та історія інформатизації освітянської галузі; також питання інформаційних технологій і засобів навчання, правові аспекти формування та використання інформаційного освітнього простору; шляхи підвищення ефективності дистанційного нав-чання, управління персоналом, економіка освіти, соціально-педагогічний та соціально-економічний менеджмент. Збірник становить інтерес не лише для науковців, а й для педагогічних працівників вищої школи, керівників, науковців, методистів, педагогів системи післядипломної освіти.

The brochure discusses urgent problems of education research, professional development, educational management, distant education, methodology, theory and history of implementing informational technology in education, also educational means, legal issues about the formation and usage of informational educational process, the ways how to make distant education more effective, human resources issues, educational economy, socio-educational and socio-economic management. The brochure is of interest not only for scientists, but also for university and post-graduate teaching staff, managers, guidance counselors.

КАТАЛОГ ВИДАНЬ