Внутрішні нормативні документи

Програма інтернаціоналізації ДЕРЖАВНОго ЗАКЛАДу ВИЩОЇ ОСВІТИ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАПРОШЕНОГО ПРОФЕСОРА, ЗАПРОШЕНОГО ЛЕКТОРА ТА ЗАПРОШЕНОГО ДОСЛІДНИКА У ДЕРЖАВНОМУ ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ З ВИДАЧЕЮ ВЛАСНОГО ДИПЛОМА ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» ПРО ВИЩУ ОСВІТУ

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

ПОЛОЖЕННЯ про порядок проведення конкурсного відброру для заміщення вакантних посад наукого-педагогічних, педагогічних працівників Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» та укладання з ними трудових договорів (контрактів)

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВСЕУКРАЇСЬКИЙ КОНКУРС ТВОРЧИХ РОБІТ НА ТЕМУ «ЗБЕРЕЖИ ТА ВІДНОВИ СВОЇ ПОЗИТИВНІ ЕМОЦІЇ, ПОЧУТТЯ ТА ПСИХІЧНІ СТАНИ»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» (нова редакція)

Типове положення про кафедру

Наказ №01-01/526  від 02.10.2023 Про затвердження Інструкції з діловодства ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (нова редакція)

ІНСТРУКЦІЯ З ДІЛОВОДСТВА ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ТЕМАТИЧНІ ТА АВТОРСЬКІ КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ У ЦЕНТРАЛЬНОМУ ІНСТИТУТІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТУ МЕНЕДЖЕНТУ ОСВІТИ»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РОЗРОБЛЕННЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ У ЦІПО ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЛАНУВАННЯ ТА ОБЛІК РОБОТИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТУ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»(нова редакція зі змінами)

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНКУРС ВИПУСКНИХ (ПІДСУМКОВИХ) РОБІТ У ЦЕНТРАЛЬНОМУ ІНСТИТУТІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

Порядок видачі іноземцям та особам без громадянства запрошень на навчання (стажування) ДЗВО «Університет менедженту освіти»

Положення про Центральний інститут післядипломної освіти

Наказ про організацію освітнього процесу в УМО у 2023-2024 н.р.

Порядок розроблення та затвердження посадових інструкцій працівників Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти»

Наказ №01-01/429 від 29.08.2023р. Про затвердження Порядку розроблення та затвердження посадових інструкцій працівників Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» 

Положення про вільного слухача в ННІМП ДЗВО "УМО"

Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти в ННІМП

Положення про підвищення кваліфікації ДЗВО "УМО" на базі замовника освітніх послуг

НАКАЗ № 01-01/399 від 28 липня 2023р. Про затвердження Порядку формування, ведення та зберігання особових справ і оригіналів документів про освіту здобувачів вищої освіти ДЗВО «УМО»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГРУПУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ/СПЕЦІАЛЬНОСТІ У ДЕРЖАВНОМУ ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

ПОРЯДОК підготовки проєктів наказів зі складу здобувачів вищої освіти та слухачів курсів підвищення кваліфікації ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

Положення про порядок ведення претензійної та позовної роботи у Державному закладі вищої освіти «Університет менеджменту освіти»

Стратегія розвитку ДЗВО УМО на період до 2027 року

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

Наказ № 01-01/629 від 30,11,2020 "Про введення в дію рішення Вченої Ради від 21 жовтня 2020р. (протокол №10) «Про затвердження змін до Положення про організацію освітнього процесу у ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕЙТИНГОВУ СИСТЕМУ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ТА СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

Положення про організацію дистанційного навчання у ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АТЕСТАЦІЮ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ЕКЗАМЕНАЦІЙНУ КОМІСІЮ ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗДОБУВАЧІВ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО), ДРУГОГО МАГІСТЕРСЬКОГО), ТРЕТЬОГО (НАУКОВОГО) РІВНІВ, СЛУХАЧІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ У ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

ПОЛОЖЕННЯ про міжнародну діяльність ДЗВО «Університет  менеджменту  освіти»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ У ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

Наказ від 06.04.2020 року Про затвердження Порядку перевірки текстів на академічний плагіат у ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМІСІЮ З ПИТАНЬ ЕТИКИ ТА АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

Наказ  від 28.04 2020 року Про затвердження складу комісії з питань етики та академічної доброчесності у ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

ПОРЯДОК проведення конкурсного відбору під час заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР МІЖ АДМІНІСТРАЦІЄЮ І ПРОФСПІЛКОВИМ КОМІТЕТОМ ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ РІЗНИЦІ ТА ПЕРЕЗАРАХУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

Положення ПРО ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ, ВИДАЧІ ТА ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ПРО ВИЩУ ОСВІТУ В ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОЛІТИКУ ТА ПРОЦЕДУРУ ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ У ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕКТОРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ РІВНЯ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ, ОТРИМАНИХ У НЕФОРМАЛЬНІЙ ТА/АБО ІНФОРМАЛЬНІЙ ОСВІТІ, У ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ НА КАФЕДРАХ ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПОТОЧНОГО, СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ ТА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ У ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НА 2022 РІК

Етичний кодекс університетської спільноти

КОНЦЕПЦІЯ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» на 2021-2023 роки

ПОРЯДОК проведення внутрішнього аудиту в Державному закладі вищої освіти «Університет менеджменту освіти»

Порядок прийому для здобуття вищої освіти до ДЗВО «Університет менеджменту освітии» ociб, які проживають на тимчасово окупованій територї Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пункпв на лінії зіткнення

Порядок надання платних послуг ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

Положення про гаранта освітньої програми ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

ПОЛОЖЕННЯ про експертну раду Центрального інституту післядипломної освіти і системи неформальної післядипломної освіти «Український відкритий університет післядипломної освіти»

ПОЛОЖЕННЯ про преміювання та матеріальне стимулювання працівників Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти»

Наказ № 01-01/531 від 23.09.2021 року «Про організацію освітнього процесу в ДЗВО «Університет менеджменту освіти» у дистанційному режимі»

Наказ № 01-01/25 від 18.01.2022 року "Про організацію освітнього процесу у Навчально-науковому інституті менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» у дистанційному режимі"

Наказ № 01-01/478 від 01.09.2021 року «Про організацію освітнього процесу в ДЗВО «Університет менеджменту освіти» у 2021-2022 навчальному році»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРИЙМАЛЬНУ КОМІСІЮ ДЕРЖАВНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС "Я - МАЙБУТНІЙ СТУДЕНТ"

ПОЛОЖЕННЯ про академічну мобільність здобувачів вищої освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових, інших працівників, Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти»

ПОЛОЖЕННЯ про апеляцію результатів контрольних заходів для здобувачів вищої освіти у Державному закладі вищої освіти «Університет менеджменту освіти»

Порядок проведення фахового вступного випробування (співбесіди) за дистанційною формою в ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

ПОЛОЖЕННЯ про підготовку іноземців та осіб без громадянства в аспірантурі та докторантурі Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» ЦЕНТРАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ПОЛОЖЕННЯ про зберігання документів в електронній формі у Державному закладі вищої освіти «Університет менеджменту освіти»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИПУСКНУ (ПІДСУМКОВУ) РОБОТУ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ПОРЯДОК її ЗАХИСТУ ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ВИХОВНОЇ РОБОТИ У НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОМУ ІНСТИТУТІ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОРПОРАТИВНУ ПОШТУ У ДЕРЖАВНОМУ ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»