ISSN 2218-7650

Міністерство освіти і науки України
Національна академія педагогічних наук України
Державний вищий навчальний заклад
«Університет менеджменту освіти»

 

ВІСНИК
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ОСВІТИ

Збірник наукових праць
Випуски  №№ 1(30) ……

 

Серія «Педагогічні науки» (Свідоцтво про державну реєстрацію:
серія КВ № 22072-11972ПР від 22 квітня 2016 р.)
Серія «Соціальні та поведінкові науки» (Свідоцтво про державну реєстрацію:
серія КВ № 22085-11985Р від 16 травня 2016 р.)
Серія «Управління та адміністрування» (Свідоцтво про державну реєстрацію:
серія КВ № 22086-11986Р від 16 травня 2016 р.)

 

Внесений до переліку наукових фахових видань у галузі
педагогічних наук рішенням Атестаційної колегіїї
Міністерства освіти і науки України
від 22 грудня 2016 року № 1604 (додаток 9)
Серія «Педагогічні науки»
Серія «Соціальні та поведінкові науки».
Внесений до переліку наукових фахових видань у галузі
наук з державного управління рішенням
Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України
від 13 березня 2017 року № 374 (додаток 8)
Серія «Управління та адміністрування»

 

Київ
АТОПОЛ ГРУП


 

УДК 378.091.046-021.68: [37.0+159.9] (082)
ББК 74р.я43+88я43

Головний редактор
В. В. Олійник — доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України.

Заступники головного редактора:
О. М. Отич — доктор педагогічних наук, професор;
Л. М. Сергеєва — доктор педагогічних наук, професор.

Відповідальний секретар:
О. Л. Ануфрієва — кандидат педагогічних наук, доцент.

Редакційна колегія:
О. В. Алейнікова, д-р наук з держ. управління, проф.; Г. М. Бевз, д-р психол. наук, проф.; Н. М. Бібік, д-р пед. наук, проф., дійсний член НАПН України; О. І. Бондарчук, д-р психол. наук, проф.; Н. Ю. Волянюк, д-р психол. наук, проф.;Л. А. Гаєвська, д-р наук з держ. управління, доц.; Н. Г. Діденко, д-р наук з держ. управління, проф.; Г. А. Дмитренко, д-р екон. наук, проф.; М. Б. Євтух, д-р пед. наук, проф., дійсний член НАПН України; Л. М. Карамушка, д-р психол. наук, проф., член-кор. НАПН України; Є. Г. Карташов, д-р наук з держ. управління; М. О. Кириченко, канд. пед. наук, доц., член-кор. Академії наук вищої освіти України; Н. І. Клокар, д-р пед. наук, проф.; Т. О. Лукіна, д-р наук з держ. управління, проф.; П. В. Лушин, д-р психол. наук, проф.; В. І. Маслов, д-р пед. наук, проф.; В. В. Москаленко, д-р філос. наук, проф.; Н. Г. Протасова, д-р пед. наук, проф.; К. М. Романенко, д-р наук з держ. управління, доц.; М. І. Романенко, д-р філос. наук, проф.; З. В. Рябова, д-р пед. наук, проф.; О. С. Снісаренко, канд. пед. наук, доц.; Т. М. Сорочан, д-р пед. наук, проф.; В. О. Татенко, д-р психол. наук, проф., член-кор. НАПН України; Г. М. Тимошко, д-р пед. наук, проф.; Н. Г. Торба, канд. психол. наук, доц.; А. Х. Шкляр, д-р пед. наук, проф. (Республіка Білорусь); Анна Випих-Гавроньска, д-р хабілітований, проф. (м. Ченстохова, республіка Польща); Асаф Дагбейи огли Заманов, д-р фіз.-мат. наук, проф. (м. Баку, Азербайджанська Республіка); Гражина Ригал, д-р хабілітований, проф. (м. Ченстохова, республіка Польща); Джон Джонсон, д-р наук, проф. Уолденського університету (Walden University), США; Елігіуш Малолепши, д-р хабілітований, проф. (м. Ченстохова, республіка Польща); Зигмунт Бонк, д-р хабілітований, проф. (м. Ченстохова, республіка Польща); Йонас Кевішас, д-р пед. наук, проф. (м. Вільнюс, Литовська республіка); Казімеж Редзінський, д-р хабілітований, проф. (м. Ченстохова, республіка Польща); Кінга Лопот-Джерва, д-р хабілітований, проф. (м. Краків, Республіка Польща); Ханна Краузе-Сікорска, д-р філос., проф. (м. Познань, республіка Польща).

Технічний редактор: Я. Васильченко

У збірниках висвітлюються актуальні проблеми педагогіки і психології професійної освіти. Також актуальні наукові проблеми державного управління та адміністрування, професійної підготовки фахівців, піднімаються інші питання розвитку післядипломної освіти в Україні. Представлено результати досліджень з історії педагогіки, методології освіти, теоретико-методичних аспектів навчання та виховання, формування професійних компетентностей фахівців у галузі освіти, психології особистісного розвитку, підвищення якості освіти.

для науковців, педагогічних працівників вищої школи, керівників вищих навчальних закладів, методистів, викладачів і слухачів закладів післядипломної освіти.

ББК 74р.я43+88я43

Затверджується вченою радою
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

 

© ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2017

 

ВИПУСКИ

ПОПЕРЕДНІ ВИПУСКИ (АРХИВ)