Спеціалізована вчена рада ДЗВО "Університет менеджменту освіти" НАПН України

Наказом ДАК МОН України від 10.05.2017 р. № 693 спеціалізованій ученій раді Д 26.455.03 надано право на період до 31.12.2019 р. проводити захисти кандидатських та докторських дисертацій за спеціальностями 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» та 13.00.06 «Теорія та методика управління освітою».

Наказом  МОН України від 07.05.2019  р.  № 612 та Наказом МОН України від 23.04.2021  р.  № 462 у ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України спеціалізованій вченій раді Д 26.455.03 надано право прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальностями 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» та 13.00.06 «Теорія і методика управління освітою» до 01 жовтня 2021 року.

Наказом Міністерства освіти та науки України №1012 від 22.09.2021 передбачено, що діяльність спеціалізованої вченої ради продовжено до 31 грудня 2021 року.

Відповідно наказу МОН України №185  від 20.02.2023 р. створено спеціалізовану вчену раду Д 26.455.03 терміном на три роки.

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
13.00.06 – Теорія і методика управління освітою

 

І. Формула спеціальності:

Галузь педагогічної науки, яка досліджує методологічне, теоретичне і прикладне забезпечення функціонування і розвитку всіх рівнів управління освітньою галуззю. Напрями досліджень у цій спеціальності визначаються наступними класифікаційними ознаками. Їх наявність в об’єкті і предметі дослідження є обов’язковою умовою для цієї спеціальності.

Класифікаційні ознаки спеціальності:

 • за структурною складовою педагогічної науки: загальна педагогіка, педагогіка школи, позашкільна педагогіка, педагогіка вищої школи, педагогіка дорослих;
 • за напрямами дослідження: теорія управління, методика управлінської діяльності, менеджмент в освіті;
 • за рівнем організації педагогічного процесу: шкільна освіта, позашкільна освіта, професійно-технічна освіта, вища освіта, освіта дорослих, дистанційна освіта;
 • за психофізичним станом суб’єктів освіти: суб’єкти освіти в нормі, суб’єкти освіти з особливими потребами;
 • за характером досліджень: фундаментальні; порівняльні; прикладні;
 • за охопленням: національна; порівняльна теорія і практика управління.

ІІ. Напрями досліджень:

 • теоретико-методологічні та методичні засади держаної політики в галузі управління освітою;
 • актуальні проблеми місцевого і регіонального управління освітою;
 • розвиток теорії та технології управління навчальними закладами в Україні і за рубежем;
 • дослідження системи державної атестації та акредитації навчальних закладів;
 • громадське самоврядування в системі управління освітою;
 • розробка нових моделей управління навчальними закладами;
 • роль, місце і функції, мета, завдання, зміст, принципи, організаційні форми, методи, засоби управління освітою;
 • інноваційні процеси в галузі управління освітою;
 • внутрішнє управління освітніми закладами;
 • інформатизація управлінської діяльності і застосування комп’ютерних комунікаційних технологій в управлінні освітою;
 • школознавство в системі управління освітою;
 • учнівське (студентське) самоврядування в системі управління навчальними закладами;
 • теорія і методика управління процесами навчання дорослих;
 • теоретичні засади та технології менеджменту в освіті;
 • стандартизація у галузі управління освітою;
 • педагогічні засади професійно-творчого розвитку особистості в системах управління освітою;
 • професійне самовдосконалення управлінця;
 • методологічні засади та технології перепідготовки та підвищення професійної кваліфікації педагогічних та управлінських кадрів;
 • моніторинг, контроль та оцінювання в галузі управління освітою.

ІІІ. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:

Педагогічні науки

 

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 
13.00.04 – Теорія та методика професійної освіти

 

І. Формула спеціальності

Галузь педагогічної науки, яка досліджує мету, зміст, методи, засоби, організаційні форми та засоби професійної освіти.

Напрями досліджень із цієї спеціальності визначаються класифікаційними ознаками, наявність яких в об’єкті та предметі дисертаційного дослідження є обов’язковою умовою для цієї спеціальності.

Класифікаційні ознаки спеціальності:

за рівнем організації педагогічного процесу:

 • професійно-технічна освіта;
 • вища освіта;
 • післядипломна освіта;
 • дистанційна освіта;
 • самоосвіта;
 • освіта дорослих;
 • професійне навчання на виробництві;

за видами об’єктів педагогічного впливу:

 • учні професійно-технічних училищ;
 • студенти (курсанти) вищих навчальних закладів усіх спеціальностей;
 • спеціалісти;
 • слухачі системи післядипломної фахової освіти;
 • слухачі центрів зайнятості та навчальних підрозділів на виробництві;

за структурною складовою педагогічної науки:

 • історія та теорія професійної освіти;
 • часткові дидактики;
 • за галузевою складовою педагогічної науки: (за галузями підготовки фахівців): усі види галузевої освіти;

за характером досліджень:

 • фундаментальні;
 • прикладні;
 • порівняльні;

за психофізичним станом суб’єктів освіти:

 • суб’єкти освіти в нормі;
 • суб’єкти освіти з особливими потребами.

ІІ. Напрямки досліджень:

 • Історія розвитку професійної освіти та її окремих галузей.
 • Теоретико-методологічні основи професійної освіти.
 • Порівняльна професійна педагогіка.
 • Проблеми сучасного підручника для професійної освіти.
 • Теорія та методика ступеневої освіти у професійних навчальних закладах.
 • Теорія та методика вивчення дисциплін професійно-орієнтованих циклів у професійно-технічних і вищих навчальних закладах.
 • Теорія та методика професійного навчання дорослого й незайнятого населення.
 • Стандартизація у професійній освіті.
 • Інноваційні процеси у професійній освіті.
 • Післядипломна освіта фахівців.
 • Педагогічні засади професійно-творчого розвитку особистості в системі неперервної професійної освіти.
 • Педагогічна майстерність у професійній підготовці фахівців.
 • Науково-дослідна робота студентів у процесі фахової підготовки.
 • Теорія та методика організації навчально-виробничої, виробничої та навчальної практик у професійно-технічних і вищих навчальних закладах.
 • Підготовка та перепідготовка фахівців у системі дистанційної освіти.
 • Педагогічні технології в неперервній професійній освіті.

ІІІ. Галузі науки, в яких присуджуються наукові ступені: педагогічні науки.