Про Вчену раду

ПОЛОЖЕННЯ
про Вчену раду Університету менеджменту освіти

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це положення визначає основні напрями діяльності, функції і права, структуру і порядок формування Вченої ради Університету.
1.2. Вчена рада Університету є колегіальним органом, який утворюється строком до п’яти років.
1.3. Вчена рада здійснює свою діяльність відповідно до Положення, затвердженого ректором Університету.
1.4. Вчену раду очолює її голова, обраний з числа членів Вченої ради Університету таємним голосуванням.
1.5. Вчена рада у своїй діяльності керується Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», наказами та розпорядженнями МОН України, Президії НАПН України.
1.6. Рішення Вченої ради Університету вводяться в дію рішеннями ректора Університету.

2. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

Основним напрямом діяльності Вченої ради є забезпечення колегіальності у прийнятті рішень з управління Університету.

3. ФУНКЦІЇ

3.1. Визначення стратегії і перспективних напрямів розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Університету.

3.2. Подання до конференції трудового колективу проекту Статуту, а також зміни та доповнення до нього.
3.3. Ухвалення кошторису, річного плану і звіту роботи Університету.

3.4. Визначення системи та затвердження процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.
3.5. Подання пропозицій ректору щодо призначення та звільнення з посади проректорів, головного бухгалтера та обрання за конкурсом  директорів інститутів, деканів (заступників деканів) факультетів, завідувачів кафедр, завідувача наукової бібліотеки та науково-педагогічних працівників.
3.6. Ухвалення основних напрямів наукових досліджень.
3.7. Ухвалення навчальних програм та навчальних планів.
3.8. Ухвалення рішень з питань організації навчально-виховного процесу.
3.9. Здійснення аналізу ефективності наукової діяльності Університету.
3.10. Оцінка науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів. 
3.11. Визначення кандидатур для присвоєння вчених звань доцента, професора, старшого наукового співробітника в установленому чинним законодавством порядку.
3.12. Розгляд питань про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів Університету. 
3.13. Визначення кандидатів для призначення стипендій Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та інших стипендій.
3.14. Встановлення квот до складу конференції трудового колективу Університету для структурних підрозділів.
3.15. Затвердження символіки Університету.
3.16. Затвердження правил прийому до Університету.
3.17. Заслуховування звітів проректорів та керівників структурних підрозділіву Університету про результати діяльності.

4. ПРАВА

Вчена рада має право:
4.1. Визначати пріоритетні напрями розвитку Університету.
4.2. Надавати рекомендації та пропозиції з удосконалення освітнього процесу в Університеті.
4.3. Організовувати та проводити конкурси проектів з фундаментальних та прикладних  наукових досліджень в Університеті.
4.4. Організовувати та узгоджувати типові навчальні програми та навчальні плани.
4.5. Вивчати  та узагальнувати передовий досвід роботи, в тому числі і в системі ППО Україні.
4.6. Ініціювати створення журналів, збірників наукових праць та Інтернет-журналів.
4.7. Організовувати аналіз наукового рівня публікацій Університету.
4.8. Надавати рекомендації до друку наукових монографій, підручників та навчальних посібників.
4.9. Готувати обґрунтування щодо символіки Університету.
4.10. Спрямовувати роботу на удосконалення Правил прийому до Університету.

5. СТРУКТУРА ТА ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ

5.1. До складу Вченої ради входять: голова та заступники голови Вченої ради, перший проректор та проректори з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків, з наукової роботи, з науково-педагогічної та навчальної роботи, з науково-педагогічної роботи та інформаційно-комунікативних технологій, з виховної роботи та соціальних питань, з адміністративно-господарської роботи, учений  секретар, директори інститутів, головний бухгалтер, виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників (завідувачі кафедр, доктори наук, професори), які працюють в Університеті на постійній основі, представники профспілки та студентського самоврядування Університету. 
5.2. Науково-педагогічні працівники становлять не менш як 75 відсотків від загальної кількості складу Вченої ради. 
5.3. Виборні представники обираються на конференціях та зборах трудових колективів за поданням структурних підрозділів, в яких вони працюють, та призначаються наказом ректора.
5.4. Кількісний склад конференції трудового колективу Університету визначається Вченою радою Університету. Квоти до складу конференції трудового колективу Університету для структурних підрозділів встановлюються рішенням Вченої ради Університету.
5.5. Засідання Вченої ради відбувається згідно з планом її роботи не рідше одного разу на два місяці (у третю середу місяця) і є правомочним, якщо в його роботі бере участь не менше двох третин персонального складу ради.
5.6. У разі відсутності голови ради чи неможливості виконання ним своїх обов’язків, керівництво радою покладається на заступника голови ради, а в разі і його відсутності - на першого проректора або на одного з проректорів за наказом ректора Університету.
5.7. У разі відсутності вченого секретаря з поважних причин, його обов’язки покладаються на члена ради наказом ректора Університету на період не більше трьох місяців.