Редакційна колегія

  

УДК 378.091.046-021.68: [37.0+159.9] (082)
ББК 74р.я43+88я43

Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 22085-11985Р від 16 травня 2016 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 22086-11986Р від 16 травня 2016 р.

Головний редактор

Ігор Дунаєв, д-р наук з держ. упр., проф., https://orcid.org/0000-0002-0790-0496;
https://kbuapa.kh.ua/?page_id=941

Заступник головного редактора:

Валентина Іванова, д-р екон. наук, проф., https://orcid.org/0000-0003-4958-2235; http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-institutu/kaf-ekonomiki-i-uprav-pers/sklad/ivanova-valentina-vasilivna

Відповідальний секретар:

Редакційна колегія:

Асоційовані редактори:

Технічний редактор: Яніна Васильченко

Нові соціально-економічні та політичні взаємини, які складаються в Україні, суттєво впливають на всі сфери життя, зокрема й на освіту. Освіта, передусім, різноаспектно впливає на процеси життєдіяльності держави. Один із пріоритетів – забезпечення якості освіти. Особливу увагу також приділено питанням соціально-психологічних особливостей розвитку післядипломної освіти в умовах суспільно-економічних трансформацій. У збірнику розглядаються саме такі проблеми. Представлено також результати дослідження аспектів становлення й розвитку у різних сферах життєдіяльності, зокрема в освітньому процесі. Збірник становить інтерес для керівників закладів освіти, методистів, державних службовців і науковців, викладачів і слухачів закладів післядипломної освіти.

ББК 74р.я43+88я43

Затверджується Вченою радою
ДЗВО «Університет менеджменту освіти»