НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
ДЕРЖАВНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
«УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» – єдиний в державі заклад вищої освіти, що перебуває у структурі Національної академії педагогічних наук України. Це створює унікальні можливості для поєднання наукової, освітньої та інноваційної діяльності з метою розроблення, експериментальної перевірки та упровадження у практику освітніх інновацій, створених підвідомчими установами НАПН України та науково-педагогічними працівниками УМО. Завдяки цьому за Університетом закріпився статус освітньо-наукової установи всеукраїнського рівня, що поєднує функції сучасного університету, закладу освіти дорослих та наукової лабораторії з проблем післядипломної й відкритої освіти, бере участь у науковому обґрунтуванні, реалізації та нормативно-правовому забезпеченні державної освітньої політики у галузі післядипломної освіти в Україні.

Наукова діяльність Університету здійснюється відповідно до Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2021–2031 рр., Стратегії розвитку Національної академії педагогічних наук України на період 2016–2022 рр., Законів України «Про освіту» від 5 вересня 2017 р. № 2145-VIII, «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 р. № 1556-VII, «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26 листопада 2015 р. № 848-VIII, наказу Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2006 р. № 422, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2006 р. за № 1197/13071 «Щодо Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах ІІІ та IV рівнів акредитації» тощо.

В Університеті функціонує науковий структурний підрозділ – відділ наукової роботи, який виконує науково-організаційну роботу, спрямовану на методичне, організаційне забезпечення і координацію наукової діяльності підрозділів УМО.

Мета наукової діяльності УМО – забезпечення науково-методичного супроводу неперервного професійного розвитку керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників освітньої галузі.

Пріоритетними завданнями наукової діяльності УМО є:

  • педагогічна підтримка і фасилітація розвитку інноваційного мислення і професійного потенціалу працівників освітньої галузі;
  • забезпечення високого наукового рівня та наступності вищої й післядипломної освіти;
  • здійснення наукових досліджень з проблем професійного розвитку фахівців освітньої галузі у системі відкритої освіти;
  • упровадження в освітню діяльність ідей андрагогіки, акмеології, педагогічної інноватики;
  • розроблення, експериментальна перевірка, апробація інноваційних освітніх, у тому числі цифрових, технологій.

Основні напрями наукової діяльності УМО: управління навчальними закладами та менеджмент освіти; соціальна психологія і психологія управління; педагогічна та вікова психологія; теорія і практика організації післядипломної освіти та навчання дорослих; проєктування інноваційних технологій управління системою післядипломної педагогічної освіти в умовах суспільних змін; застосування інформаційно-комунікаційних технологій у системі відкритої освіти; психолого-педагогічні засади підготовки конкурентоздатних фахівців в умовах післядипломної освіти.

Науково-дослідна робота проводиться в Університеті на кафедрах, а також у лабораторіях за ініціативою тимчасових творчих колективів та робочих групах і здійснюється за прикладними темами відповідно до «Пріоритетних напрямів (тематику) наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок НАПН України на 2022–2026 рр.» (https://naps.gov.ua/ua/press/announcements/2519/).

На засіданні Відділення вищої освіти НАПН України від 11.03.2019 р. затверджено пакет документів на відкриття нової прикладної теми НДР «Розвиток лідерських компетентностей керівників закладів загальної середньої освіти в умовах упровадження Концепції "Нова українська школа"» (2020–2022 рр.), що виконуватиметься на замовлення Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу.

Національної академії педагогічних наук України з відбору наукових досліджень, що плануються до виконання за рахунок коштів державного бюджету в 2021-2022 рр. За результатами конкурсного відбору для виконання в 2021-2022 рр. наукових досліджень з проблем розвитку освіти, що потребують невідкладного розгляду, визначено дослідження:

  • «Удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти в умовах сталого розвитку» (2021)
  • «Цифрова хмарно орієнтована система управління навчанням магістрів і PhD у галузях педагогіки, соціальних та поведінкових наук» (2022).

Дослідно-експериментальна діяльність Університету менеджменту освіти реалізується на всеукраїнському, регіональному та локальному рівнях.

Освітньо-наукова діяльність Університету передбачає реалізацію освітньо-наукових програм підготовки здобувачів вищої освіти третього рівня ступеня доктора філософії за спеціальностями: 011 – Освітні, педагогічні науки; 053 – Психологія; 281 – Публічне управління та адміністрування.

У формуванні наукового потенціалу Університету менеджменту освіти беруть участь аспіранти і докторанти. Профіль підготовки аспірантів відповідає пріоритетним напрямам наукової діяльності університету та фактично охоплює всі напрями, за якими в закладі вищої освіти здійснюється підготовка фахівців за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями. Під час розроблення планів підготовки науково-педагогічних кадрів враховуються потреби кафедр в докторах та кандидатах наук з урахуванням перспективного розвитку спеціальностей та наявного складу кафедр.

Науково-організаційна діяльність УМО реалізується у різноманітних напрямах і передбачає науковий супровід та моніторинг якості науково-дослідної та дослідно-експериментальної роботи; організацію і проведення Всеукраїнського конкурсу наукових, навчальних і методичних праць з проблем післядипломної освіти, масових наукових заходів; забезпечення участі УМО у міжнародних та всеукраїнських освітянських виставках; взаємодію з МОН України та НАПН України у питаннях реалізації Програми спільної діяльності, підготовки пропозицій до законодавчих документів, експертизи освітніх інновацій тощо.

Поширенню наукових здобутків науково-педагогічних працівників сприяє наявність низки наукових періодичних видань,  засновником та співзасновником яких є Університет, а саме: Науковий журнал «ScienceRise» (фахове видання), збірник наукових праць «Вісник післядипломної освіти» (фахове видання), електронний науковий журнал «Теорія і методика управління освітою» (електронне фахове видання), міжгалузевий науково-освітній журнал «Післядипломна освіта в Україні».

Проєктна діяльність Університету передбачає участь у вітчизняних та зарубіжних освітніх проєктах, зокрема в українсько-австрійських проектах «Нові вимоги до компетентностей керівників шкіл України» (2016–2018) та «Компетентності лідерства та менеджменту для розвитку якості в опорних школах» (2019–2020) спільно з Проектним Бюро «КультурКонтакт Австрія» Федерального міністерства освіти, науки та досліджень Австрійської Республіки; українсько-німецькому проекті з Інститутом міжнародного співробітництва – DVV International Німецької Асоціації Народних університетів, українсько-швейцарському, українсько-польському та українсько-литовському освітньо-наукових проєктах тощо.

Також, приймаємо участь у проєкті Citizenship Education and European Values – Educational Aspect», ініційований Карловим університетом (Чехія) за програмою Erasmus+ Jean Monnet Networks (19 країн, 28 установ, учасники від УМО – І.О. Бондаревська та О.І. Бондарчук). (621298-EPP-1-2020-1-CZ-EPPJMO-NETWORK Generated on: 2020–2023).

Участь у фокус-групі щодо дослідження ціннісних трансформацій у середовищі українського студентства за підтримки Української Асоціації Викладачів та Дослідників Європейської Інтеграції та Національного Еразмус+ офісу в Україні в рамках проєкту Еразмус+ напряму ім. Жана Моне (сертифікат № 620395-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-SUPPA) «ЄС-Східне партнерство: майбутні шляхи активізації спільних ініціатив академічних та громадянських спільнот в Україні», 14 травня 2021 року, м. Київ.

Науково-педагогічні працівники Університету приймали активну участь у проєкті «EU4 Skills: Кращі навички для сучасної України» Міністерством освіти і науки України спільно з Національним агентством Фінляндії з питань освіти (EDUFI) (2021).

Результати участі Університету у всеукраїнських проєктах «Наукові школи, авторські системи і концепції», «Успішні керівники в сучасному освітньому просторі України – 2019» відображені в науково-інформаційних виданнях НАПН України: Літопис сучасної науки й освіти України: Наукові школи, авторські системи і концепції / ред. кол. В. Г. Кремень, В. І. Луговий, О. М. Топузов. – Київ: Альфа-Віта, 2018. – 180 с.; Успішні керівники в сучасному освітньому просторі України / ред. кол. М. О. Кириченко, О. М. Отич, Ю. А. Шеремета та ін. – Київ: Альфа-Віта, 2019. – 216 с.;

Працівники Університету беруть активну участь у проєктах і конкурсах освітніх інновацій Міністерства освіти і науки України, а саме конкурс інновацій ІР марафону з інтелектуальної власності у форматі півфінал – квітень 2019 р. (МОН України).

У межах програми “Мріємо та діємо” прийніли участь науково-педагогічні працівники та аспіранти у конкурсі для закладів освіти «Майбутнє роботи 2030» (2020).

Влітку 2021 року РМУ УМО брала участь у Проєкті «Книга Рад молодих вчених – 2021» ініційованого Радою молодих учених при Міністерстві освіти і науки України.

Системна науково-дослідна діяльність професорсько-викладацького колективу УМО забезпечила високий рейтинг закладу в системі національної освіти України, підтверджений здобуттям звання «Лідер наукової та науково-технічної діяльності» (2018), «Лідер післядипломної освіти України» (2019, 2020, 2021), золотими медалями міжнародних і всеукраїнських виставок та нагородами державного рівня.