Про Вчену раду

ПОЛОЖЕННЯ
про Вчену раду Університету менеджменту освіти

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це положення визначає основні напрями діяльності, функції і права, структуру і порядок формування вченої ради Університету.
1.2. Вчена рада Університету є колегіальним органом, який утворюється строком до п’яти років.
1.3. Вчена рада здійснює свою діяльність відповідно до Положення, затвердженого ректором Університету.
1.4. Вчену раду очолює її голова – ректор Університету.
1.5. Вчена рада у своїй діяльності керується Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», наказами та розпорядженнями МОН України, Президії НАПН України.
1.6. Рішення вченої ради Університету вводяться в дію рішеннями ректора Університету.

2. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

Основним напрямом діяльності вченої ради є забезпечення колегіальності у прийнятті рішень з управління Університету.

3. ФУНКЦІЇ

3.1. Подання до конференції трудового колективу проекту Статуту, а також зміни та доповнення до нього.
3.2. Ухвалення кошторису і звіту Університету.
3.3. Подання пропозицій ректору щодо призначення та звільнення з посади проректорів, директорів, деканів (заступників деканів) завідувачів кафедр, головного бухгалтера та завідувача наукової бібліотеки.
3.4. Ухвалення основних напрямів наукових досліджень.
3.5. Ухвалення навчальних програм та навчальних планів.
3.6. Ухвалення рішень з питань організації навчально-виховного процесу.
3.7. Здійснення аналізу ефективності наукової діяльності Університету.
3.8. Оцінка науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів. 
3.9. Обрання на посаду таємним голосуванням завідуючих кафедрами і професорів.
3.10. Визначення кандидатур для присвоєння вчених звань доцента, професора, старшого наукового співробітника в установленому чинним законодавством порядку.
3.11. Розгляд питань про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів Університету. 
3.13. Визначення кандидатів для призначення стипендій Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та інших стипендій.
3.14. Встановлення квот до складу конференції трудового колективу Університету для структурних підрозділів.
3.15. Затвердження символіки Університету.
3.16. Затвердження правил прийому до Університету.
3.17. Заслуховування звітів проректорів та керівників структурних підрозділіву Університету про результати діяльності.

4. ПРАВА

Вчена рада має право:
4.1. Визначати пріоритетні напрями розвитку післядипломної освіти в Україні.
4.2. Надавати рекомендації та пропозиції з удосконалення навчального процесу Університету.
4.3. Організовувати та проводити конкурси проектів з фундаментальних та прикладних  наукових досліджень Університету.
4.4. Організовувати та узгоджувати типові навчальні програми та навчальні плани.
4.5. Вивчати  досвід роботи обласних інститутів ППО.
4.6. Ініціювати створення журналів, збірників наукових праць та Інтернет-журналів.
4.7. Організовувати аналіз наукового рівня публікацій Університету.
4.8. Надавати рекомендації до друку наукових монографій, підручників і посібників.
4.9. Готувати обґрунтування щодо символіки Університету.
4.10. Спрямовувати роботу на удосконалення Правил прийому до Університету.

5. СТРУКТУРА ТА ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ

5.1. До складу вченої ради входять:  перший проректор з науково-педагогічної методичної роботи та міжнародних зв’язків, проректор з наукової роботи, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, проректор з науково-педагогічної роботи та інформаційно-комунікативних технологій, проректор з виховної роботи та соціальних питань, директори інститутів, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування, виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників (завідувачі кафедр, доктори наук, професори), які працюють в Університеті на постійній основі. 
5.2. Науково-педагогічні працівники становлять не менш як 75 відсотків від загальної кількості складу вченої ради. 
5.3. Виборні представники обираються на конференціях трудового колективу за поданням структурних підрозділів, в яких вони працюють.
5.4.Кількісний склад конференції трудового колективу Університету визначається вченою радою Університету. Квоти до складу конференції трудового колективу Університету для структурних підрозділів встановлюються рішенням вченої ради Університету.
5.5. Засідання вченої ради відбувається щомісяця (третя середа) і є правомочним, якщо в його роботі бере участь не менше двох третин персонального складу ради.
5.6. У разі відсутності голови ради чи неможливості виконання ним своїх обов’язків, керівництво радою покладається на першого проректора, а у разі відсутності першого проректора, на одного з проректорів за наказом ректора Університету.
5.7. У разі відсутності вченого секретаря з поважних причин, його обов’язки покладаються на члена ради наказом ректора Університету на період не більше трьох місяців.