Про Вчену раду

ЗАТВЕРДЖЕНО                                           
Вченою радою                                            
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
(протокол № 1 від 24 січня 2018 року)      

 

Наказ ректора Університету                       
від 2 лютого 2018 року № 01-01/53           

 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВЧЕНУ РАДУ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Це положення визначає основні напрями діяльності, функції, права, структуру, порядок формування Вченої ради Університету.

1.2. Вчена рада Університету є колегіальним органом, який утворюється строком на п’ять років.

1.3. Вчена рада здійснює свою діяльність відповідно до Положення, затвердженого Вченою радою та введеного в дію наказом ректора Університету.

1.4. Вчену раду очолює її голова, обраний з числа членів Вченої ради Університету таємним голосуванням.

1.5. Вчена рада у своїй діяльності керується Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», наказами та розпорядженнями МОН України, Президії НАПН України.

1.6. Рішення Вченої ради Університету вводяться в дію рішеннями ректора Університету.

2. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Основним напрямом діяльності Вченої ради є забезпечення колегіальності у схваленні рішень з управління Університетом відповідно до чинного законодавства України.

3. ФУНКЦІЇ ВЧЕНОЇ РАДИ

3.1. Визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Університету.

3.2. Розробляє і подає загальним зборам (конференції) трудового колективу проект Статуту Університету, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього.

3.3. Ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Університету.

3.4. Визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.

3.5. Ухвалює за поданням ректора Університету рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів Університету.

3.6. Обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади керівників філій, директорів інститутів, деканів факультетів, завідувачів кафедр, директора наукової бібліотеки та науково-педагогічних працівників.

3.7. Затверджує освітні програми і навчальні плани.

3.8. Ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях.

3.9. Затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів.

3.10. Ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності.

3.11. Оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів.

3.12. Присвоює вчені звання професора, доцента, старшого наукового співробітника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії МОН України.

3.13. Ухвалює остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання.

3.14. Розглядає питання про підготовку науково-педагогічних кадрів, роботу аспірантури та докторантури, спеціалізованих учених рад.

3.15. Розглядає та затверджує теми дисертацій.

3.16. Надає рекомендацію щодо видання монографій, підручників, навчальних посібників та іншої наукової та навчально-методичної літератури.

3.17. Розглядає питання та ухвалює рішення про висунення кандидатур для нагородження державними й іншими нагородами, присвоєння почесних звань, відзначення власними нагородами.

3.18. Визначає кандидатів для призначення стипендій Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та інших стипендій.

3.19. Затверджує правила прийому до Університету.

3.20. Затверджує склад наглядової ради Університету.

3.21. Затверджує символіку Університету.

3.22. Заслуховує звіти проректорів та керівників структурних підрозділів Університету про результати діяльності.

3.23. Розглядає інші питання діяльності Університету відповідно до його статуту.

4. ПРАВА ВЧЕНОЇ РАДИ

 Вчена рада має право:

4.1. Визначати пріоритетні напрями розвитку Університету.

4.2. Надавати рекомендації та пропозиції з удосконалення освітнього процесу в Університеті.

4.3. Організовувати та проводити конкурси проектів з фундаментальних та прикладних наукових досліджень в Університеті.

4.4. Вивчати й узагальнювати перспективний та інноваційний досвід роботи, зокрема і в системі ППО України.

4.5. Ініціювати створення журналів, збірників наукових праць, інтернет-журналів та інших фахових і науково-методичних видань.

4.6. Робити аналіз наукового рівня публікацій Університету.

4.7. Готувати обґрунтування щодо символіки Університету.

4.8. Спрямовувати роботу на удосконалення Правил прийому до Університету.

4.9. Вносити подання про відкликання ректора Університету з підстав, передбачених законодавством, Статутом Університету, контрактом, яке розглядається загальними зборами (конференцією) трудового колективу.

5. СТРУКТУРА ТА ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

5.1. Склад Вченої ради затверджується наказом ректора Університету протягом п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради. Термін повноважень Вченої ради – 5 років.

5.2. Вчену раду Університету очолює її голова, обираний таємним голосуванням із членів Вченої ради Університету, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності Вченої ради Університету.

5.3. У разі відсутності голови ради чи неможливості виконання ним своїх обов’язків, керівництво радою покладається на заступника голови ради, а в разі і його відсутності – на першого проректора або на одного з проректорів чи на одного з членів Вченої ради за наказом ректора Університету.

5.4. До складу Вченої ради входять ректор, проректори, учений секретар, головний бухгалтер, керівники філій, директори інститутів, директор наукової бібліотеки, голова профспілкового комітету первинної профспілкової організації працівників Університету, а також виборні особи, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії (кандидатів наук), докторів наук (кандидатури для обрання висуваються кафедрами Університету); виборні особи, які представляють інших працівників вищого навчального закладу і які працюють у ньому за основним місцем роботи; виборні представники студентів, аспірантів, докторантів, керівники органів студентського самоврядування (кандидатури для обрання висуваються органами студентського самоврядування Університету). Вибори до складу Вченої ради починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

5.5. Виборних представників працівників Університету обирають загальні збори (конференція) трудового колективу Університету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів обираються студентами шляхом прямих таємних виборів. При цьому не менш як 75 відсотків складу Вченої ради повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники закладу вищої освіти і не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа студентів.

5.6. В Університеті можуть бути утворені вчені ради структурних підрозділів, повноваження яких визначаються Вченою радою Університету відповідно до Статуту Університету. Вчена рада Університету може делегувати частину своїх повноважень ученим радам структурних підрозділів. Склад відповідних учених рад формується на засадах, визначених у п. 5.4 та 5.5.

5.7. Обов’язки секретаря Вченої ради виконує учений секретар Університету. У разі відсутності ученого секретаря з поважних причин його обов’язки покладаються на одного з членів ради наказом ректора Університету на період не більше трьох місяців. 

6. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ
ВЧЕНОЇ РАДИ

6.1. Робота Вченої ради здійснюється за планом, який формується на основі пропозицій ректорату, структурних підрозділів, кафедр та членів Вченої ради. План, що складається на відповідний календарний рік, затверджується Вченою радою Університету.

6.2. Засідання Вченої ради проводиться, згідно з планом її роботи, не рідше одного разу на два місяці (у третю середу місяця) і є правомочним, якщо в його роботі бере участь не менше двох третин персонального складу ради. За рішенням голови Вченої ради можуть бути призначені позачергові засідання.

За рішенням голови Вченої ради можуть бути призначені позачергові засідання, що проводяться дистанційно. Позачергові засідання проводяться з питань, що є невідкладними і вимагають вирішення в найкоротший строк. Підготовку матеріалів до позачергового засідання здійснює учений секретар, попередньо погоджуючи їх з головою Вченої ради та розсилаючи матеріали кожному членові Вченої ради на електронну пошту.

Члени Вченої ради протягом робочого дня надсилають повідомлення ученому секретареві про своє рішення щодо надісланих матеріалів.

За наслідками надходження повідомлень від членів Вченої ради ухвалюється рішення. Ухвалене членами Вченої ради рішення заноситься до протоколу з відміткою про результати голосування. У протоколі зазначається, що засідання Вченої ради проведено дистанційно

6.3. Порядок підготовки засідань:

6.3.1. Організація підготовки засідання Вченої ради покладається на ученого секретаря.

6.3.2. Відповідальність за своєчасну й якісну підготовку матеріалів до засідання Вченої ради покладається на доповідачів і керівників структурних підрозділів, визначених для підготовки питань порядку денного, а також на ученого секретаря.

6.3.3. З метою розв’язання конкретних проблем Університету можуть бути створені тимчасові робочі комісії Вченої ради Університету з науково-дослідної роботи, організації навчального процесу, соціального розвитку тощо. Голів робочих комісій, а також їх кількісний та персональний склад призначає голова Вченої ради Університету.

6.3.4. Проректори, керівники структурних підрозділів, відповідальні за підготовку матеріалів (проекту рішення, постанови тощо), для розгляду на засіданні Вченої ради візують їх в установленому порядку і подають (в паперовому вигляді й електронному носії) ученому секретарю не пізніше, ніж за 5 робочих днів до засідання Вченої ради.

6.3.5. Проекти рішень (постанови) Вченої ради візуються визначеними доповідачами питань порядку денного, проректорами, відповідальними за вказані напрями діяльності Університету.

6.3.6. Проект рішення (постанови) Вченої ради має містити: повну назву Університету, дату засідання Вченої ради, назву (заголовок) питання, констатувальну та резолютивну частини. Констатувальна частина має містити дані про доповідача (доповідачів) порядку денного. Резолютивна частина має передбачати завдання структурним підрозділам Університету, виконавців, терміни виконання завдань та осіб, які здійснюватимуть контроль за їх виконанням.

6.3.7. Контроль за своєчасним поданням усіх необхідних матеріалів та їх перевірку здійснює учений секретар. У разі виявлених недоліків матеріали повертаються на доопрацювання.

6.3.8. У період підготовки до засідання Вченої ради учений секретар: доводить до визначених доповідачів інформацію про підготовку матеріалів, згідно з порядком денним; організовує розміщення інформації про дату, час, місце та порядок денний засідання; організовує і контролює підготовку матеріалів; знайомить голову Вченої ради з матеріалами чергового засідання та в разі потреби вносить зміни до проекту порядку денного; замовляє через відповідні підрозділи Університету та організовує технічну підготовку приміщення для проведення засідання Вченої ради; організовує ознайомлення членів Вченої ради з проектами рішень.

6.4. Порядок проведення Вченої ради:

6.4.1. Засідання Вченої ради проводяться відповідно до плану. Місцем засідань є зал засідань Вченої ради або в окремих випадках інше приміщення, визначене головою чи рішенням Вченої ради.

6.4.2. Перед засіданням проходить реєстрація членів Вченої ради з підтвердженням присутності власноручним підписом у реєстраційному листі. Засідання Вченої ради проводиться за умови, коли у ньому беруть участь не менше 2/3 загальної кількості членів Вченої ради. У засіданнях Вченої ради беруть участь її члени та запрошені для розгляду окремих питань.

6.4.3. Засідання Вченої ради веде її голова, а у разі його відсутності – заступник голови Вченої ради чи особа, визначена за наказом ректора, член Вченої ради Університету.

6.4.4. Під час засідань голова Вченої ради надає слово для доповіді, співдоповіді, голові експертної комісії, для виступів, заключного слова, заяв, резолюцій, пояснень, зауважень, запитань, повідомлень і довідок, унесення пропозицій, поправок, відповіді на поставлені запитання, репліки, виголошення окремої думки.

6.4.5. Загальна тривалість розгляду питання порядку денного засідання затверджується регламентом перед початком його обговорення, залежно від кількості тих, хто виступатиме.

6.4.6. Рішення Вченої ради увалюються шляхом голосування. Право голосу на засіданні Вченої ради мають тільки її члени.

6.4.7. Процедура таємного голосування застосовується під час розгляду питань, якщо це передбачено чинним законодавством, або за рішенням голови.

6.4.8. Рішення Вченої ради з кожного питання порядку денного вважається ухваленим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх членів Вченої ради (за винятком питань, порядок голосування з яких встановлюється законодавством).

6.4.9. У день проведення засідання Вченої ради учений секретар організовує: реєстрацію членів Вченої ради; забезпечення членів Вченої ради роздатковими матеріалами; демонстрацію презентаційних матеріалів до виступів.

6.4.10. У разі зміни місця чи часу проведення Вченої ради з об’єктивних причин учений секретар повідомляє про це членів Вченої ради не менше, ніж за два дні.

6.5. Підготовка рішень та їх оприлюднення:

6.5.1. Після засідання Вченої ради проректори, керівники структурних підрозділів, відповідальні за підготовку розглянутих питань порядку денного, упродовж трьох робочих днів (якщо головою чи Вченою радою не встановлено іншого строку) доопрацьовують проекти протокольних рішень з урахуванням зауважень і пропозицій, схвалених Вченою радою.

6.5.2. Текст доопрацьованого рішення узгоджується з ученим секретарем, погоджується із керівниками підрозділів, проректорами, до сфери відповідальності яких належить це рішення, та передається ученому секретареві.

6.5.3. За проведеним записом засідання Вченої ради учений секретар після подання структурними підрозділами доопрацьованих та погоджених в установленому порядку проектів рішень з розглянутих питань готує протокол засідання Вченої ради.

6.5.4. Протокол засідання Вченої ради (за визначеними питаннями порядку денного) підписують голова (або той, хто головував на засіданні) та учений секретар.

6.5.5. Окремі рішення Вченої ради затверджує ректор Університету.

6.5.6. Учений секретар організує тиражування рішень Вченої ради у необхідній кількості та доводить їх до відома членів Вченої ради та керівників структурних підрозділів за їх функціональними обов’язками.

6.6. Контроль за виконанням рішень:

6.6.1. Відділ організації навчального процесу та моніторингу забезпечує моніторинг виконання рішень Вченої ради й інформує про його результати голову та членів Вченої ради.

6.7. Зберігання матеріалів:

6.7.1. Матеріали Вченої ради (лист реєстрації, протокол, порядок денний, рішення тощо) є документами постійного зберігання, яке забезпечується ученим секретарем упродовж поточного календарного року. Після завершення поточного року всі матеріали передаються до архіву Університету.

6.7.2. Учений секретар до передачі матеріалів до архіву Університету зберігає їх, надаючи за потреби в установленому порядку витяги з рішень Вченої ради.