НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
ДЕРЖАВНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
«УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» – єдиний в державі заклад вищої освіти, що перебуває у структурі Національної академії педагогічних наук України. Це створює унікальні можливості для поєднання наукової, освітньої та інноваційної діяльності з метою розроблення, експериментальної перевірки та упровадження у практику освітніх інновацій, створених підвідомчими установами НАПН України та науково-педагогічними працівниками УМО. Завдяки цьому за Університетом закріпився статус освітньо-наукової установи всеукраїнського рівня, що поєднує функції сучасного університету, закладу освіти дорослих та наукової лабораторії з проблем післядипломної й відкритої освіти, бере участь у науковому обґрунтуванні, реалізації та нормативно-правовому забезпеченні державної освітньої політики у галузі післядипломної освіти в Україні.

Наукова діяльність Університету здійснюється відповідно до Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–2021 рр., Стратегії розвитку Національної академії педагогічних наук України на період 2016–2022 рр., Законів України «Про освіту» від 5 вересня 2017 р. № 2145-VIII, «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 р. № 1556-VII, «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26 листопада 2015 р. № 848-VIII, наказу Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2006 р. № 422, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2006 р. за № 1197/13071 «Щодо Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах ІІІ та IV рівнів акредитації» тощо.

В Університеті функціонує науковий структурний підрозділ – відділ наукової роботи, який виконує науково-організаційну роботу, спрямовану на методичне, організаційне забезпечення і координацію наукової діяльності підрозділів УМО.

Мета наукової діяльності УМО – забезпечення науково-методичного супроводу неперервного професійного розвитку керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників освітньої галузі.

Пріоритетними завданнями наукової діяльності УМО є:

  • педагогічна підтримка і фасилітація розвитку інноваційного мислення і професійного потенціалу працівників освітньої галузі;
  • забезпечення високого наукового рівня та наступності вищої й післядипломної освіти;
  • здійснення наукових досліджень з проблем професійного розвитку фахівців освітньої галузі у системі відкритої освіти;
  • упровадження в освітню діяльність ідей андрагогіки, акмеології, педагогічної інноватики;
  • розроблення, експериментальна перевірка, апробація інноваційних освітніх, у тому числі цифрових, технологій.

Основні напрями наукової діяльності УМО: управління навчальними закладами та менеджмент освіти; соціальна психологія і психологія управління; педагогічна та вікова психологія; теорія і практика організації післядипломної освіти та навчання дорослих; проєктування інноваційних технологій управління системою післядипломної педагогічної освіти в умовах суспільних змін; застосування інформаційно-комунікаційних технологій у системі відкритої освіти; психолого-педагогічні засади підготовки конкурентоздатних фахівців в умовах післядипломної освіти.

Загальними зборами НАПН України від 17 листопада 2017 р. схвалено «Пріоритетні напрями (тематика) наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок НАПН України на 2018–2022 рр.». (http://naps.gov.ua/ua/press/announcements/1315/).

Науково-дослідна робота проводиться в Університеті на кафедрах, а також у лабораторіях за ініціативою тимчасових творчих колективів та робочих групах і здійснюється за прикладними темами відповідно до «Пріоритетні напрями (тематика) наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок Національної академії педагогічних наук України на 2018–2022 рр.».

На засіданні Відділення вищої освіти НАПН України від 11.03.2019 р. затверджено пакет документів на відкриття нової прикладної теми НДР «Розвиток лідерських компетентностей керівників закладів загальної середньої освіти в умовах упровадження Концепції "Нова українська школа"» (2020–2022 рр.), що виконуватиметься на замовлення Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу.

Дослідно-експериментальна діяльність Університету менеджменту освіти реалізується на всеукраїнському, регіональному та локальному рівнях.

Освітньо-наукова діяльність Університету передбачає реалізацію освітньо-наукових програм підготовки здобувачів вищої освіти третього рівня ступеня доктора філософії за спеціальностями: 011 – Освітні, педагогічні науки; 053 – Психологія; 281 – Публічне управління та адміністрування.

У формуванні наукового потенціалу Університету менеджменту освіти беруть участь аспіранти і докторанти. Профіль підготовки аспірантів відповідає пріоритетним напрямам наукової діяльності університету та фактично охоплює всі напрями, за якими в закладі вищої освіти здійснюється підготовка фахівців за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями. Під час розроблення планів підготовки науково-педагогічних кадрів враховуються потреби кафедр в докторах та кандидатах наук з урахуванням перспективного розвитку спеціальностей та наявного складу кафедр.

Науково-організаційна діяльність УМО реалізується у різноманітних напрямах і передбачає науковий супровід та моніторинг якості науково-дослідної та дослідно-експериментальної роботи; організацію і проведення Всеукраїнського конкурсу наукових, навчальних і методичних праць з проблем післядипломної освіти, масових наукових заходів; забезпечення участі УМО у міжнародних та всеукраїнських освітянських виставках; взаємодію з МОН України та НАПН України у питаннях реалізації Програми спільної діяльності, підготовки пропозицій до законодавчих документів, експертизи освітніх інновацій тощо.

Поширенню наукових здобутків науково-педагогічних працівників сприяє наявність низки наукових періодичних видань,  засновником та співзасновником яких є Університет, а саме: Науковий журнал «ScienceRise» (фахове видання), збірник наукових праць «Вісник післядипломної освіти» (фахове видання), електронний науковий журнал «Теорія і методика управління освітою» (електронне фахове видання), міжгалузевий науково-освітній журнал «Післядипломна освіта в Україні».

Проєктна діяльність Університету передбачає участь у вітчизняних та зарубіжних освітніх проєктах, зокрема в українсько-австрійських проектах «Нові вимоги до компетентностей керівників шкіл України» (2016–2018) та «Компетентності лідерства та менеджменту для розвитку якості в опорних школах» (2019–2020) спільно з Проектним Бюро «КультурКонтакт Австрія» Федерального міністерства освіти, науки та досліджень Австрійської Республіки; українсько-німецькому проекті з Інститутом міжнародного співробітництва – DVV International Німецької Асоціації Народних університетів, українсько-швейцарському, українсько-польському та українсько-литовському освітньо-наукових проєктах тощо.

Результати участі Університету у всеукраїнських проєктах «Наукові школи, авторські системи і концепції», «Успішні керівники в сучасному освітньому просторі України – 2019» відображені в науково-інформаційних виданнях НАПН України: Літопис сучасної науки й освіти України: Наукові школи, авторські системи і концепції / ред. кол. В. Г. Кремень, В. І. Луговий, О. М. Топузов. – Київ: Альфа-Віта, 2018. – 180 с.; Успішні керівники в сучасному освітньому просторі України / ред. кол. М. О. Кириченко, О. М. Отич, Ю. А. Шеремета та ін. – Київ: Альфа-Віта, 2019. – 216 с.

Працівники Університету беруть активну участь у проєктах і конкурсах освітніх інновацій Міністерства освіти і науки України, а саме конкурс інновацій ІР марафону з інтелектуальної власності у форматі півфінал – квітень 2019 р. (МОН України).

Системна науково-дослідна діяльність професорсько-викладацького колективу УМО забезпечила високий рейтинг закладу в системі національної освіти України, підтверджений здобуттям звання «Лідер наукової та науково-технічної діяльності – 2018», золотими медалями міжнародних і всеукраїнських виставок та нагородами державного рівня.