Кафедра психології та особистісного розвитку

ЗАПРОШУЄ

на бакалаврську та магістерську програми
за спеціальністю 053 «Психологія»

 

Стратегія кафедри та завдання кафедри реалізуються шляхом інтеграції навчання і практики, повного та ефективного застосування всіх елементів навчально-виховного процесу із врахуванням можливостей сучасних інноваційних та інформаційних технологій.

Кафедра є базовим структурним підрозділом університету. Навчальний і науковий потенціали кафедри, результати її діяльності визначають потенціал університету в цілому.

 Науково- педагогічний склад кафедри:

 

До складу кафедри входять: доктори наук, професори –4, кандидати наук, доценти –8, старші викладачі – 4.

Професорсько-викладацький склад кафедри здійснює перспективні наукові дослідження, співпрацює з навчальними закладами всіх рівнів акредитації в галузі освітньої діяльності. Викладачі працюють над актуальними проблемами психології. Протягом останніх років опубліковано 12 монографій, 9 підручників, 35 навчальних посібників та методичних рекомендацій, понад 220 наукових статей.

Викладачами кафедри здійснюється підготовка фахівців за спеціальністю «Психологія» (спеціалізації: «Психологія» (освітній ступінь – бакалавр, магістр). Сфери діяльності випускників – це дослідження та розробки в галузі гуманітарних та суспільних наук; освіта (вища, навчання дорослих); охорона здоров’я та соціальна допомога; діяльність у сфері спорту тощо. Також кафедра психології та особистісного розвитку забезпечує викладання дисциплін психолого-педагогічного циклу студентам всіх спеціальностей Навчально-наукового інституту менеджменту та психології. Робота викладачів кафедри згідно реалізації компетентнісного підходу, зосереджується на удосконаленні навчальних планів, навчальних програм з фахових дисциплін, теоретико-методологічному та практичному дослідженні сутності даного підходу та особливостях його впровадження.

ЗАГАЛЬНА НАУКОВА ТЕМА КАФЕДРИ: «Особистісний розвиток та психологічна допомога в сучасних умовах».

Мета дослідження: обґрунтування методологічних та методичних аспектів особистісного розвитку та психологічної допомоги в сучасних умовах.

Основна ідея місії кафедри

«Сьогодні прагнення – завтра успіх!».

Провідні професори кафедри започаткували наукові школи:

Доктор психологічних наук, професор П.В. Лушин проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження із підготовки практикуючих психологів в сфері освіти та психологічної допомоги. Працює школа екофасилітації професора Лушина. Школа екофасилітації розрахована на молодих та досвідчених психологів, педагогів, спеціалістів суміжних професій, менеджерів по персоналу, консультантів, тренерів, керівників, а також тих хто знаходиться в перехідному періоді, після, чи під час важких,  чи навіть трагічних обставин в житті, а також для всіх бажаючих розібратися в собі та пізнати щось нове.

Доктор психологічних наук, професор Н.Ю. Волянюк запровадила наукову школу з дослідження психологічних умов професійного становлення фахівця. В даному напрямі розглядаються проблеми раннього професіогенезу, психологічного супроводу суб’єктів професійної діяльності на різних етапах професійного становлення, психологічного забезпечення професійного довголіття, активність та індивідуальність суб’єкта буття.

Доктор психологічних наук, професор Г.М. Бевз є провідним в Україні фахівцем з питань виховання дітей-сиріт. Очолює науково-дослідну лабораторію соціальних засад охорони дитинства в галузі освіти, що в 2011 році розпочала свою діяльність в ДЗВО «Університет менеджменту освіти». Працює над питаннями розвитку системи охорони дитинства та професійної підтримки замісного батьківства (прийомні сім’ї, патронат, усиновлення).

Значна кількість випускників кафедри після закінчення навчання вступають до аспірантури,та захищають кандидатські дисертації, розпочинають активну практичну діяльність в сфері психологічної допомоги, а також у викладанні психології в середніх та вищих навчальних закладах. Понад 15 випускників кафедри психології та особистісного розвитку отримали вчений ступень кандидата психологічних наук.

Співробітництво кафедри з різними організаціями:

Кафедра має тісні контакти як з вітчизняними, так і зарубіжними організаціями з питань професійної підготовки фахівців в галузі практичної психології. 

Презентаційна інформація про кафедру психології та особистісного розвитку