МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КАФЕДРИ

Мета діяльності кафедри - забезпечення безперервності та ефективності підготовки майбутніх психологів та психолого-педагогічний супровід їх особистісного та професійного зростання.

Професорсько-викладацький склад кафедри здійснює перспективні наукові дослідження, поєднуючи наукову та освітню діяльність.

Основними завданнями кафедри є:

-  реалізація освітньо-професійних програм, навчальних планів підготовки фахівців;

-  вироблення єдиної концепції втілення змісту освіти за дисциплінами, що викладаються кафедрою;

-  організація і здійснення на належному науковому і методичному рівнях навчально-виховного процесу в групових та індивідуальних формах роботи;

-  розробка й затвердження засобів діагностики рівня знань, єдиних критеріїв оцінки;

-  здійснення поточного й підсумкового контролю якості знань через проведення заліково-екзаменаційних сесій, кваліфікаційних екзаменів, захист курсових та кваліфікаційних робіт;

-  підготовка й систематичне оновлення методичного забезпечення освітньої діяльності з навчальних дисциплін, що викладаються кафедрою;

-  виховання майбутнього фахівця, формування громадянської позиції щодо оцінки суспільних явищ, забезпечення прав і свобод людини та громадянина;

-  впровадження в межах компетенції кафедри принципів Болонського процесу, елементів системи ECTS організації навчального процесу;

-  керівництво науково-дослідною роботою студентів, організація та проведення круглих столів, науково-методичних семінарів та конференцій за профілем діяльності кафедри;

-  організація педагогічного контролю науково-педагогічної діяльності шляхом проведення й подальшого обговорення на засіданнях кафедри відкритих занять, а також взаємних відвідувань;

-  збір та узагальнення передового досвіду, здобутого викладачами кафедри під час проведення занять і поза навчальної роботи;

-  виконання планів щодо підвищення кваліфікації викладачів;

-  участь у підготовці науково-педагогічних працівників через аспірантуру та докторантуру;

-  керівництво підготовкою кандидатських дисертацій, консультацій докторантів, рецензування, обговорення представлених досліджень на засіданнях кафедри і міжкафедральних  семінарах;

-  підготовка відзивів на дисертації та автореферати дисертацій за профілем кафедри;

-  організація взаємодії з іншими закладами освіти, проведення спільних засідань кафедр, круглих столів, підготовка та видання наукової та навчально-методичної літератури;

-  висунення пропозицій щодо присвоєння вчених звань професора і доцента працівникам кафедр;

-  підготовка і видання навчальної, наукової, методичної літератури;

Завдяки тому, що кафедра є випусковою, до завдань кафедри, додаються:

-   координація діяльності всіх кафедр, що забезпечують спеціальну фахову підготовку студентів;

-   розробка пропозицій щодо компетентностей та результатів навчання за освітньо-професійними програмами підготовки майбутніх психологів;

-   оновлення переліку вибіркових дисциплін та відповідного навчально-методичного забезпечення для цих дисциплін;

-   організація практик і стажування,  їх захист в установленому порядку;

-  організація вивчення рівня теоретичної і практичної підготовки випускників;

-  залучення провідних вчених, спеціалістів до проведення занять, контролю знань студентів тощо;

-  координація і забезпечення підготовки курсових та кваліфікаційних робіт;

-  забезпечення підготовки та проведення кваліфікаційних екзаменів.

-  забезпечення виконання Державних вимог до акредитації освітньо-професійних програм, за якими кафедра є випусковою;

-  підготовка акредитаційних (ліцензійних) справ освітньо-професійних програм, за якими кафедра є випусковою

Завдання кафедри виконуються шляхом інтеграції навчання і практики, повного та ефективного застосування всіх елементів навчально-виховного процесу із врахуванням можливостей сучасних інноваційних та  інформаційних технологій.

Основні функції Кафедри полягають у здійсненні навчальної, науково-дослідної, науково-методичної та організаційної роботи, а також прикладної діяльності.

Навчальна робота Кафедри спрямована на забезпечення високої якості освіти й передбачає:

- якісне і своєчасне виконання навчальних планів і програм;

- проведення різних форм занять (у тому числі семінарів, тренінгів, рольових і ділових ігор) зі студентами та слухачами;

- керівництво підготовкою слухачами та студентами творчих випускних робіт, проектів, виконання завдань навчального практикуму тощо.

Науково-дослідна діяльність Кафедри спрямована на науковий супровід навчального процесу, запровадження досягнень сучасної науки в навчальний процес, залучення слухачів і студентів до проведення наукових досліджень  та  розвиток вітчизняної науки. передбачає:

- проведення досліджень актуальних проблем у галузі суспільних та природничих дисциплін;

- дослідження соціальних, організаційних, управлінських та   методичних проблем функціонування системи освіти загалом і післядипломної освіти зокрема;

- визначення науково обґрунтованого змісту навчального процесу та навчально-методичного забезпечення викладання загально-фахових та світоглядних дисциплін у закладах вищої та післядипломної освіти;

- забезпечення адекватного відображення результатів сучасних наукових досліджень в навчальних планах і програмах підготовки бакалаврів  і магістрів.

Науково-методична робота Кафедри спрямована на науково-методичне забезпечення навчального процесу відповідно до сучасних вимог і передбачає:

- узагальнення вітчизняних і зарубіжних досягнень у галузі суспільних та природничих наук, використання сучасних наукових результатів, а також практичних освітніх і управлінських технологій у педагогічній діяльності;

- удосконалення змісту програм і планів навчального процесу відповідно до сучасних вимог і запитів післядипломної освіти;

- визначення і формування умов організації ефективного навчання в системі вищої та післядипломної освіти;

- постійне залучення викладачів кафедри до науково-методичної роботи, створення методичних посібників та розробок, запровадження сучасних освітніх технологій в навчальний процес;

- визначення та запровадження науково обґрунтованих сучасних методів навчання та контролю знань слухачів і студентів, зокрема, на основі системи ECTS;

- запровадження використання комп’ютерних програм у навчальний процес, застосування сучасних інформаційних технологій і засобів, формування та використання інформаційних баз даних.

Організаційна робота Кафедри передбачає:

- організацію діяльності кафедри на основі рішень та завдань, визначених планом роботи Університету;

- підготовку планів роботи Кафедри на рік та на перспективу, які затверджуються керівництвом Університету;

- проведення засідань Кафедри для обговорення та вирішення питань, важливих для діяльності Кафедри;

- підготовку звітів про результати роботи Кафедри та їх подання керівництву Університету;

- підтримку зв’язків та обмін інформацією з іншими підрозділами Університету, з кафедрами відповідного профілю інших ЗВО,  лабораторіями науково-дослідних установ, творчими асоціаціями та громадськими організаціями.

Прикладна діяльність Кафедри передбачає:

- надання додаткових освітніх послуг у формі керівництва підготовкою кандидатів наук, проведення семінарів, навчальних курсів і тренінгів;

- участь у додатковій професійній підготовці управлінських та методичних кадрів системи освіти, працівників інших галузей, майбутніх фахівців з психології, економіки, управління та інших спеціальностей відповідно до їх запитів;

- сприяння діяльності структурних підрозділів Університету, що надають освітні послуги на госпрозрахункових засадах.