Збірник наукових праць "Вісник післядипломної освіти"
Серія «Соціальні та поведінкові науки»

 

ISSN 2218-7650
ISSN
2522-9931
ID 48023

Міністерство освіти і науки України
Національна академія педагогічних наук України
Державний вищий навчальний заклад
«Університет менеджменту освіти»

ВІСНИК
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ОСВІТИ

Збірник наукових праць

Серія «Соціальні та поведінкові науки»
Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 22085-11985Р від 16 травня 2016 р.

Внесений до переліку наукових фахових видань у галузі
психологічних наук рішенням Атестаційної колегіїї
Міністерства освіти і науки України
від 22 грудня 2016 року № 1604 (додаток 9)
Серія «Соціальні та поведінкові науки»

 

Київ

ISSN 2218-7650
ISSN
2522-9931
ID 48023

Ministry of Education and Science of Ukraine
NationalAcademy of Educational Science of Ukraine
State Higher Educational Institution
«University of Educational Management»

Bulletin
ofPostgraduate education

Collection of scientific papers

Series «Social and behavioral sciences»
Registration certificate KV No. 22085-11985Rdated 16.05.2016.

Listed in the list of scientific professional publications
in the field Psychological Sciences Decision of the Appraisal
Board Ministry of Education and Science of Ukraine
Resolution of the Presidium of HAC of Ukraine
№ 1604 of22.12.2016 (dod. № 9)
Series «Social and behavioral sciences»

 

Kyiv

УДК 378.091.046-021.68: [37.0+159.9] (082)
ББК 74р.я43+88я43

Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 22085-11985Р від 16 травня 2016 р.

Головний редактор
В. В. Олійник — доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України.

Заступники головного редактора:
О. М. Отич — доктор педагогічних наук, професор;
Л. М. Сергеєва — доктор педагогічних наук, професор.

Відповідальний секретар:
О. Л. Ануфрієва — кандидат педагогічних наук, доцент.

Редакційна колегія:

Г. М. Бевз, д-р психол. наук, проф.;Н. М. Бібік, д-р пед. наук, проф., дійсний член НАПН України; О. І. Бондарчук, д-р психол. наук, проф.; Н. Ю. Волянюк, д-р психол. наук, проф.; Н. Г. Діденко, д-р наук з держ. управління, проф.; Г. А. Дмитренко, д-р екон. наук, проф.; М. Б. Євтух, д-р пед. наук, проф., дійсний член НАПН України; Л. М. Карамушка, д-р психол. наук, проф., член-кор. НАПН України; М. О. Кириченко, канд. пед. наук, доц., член-кор. Академії наук вищої освіти України; Н. І. Клокар, д-р пед. наук, проф.; П. В. Лушин, д-р психол. наук, проф.;В. І. Маслов, д-р пед. наук, проф.; В. В. Москаленко, д-р філос. наук, проф.; Н. Г. Протасова, д-р пед. наук, проф.; М. І. Романенко, д-р філос. наук, проф.; З. В. Рябова, д-р пед. наук, проф.; О. С. Снісаренко, канд. пед. наук, доц.; Т. М. Сорочан, д-р пед. наук, проф.; В. О. Татенко, д-р психол. наук, проф., член-кор. НАПН України; Г. М. Тимошко, д-р пед. наук, проф.; Н. Г. Торба, канд. психол. наук, доц.; А. Х. Шкляр, д-р пед. наук, проф. (Республіка Білорусь); Анна Випих-Гавроньска, д-р хабілітований, проф. (м. Ченстохова, республіка Польща); Асаф Дагбейи огли Заманов, д-р фіз.-мат. наук, проф. (м. Баку, Республіка Азербайджан); Гражина Ригал, д-р хабілітований, проф. (м. Ченстохова, республіка Польща); Джон Джонсон, д-р наук, проф. Уолденського університету (Walden University), США; Елігіуш Малолепши, д-р хабілітований, проф. (м. Ченстохова, республіка Польща); Зигмунт Бонк, д-р хабілітований, проф. (м. Ченстохова, республіка Польща); Йонас Кевішас, д-р пед. наук, проф. (м. Вільнюс, Литовська республіка); Казімеж Редзінський, д-р хабілітований, проф. (м. Ченстохова, республіка Польща); Кінга Лопот-Джерва, д-р хабілітований, проф. м. Краків, Республіка Польща); Ханна Краузе-Сікорска, д-р філос., проф. (м. Познань, республіка Польща).

Технічний редактор: Я. Васильченко

У збірнику висвітлюються актуальні проблеми сучасної психологічної науки та практики, зокрема, особливу увагу приділено питанням психологічних особливостей післядипломної освіти. Представлено результати дослідження психологічних аспектів становлення й розвитку особистості у різних сферах життєдіяльності, зокрема в освітньому процесі.

для науковців у галузі психології, науково-педагогічних і педагогічних працівників, практичних психологів та студентів-психологів.

ББК 74р.я43+88я43

Затверджено Вченою радою
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

© ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2017

УДК 378.091.046-021.68: [37.0+159.9] (082)
ББК 74р.я43+88я43

Registration certificate KV No. 22085-11985Rdated 16.05.2016.

Editor-in-Chief
V. V. Oliynyk — Doctor of Sciences in Pedagogy, Professor, Full Member (Academician) of NAES of Ukraine.

Deputies Editor:
O. M. Otych — Doctor of Sciences in Pedagogy, Professor;
L. M. Serheieva — Doctor of Sciences in Pedagogy, Professor.

Executive secretary:
O. L. Anufriieva — PhD of Pedagogical Sciences, Associate Professor.

Members of Editorial Board:

H. M. Bevz, Doctor of Sciences in Psychology, Professor;N. M. Bibik, Doctor of Sciences in Pedagogy, Professor, Full Member (Academician) of NAES of Ukraine; О. І. Bondarchuk, Doctor of Sciences in Psychology, Professor; N. Yu. Volianiuk, Doctor of Sciences in Psychology, Professor;N. G. Didenko, Doctor of Sciences in Public Administration, Professor;H. A. Dmytrenko, Doctor of Sciences in Economics, Professor; M. B. Yevtukh, Doctor of Sciences in Pedagogy, Professor, Full Member (Academician) of NAES of Ukraine; L. M. Karamushka, Doctor of Sciences in Psychology, Professor, Corresponding Member (Academician) of NAES of Ukraine; M. O. Kyrychenko, PhD of Pedagogical Sciences, associate Professor, Corresponding Member (Academician) of Higher Education Academy of Sciences of Ukraine; N. I. Klokar, Doctor of Sciences in Pedagogy, Professor; P. V. Lushyn, Doctor of Sciences in Psychology, Professor; V. I. Maslov, Doctor of Sciences in Pedagogy, Professor; V. V. Moskalenko, Doctor of Sciences in Philosophy, Professor; N. H. Protasova, Doctor of Sciences in Pedagogy, Professor; M. I. Romanenko, Doctor of Sciences in Philosophy, Professor; Z. V. Riabova, Doctor of Sciences in Pedagogy, Professor; O. S. Snisarenko, PhD of Pedagogical Sciences, associate Professor; T. M. Sorochan, Doctor of Sciences in Pedagogy, Professor; V. O. Tatenko, Doctor of Sciences in Psychology, Professor, Corresponding Member (Academician) of NAES of Ukraine; H. M. Tymoshko, Doctor of Sciences in Pedagogy, Professor; N. H. Torba, PhD of Psychological Sciences, associate Professor; A. Kh. Shkliar, Doctor of Sciences in Pedagogy, Professor (Republic of Belarus); Anna Vypykh-Havronska, Doctor hab., Professor (Częstochowa, Republic of Poland); Asaf Dahbeiy ohly Zamanov, Doctor of Physico-mathematical Sciences, Professor (Baku, Republic of Azerbaijan); Hrazhyna Ryhal, Doctor hab., Professor (Częstochowa, Republic of Poland); Dzhon Dzhonson, Doctor of Sciences, Professor (Walden University), USA; Elihiush Malolepshy, Doctor hab., Professor (Częstochowa, Republic of Poland); Zyhmunt Bonk, Doctor hab., Professor (Częstochowa, Republic of Poland); Yonas Kevishas, Doctor of Sciences in Pedagogy, Professor (Vilnius, Republic of Lithuania);Kazimezh Redzinskyi, Doctor hab., Professor (Częstochowa, Republic of Poland); Kinha Lopot-Dzherva, Doctor hab., Professor (Krakow, Republic of Poland); Khanna Krauze-Sikorska, Doctor of Philosophy, Professor (Poznań, Republic of Poland).

Technical Editor: Ya. Vasilchenko.

The collection covers current problems of modern psychological science and practice, in particular, special attention is paid to the issues of psychological peculiarities of postgraduate education. The results of research of psychological aspects of the formation and development of personality in various spheres of life, including in the educational process, are presented.

For researchers in the field of psychology, scientific and pedagogical and pedagogical workers, practical psychologists and psychologists.

ББК 74р.я43+88я43

Approved by the Academic Council
SHEI «University of educational management»

© SHEI «University of educational management», 2017

Випуски