ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

1Айстраханов Дмитро
кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник лабораторії управління професійно-технічними навчальними закладми Інституту професійно-технічної освіти НАПН України
2Андрощук Іринадоцент кафедри управління освітою Рівненського ОІППО, здобувач кафедри менеджменту освіти, економіки та маркетингу ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» АПН України
3Андрушків Богдандоктор економічних наук, професор, завідувач ка-федри менеджменту підприємницької діяльності Тернопільського національного тех-нічного університету ім. І. Пулюя
4Бондаренко Юліямагістр зі спеціальності «Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності» Національного університету біоресурсів і природокористування України, є членом наукового гуртка «Ділове середовище та міжкультурна комунікація»
5Бреян Світланамагістр зі спеціальності «Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності» Національного університету біоресурсів і природокористування України , є членом наукового гуртка «Ділове середовище та міжкультурна комунікація»
6Бурлаєнко Тетянастарший викладач кафедри економіки та управлінь-ня персоналом Інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менедж-менту освіти»
7Владимир Ольгаасистент кафедри менеджменту підприємницької діяль-ності Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя
8Войцехівський Михайлодиректор Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка 
9Гриневич Ліліякандидат педагогічних наук, докторант інституту педагогіч-ної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України
10

Демченко Анжела

Аспірант кафедри педагогіки ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний університет імені Г. Сковороди"

11Демченко Наталіястарший викладач кафедри педагогіки та психології професійної освіти Національного авіаційного університету (м. Київ)
12Дмитренко Геннадійдоктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та управління персоналом Інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
13Дмітрієв Валерійпроректор з економічного та перспективного розвитку Приазовського державного технічного університету, м. Маріуполь
14Драч Іринакандидат педагогічних наук, доцент ДВНЗ «Університет ме-неджменту освіти».
15Дубініна Оксананачальник методичного відділу координації закладів ППО та інформаційного супроводу Науково-методичного центру координації закладів ППО, регіональних та міжнародних зв’язків
16Зеліковська Оленакандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської мови для економічних спеціальностей Національного університету біоресурсів і природокористування України
17Калініна Ларисазавідувачка. кафедри методики викладання іноземних мов та прикладної лінгвістики Житомирський державний університет імені Івана Франка
18Калініна Людмиладоктор педагогічних наук, професор, завідувачка лабораторії управління освітніми закладами Інституту педагогіки НАПН України
19Колосова Людмиладиректор Науково-методичного центру м. Вознесенськ, Миколаївська область
20Коробович Людмилакандидат педагогічних наук, доцент кафедри менеджменту, проректор з організаційно-методичної діяльності та ліцензійно-акредитаційної роботи Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука
21Корольова Тетянавикладач кафедри іноземних мов Тернопільського Державного Медичного університету м. Горбачевського
22Кучерява Юліяздобувач Вінницького інституту післядипломної педагогічної освіти
23Малихіна ВалентинаКандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету дошкільної освіти та колекційної освіти Комунального закладу „Харківська гуманітарно–педагогічна академія” Харківської обласної ради
24Малихіна ЯнаКандидат юридичних наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін  Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України
25Матросова Інессак.п.н. , зав. каф. інформаційно-поліграфічних технологій Кримського інституту інформаційно-поліграфічних технологій Української Академії друкарства
26Медведь В.кандидат педагогічних наук, директор Севастопольського ЦПТО ім. А. Геловані, заслужений працівник освіти України
27Мисник Іринакандидат хімічних наук, доцент кафедри загальної хімії Донецького національного технічного університету
28Мілохіна Маргаритамолодший науковий співробітник лабораторії професійного навчання на виробництві Інституту професійно-технічної освіти НАПН України
29Мороз Ларисакандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології, завідувач методичного відділу Київського університету туризму, економіки і права
30Морозова Маринастарший викладач кафедри економіки та управління персоналом Інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
31Моцик Богданаспірант Інституту педагогіки НАПН України
32Новак Ольгаздобувач кафедри педагогіки Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
33Онаць Оленакандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії управління освітніми закладами Інституту педагогіки НАПН України
34Онищенко Наталия

кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды», Украина

35Островерхова Надіядоктор педагогічних наук, провідний науковий співробітник лабораторії управління освітніми закладами Інституту педагогіки НАПН України
36Отрошко ТамараКандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету педагогічної освіти Комунального закладу «Харківська гуманітарно–педагогічна академія» Харківської обласної ради
37Погайдак Ольгакандидат економічних наук, старший науковий співробіт-ник Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя
38Поддячий Володимираспірант Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України (м.Київ)
39Поддячий Миколадоктор педагогічних наукзавідувач лабораторії профільного навчання та профконсультацій Інституту педагогіки НАПН України
40Правдивець Наталіяздобувач наукового ступеня кандидата психологіч-них наук кафедри загальної та практичної психології НАПН України
41Притуляк Людмиластарший викладач кафедри теорії і методики дошкільної освіти Комунального закладу «Харківська гуманітарно–педагогічна академія» Харківської обласної ради
42Приходько Валентинкандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри андрагогіки та освітніх вимірювань Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
43Ріктор Тетянакандидат філософських наук, доцент кафедри економіки та управління персоналом Інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
44Розіна Надіяметодист Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників
45Рябова Зоя кандидат педагогічних наук, доцент кафедри управління навчальними закладами і педагогіки вищої школи ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України
46Рябокінь Сергійдиректор Красноградського коледжу Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
47Самохін Миколак.пед.н., доцент кафедри реабілітації та безпеки життєдіяльності Чернігівського технічного університету
48Саюк Валентинакандидат педагогічних наук, доцент кафедри менеджменту освіти, економіки та маркетингу ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України
49Смолінчук Ларисакандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії оцінювання якості освіти Інституту педагогіки НАПН України (м.Київ)
50Скиданчук С.

механік 1-го розряду, cтарший викладач кафедри СЕУ ДМ та їх експлуатацiї Київської державної академії водного транспорту ім.гетьмана П.К.Сагайдачного

51Страшко Станіславпроф., к.б.н.,  завідувач кафедри Медико-біологічних і валеологічних
основ охорони життя та здоров'я в Інституті педагогіки та психології 
Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова
52Тимошко Ганнакандидат педагогічних наук, професор кафедри управлін-ня навчальним закладом і педагогіки вищої школи Інституту менеджменту та психо-логії ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
53Топузов Олегдоктор педагогічних наук, в. о. директора Інституту педагогіки НАПН України
54Тумак Юрійвикладач кафедри фізичного виховання для природничих факультетів Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича
55Тупчій Антоніна 
здобувач Київського університету туризму, економіки і права, старший викладач  кафедри обліку і аудиту
56Тур Ольгазаступник директора Чернігівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 21 з навчально-виховної роботи
57Ульянова ВікторіяКандидат педагогічних наук, доцент кафедри музично-інструментальної підготовки вчителя, факультет іноземної філології  та музичного мистецтва Комунальний заклад „Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради
58Упатова Іринакандидат педагогічних наук, керівник навчально-наукового центру Комунального закладу «Харківська гуманітарно–педагогічна академія» Харківської обласної ради
59Цибанюк Олександрадоцент кафедри фізичного виховання для природничих факультетів Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича
60Чередниченко Галинакандидат педагогічних наук, доцент, завідувачка кафедри ділової іноземної мови та міжнародної комунікації Національного університету харчових технологій
61Чернишова Євгеніякандидат педагогічних наук, професор кафедри економіки та управління персоналом Інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», перший проректор ДВНЗ «УМО»
62Швецова ГаннаМагістр з педагогіки вищої школи, аспірант кафедри креативної педагогіки та інтелектуальної власності Української інженерно-педагогічної академії
63Яценко Вікторіястарший викладач кафедри теорії і методики дошкільної освіти Комунального закладу «Харківська гуманітарно–педагогічна академія» Харківської обласної ради
64Dr.John Johnsonдоктор наук, професор, старший викладач Уолденсь-кого університету (Walden University), США