Навчально-наукові інформаційні ресурси

 

   
 
   
 
   
 

 

У ДЗВО "Університет менеджменту освіти" НАПН України відкрито вільний доступ до універсальних реферативних баз даних SCOPUS та Web of Science, який здійснюється з локальної мережі університету на всій його території.

Scopus – це реферативна та наукометрична база рецензованої літератури та перевірених веб-джерел. Пошукова система використовує програмні засоби для відстеження, аналізу та візуалізації досліджень. База даних SCOPUS індексує близько 22000 назв різних видань від більш ніж 5000 видавництв. SCOPUS надає своїм користувачам можливість отримати результати тематичного пошуку з однієї платформи зі зручним інтерфейсом, відслідкувати свій рейтинг в SCOPUS (цитування власних публікацій; індекс Гірша) та інше.

Web of Science (WoS) – це реферативна наукометрична база даних наукових публікацій , що пропонує доступ до бібліографічних даних наукових статей з престижних періодичних видань, книг та матеріалів наукових конференцій із зазначенням реальної цитованості цих матеріалів. Таким чином, користувач в змозі негайно отримати уяву щодо актуальності тієї чи іншої роботи та її впливу на наукову спільноту. Web of Science дозволяє організовувати пошук за ключовими словами, за окремим автором і за організацією (університетом), підключаючи при цьому потужний апарат аналізу знайдених результатів. Результат пошуку за цими критеріями дозволяє оцінити загальну кількість публікацій, кількість цитувань, h-індекс та інші показники.

 

Алейнікова Олена Володимірівна

 

Формування духових цінностей здобувачів вищої освіти як один із пріоритетних напрямів освітнього менеджменту

Державна підтримка стратегії розвитку конкурентоспроможності економіки України

Модель підприємництва для оцінки інвестиційної привабливості регіонів

Удосконалення системи управління водними ресурсами на територіальному рівні

Aleinikova, O. Project Management Technologies in Public Administration / Kravchenko, S., Hurochkina, V., Brechko, O., Buryk, Z. //Journal of Management Information and Decision Science, 2020, 23(5), стр. 564–576 - Scopus

Aleinikova, O. Transformation of the Educational Ecosystem in the Singularity Environment / Andriushchenko, K., Kovtun, V., Mykolaiets, A. // International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 2020, 19(9), стр. 77–98 - Scopus

Aleinikova, O. An entrepreneurship model for assessing the investment attractiveness of regions / Dzwigol, H., Umanska, Y., Shmygol, N., Pushak, Y. // Journal of Entrepreneurship Education, (Print ISSN: 1098-8394; Online ISSN: 1528-2651). – 2019 Vol: 22 Issue: 1S - Scopus

Aleinikova, O. Improvement of the water resources management system at the territorial level / Andriushchenko, K., Datsii, O., Abdulla, A.M., Ali, A.M. // Problems and Perspectives in Management, 2019, 17(3), стр. 421–437 - Scopus

Алейнікова О.В., Притула Н.М. Інноваційний та інвестиційний менеджмент: Навч.посібник / О. В. Алейнікова, Н. М. Притула. – К.: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – 620 с.  (ІІІ місце, номінація: «Кращий електронний ресурс навчального призначення» Конкурс НАПН України на кращі наукові роботи, створені у 2016 році (Постанова Президії НАПН України від 26 січня 2017 року № 1-2/2-24).

Алейнікова О.В., Карташов Є.Г., Євдокимов В.В., Драган І.О., Дацій О.І, Грицишен Д.О. / Державне та регіональне управління [підручник] / за заг.ред. Є.Г. Карташова. – Київ, 2019. – 223 с.

Алейнікова О. В., Букорос Т. О., Бережна Г. В., Дубініна О. В. та ін. Розвиток управління проектами економічного та соціального спрямування в умовах суспільно-політичних трансформацій: монографія / за заг. ред. Алейнікової О. В. - К.: Вид-во Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2018. - 296 с.

Алейнікова О. В. Пріоритетні шляхи інституційних змін: реформування адміністративних систем / І.Л.Сазонець та ін.//  Наукові основи та імплементація світових практик місцевого самоврядування та об’єднання територіальних громад [колективна монографія] / За наук. ред. д-ра екон. н., проф. Сазонця І.Л. - Рівне : Волин. обереги, 2017. - 216 с.

Алейнікова О.В. Публічне адміністрування та влада // Публічне управління та адміністрування в умовах інформаційного суспільства: вітчизняний і зарубіжний досвід [Монографія] / за ред. С. Чернова, В. Воронкової, В. Банаха, О. Сосніна, П. Жукаускаса, Й. Ваайнхардт, П. Андрюкайтене – Запоріжжя: РВВ ЗДІА, 2017. – С. 250–267. – 602 с.

 Алейникова Е. В. Приоритеты государственной регуляторной политики экономического развития Украины / Materials of the International Scientific Conference "Modern Problems of the Formation of a Green Economy", June 20 - June 24, 2019. - Tbilisi – С.27–33.

Aleinikova O. Theoretic-managerial aspect of project-oriented innovation development of socio-economic self-organized systems // European Science. – Podhajska, 2018. – №2. – С.93 – 101

Алейнікова О.В. Публічне управління в сучасних умовах глобалізованого світу // Rocznik Polsko-Ukraiński. – Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 2017– С.361 – 371.

Aleinikova O. Аnalysis the peculiarities of the project approach application in innovative development management of socio-economic self-organized systems // European Science. – Podhajska, 2017. – №2. – С.114 – 121.

Алейнікова, О. В. Гармонізація публічної політики та управління в сучасних умовах глобалізованого світу // Rocznik Polsko-Ukraiński. – Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 2017

Алейнікова, О. В. Публічне управління в сучасних умовах глобалізованого світу // RocznikPolsko-Ukraiński. – Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w. Częstochowie, 2016 – С.361 – 371

Aleinikova Olena. The role and participation of women in project management: current state, challenges, prospects / Galina Berezhna, Olena. Aleinikova Oksana Kovtun, Hanna Danylchuk // PDSDig-2020: I International Conference on Professional Development of Specialists in the Digitalization of Society: Current Trends (11. 2020)

Aleinikova Olena. Marketing of educational services for continuous professional development of modern educator / Viktoria Sydorenko Tetiana Kravchynska, Oksana Dubinina  // ICHTML 2020: The international conference on history, theory and methodology of learning (15-17.10.2020).

Алейнікова О.В. Політика децентралізації влади в Україні: проблеми та ризики Матеріали ІІ Міжнародного науково-практичного семінару «Економічні, соціальні та інформаційні аспекти європейських інтеграційних процесів», 18-20 березня 2019 р. – с.Nitra (Slovak Republic): SPU; К.: Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2019. – С.7 – 16. – електрон. опт. диск. – [Електронний ресурс]

Алейнікова О.В. Державне регулювання економічного розвитку країни Матеріали Міжнародного науково-практичного семінару «Економічні, соціальні та інформаційні аспекти європейських інтеграційних процесів», 9 листопада 2018 р. (Slovak Republic) – К.: Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2018. – електрон. опт. диск. – [Електронний ресурс]

Алейнікова О.  Формування духовних цінностей у здобувачів вищої освіти як один із пріоритетних напрямів освітнього менеджменту / І. Сіданіч, Т. Бурлаєнко  // Вісник післядипломної освіти. Серія «Педагогічні науки»: зб. наук. праць / НАПН України, ДЗВО «Ун-т менедж. освіти»; голов. ред. В. Олійник; редкол.: О. Галус [та ін.]. Київ: Юстон, 2020. Вип. 11(40). 264 с.

 Алейнікова О. В. Перспективи проектного управління інноваційним розвитком соціально-економічних самоорганізованих систем // Теорія і методика управління освітою. – К.: УМО. – №1 (17).

Алейнікова О. В. Державна  підтримка стратегії розвитку конкурентоспроможності економіки країни // Вісник післядипломної освіти. Серія «Управління та адміністрування»: зб. наук. пр. / НАПН України, Ун-т менедж. освіти; – К. : АТОПОЛ ГРУП, 2016. – Вип. 2(31). – С.5–14, (фахове видання).

Алейнікова О. В. Управління інтелектуальними активами у проектному менеджменті // Теорія і методика управління освітою. – К.: УМО. – №2 (16). (фахове видання).

Алейнікова О. В. Специфіка проектного підходу реалізації виробничих та управлінських освітніх інновацій // Витоки педагогічної майстерності. Серія Педагогічні науки: зб. наук. пр.; Вип. 15;  Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава: ТОВ «Фірма Техсервіс», 2015. С. 50–55.,(фахове видання).

Алейнікова О. В. Децентралізація влади: чинники успіху // Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Тези доповідей Третьої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 06 грудня 2019 р.). – К.: ТОВ « ВІ ЕН ЕЙ ПРЕС», 2019 – С.81-84.

Алейнікова О. В. Рoль державнoгo управлiння у забезпеченнi рoзвитку iннoвацiйнoї дiяльнoстi суб’єктiв гoспoдарювання України // Вплив цифрової освіти на розвиток людського капіталу : матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (20-21 листопада 2019 року, м. Запоріжжя). – запоріжжя : наук. Ред. Н.Г. Метеленко. ЗНУ Інженерний інститут, 2019. – с.73-75.

Алейнікова О. В. Децентралізація влади: освітня реформа // Матеріали Міжнародного науково-практичного семінару «Економічні, соціальні та інформаційні аспекти європейських інтеграційних процесів», 9 листопада 2018 р. – К.: Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2018. – електрон. опт. диск. – [Електронний ресурс]

Алейнікова О.В. Державна економічна політика: стратегія активізму // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 26-28 квітня 2017 р. Ч.1 – К.: Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2017 – 2 електрон. опт. диск [Електронний ресурс]

Алейнікова О.  В. Інституційні та економічні інструменти розкриття внутрішнього потенціалу регіонів // Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції викладачів і аспірантів (Київ, 30 березня 2016 р.). К.: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016.  С. 86-88. 1 електрон. опт. диск [електронний ресурс]

 

Карташов Євген Григорович

 

Особливості впровадження моделей управління проектами у державному секторі

Європейські уроки децентралізації

Обмежена децентралізація у Хорватії: здобутки та прорахунки

Механізми реалізації екологічного оподаткування та страхування

Європейська практика реалізації стратегії охорони довкілля

Сутність та індикатори реалізації державної політики екологічної безпеки

Развитие страхового рынка Украины на фоне мировых тенденций страхование

Kurulo V., Kurylo L., Zhovnirchyk Y., Kartashov Y. The development of the insurance market of Ukraine amid the global trends in insurance // Investment Management and Financial Innovations. Volume 14, Issue 1, 2017. Р. 211-216.

Andriushchenko, K., Tepliuk, M., Sahaidak, M.,  Kartashov, E.,  Pivovarov, K., Kutashev, I., Voronina, Y., Domina, O., Kuchai, O. Management of the mental resources of the enterprise. International Journal of Management (IJM), Volume 11, Issue 6, June 2020, pp. 52–64; ISSN Print: 0976-6502 and ISSN Online: 0976-6510; Journal Impact Factor (2020): 10.1471 Calculated by GISI (Scopus).

Andriushchenko K., Rozhko O., Tepliuk M., Semenyshyna I., Kartashov E., Liezina A. Digital Literacy Development Trends in the Professional Environment. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research Vol. 19, No. 7, pp. 55-79, July 2020. (Scopus).

Карташов Є. Г., Миколаєць А. П., Антонов А. В., Драган І. О., Дацій Н. В. та ін. Основи публічного управління та антикорупційна діяльність. Навчальний посібник. Київ : Освіта України, 2020.  308 с.

Карташов Є.Г., Євдокимов В.В., Драган І.О., Дацій О.І, Грицишен Д.О., Алейнікова О.В. ДЕРЖАВНЕ ТА РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ [підручник] / за заг.ред. Є.Г. Карташова. Київ, 2019.  223 с.

Kartashov E. G. European lessons of decentralization // Public management : collection. - № 1 (11) – January 2018. - Kyiv : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2018. - Р. 158-166.

Kartashov E. G. Territorial community development projects: domestic and foreign experiences // Public management : collection. — № 5 (10) – December 2017. — Kyiv : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2017. — P. 137-147.

Карташов Е. Γ. Децентралізація влади та перспективи розвитку регіональних стратегій (на прикладі Київської області та Мазовецького воєводства). Теорія і методика управління освітою. 2017. № 1(19) 2017.

Карташов Є. Г. Обмежена децентралізація у Хорватії: здобутки та прорахунки. Гілея: науковий вісник. Вип.130 (березень 2018 р.).  С.396-398

Карташов Є. Г. Інструментарій підвищення ефективності природокористування. Економіка та держава. 2017. № 6. С. 10 - 12.

Карташов Є. Г. Механізми реалізації екологічного оподаткування та страхування. Наукове видання Збірник «Публічне урядування» № 4 (9), вереснь 2017,

Карташов Є. Г. Розвиток міжнародних стандартів в системі природокористування та охорони навколишнього середовища. Державне управління : удосконалення та розвиток. 2017. № 7.

Карташов Є. Г. Розвиток проектів відтворення екологічного потенціалу регіону. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 11. С. 87 - 90.

Карташов Є.Г. Європейська практика реалізації стратегії охорони довкілля // Економіка та держава. – 2016. - №5. - С. 17 - 19.

Карташов Є.Г. Механізми розвитку регіональної екологічної демократії // Державне управління : удосконалення та розвиток. – 2016. – № 4.

Карташов Є.Г. Розвиток міжнародних стандартів в системі природокористування та охорони навколишнього середовища // Державне управління : удосконалення та розвиток. – 2017. – №  5.

Карташов Є.Г. Розвиток проектів відтворення екологічного потенціалу регіону // Інвестиції: практика та досвід. - 2017. - № 11. - С. 87 – 90.

Карташов Є.Г. Сутність та індикатори реалізації державної політики екологічної безпеки // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. - № 9. - С. 72 - 75.

Карташов Є.Г. Реалізація державних та громадських заходів у сфері забезпечення екологічної безпеки. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 10. С. 46 - 49.

Карташов, Е. Γ. Децентралізація влади та перспективи розвитку регіональних стратегій (на прикладі Київської області та Мазовецького воєводства). Теорія і методика управління освітою. 2017. № 1(19) 2017.

Still A., Kartashov E., Zalizniuk V., Vilgin E., Tubolets I. The role of public governance of the security level  of socio-economic development of regions. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. 2021. Т. 6. № 41. С. 448-457.   

Управління державним сектором економіки : навчальний посібник / Є Г. Карташов, І.О. Драган, Н В. Дацій, О В. Чумак, А.В. Антонов, І І. Туболець, В.В. Іванюта, О.В. Алейнікова; за заг. ред. професора Є.Г. Карташова. Київ : Освіта України, 2021. 330 с. 

 

Дегтярьова Ія Олександрівна

Demikhov O.I., Shipko A.F., Heera Harpreet Singh, Najar Saleh, Shklyar S.P., Dehtyarova I.O. Intersectoral component of the healthcare management system: Regional programs and assessment of the effectiveness of prevention of bronchopulmonary dysplasia. TIBB JURNALI : Azerbaijan journal. АТJ, 2020, №2, 88-96. 

Barchan G., Demikhov O., Cherkashyna L., Dehtyarova I., Demikhova N. A Complex of regional ecological and medico-social factors: evaluation of dysplastic dependent pathology of the bronchopulmonary system. Polish Medical Journal - Polski merkuriusz lekarski : organ Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. 2020. № XLVIII (283).  P. 49-54 

Demikhov, O., Dehtyarova, I., Rud, O., Khotyeev, Y., Kuts, L., Cherkashyna, L., Demikhova, N., & Orlovskiy, A. (2020). Arterial hypertension prevention as an actual medical and social problem. Bangladesh Journal of Medical Science, 19(4), 722–729. 

Demikhov O., Dehtyarova I., & Demikhova N. Actual aspects of public health policy formation on the example of Ukraine. Bangladesh Journal of Medical Science 19 (3): 358-364, 2020. 

Дегтярьова І. О. Конкурентоспроможність регіону: стратегічні пріоритети та механізми державного управління: монографія; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - К. : НАДУ, 2012. - 368 с. 

Дегтярьова І. О. Багаторівневе регіональне врядування та багаторівневе регіональне управління: аналіз співвідношення сутнісних характеристик. Держава та регіони : наук.-виробн. журнал. 2016. № 2 (54). С. 124-129. 

Сокіл В.В., Дегтярьова І. О. Сутність фінансової конкурентоспроможності регіону як об’єкта публічного управління. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України: наук. Журнал. 2017. № 1. C. 76-84. 

Деміхов О. І., Дегтярьова І. О. Теоретико-методологічні та практичні аспекти формування й розвитку в Україні моделі публічної житлової політики Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / за заг. ред. А. П. Савкова. Київ : НАДУ, 2017. Вип. 2. С. 22-44. Фахове видання. 

Деміхов О.І., Дегтярьова І. О. Розвиток організаційно-правових засад застосування цифрових технологій у сфері громадського здоров’я. Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. Вип. 1/2020. С.80-87. 

Деміхов О.І., Дегтярьова І. О. Місто як кластер здорового способу життя: зв'язок публічної політики громадського здоров’я з формуванням культури здоров’я в місті. Демократичне врядування. 2020. № 25. 

Савков А.П., Дегтярьова І. О. Удосконалення освітньо-професійних програм у галузі публічного управління та адміністрування в контексті забезпечення сталого розвитку. Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / за заг. ред. А. П. Савкова. Київ : НАДУ, 2020. Спецвипуск. С. 15-20. 

Горблюк С.А., Дегтярьова І. О. Модель міста як об’єкта ревіталізації. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України: наук. 2020. № 3. C. 59-66. 

Репп Г.І. Вакуленко В.М., Дегтярьова І.О. Механізми багаторівневої кластерної політики: сутність, типи та змістові складові. Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ. Вип. 2(83). Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2021. С.97-103. 

Horbliuk S., Dehtiarova I. Approaches to urban revitalization policy in light of the latest concepts of sustainable urban development. Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 7 No. 3, 2021.C. 46–55. 

Мельник Т. О., Дегтярьова І.О. Спеціальні компетентності фахівців, які здійснюють інформаційно-аналітичне забезпечення публічного управління регіональним розвитком. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 18. С. 72–77. 

Діденко Ніна Григорівна

 

Проблеми і перспективи розвитку післядипломної педагогічної освіти в умовах розбудови нової української школи

Освіта дорослих у перспективі змін: інновації, технології, прогнози

Прояви корупції в системі освіти: запобігання та протидія

Nina Didenko, Alina Pomaza-Ponomarenko,, Stanislav Poroka , Oleksiy Verbitski. Ways of development of institutional system of public administration of social security of Ukrainian regions. Scientific and practical international conference: Public Administration in the 21st Century: Problems and Development Prospects. 20 November 2020

Діденко Н. Г. Проблеми та перспективи розвитку державного управління в умовах реформування: [колективна монографія] / Заг. ред. Чечель А.О., Хлобистов Є.В., Шлезак Міхал. Маріуполь-Бельско-Бяла (Польща): Вища школа економіки та гуманітаристики, 2020. 354 с. Розділ .4.6 Державна політика забезпечення доступності та сталого управління водними ресурсами за участі місцевих громад (Діденко Володимир, Діденко Ніна). С.297-328

Діденко Н. Г. Публічне управління у сфері зайнятості в Україні у контексті євроінтеграції: проблеми, ефективність, інноваційність, результативність: колективна монографія / за наук. ред. д. держ. упр. Р. В. Войтович та К.В. Дубич. Київ, 2020. 480 с.Розділ ІІІ. Європейська практика стимулювання зайнятості населення 3.1. Структура та практика реалізації політики зайнятості в ЄС. С.151-176. 3.3. Реформування ринку праці та стимулювання зайнятості у країнах Європи С.188-212

Діденко Н. Г. Сучасні тенденції соціально-економічного розвитку: національний та регіональний аспект : монографія / за заг. ред. О. В. Балуєвої ; Донецький державний університет управління. – Кривий Ріг : Вид. Р. А. Козлов, 2020. – 188 с. Розділ 2.3. Державне регулювання водопостачання Донецької області під час збройного конфлікту на Сході України. С.119- 134

Диденко Н. Циган В. Правовые аспекты государственно-частного партнерства в сфере профессионально-технического образования. LEGEA ŞI VIAŢA SUMAR Publicaţie ştiinţifico-practică Nr. 4-5 (340-341) 2020. P. 52-56.

Діденко Н. Г. Реалізація антикорупційної ініціативи ЄС в Україні як складова євроінтеграційного процесу. Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку: матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції (наукове електронне видання) м. Маріуполь, 9 жовтня 2020 р. Маріуполь. 2020. С.254-257.

Діденко Н. Г. Вплив сучасної парадигми публічного управління на вироб ел ння та прийняття управлінських рішень. Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць, Вип. 13(22), с. 139–152, 2020. (Серія «Соціальні та поведінкові науки», Публічне управління).

Діденко Н. Г. Формування державної освітньої політики щодо змісту діяльності викладачів у контексті модернізації вищої освіти. Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць, Вип. 11(40), с. 165–178, 2020. (Серія «Соціальні та поведінкові науки», Публічне управління).

Діденко Н.Г. Європейський досвід державної підтримки розвитку малого та середнього підприємництва в контексті глобальних змін. Державно-управлінські студії. № 4, 2019 Електронне наукове фахове видання

Діденко Н.Г. Управлінські аспекти соціального захисту українських мігрантів, що працюють в країнах ЄС Економіка і держава (серія «Державне управління»).  2019. № 1(9). С.16-23

Діденко Н.Г. Концептуальні засади публічної політики зайнятості в Україні в контексті євроінтеграції та реалізації Угоди про асоціацію Економіка і держава (серія «Державне управління»). 2018. № 5. С. 75-79

Діденко Н.Г., Зелинська Н.Є. Управління людськими ресурсами в органах державної влади в сучасному науковому дискурсі. Економіка і держава (серія «Державне управління»)   2018. № 7 С. 38-43

Діденко Н.Г. Європейська підтримка внутрішньо переміщених осіб в Україні Збірник наукових праць Донецького державного університету управління «Сучасні проблеми державного управління в умовах системних змін». Серія «Державне управління». Т. ХVIІІ, вип. 302. Маріуполь, ДонДУУ, 2017.  С. 150-167.

Діденко Н.Г. Системний та андрагогічний підходи в системі професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування МЕНЕДЖЕР. № 3 (76)'2017 Вісник Донецького державного університету управління.  Серія «Державне управління».  С.70-76

Діденко Н.Г. Формування ефективної системи освітніх послуг як складова реформи місцевого самоврядування. Вісник післядипломної педагогічної освіти. Збірник наукових праць. № 3 (32) 2017. Серія «Управління та адміністрування», . С.21-29

Діденко Н. Г. Європейська політика підтримки зайнятості населення в умовах пандемії COVID-19. Проблематика процесу децентралізації надання послуг в об’єднаних територіальних громадах: матеріали доповідей та тез круглого столу, Київ, 15 квітня 2020 року / за заг. наук. ред. Р.В. Войтович, П.В. Ворони. Київ, ТОВ «Видавничий дім «АртЕк», 2020. 1 С.19-24

Діденко Н. Г. Розвиток малого та середнього підприємництва в умовах децентралізації. Науково-практичне забезпечення надання публічних послуг в умовах децентралізації: збірн. матер. доповідей та тез ІІІ-ої Всеукраїнської інтернетконференції, Київ, 15 квітня 2020 року / за заг. наук. ред. Р.В. Войтович, П.В. Ворони. Київ, ТОВ «Видавничий дім «АртЕк», 2020. 4С.111-113

Діденко Н., Г.,Сандрачук Я. В. Актуальні проблеми захисту прав, свобод та інтересів грмадян  у публічно-правовій сфері. Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Серія: "Державне управління". Т. ХX, вип. 312. Маріуполь, ДонДУУ, 2019. C. 68-81.

Діденко Н.Г. Розвиток малого та середнього підприємництва в умовах децентралізації. Науково-практичне забезпечення надання публічних послуг в умовах децентралізації: збірн. матер. доповідей та тез ІІІ-ої Всеукраїнської інтернетконференції, Київ, 15 квітня 2020 року / за заг. наук. ред. Р.В. Войтович, П.В. Ворони. Київ, ТОВ «Видавничий дім «АртЕк», 2020. 4С.111-113

Діденко Н.Г., Адаманова А. В. Проблеми міграційного процесу в країнах ЄС Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Серія: "Державне управління". Т. ХX,вип. 310. Маріуполь, ДонДУУ, 2019. C. 27-39

Чернецький С., Чечель А., Діденко Н., Грицишин Д., Малишев К. Фінансування проектів електронного урядування у країнах Європейського союзу та Україні. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Том 4. № 39 (2021). С. 68-76.

 

Євсюкова Оксана Володимирівна

Evsyukova О., Fyshchuk І. (2020). Effective Communication in Digital Transformation of Service State during Change Management Processes in Ukraine. Public Policy And Administration. Vol 19. (2). 2020. 172-188 

Evsyukova О., Fyshchuk І., Smalskys V.(2021). The information and communication support of public authorities in the context of using knowledge management in human resources. Public Policy And Administration. – Vol 20. (2). 2021

Evsyukova О. Obushna N., Selivanov S., Teplov S., Balashov I. (2021).  Modern Trends in Personnel Management in the Civil Service: An Overview of Innovative Practices and Features of Administrative and Legal Regulation. Studia Luridica Lublinensia. Vol 30, N 4 (2021) P. 13 – 32 

Євсюкова О.В. Особливості підготовки фахівців у сфері кібербезпеки: сучасні виклики та перспективи. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 2. 

Євсюкова О.В., Михайлова Т.В. Державна служба України: складнощі модернізаційного процесу. Державне управління: удосконалення і розвиток. 2021. №4. 

Євсюкова О.В. Цифрова спроможність громад в Україні: тенденції та проблеми. Державне управління: удосконалення і розвиток. 2021. №5. 

Євсюкова О. В. Особливості формування системи моніторингу як елемента оцінювання механізмів сервісної діяльності органів публічної влади. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 14. 

Evsyukova О.  Political digitalization for Ukrainian society–challenges for cyber security. Cybersecurity and law. 2021/1 vol.5 

Євсюкова О. В. Напрями адаптації досвіду функціонування канадської моделі системи надання публічних послуг у контексті побудови сервісно-орієнтованої держави в Україні. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Київ, 2019. № 2. 

Євсюкова О. В. Домінуючі засади процесу управління розвитком сервісно-орієнтованої держави в умовах трансформаційних змін. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського.  Київ, 2018. № 2. 

Євсюкова О. В. Запровадження принципів реалізації сервісно-орієнтованої діяльності органів публічної влади в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 3. 

 

Жукова Ірина Віталіївна

 

Формирование инструментов маркетинга в публичном управлении: уч. пособие / Романенко Е.А., Чаплай И.В. – LAP Lambert Academic Publishing, 2016.- 190 с.

Стратегия глобального развития: Украина-Беларусь: монография / Васильченко А. О., Гвожьджевичь С., Чеплянский Ю. В. и др./ под ред. д.э.н., проф. А. Ю. Якимчук. – Ровно–Пинск–Варшава : НУВХП, 2017. – 346 с

Державно-громадянська комунікація: шлях від кризи до взаємодії: монографія / [В. М. Козаков, О. В. Рашковська, В. А. Ребкало, Є. О. Романенко, І. В. Чаплай]. — Київ: ДП “Вид. дім “Персонал”, 2017. — 288 с. — Бібліогр. : с. 267–287. — (Серія “Публічне адміністрування”; вип. 1).

Кіслов Д. В. Маркетингова комунікологія як механізм реалізації державної політики: монографія / [Д. В. Кіслов, Є. О. Романенко, І. В. Чаплай]. — Київ: ДП “Вид. дім “Персонал”, 2018. — 412 с. — Бібліогр. : у кінці розд. — (Серія “Публічне адміністрування”; вип. 2).

Маркетинговые коммуникации в публичном администрировании: монография / [Д.В. Кислов, Е.А. Романенко, И.В. Чаплай] - LAP Lambert Academic Publishing, 2018. - 419 с.

Державно-громадська комунікація як об’єкт наукового дослідження в Україні / І. В. Чаплай. — Одеса: КУПРIЄНКО СВ, 2018 — 386 с.

Козаков В. М. Державно-громадянська комунікація: шлях від кризи до взаємодії: монографія / В. М. Козаков, О. В. Рашковська, В. А. Ребкало, Є. О. Романенко, І. В. Чаплай. Київ: ДП “Вид. дім “Персонал”, 2017. 288 с. Бібліогр. : с. 267–287. (Серія “Публічне адміністрування”; вип. 1).

Кіслов Д. В. Маркетингова комунікологія як засіб реалізації дер жавної політики: монографія / Д. В. Кіслов, Є. О. Романенко, І. В. Чаплай.  Київ: ДП “Вид. дім “Персонал”, 2018.  412 с. Бібліогр. : у кінці розд. (Серія “Публічне адміністрування”; вип. 2).

Chaplai I.V. RomanenkoY.A. Sustainable economic growth of the small and medium business in Ukraine on the basis of innovation development of diveresed. Науковий вісник Полісся.  2016.  №3 (2016). P. 134-139. Web of science

Chaplai I.V. RomanenkoY.A. Modern administrative tool of the innovative development of the enterprise. Науковий вісник Полісся.  2016.  №4 (2016). P. 268-275. Web of science

Chaplai I.V. RomanenkoY.A. Analysis of the main directions of preservation and development of the territories of kyiv region. Public management.  2017.  №1 (6) – march 2017. P.162-170.

Chaplai I. Informational and Communicative Support of the Activities of the President of Ukraine. World Journal of Political Science.  2017.  №4 (2017). P. 25-28.

Chaplai I. Romanenko E. Advertising communicology as an essential factor of democratization of public administration. International Journal of Legal Studies.  2017.  №1 2017.  P. 193-201.

RomanenkoY. Коzakov V., Chaplay I. Public-civilian communicative network as a phenomenon in public administration. International Journal of Legal Studies.  2017.  №2 2017.  P. 287-294.

Chaplai I. Romanenko E. Theoretical and methodological foundations subsystem brand management at the enterprise. Науковий вісник Полісся.  2017.  №2 (2017).  P. 156-163. Web of science

Чаплай И.В. Лебєдєва Н.А. Реализация целей ЮНЕСКО для устойчивого государственного управления в Украине (сохранение экосистем суши – заповедник «Aскания-Нова»). Қазақстандағы PR және БАҚ. Ғылыми еңбеқтер жинағы. 2017.  №14 2017.  С. 44-52.

Чаплай І.В. Формування довіри між органами державної влади та громадскістю в незалежній Україні. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. 2017. № 4. С. 5-9.

Чаплай І.В. Методологія дослідження комунікативної взаэмодії держави та громадськості. Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління. 2017. № 3 (76). С. 117-122.

Romanenko E. Chaplay I.  Public administration by the modern information technologiesin in construction of Ukraine. Public management.  2017. №2 (7) – may 2017.  Р. 172-180.

Чаплай І.В. Комунікація в державі та суспільстві: термінознавчі аспекти. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2017. №1.

Chaplay I. Romanenko E. Theoretical and methodological identification of the concept of “marketing communications” (archetypal approach). Public management.  2017.  №3 (8) – june 2017 (special edition). Р. 259-266.

Chaplai I. Public-civic communication and principles of its formation. Public management. 2017.  №4 (9) September 2017.  P. 213-218.

Чаплай І. В. Комунікативна ефективність публічного управління. Теорія та практика державного управління. 2017.  № 3(58) / 2017.  С.30-33.

Чаплай І.В. Інституційні форми оптимізації комунікативних відносин в системі взаємодії органів державної влади та громадськості. Держава та регіони. Серія: Державне управління. 2017.  № 3.  С. 119-123.

Чаплай І.В. Маркетингове забезпечення ефективності державно-громадянської комунікації: тенденції та проблеми. Ефективність державного управління. 2017.  № 3(52).  С. 272-277.

Ковтун Оксана Анатоліївна

Моделювання та аналіз сучасного стану ринку криптовалют

Моніторинг та моделювання трендостійкості криптовалют методами рекурентного та R/S аналізів

Структурні зрушення в системі вищої освіти України щодо забезпечення національної економіки фахівцями

Моделювання торгівельних зв’язків між країнами ЄС методом остівних дерев з використанням різних мір подібності

Моделювання ринку криптовалют методами фрактального і ентропійного аналізу в умовах COVID-19

Kovtun Oksana, Opalenko Alla, Ivanylova Oksana. Assessment of the economy structural changes based on the consistency. M3E2-EEMLPEED, Experimental Economics and Machine Learning for Prediction of Emergent Economy Dynamics. Ceur Workshop Proceedings. Vol 2422. (2019) 

Hanna B. Danylchuk, Liubov O. Kibalnyk, Oksana A. Kovtun, Oleg I. Pursky, Zenon Stachowiak. Fuzzy modelling of the country's migration attractiveness. Machine Learning for Prediction of Emergent Economy Dynamics 2021 (M3E2-MLPEED 2021). Proceedings of the Selected and Revised Papers of 9th International Conference on Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy (M3E2-MLPEED 2021). Odessa, Ukraine, May 26-28, 202. CEUR Workshop Proceedings, vol. 3048 (2021). рр. 211-224. 

Kovtun Oksana, Opalenko Alla, Danylchuk Hanna. Assessment of the structural changes under transition of Ukraine towards postindustrial economy. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія «Економічні науки». 2019. Випуск 4. С. 101-112. 

Алейнікова О.В., Бережна Г.В., Ковтун О.А. Забезпечення стійкості результатів міжнародних донорських програм та проєктів місцевого розвитку в контексті децентралізації в Україні: методи та рекомендації для керівників проєктів. Вісник післядипломної освіти. Серія «Соціальні та поведінкові науки». 2021. Вип. 17(46). С. 117–142. 

Бережна Г.В., Ковтун О.А. Методи проєктного менеджменту для розвитку територіальних громад. Місцеве самоврядування в Україні: теорія та практика : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 07 грудня 2021 року / за заг. ред. Т.М. Лозинської, О.В. Дорофєєва. Полтава : ПДАУ, 2021. С. 59–63. 

Galina Berezhna, Olena Aleinikova, Oksana Kovtun, Hanna Danylchuk. The role and participation of women in project management: current state, challenges, prospects. I International Conference on Professional Development of Specialists in the Digitalization of Society: Current Trends (PDSDig-2020). Scientific and practical conference with international participation: proceedings (selected papers) November 12th-13th, 2020. pp. 184–189. 

Данильчук Г.Б., Ковтун О.А., Кібальник Л.О. Моделювання та аналіз сучасного стану ринку криптовалют. Економіка та менеджмент у період цифрової трансформації бізнесу, суспільства і держави: матеріали Ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції (28-29 травня 2020 р., м. Запоріжжя). Запоріжжя : наук. ред. Н.Г. Метеленко. ЗНУ Інженерний інститут, 2020. С. 112-117. 

Ковтун О.А. Структурные сдвиги в промышленном секторе Украины в контексте концепции 4.0. Стратегические направления социально-экономического и финансового  развития национальной экономики: тез. докл. Ш Межд. научно-практ. конференции (1-2 октября 2020  г., г. Минск) / Ин-т бизнеса БГУ; редкол. В.В. Пузиков [и др.]. Электронный ресурс. Минск: Ин-т бизнеса БГУ. 2020. С. 65-67. 

Ковтун О.А., Лісовий О.А. Використання альтернативної енергетики як чинник розвитку територіальних громад. Місцеве самоврядування в Україні: теорія та практика : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 07 грудня 2021 року / за заг. ред. Т.М. Лозинської, О.В. Дорофєєва. Полтава : ПДАУ, 2021. С. 106–109. 

Hanna Danylchuk, Liubov Kibalnyk, Oksana Kovtun. Models of financial market dynamics by entropic methods in the period of systemic crises. FAI International Conference «Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management» (SMTESM-2021). Conference Proceedings. Vol 7(II). рр. 128-130. 

 

Івкін Володимир Миколайович

Зміст, основні характеристики організаційної культури освітніх організацій та її спеціальні функції в умовах соціальної напруженості

Психологічні чинники соціальної напруженості в освітніх організаціях: основні види та методики дослідження

Зв’язок негативних психічних станів персоналу з компонентами та індексом організаційної культури освітніх організацій

Особливості спрямованості професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів

Професійне вигорання: зв’язок із «внутрішніми» та «зовнішніми» професійними характеристиками підприємців

Особливості діяльності освітніх організацій в умовах суспільних трансформацій

Психологічні технології підготовки освітнього персоналу до розвитку організаційної культури в умовах соціальної напруженості

Методичні рекомендації з проведення тренінгових занять для підготовки освітнього персоналу до розвитку організаційної культури в умовах соціальної напруженості

Інтолерантність до невизначеності освітнього персоналу: зв’язок із напруженістю в організації

Організаційно-психологічні чинники виникнення та умови подолання соціальної напруженості в освітніх організаціях

Особливості спрямованості професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів

Психологічні особливості безробітного: аналіз сучасних досліджень

Основні типи психологічної готовності керівників до управління педагогічними працівниками в освітніх округах

Karamushka, L., Tereshchenko, K., Kredentser, O., Ivkin, V., Lagodzinska, V., Kovalchuk, O., Vozniuk, A. Tolerance of uncertainty as a determinant of educators' psychological health in conditions of social tension. Організаційна психологія. Економічна психологія. 2021. № 4(24). 

Karamushka, L., Tereshchenko, K., Kredentser, O., Ivkin, V., Lagodzinska, V., Kovalchuk, O., Vozniuk, A. Tolerance of uncertainty as a determinant of educators' psychological health in conditions of social tension. Організаційна психологія. Економічна психологія. 2021. № 4(24). 

 

Бережна Галина Віталіївна

Моделювання ринку криптовалют методами фрактального і ентропійного аналізу в умовах COVID-19

Алейнікова О.В., Бережна Г.В., Ковтун О.А. Забезпечення стійкості результатів міжнародних донорських програм та проєктів місцевого розвитку в контексті децентралізації в Україні: методи та рекомендації для керівників проєктів. Вісник післядипломної освіти. Серія «Соціальні та поведінкові науки». 2021. Вип. 17(46). С. 117–142. 

Бережна Г.В., Китайгора І.О. Забезпечення розвитку житлово-комунального господарства в територіальній громаді. Управління та адміністрування в умовах протидії гібридним загрозам національній безпеці: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 7 грудня 2021 року). К.: ДУІТ, ХНУРЕ. 2021. Секція 4. Публічне управління та адміністрування. С. 398–401.

Бережна Г.В., Ковтун О.А. Методи проєктного менеджменту для розвитку територіальних громад. Місцеве самоврядування в Україні: теорія та практика : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 07 грудня 2021 року / за заг. ред. Т.М. Лозинської, О.В. Дорофєєва. Полтава : ПДАУ, 2021. С. 59–63. 

Царицанська Н.М., Бережна Г.В. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері соціального захисту. Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (18 грудня 2020 р., м. Київ). Київ: ДЗВО «УМО», 2021. С. 224–226. 

Galina Berezhna, Olena Aleinikova, Oksana Kovtun, Hanna Danylchuk. The role and participation of women in project management: current state, challenges, prospects. I International Conference on Professional Development of Specialists in the Digitalization of Society: Current Trends (PDSDig-2020). Scientific and practical conference with international participation: proceedings (selected papers) November 12th-13th, 2020. pp. 184–189. 

Galina Berezna. Project Management for Academic Research Projects: Key Challenges and Main Findings. ROCZNIK POLSKO-UKRAIŃSKI XIX, PRACE NAUKOWE, ISSN 2391–8594, pp. 279–286. 

 

Шмагун Антоніна Вікторівна

Shmahun A., Skrypniuk O., Myskiv L., Lyzohubenko Ye., Kresina I. COUNTERACTING TO ILLEGAL MIGRATION: FOREIGN EXPERIENCE. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues (JLERI). Allied Business Academies 40 Bloomsbury Way Lower Ground Floor London, United Kingdom WC1A2SE. Volume 23, Issue 1, 2020. P. 1 – 10. 

 Шмагун А.В. Принцип мультиплікативності знаннєвого спілкування у системі державного управління: підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації державних службовців. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського: Серія «Державне управління». 2019. Том 30 (69). № 3. С. 156-161.  

Шмагун А.В. Завдання та перспективи української моделі мовної політики. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського: Серія «Державне управління». 2020. Том 31 (70). № 3. С.193-197. 

Шмагун А.В. Нормативно-правовий чинник розвитку приросту знань державної мовної політики у системі публічного управління. Публічне управління і адміністрування в Україні: науковий журнал / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. 2018. Випуск 8. С.74-79. 

 Шмагун А.В. Сутність комунікаційних процесів знаннєвого спілкування як засіб приросту знань у системі державного управління. Публічне управління та митне адміністрування (правонаступник наукового збірника «Вісник Академії митної служби України. Серія «Державне управління»). 2018.  №2 (19).  С. 128-133. 

Шмагун А.В. Оцінювання концептуальних засад приросту знань в системі державного управління на основі механізму знаннєвого спілкування. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського: Серія «Державне управління». 2018. Том 29 (68). № 5. С. 187-191. 

Шмагун А.В. Формування концептуальних засад приросту знань в системі державного управління на основі розвитку механізму знаннєвого спілкування Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія : Державне управління. Науковий журнал. Видавничий дім «Гельветика» м. Херсон, 2017. Том 28 (67) № 2. С. 20-25. 

Шмагун А.В. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації державних службовців у системі державного управління: як одна із форм знаннєвого спілкування. Публічне управління та публічна служба в Україні: стан проблем та перспективи розвитку: матеріали наук.-практ.конф. за міжнародною участю, Київ 07.09.2018 р. – 08.09.2018 р. Київ: Видавництво Ліра-К, 2018. С. 492 – 495. 

Шмагун А.В. Неефективність державного фінансового контролю щодо розвитку приросту знань у системі публічного управління. ІІ Іnternational Scientific Conference Anti-Crisis Management: State, Region, Enterprise: Conference Proceedings, Le Mans, November 23th, 2018. France: BaltijaPablishing, 2018. Part I. P. 11 – 13. 

Шмагун А.В. Розробка та реалізація державної політики розвитку вищих навчальних закладів на основі бенчмаркінгу. Відкриті еволюціонуючі системи: програма V Міжнародної науково-практичної конференції, Київ 19-21 травня 2020 р. Київ, 2020. 

Шмагун А.В. Удосконалення гендерного балансу у галузі політичного представництва і керівництва державними процесами як ключове поняття сталого розвитку. Україна 2030: публічне управління для сталого розвитку: міжнародна науково-практична конференція, Київ 26 -30.10.2020 р. Київ: НАДУ, 2020. 

Шмагун А.В. Розвиток системи моніторингу та прогнозування ринку працевлаштування молоді. ОЛЬВІЙСЬКИЙ ФОРУМ – 2020: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі. Залучення патріотично активної молоді до розвитку громадянського суспільства як чинник соціальної безпеки України: програма та тези II Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, Миколаїв 04.06.2020р. Миколаїв: Видавництво ЧНУ ім. П. Могили, 2020.  С.33-36. 

Мороз Володимир Васильович

Petrovska, I., Safronova, O., Mital О., Ometsynska, N., Moroz, V., Vidomenko, O., Lebedynets, I. ., Shostakovska, A., Maistrenko, Y., & Nosyriev, O. (2021). Improving the organizational and economic support for the development of enterprises in the hospitality industry in the use of information and communication technologies. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6(13 (114), 29–38. 

 Nataliia M. Ridei, Nataliia M. Tytova, Valentyna I. Tymoshenko, Volodymyr V. Moroz, Natalya V. Bibik  Improvement of methodological approaches to determining directions of financial security of Ukraine. Universal Journal of Accounting and Finance. 9(4): 613-622, 2021. 

Мороз В.В., Шепетько Р.І. Інституційне середовище неоіндустріалізації економіки України в світлі глобальних комплексних індексів. Економічний часопис-ХХІ. №7-8(2) 2015. С.12-14. 

Мороз В.В., Дима В.В. Механізми державного стимулювання розвитку «зеленої» економіки в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток: електронне наукове фахове видання. 2018. №8. 

Moroz V.V. Ecological modernisation of the Ukrainian economy as a prerequisite for green growth. Modernization of socio-economic development of Ukraine: challenges and prospects: collective monograph. / D.V.Klynovyi, E.B.Boychenko, I.O.Petrovskaya, V.V.Korneev, etc. Lviv-Torun: Liha-Pres, 2019. 

Volodymyr Moroz, Viktoria Dyma. Digital transformation of public management system as a key factor for “greening” economy of Ukraine». Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. nr 36(3) / 2020. P.33-43. 

 

Дубініна Оксана Володимирівна

Формування управлінської еліти як вищого кадрового складу державного управління

Нові вимоги до компетентностей керівників шкіл в Україні

Критерії та показники формування готовності вчителів закладів загальної середньої освіти до застосування інтернет-технологій у професійній діяльності

Модель формування інформаційної культури майбутніх менеджерів проектів

Педагогічні умови розвитку інформаційної культури проектування студентів

Використання інформаційних технологій у навчанні майбутніх проект-менеджерів

Dubinina O, Hrytsiak L. Use of information technologies in future project managers' activities. Information technologies and learning tools. Vol. 63 №1. 2018. P. 107-115. 

Kravchynska, I. Sidanich, S. Pavlenko, O. Dubinina. Сriteria and indicators of formation of secondary school teachers' readiness to apply internet technologies in their work. Information Technologies and Learning Tools.  77. №3 (2020), P. 292 – 301. 

Дубініна, О.В. Значення інформаційних систем та технологій у процесі підготовки фахівця нового профілю - проект-менеджера (керівника проектів та програм. Теорія і методика управління освітою. № 1(19). 2017. 

Дубініна, О.В. Γотовності вчителів закладу освіти до застосування інтернет-технологій у професійній діяльності. Теорія і методика управління освітою. № 2(20). 2017.  

Dubinina O. Pedagogical conditions for project management students’ information culture development. Theory and methods of educational management. Vol.1(21). 2018. P. 1-8. 

Дубініна О., Бурлаєнко Т. Реалізація методу «Критерійний калейдоскоп» у роботі з обдарованою молоддю, як особливість інноваційної освіти. Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи: зб. наук. праць. Серія «Педагогіка», № 2(25), с. 51–60, 2020. 

Дубініна Оксана, Бурлаєнко Тетяна, Добровольський Віктор. Особливості впровадження змішаного навчання у підготовці майбутніх менеджерів. Вісник Післядипломної Освіти: зб. наук. праць. Серія «Педагогічні науки». Випуск 15(44) 2021. 

Добровольський Юзеф, Добровольський Віктор, Дубініна Оксана. Технологія планування та підтримки професійної кар’єри молодого викладача вищого військового навчального закладу у системі неперервної освіти. Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць. Серія «Педагогічні науки». 2021. Вип. 17(46) 

Dubinina O, Hrytsiak L. Formation Model of Future Progect Managers Information Culture. American Journal of Engineering Research (AJER). Vol.8, Issue-2.  2019. P. 72-77. 

Дубініна О. В. Обґрунтування моделі формування інформаційної культури майбутніх project менеджерів. Вплив цифрової освіти на розвиток людського капіталу: Матеріали Міжнародної науково-практичної internet – конференції. Запорізький Національний університет, м. Запоріжжя, 20-21 листопада 2019 р.