Редакційна колегія

 

УДК 378.091.046-021.68: [37.0+159.9] (082)
ББК 74р.я43+88я43

Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 22086-11986Р від 16 травня 2016 р.

Головний редактор
Ігор Дунаєв, доктор наук з державного управління, професор,
ORCID https://orcid.org/0000-0002-0790-0496

Заступник головного редактора:
Валентина Іванова, доктор економічних наук, професор,
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4958-2235;

Відповідальний секретар:
Вֽ’ячеслав Супрун, кандидат економічних наук, доцент,
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3117-5834

Редакційна колегія:

Людмила Антонова, д-р наук з держ. управління, проф.;
Валентина Гошовська,д-р політ. наук, проф.;
Олег Клокар, д-р екон. наук, доцент;
Інна Семенець-Орлова, канд. політ. наук, доцент;
Зінаїда Смутчак, д-р екон. наук, доцент;
Сильвія Платанія,PhD, доцент Катанійського ун-ту, Катанія, Італія;
Тодосиєвич Боян, старший науковий співробітник Ін-ту соціальних досліджень, Белград, Республіка Сербія;
Зузевичюте Вайва, д-р наук, професор факультету суспільної безпеки Університету імені Миколаса Ромериса, Каунас, Республіка Литва;

Асоційовані редактори:

Олена Алейнікова, д-р наук з держ. управ., проф.;
Микола Бєлопольський, д-р екон. наук, проф.;
Лариса Гаєвська, д-р наук з держ. управ., доцент;
Ніна Діденко, д-р наук з держ. управ., проф.;
Євген Карташов, д-р наук з держ. управ., проф.;
Альфред Кураташвілі, д-р екон., філос. і юр. наук, проф., Республіка Грузія;
Тетяна Лукіна, д-р наук з держ. управ., проф.;
Володимир Олійник, д-р наук з держ. управ., доцент;
Катерина Романенко, д-р наук з держ. управ., доцент;
Юджин Іорданеску, PhD, проф. Університету Сібіу ім. Лучіана Благи, Сібіу, Румунія;
Рамона Лілі, д-р екон. наук, проф., «Aurel Vlaicu» University of Arad, Румунія;
Гражина Ригал, д-р хабілітований, проф., Ченстохова, республіка Польща;
Елена Хорска, д-р екон. наук хабілітований, проф., Нітра, Словацька республіка.

Технічний редактор:
Яніна Васильченко

У збірнику висвітлюються актуальні наукові проблеми державного управління та адміністрування, професійної підготовки фахівців, розвитку післядипломної освіти в Україні.

Для науковців, науково-педагогічних і педагогічних працівників вищої школи, керівників закладів вищої освіти, викладачів і слухачів закладів післядипломної освіти.

ББК 74р.я43+88я43

Затверджується Вченою радою
    ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

© ДЗВО «Університет менеджменту освіти»