ВГО «Консорціум закладів післядипломної освіти»

За ініціативи Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» НАПН України у 2010 році створено Всеукраїнську громадську організацію «Консорціум закладів післядипломної освіти» (далі – Консорціум) відповідно до наказу Міністерства юстиції України 10.12.2010 р. (свідоцтво про реєстрацію № 3472 від 10.12.2010 р.). Метою Консорціуму, як самостійної, неприбуткової, добровільної всеукраїнської громадської організації, є розвиток та захист законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних інтересів членів організації, сприяння підвищенню рівня конкурентноздатності галузі освіти України та розвитку українського суспільства. Основними завданнями організації є:

 • сприяння ефективному використанню науково-педагогічних кадрів, соціальної інфраструктури;
 • захист прав і законних інтересів членів організації та сприяння розвитку їх здібностей;
 • сприяння розробці та реалізації програм реформування післядипломної освіти;
 • підвищення рівня економічної, правової та фінансової освіти своїх членів;
 • апробація та використання результатів наукових досліджень, сприяння громадянам у досягненні своїх цілей шляхом організації спілкування, обміну досвідом, навчання членів організації та інших громадян;
 • участь в організації підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів системи освіти;
 • спільне проведення наукових та науково-дослідних робіт;
 • розробка проектів документів, що регулюють правові відносини та їх лобіювання;
 • розробка навчально-методичного забезпечення післядипломної освіти;
 • створення сучасного змісту післядипломної освіти керівних, науково-педагогічних  і педагогічних кадрів та сприяння його впровадженню в діяльність органів управління освітою;
 • сприяння узагальненню світового досвіду економічного та політичного розвитку, розвитку освіти, реалізації нових підходів інноваційного розвитку в Україні, в. т. ч. за участю іноземних агенцій та представництв;
 • співпраця з міжнародними неурядовими організаціями, фінансово-економічними інституціями та політичними партіями у тому числі іноземними;
 • участь у підготовці, підписанні і виконанні міжнародних договорів, окремих угод і меморандумів;
 • участь у підготовці та проведенні на безоплатній основі консультацій, лекцій, навчальних семінарів та інших освітніх заходів для підготовки спеціалістів з питань післядипломної освіти тощо;
 • участь у розробці інформаційних програм і  посібників з питань післядипломної освіти та культурно-виховної діяльності;
 • сприяння взаємодії між неприбутковими організаціями і суспільством, ЗМІ, органами державної влади і органами місцевого самоврядування, комерційними структурами;
 • видання в установленому чинним законодавством порядку на неприбуткових засадах поліграфічним способом і на електронних та аудіо-, відеоносіях книг, брошур, іншої друкованої продукції з питань статутної діяльності організації.

У межах створеного інноваційного середовища Консорціуму створюються умови для професійного розвитку керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників освіти всіх рівнів системи ППО. Яскравими сторінками діяльності Консорціуму стали такі започатковані форми роботи – Ярмарок педагогічних інновацій в системі післядипломної педагогічної освіти, Всеукраїнська школа новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників, Всеукраїнський конкурс науково-методичних розробок в системі ППО, Всеукраїнський методичиний турнір «Моє покликапння – методист», Всеукраїнська виставка-презентація «Післядипломна педагогічна освіта в контексті сучасних цивілізаційних змін» та ін.

Розвиток системи післядипломної педагогічної освіти – складний багатоаспектний процес, спрямований на вирішення комплексу проблем соціального, правового й функціонального характеру. Його ефективність уможливлюється за умов необхідного системного забезпечення – нормативного, структурного, організаційного, методичного, інформаційного, кадрового, матеріально-технічного та фінансового. Сьогодні Консорціум працює над оновленням моделі функціонування системи післядипломної педагогічної освіти в умовах імплементації Закону України «Про вищу освіту», в ході якої реалізовується ідея створення Українського відкритого університету післядипломної освіти європейського типу.