Внутрішні нормативні документи

 

Стратегія розвитку ДЗВО УМО на період до 2024 року

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

Наказ № 01-01/629 від 30,11,2020 "Про введення в дію рішення Вченої Ради від 21 жовтня 2020р. (протокол №10) «Про затвердження змін до Положення про організацію освітнього процесу у ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЛАНУВАННЯ ТА ОБЛІК РОБОТИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «УНІВЕРСИТЕТУ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕЙТИНГОВУ СИСТЕМУ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ТА СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АТЕСТАЦІЮ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ЕКЗАМЕНАЦІЙНУ КОМІСІЮ ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗДОБУВАЧІВ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО), ДРУГОГО МАГІСТЕРСЬКОГО), ТРЕТЬОГО (НАУКОВОГО) РІВНІВ, СЛУХАЧІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ У ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

ПОЛОЖЕННЯ про міжнародну діяльність ДЗВО «Університет  менеджменту  освіти»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ У ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

Наказ від 06.04.2020 року Про затвердження Порядку перевірки текстів на академічний плагіат у ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМІСІЮ З ПИТАНЬ ЕТИКИ ТА АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

Наказ  від 28.04 2020 року Про затвердження складу комісії з питань етики та академічної доброчесності у ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

ПОРЯДОК проведення конкурсного відбору під час заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ РІЗНИЦІ ТА ПЕРЕЗАРАХУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

Положення ПРО ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ, ВИДАЧІ ТА ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ПРО ВИЩУ ОСВІТУ В ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОЛІТИКУ ТА ПРОЦЕДУРУ ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ У ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕКТОРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ РІВНЯ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ, ОТРИМАНИХ У НЕФОРМАЛЬНІЙ ТА/АБО ІНФОРМАЛЬНІЙ ОСВІТІ, У ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» (проєкт)

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ НА КАФЕДРАХ ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» (проєкт)

ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПОТОЧНОГО, СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ ТА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ У ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НА 2019 РІК

Етичний кодекс університетської спільноти (проєкт)

КОНЦЕПЦІЯ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» на 2021-2023 роки

ПОРЯДОК проведення внутрішнього аудиту в Державному закладі вищої освіти «Університет менеджменту освіти»

Порядок прийому для здобуття вищої освіти до ДЗВО «Університет менеджменту освітии» ociб, які проживають на тимчасово окупованій територї Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пункпв на лінії зіткнення

Порядок надання платних послуг ДЗВО «Університет менеджменту освіти»