Збірник наукових праць "Вісник післядипломної освіти"
Серія «Управління та адміністрування»

 

 


ISSN 2218-7650
ISSN 
2522-9958
ID 48028

Міністерство освіти і науки України
Національна академія педагогічних наук України
Державний вищий навчальний заклад
«Університет менеджменту освіти»

ВІСНИК
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ОСВІТИ

Збірник наукових праць

Серія «Управління та адміністрування»
Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 22086-11986Р від 16 травня 2016 р.

 

Внесений до переліку наукових фахових видань у галузі
наук з державного управління рішенням
Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України
від 13 березня 2017 року № 374 (додаток 8)
Серія «Управління та адміністрування»

 

Київ

ISSN 2218-7650
ISSN
2522-9958
ID 48028

Ministry of Education and Science of Ukraine
NationalAcademy of Educational Science of Ukraine
State Higher Educational Institution
«University of Educational Management»

Bulletin
ofPostgraduate education

Collection of scientific papers

Series «Management and administration»
Registration certificate KV No. 22086-11986R dated 16.05.2017

 

Listed in the list of scientific professional publications
in the Sciences іn Public Administration solution
Attestation Board of the Ministry of Education and Science of Ukraine
№ 374 of13.03.2017 (addition № 8)
Series «Management and administration»

 

Kyiv

УДК 378.091.046-021.68: [37.0+159.9] (082)
ББК 74р.я43+88я43

Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 22086-11986Р від 16 травня 2016 р.

Головний редактор
В. В. Олійник — доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України.

Заступники головного редактора:
О. М. Отич — доктор педагогічних наук, професор;
Л. М. Сергеєва — доктор педагогічних наук, професор.

Відповідальний секретар:
О. Л. Ануфрієва — кандидат педагогічних наук, доцент.

Редакційна колегія:

О. В. Алейнікова, д-р наук з держ. управління, проф.; Н. М. Бібік, д-р пед. наук, проф., дійсний член НАПН України; Л. А. Гаєвська, д-р наук з держ. управління, доц.; Н. Г. Діденко, д-р наук з держ. управління, проф.; Г. А. Дмитренко, д-р екон. наук, проф.; М. Б. Євтух, д-р пед. наук, проф., дійсний член НАПН України; Л. М. Карамушка, д-р психол. наук, проф., член-кор. НАПН України; Є. Г. Карташов, д-р наук з держ. управління; М. О. Кириченко, канд. пед. наук, доц., член-кор. Академії наук вищої освіти України; Н. І. Клокар, д-р пед. наук, проф.; Т. О. Лукіна, д-р наук з держ. управління, проф.; П. В. Лушин, д-р психол. наук, проф.; В. І. Маслов, д-р пед. наук, проф.; В. В. Москаленко, д-р філос. наук, проф.; Н. Г. Протасова, д-р пед. наук, проф.; К. М. Романенко, д-р наук з держ. управління, доц.; З. В. Рябова, д-р пед. наук, проф.; О. С. Снісаренко, канд. пед. наук, доц.; Т. М. Сорочан, д-р пед. наук, проф.; В. О. Татенко, д-р психол. наук, проф., член-кор. НАПН України; Г. М. Тимошко, д-р пед. наук, проф.; Н. Г. Торба, канд. психол. наук, доц.; А. Х. Шкляр, д-р пед. наук, проф. (Республіка Білорусь); Анна Випих-Гавроньска, д-р хабілітований, проф. (м. Ченстохова, республіка Польща); Асаф Дагбейи огли Заманов, д-р фіз.-мат. наук, проф. (м. Баку, Азербайджанська Республіка); Гражина Ригал, д-р хабілітований, проф. (м. Ченстохова, республіка Польща); Джон Джонсон, д-р наук, проф. Уолденського університету (Walden University), США; Елігіуш Малолепши, д-р хабілітований, проф. (м. Ченстохова, республіка Польща); Зигмунт Бонк, д-р хабілітований, проф. (м. Ченстохова, республіка Польща); Йонас Кевішас, д-р пед. наук, проф. (м. Вільнюс, Литовська республіка); Казімеж Редзінський, д-р хабілітований, проф. (м. Ченстохова, республіка Польща); Кінга Лопот-Джерва, д-р хабілітований, проф. (м. Краків, Республіка Польща); Ханна Краузе-Сікорска, д-р філос., проф. (м. Познань, республіка Польща).

Технічний редактор: Я. Васильченко

У збірнику висвітлюються актуальні наукові проблеми державного управління та адміністрування, професійної підготовки фахівців, розвитку післядипломної освіти в Україні.

для науковців, науково-педагогічних і педагогічних працівників вищої школи, керівників закладів вищої освіти, викладачів і слухачів закладів післядипломної освіти.

ББК 74р.я43+88я43

Затверджено Вченою радою
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

© ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2017

УДК 378.091.046-021.68: [37.0+159.9] (082)
ББК 74р.я43+88я43

Registration certificate KV No. 22086-11986R dated 16.05.2017.

Editor-in-Chief
V. V. Oliynyk — Doctor of Sciences in Pedagogy, Professor, Full Member (Academician) of NAES of Ukraine.

Deputies Editor:
O. M. Otych — Doctor of Sciences in Pedagogy, Professor;
L. M. Serheieva — Doctor of Sciences in Pedagogy, Professor.

Executive secretary:
O. L. Anufriieva — PhD of Pedagogical Sciences, Associate Professor.

Members of Editorial Board:

O. V. Aleinikova, Doctor of Sciences in Public Administration, Professor; N. M. Bibik, Doctor of Sciences in Pedagogy, Professor, Full Member (Academician) of NAES of Ukraine; L. A. Haievska, Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor; N. G. Didenko, Doctor of Sciences in Public Administration, Professor; H. A. Dmytrenko, Doctor of Sciences in Economics, Professor; M. B. Yevtukh, Doctor of Sciences in Pedagogy, Professor, Full Member (Academician) of NAES of Ukraine; L. M. Karamushka, Doctor of Sciences in Psychology, Professor, Corresponding Member (Academician) of NAES of Ukraine; Ye. H. Kartashov, Doctor of Sciences in Public Administration; M. O. Kyrychenko, PhD of Pedagogical Sciences, associate Professor, Corresponding Member (Academician) of Higher Education Academy of Sciences of Ukraine; N. I. Klokar, Doctor of Sciences in Pedagogy, Professor; T. O. Lukina, Doctor of Sciences in Public Administration, Professor; P. V. Lushyn, Doctor of Sciences in Psychology, Professor; V. I. Maslov, Doctor of Sciences in Pedagogy, Professor; V. V. Moskalenko, Doctor of Sciences in Philosophy, Professor; N. H. Protasova, Doctor of Sciences in Pedagogy, Professor; K. M. Romanenko, Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor; Z. V. Riabova, Doctor of Sciences in Pedagogy, Professor; O. S. Snisarenko, PhD of Pedagogical Sciences, associate Professor; T. M. Sorochan, Doctor of Sciences in Pedagogy, Professor; V. O. Tatenko, Doctor of Sciences in Psychology, Professor, Corresponding Member (Academician) of NAES of Ukraine H. M. Tymoshko, Doctor of Sciences in Pedagogy, Professor; N. H. Torba, PhD of Psychological Sciences, associate Professor; A. Kh. Shkliar, Doctor of Sciences in Pedagogy, Professor (Republic of Belarus); Anna Vypykh-Havronska, Doctor hab., Professor (Częstochowa, Republic of Poland); Asaf Dahbeiy ohly Zamanov, Doctor of Physico-mathematical Sciences, Professor (Baku, Republic of Azerbaijan); Hrazhyna Ryhal, Doctor hab., Professor (Częstochowa, Republic of Poland); Dzhon Dzhonson, Doctor of Sciences, Professor (Walden University), USA; Elihiush Malolepshy, Doctor hab., Professor (Częstochowa, Republic of Poland); Zyhmunt Bonk, Doctor hab., Professor (Częstochowa, Republic of Poland); Yonas Kevishas, Doctor of Sciences in Pedagogy, Professor (Vilnius, Republic of Lithuania); Kazimezh Redzinskyi, Doctor hab., Professor (Częstochowa, Republic of Poland); Kinha Lopot-Dzherva, Doctor hab., Professor (Krakow, Republic of Poland); Khanna Krauze-Sikorska, Doctor of Philosophy, Professor (Poznań, Republic of Poland).

Technical Editor: Ya. Vasilchenko

The collection covers topical scientific problems of public administration and administration, professional training of specialists, as well as other issues of development of postgraduate education in Ukraine.

For scientists, pedagogical staff and heads of higher educational institutions, methodologists, teachers and students of postgraduate educational institutions.

ББК 74р.я43+88я43

Approved by the Academic Council
SHEI «University of educational management»

© SHEI «University of educational management», 2017

 

Випуски