ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (далі – Університет) – це галузевий заклад вищої освіти, що функціонує у системі Національної академії педагогічних наук України, проводить освітню діяльність за рівнями вищої освіти: першим (бакалаврським), другим (магістерським), третім (освітньо-науковим), і є провідним науковим і методичним центром у галузі післядипломної освіти в Україні.

Університет засновано як Центральний інститут підвищення кваліфікації керівних працівників народної освіти Міністерства освіти Української РСР (постанова Ради Міністрів УРСР і ЦК КП УРСР від 27.12.1952); реорганізовано у Центральний інститут удосконалення вчителів Міністерства освіти УРСР (постанова Ради Міністрів УРСР від 10.05.1962 № 523); перейменовано на Український інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти (наказ Міністерства освіти України від 29.03.1992 № 135); реорганізовано у Державну Академію керівних кадрів освіти (наказ Міністерства освіти України від 20.06.1997 № 219).

У 1999 р. Державна академія керівних кадрів освіти увійшла до структури АПН України як Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України (наказ Академії педагогічних наук України від 27.07.1999 № 23); на основі злиття Донецького інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників утворено Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» (розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 № 969-р, постанова Президії Академії педагогічних наук України від 13.11.2007 № 1-7/12-348).

Ректором Університету у 2023 році вдруге на п’ятирічний термін обрано колективом та призначено Національною академією педагогічних наук України доктора філософії, члена-кореспондента Національної академії наук вищої освіти України Кириченка Миколу Олексійовича (наказ НАПН України від 06.04.2023 № 47к).

Університет здійснює підвищення кваліфікації, перепідготовку педагогічних і науково-педагогічних працівників, керівних кадрів освіти, працівників органів державної влади та підготовку фахівців за галузями знань: «01 Освіта/Педагогіка», «05 Соціальні та поведінкові науки», «07 Управління та адміністрування», «28 Публічне управління та адміністрування». Щорічне державне замовлення – 5000 осіб.

У ЦІПО створено систему неформальної післядипломної освіти, цифровий «двійник» Університету – «Український відкритий університет післядипломної освіти» (2020) з розробленням й впровадженням платформи для дистанційного навчання «Adult Learning». Підвищення кваліфікації в системі формальної післядипломної освіти здійснюється на засадах відкритої освіти та змішаного навчання. Реалізується понад 25 моделей організації освітнього процесу за різними формами навчання за гнучкими навчальними планами (120, 150, 180 год.) відповідно до категорії слухачів та охоплює 163 категорії. Розроблено навчально-методичне забезпечення у кількості понад 3,5 тис. одиниць. У БІНПО створено єдину освітньо-цифрову екосистему та розроблено модель реалізації змішаного навчання – Self-blend.

Підготовка фахівців здійснюється за освітніми програмами:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Спеціальність / освітня програма

 • 051 Економіка / Управління персоналом та економіка праці  
 • 053 Психологія / Психологія  
 • 073 Менеджмент / Менеджмент
 • 076 Підприємництво та торгівля / Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.  

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Спеціальність / освітня програма

 • 053 Психологія / Психологія  
 • 073 Менеджмент / Менеджмент організацій і адміністрування (за видами діяльності); Управління навчальним закладом; Управління проєктами
 • 076 Підприємництво та торгівля / Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 • 051 Економіка / Управління персоналом та економіка праці
 • 281 Публічне управління та адміністрування / Публічне управління та адміністрування
 • 011 Освітні, педагогічні науки / Педагогіка вищої школи. Андрагогіка; Християнська педагогіка. Капеланство
 • Спеціальність / освітньо-наукова програма
 • 016 Спеціальна освіта / Спеціальна освіта (за нозологіями).

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

Спеціальність / освітньо-наукова програма

 • 011 Освітні, педагогічні науки / Освітні, педагогічні науки
 • 053 Психологія / Психологія особистісного, соціального та організаційного розвитку
 • 281 Публічне управління та адміністрування / Публічне управління та адміністрування.

Щорічно в Університеті навчаються понад 1200 здобувачів вищої освіти, серед них в аспірантурі та докторантурі понад 130.

Форма навчання – очна (денна), заочна.

Під час коронавірусної хвороби (COVID-19) та військового стану організація освітнього процесу здійснюється у змішаному форматі та/або дистанційно з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

На підготовчому відділені іноземних громадян підготовку до вступу до закладів вищої освіти України проходили слухачі за чотирма напрямами з країн світу: Алжир, Лівія, Китай, Індії, Іран, Корея, Нігерія, Єгипет, Йорданія тощо.

Підготовка фахівців в Університеті здійснюється за кошти фізичних та/або юридичних осіб, а також за кошти регіонального замовлення Національної агенції державної служби України на другий (магістерський) рівень вищої освіти – освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування».

В Університеті проводиться захист дисертаційних досліджень у разових та постійно діючих спеціалізованих вчених радах. Захищено дисертації на здобуття: наукового ступеня доктор педагогічних наук, кандидат педагогічних наук. Відбуваються захисти дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії: «Освітні, педагогічні науки», «Психологія», «Публічне управління та адміністрування».

Відповідно до рішення Атестаційної колегії МОН України (наказ від 20.02.2023 № 185) затверджена постійно діюча спеціалізована вчена рада Д 26.455.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальностями 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» та 13.00.06 «Теорія і методика управління освітою».

Загальна кількість працівників Університету майже 300 осіб. Серед них: докторів наук (професорів/доцентів) – 30 %; кандидатів наук/докторів філософії (доцентів) – 54 %, що сприяє ефективній організації освітньої, науково-дослідної та організаційної роботи.

В Університеті працюють: 2 дійсні члени НАПН України та члени Президії НАПН України; 1 член-кореспондент Національної академії наук вищої освіти України; 1 член-кореспондент НАПН України; 1 заслужений працівник народної освіти України; 5 заслужених працівники освіти України; 2 заслужених діячі науки і техніки України; 1 заслужений працівник соціальної сфери України; 1 заслужений юрист України.

За період 2020–2023 рр. науково-педагогічним працівникам Університету присвоєно вчені звання: професора – 8 осіб, доцента – 16 осіб. Захищено: 2 дисертації на присвоєння наукового ступеня доктора наук; 8 дисертації на присвоєння наукового ступеня кандидата наук; 25 дисертації на присвоєння ступеня доктора філософії.

Запроваджено програму «Подвійного дипломування» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за галузями знань «Управління та адміністрування» та першого (бакалаврського) – за спеціальностями «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Менеджмент», «Економіка» / «Економіка підприємства», спільно з Вищою школою суспільно-природничих наук імені Вінцента Поля в Любліні (Республіка Польща).

Науково-педагогічні працівники Університету є членами міжнародних організацій: ГО «Університет лідерства та інновацій» (Ісландія); Європейської асоціації дослідників освіти; Центру українсько-європейського наукового співробітництва, публікації в зарубіжних монографіях; Європейського інституту безперервної освіти; Східно-європейської агенції розвитку (Словаччина); ГО «Молодіжний центр німецької культури «Заммельзуріум»; Благодійна організація «Фонд «Асперн» (Україна-Австрія); Італійський інститут культури в Україні; ТОВ «Інститут інтернаціоналізації наукового розвитку та промислових відносин»; ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян»; ГО «INTERNATIONAL EDUCATORS AND SCHOLARS FOUNDATION, IESF».

Університет співпрацює з 25 зарубіжними країнами (Республіка Австрія, Азербайджанська Республіка, Республіка Болгарія, Бразилія, Велика Британія, Грузія, Естонська Республіка, Республіка Казахстан, Канада, Китайська Народна Республіка, Латвійська Республіка, Литовська Республіка, Республіка Молдова, Німеччина, Південна Корея, Республіка Польща, Португальська Республіка, Румунія, Словацька Республіка, Сполучені Штати Америки, Турецька Республіка, Республіка Узбекистан, Чеська Республіка, Фінляндська Республіка, Республіка Хорватія).

За 2021–2023 рр. науково-педагогічні працівники брали участь у 12 проєктах (Сполучені Штати Америки, Республіка Польща, Ізраїль, Німеччина, Республіка Австрія, Фінляндська Республіка, Чеська Республіка). 

За програмою академічної мобільності Еразмус + Student Mobility for Studies відповідно Угоді з Гуманітарно-природничим університетом імені Яна Длугоша в м. Ченстохові (Республіка Польща) та Угоді з Університетом Вітовта Великого (Литовська Республіка) академічну мобільність з 2021 р. пройшли 25 здобувачів вищої освіти та викладачів.

У реалізації програми «Запрошений професор» беруть участь науково-педагогічні працівники, а також запрошуються провідні науковці інших країн. З метою викладання, участі в тренінгах, воркшопах, заходах викладачі виїжджають за кордон (Республіка Польща, Ізраїль, Словацька Республіка, Німеччина, Республіка Болгарія, Чеська Республіка, Латвія тощо).

Працівники Університету набувають практичного та теоретичного досвіду в результаті проходження міжнародного стажування та міжнародного підвищення кваліфікації (Іспанія, Латвійська Республіка, Республіка Польща, Словацька Республіка, Чеська Республіка, Фінляндська Республіка, Королівство Бельгія, Республіка Болгарія, Ізраїль, Німеччина, Французька Республіка, Угорщина, Республіка Молдова). За 2021–2023 рр. стажування пройшли 100% працівників, отримавши відповідні сертифікати.

Викладачі Університету (48 %) мають сертифікати на рівні В2 володіння іноземною мовою або відповідну фахову вищу освіту.

За останні три роки науково-педагогічні працівники Університету є учасниками та організаторами міжнародних заходів спільно із зарубіжними партнерами з 26 країн світу. За 2021–2023 рр. було проведено понад 240 науково-практичних заходів, серед яких: міжнародних – 24, конференцій – 57 (серед них міжнародних – 14), симпозіумів – 3, форумів – 6, марафонів – 4, семінарів та вебінарів – 113, круглих столів – 16, педагогічних читань – 3, інших – 41.

Організовано міжнародну літню наукову школу «Адаптивні процеси в освіті» (Республіка Польща, Румунія, Словацька Республіка, Португальська Республіка, Німеччина, Китайська Народна Республіка, Турецька Республіка).

Університет підтримує зв’язки з Посольствами, Консульськими відділами зарубіжних країн, іноземні громадяни з яких навчаються в Україні шляхом листування щодо їх навчання та перебування, а також запрошення відвідати Університет для переговорів з керівництвом та адміністрацією.

Університет є партнером Українського Глобального Факультету (Ukrainian Global Faculty) з метою надати здобувачам освіти та працівникам доступ до найсучасніших онлайн-лекцій і майстер-класів викладачів з усього світу, навчати обмінюватися новими навичками та ідеями, а також розвиватися як частина глобальної академічної спільноти.

Заклад також зареєстровано: на веб-ресурсі Державного підприємства «Український державний центр міжнародної освіти»; на Порталі можливостей фінансування та тендерів, щоб отримати фінансову підтримку від ЄС за програмою Еразмус+, Горизонт Європа і тепер має свій Ідентифікаційний код учасника (PIC); через Систему реєстрації організацій для Еразмус+ та Європейського корпусу солідарності та отримати ідентифікаційний номер організації (ОID); на платформі Європейської Асоціації Університетів як український заклад вищої освіти, який не є членом «Європейської Асоціації університетів» та отримав доступ до деяких послуг та участі в заходах «Європейської Асоціації Університетів» в межах схвалених Радою ЄАУ комплексів заходів для допомоги України.

Створено обліковий запис «Єврологін» для отримання автоматичного доступу до порталів Єврокомісії Європейського Союзу Програм Еразмус+, Горизонт Європа. Від Національного офісу Еразмус+ в Україні Університет отримав доступ до бази закладів вищої освіти країн-членів ЄС, які належать до «Хартії Еразмус для вищої освіти» та акредитовані Європейською Комісією і подають заявку на фінансування проєктів в межах Програми Еразмус+. Університет став партнером: Міжнародної асоціації науковців та освітян; української команди Європейського року навичок в Україні Національного агентства кваліфікації для проведення заходів під егідою Європейської Комісії в рамках Європейського року навичок. 

Спільно з міжнародними партнерами реалізуються три освітні та наукові програми. 

Науково-педагогічні працівники є членами редакційних колегій міжнародних наукових видань, серед них: Scopus та Web of Science.

Упровадження євроінтеграції в освітній процес відбувається шляхом реалізації програми «Запрошений професор», відкритих лекцій іноземних вчених (Сполучені Штати Америки, Республіка Польща, Республіка Корея, Республіка Казахстан, Італійська Республіка, Італійська Республіка, Ізраїль тощо) участі у лекціях Відкритого глобального факультету, навчання на платформах CourseraUdemy, що підтверджено відповідними сертифікатами.

Значимим показником за останні три роки є кількість друкованих праць працівників, у тому числі й у закордонних виданнях. За 2012–2023 р. в Університеті науково-педагогічними працівниками підготовлено понад 1790 наукової продукції, з них: монографії – 37, підручники – 8, навчальні посібники – 6, навчально-методичні посібники – 17, практикуми – 4, статті – 407 (у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Web of Science – 43, Scopus – 61, у міжнародних виданнях – 27, у наукових фахових виданнях – 215, у не фахових виданнях – 68); збірники наукових праць, матеріали конференцій та інші – 693.

Науково-педагогічні працівники мають наукові профілі у Scopus, Web of Science, ResearchGate, Google Scholar тощо.

Задля реалізації державної політики щодо формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти в Університеті створено Раду із забезпечення якості освіти та освітньої діяльності.

За остання п’ять років в Університеті виконувалося 19 прикладних наукових досліджень. Із них: 17 наукових досліджень здійснювалось у межах науково-педагогічної діяльності без цільового державного фінансування (з них: завершених – 12, перехідних – 5); 2 дослідження виконувалися за результатами конкурсного відбору НАПН України з проблем розвитку освіти, що потребують невідкладного розгляду. Усі завершені дослідження виконано на належному науковому рівні відповідно до технічних завдань із дотриманням установлених термінів. Результати науково-дослідної роботи використовувалися під час створення державних нормативних документів, що регулюють сферу освіти і науки.

Проводилося 18 педагогічних експериментів. З них: 13 – всеукраїнського рівня, 3 – регіонального рівня, 2 – рівня закладу освіти. Задіяні майданчики – м. Київ та 14 обл. України. Упровадження здобутих результатів наукових досліджень – 138 об’єктів. Результати виконаних досліджень представлено у науковій, науково-виробничій і навчальній продукції та впроваджено в освітню практику.

На щорічних міжнародних виставках «Освіта та кар’єра», «Сучасні заклади освіти» Університет відзначено понад 36 нагородами, у тому числі 5 Гран-Прі, 12 почесними званнями, 19 золотими медалями тощо.

Університет є засновником і співзасновником семи наукових періодичних видань, серед яких: електронний фаховий журнал категорії «А» «Інформаційні технології і засоби навчання»; фахові видання категорії «Б»: «Вісник післядипломної освіти» за трьома серіями «Педагогічні науки», «Соціальні та поведінкові науки», «Управління та адміністрування»; науковий журнал «ScienceRise: Pedagogical Education» та інші. 

В Університеті сформувалися та успішно працюють дев’ять знаних в Україні та далеко за її межами наукових шкіл з управлінських, педагогічних і психологічних проблем післядипломної освіти, цифровізації та професійного розвитку фахівців. Успішно реалізуються заходи Концепції цифровізації на 2021–2023 рр. Пріоритетом стало опанування цифрових технологій та створення цифрових робочих місць, що дозволило здійснювати комунікацію, управління Університетом, інститутами, кафедрами, центрами і відділами, забезпечити належну якість освітнього процесу, провести заходи науково-методичного спрямування, здійснювати наукові дослідження. Забезпечено ліцензійний безкоштовний доступ здобувачів вищої освіти та працівників до хмарних сервісів платформи Google Workspace for Education, хмарного сервісу Teams платформи Microsoft 365 та використовується 230 розширених (до 1000 учасників) ліцензій для відеоконференцій на платформі Zoom. Отримано безкоштовний доступ до платформ відкритих онлайн-курсів Coursera,Udemy та цифрових наукових ресурсів платформи Research4Life. Започатковано використання цифрових документів для працівників та здобувачів освіти, які підтримуються мобільним застосунком порталу «Дія» для ідентифікації особи або отримання копій документів, що її засвідчують. Розгорнуто платформу OJS (Open Journal Systems) для наукових фахових видань Університету.

 

Адреса: вул. Січових Стрільців, 52а, м. Київ, Україна, 04053.

тел.: +380(44)484-1096

e-mail: rektor@umo.edu.ua

Web-сайт: http://www.umo.edu.ua/

https://www.facebook.com/umo.edu.ua

https://www.facebook.com/vstupUMO/

https://t.me/dzvoumo

https://www.instagram.com/university_of_edu_management_/

https://www.youtube.com/channel/UCvvxuIWlbzpWtE1pFjPoVcA