Навчально-наукові інформаційні ресурси

 

   
 
   
 
   
 

 

У ДЗВО "Університет менеджменту освіти" НАПН України відкрито вільний доступ до універсальних реферативних баз даних SCOPUS та Web of Science, який здійснюється з локальної мережі університету на всій його території.

Scopus – це реферативна та наукометрична база рецензованої літератури та перевірених веб-джерел. Пошукова система використовує програмні засоби для відстеження, аналізу та візуалізації досліджень. База даних SCOPUS індексує близько 22000 назв різних видань від більш ніж 5000 видавництв. SCOPUS надає своїм користувачам можливість отримати результати тематичного пошуку з однієї платформи зі зручним інтерфейсом, відслідкувати свій рейтинг в SCOPUS (цитування власних публікацій; індекс Гірша) та інше.

Web of Science (WoS) – це реферативна наукометрична база даних наукових публікацій , що пропонує доступ до бібліографічних даних наукових статей з престижних періодичних видань, книг та матеріалів наукових конференцій із зазначенням реальної цитованості цих матеріалів. Таким чином, користувач в змозі негайно отримати уяву щодо актуальності тієї чи іншої роботи та її впливу на наукову спільноту. Web of Science дозволяє організовувати пошук за ключовими словами, за окремим автором і за організацією (університетом), підключаючи при цьому потужний апарат аналізу знайдених результатів. Результат пошуку за цими критеріями дозволяє оцінити загальну кількість публікацій, кількість цитувань, h-індекс та інші показники.

 

Алейнікова Олена Володимірівна

 

Формування духових цінностей здобувачів вищої освіти як один із пріоритетних напрямів освітнього менеджменту

Державна підтримка стратегії розвитку конкурентоспроможності економіки України

Модель підприємництва для оцінки інвестиційної привабливості регіонів

Удосконалення системи управління водними ресурсами на територіальному рівні

Aleinikova, O. Project Management Technologies in Public Administration / Kravchenko, S., Hurochkina, V., Brechko, O., Buryk, Z. //Journal of Management Information and Decision Science, 2020, 23(5), стр. 564–576 - Scopus

Aleinikova, O. Transformation of the Educational Ecosystem in the Singularity Environment / Andriushchenko, K., Kovtun, V., Mykolaiets, A. // International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 2020, 19(9), стр. 77–98 - Scopus

Aleinikova, O. An entrepreneurship model for assessing the investment attractiveness of regions / Dzwigol, H., Umanska, Y., Shmygol, N., Pushak, Y. // Journal of Entrepreneurship Education, (Print ISSN: 1098-8394; Online ISSN: 1528-2651). – 2019 Vol: 22 Issue: 1S - Scopus

Aleinikova, O. Improvement of the water resources management system at the territorial level / Andriushchenko, K., Datsii, O., Abdulla, A.M., Ali, A.M. // Problems and Perspectives in Management, 2019, 17(3), стр. 421–437 - Scopus

Алейнікова О.В., Притула Н.М. Інноваційний та інвестиційний менеджмент: Навч.посібник / О. В. Алейнікова, Н. М. Притула. – К.: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – 620 с.  (ІІІ місце, номінація: «Кращий електронний ресурс навчального призначення» Конкурс НАПН України на кращі наукові роботи, створені у 2016 році (Постанова Президії НАПН України від 26 січня 2017 року № 1-2/2-24).

Алейнікова О.В., Карташов Є.Г., Євдокимов В.В., Драган І.О., Дацій О.І, Грицишен Д.О. / Державне та регіональне управління [підручник] / за заг.ред. Є.Г. Карташова. – Київ, 2019. – 223 с.

Алейнікова О. В., Букорос Т. О., Бережна Г. В., Дубініна О. В. та ін. Розвиток управління проектами економічного та соціального спрямування в умовах суспільно-політичних трансформацій: монографія / за заг. ред. Алейнікової О. В. - К.: Вид-во Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2018. - 296 с.

Алейнікова О. В. Пріоритетні шляхи інституційних змін: реформування адміністративних систем / І.Л.Сазонець та ін.//  Наукові основи та імплементація світових практик місцевого самоврядування та об’єднання територіальних громад [колективна монографія] / За наук. ред. д-ра екон. н., проф. Сазонця І.Л. - Рівне : Волин. обереги, 2017. - 216 с.

Алейнікова О.В. Публічне адміністрування та влада // Публічне управління та адміністрування в умовах інформаційного суспільства: вітчизняний і зарубіжний досвід [Монографія] / за ред. С. Чернова, В. Воронкової, В. Банаха, О. Сосніна, П. Жукаускаса, Й. Ваайнхардт, П. Андрюкайтене – Запоріжжя: РВВ ЗДІА, 2017. – С. 250–267. – 602 с.

 Алейникова Е. В. Приоритеты государственной регуляторной политики экономического развития Украины / Materials of the International Scientific Conference "Modern Problems of the Formation of a Green Economy", June 20 - June 24, 2019. - Tbilisi – С.27–33.

Aleinikova O. Theoretic-managerial aspect of project-oriented innovation development of socio-economic self-organized systems // European Science. – Podhajska, 2018. – №2. – С.93 – 101

Алейнікова О.В. Публічне управління в сучасних умовах глобалізованого світу // Rocznik Polsko-Ukraiński. – Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 2017– С.361 – 371.

Aleinikova O. Аnalysis the peculiarities of the project approach application in innovative development management of socio-economic self-organized systems // European Science. – Podhajska, 2017. – №2. – С.114 – 121.

Алейнікова, О. В. Гармонізація публічної політики та управління в сучасних умовах глобалізованого світу // Rocznik Polsko-Ukraiński. – Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 2017

Алейнікова, О. В. Публічне управління в сучасних умовах глобалізованого світу // RocznikPolsko-Ukraiński. – Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w. Częstochowie, 2016 – С.361 – 371

Aleinikova Olena. The role and participation of women in project management: current state, challenges, prospects / Galina Berezhna, Olena. Aleinikova Oksana Kovtun, Hanna Danylchuk // PDSDig-2020: I International Conference on Professional Development of Specialists in the Digitalization of Society: Current Trends (11. 2020)

Aleinikova Olena. Marketing of educational services for continuous professional development of modern educator / Viktoria Sydorenko Tetiana Kravchynska, Oksana Dubinina  // ICHTML 2020: The international conference on history, theory and methodology of learning (15-17.10.2020).

Алейнікова О.В. Політика децентралізації влади в Україні: проблеми та ризики Матеріали ІІ Міжнародного науково-практичного семінару «Економічні, соціальні та інформаційні аспекти європейських інтеграційних процесів», 18-20 березня 2019 р. – с.Nitra (Slovak Republic): SPU; К.: Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2019. – С.7 – 16. – електрон. опт. диск. – [Електронний ресурс]

Алейнікова О.В. Державне регулювання економічного розвитку країни Матеріали Міжнародного науково-практичного семінару «Економічні, соціальні та інформаційні аспекти європейських інтеграційних процесів», 9 листопада 2018 р. (Slovak Republic) – К.: Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2018. – електрон. опт. диск. – [Електронний ресурс]

Алейнікова О.  Формування духовних цінностей у здобувачів вищої освіти як один із пріоритетних напрямів освітнього менеджменту / І. Сіданіч, Т. Бурлаєнко  // Вісник післядипломної освіти. Серія «Педагогічні науки»: зб. наук. праць / НАПН України, ДЗВО «Ун-т менедж. освіти»; голов. ред. В. Олійник; редкол.: О. Галус [та ін.]. Київ: Юстон, 2020. Вип. 11(40). 264 с.

 Алейнікова О. В. Перспективи проектного управління інноваційним розвитком соціально-економічних самоорганізованих систем // Теорія і методика управління освітою. – К.: УМО. – №1 (17).

Алейнікова О. В. Державна  підтримка стратегії розвитку конкурентоспроможності економіки країни // Вісник післядипломної освіти. Серія «Управління та адміністрування»: зб. наук. пр. / НАПН України, Ун-т менедж. освіти; – К. : АТОПОЛ ГРУП, 2016. – Вип. 2(31). – С.5–14, (фахове видання).

Алейнікова О. В. Управління інтелектуальними активами у проектному менеджменті // Теорія і методика управління освітою. – К.: УМО. – №2 (16). (фахове видання).

Алейнікова О. В. Специфіка проектного підходу реалізації виробничих та управлінських освітніх інновацій // Витоки педагогічної майстерності. Серія Педагогічні науки: зб. наук. пр.; Вип. 15;  Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава: ТОВ «Фірма Техсервіс», 2015. С. 50–55.,(фахове видання).

Алейнікова О. В. Децентралізація влади: чинники успіху // Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: Тези доповідей Третьої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 06 грудня 2019 р.). – К.: ТОВ « ВІ ЕН ЕЙ ПРЕС», 2019 – С.81-84.

Алейнікова О. В. Рoль державнoгo управлiння у забезпеченнi рoзвитку iннoвацiйнoї дiяльнoстi суб’єктiв гoспoдарювання України // Вплив цифрової освіти на розвиток людського капіталу : матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (20-21 листопада 2019 року, м. Запоріжжя). – запоріжжя : наук. Ред. Н.Г. Метеленко. ЗНУ Інженерний інститут, 2019. – с.73-75.

Алейнікова О. В. Децентралізація влади: освітня реформа // Матеріали Міжнародного науково-практичного семінару «Економічні, соціальні та інформаційні аспекти європейських інтеграційних процесів», 9 листопада 2018 р. – К.: Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2018. – електрон. опт. диск. – [Електронний ресурс]

Алейнікова О.В. Державна економічна політика: стратегія активізму // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 26-28 квітня 2017 р. Ч.1 – К.: Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2017 – 2 електрон. опт. диск [Електронний ресурс]

Алейнікова О.  В. Інституційні та економічні інструменти розкриття внутрішнього потенціалу регіонів // Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції викладачів і аспірантів (Київ, 30 березня 2016 р.). К.: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016.  С. 86-88. 1 електрон. опт. диск [електронний ресурс]

 

Карташов Євген Григорович

 

Особливості впровадження моделей управління проектами у державному секторі

Європейські уроки децентралізації

Обмежена децентралізація у Хорватії: здобутки та прорахунки

Механізми реалізації екологічного оподаткування та страхування

Європейська практика реалізації стратегії охорони довкілля

Сутність та індикатори реалізації державної політики екологічної безпеки

Развитие страхового рынка Украины на фоне мировых тенденций страхование

Kurulo V., Kurylo L., Zhovnirchyk Y., Kartashov Y. The development of the insurance market of Ukraine amid the global trends in insurance // Investment Management and Financial Innovations. Volume 14, Issue 1, 2017. Р. 211-216.

Andriushchenko, K., Tepliuk, M., Sahaidak, M.,  Kartashov, E.,  Pivovarov, K., Kutashev, I., Voronina, Y., Domina, O., Kuchai, O. Management of the mental resources of the enterprise. International Journal of Management (IJM), Volume 11, Issue 6, June 2020, pp. 52–64; ISSN Print: 0976-6502 and ISSN Online: 0976-6510; Journal Impact Factor (2020): 10.1471 Calculated by GISI (Scopus).

Andriushchenko K., Rozhko O., Tepliuk M., Semenyshyna I., Kartashov E., Liezina A. Digital Literacy Development Trends in the Professional Environment. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research Vol. 19, No. 7, pp. 55-79, July 2020. (Scopus).

Карташов Є. Г., Миколаєць А. П., Антонов А. В., Драган І. О., Дацій Н. В. та ін. Основи публічного управління та антикорупційна діяльність. Навчальний посібник. Київ : Освіта України, 2020.  308 с.

Карташов Є.Г., Євдокимов В.В., Драган І.О., Дацій О.І, Грицишен Д.О., Алейнікова О.В. ДЕРЖАВНЕ ТА РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ [підручник] / за заг.ред. Є.Г. Карташова. Київ, 2019.  223 с.

Kartashov E. G. European lessons of decentralization // Public management : collection. - № 1 (11) – January 2018. - Kyiv : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2018. - Р. 158-166.

Kartashov E. G. Territorial community development projects: domestic and foreign experiences // Public management : collection. — № 5 (10) – December 2017. — Kyiv : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2017. — P. 137-147.

Карташов Е. Γ. Децентралізація влади та перспективи розвитку регіональних стратегій (на прикладі Київської області та Мазовецького воєводства). Теорія і методика управління освітою. 2017. № 1(19) 2017.

Карташов Є. Г. Обмежена децентралізація у Хорватії: здобутки та прорахунки. Гілея: науковий вісник. Вип.130 (березень 2018 р.).  С.396-398

Карташов Є. Г. Інструментарій підвищення ефективності природокористування. Економіка та держава. 2017. № 6. С. 10 - 12.

Карташов Є. Г. Механізми реалізації екологічного оподаткування та страхування. Наукове видання Збірник «Публічне урядування» № 4 (9), вереснь 2017,

Карташов Є. Г. Розвиток міжнародних стандартів в системі природокористування та охорони навколишнього середовища. Державне управління : удосконалення та розвиток. 2017. № 7.

Карташов Є. Г. Розвиток проектів відтворення екологічного потенціалу регіону. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 11. С. 87 - 90.

Карташов Є.Г. Європейська практика реалізації стратегії охорони довкілля // Економіка та держава. – 2016. - №5. - С. 17 - 19.

Карташов Є.Г. Механізми розвитку регіональної екологічної демократії // Державне управління : удосконалення та розвиток. – 2016. – № 4.

Карташов Є.Г. Розвиток міжнародних стандартів в системі природокористування та охорони навколишнього середовища // Державне управління : удосконалення та розвиток. – 2017. – №  5.

Карташов Є.Г. Розвиток проектів відтворення екологічного потенціалу регіону // Інвестиції: практика та досвід. - 2017. - № 11. - С. 87 – 90.

Карташов Є.Г. Сутність та індикатори реалізації державної політики екологічної безпеки // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. - № 9. - С. 72 - 75.

Карташов Є.Г. Реалізація державних та громадських заходів у сфері забезпечення екологічної безпеки. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 10. С. 46 - 49.

Карташов, Е. Γ. Децентралізація влади та перспективи розвитку регіональних стратегій (на прикладі Київської області та Мазовецького воєводства). Теорія і методика управління освітою. 2017. № 1(19) 2017.

 

Діденко Ніна Григорівна

 

Проблеми і перспективи розвитку післядипломної педагогічної освіти в умовах розбудови нової української школи

Освіта дорослих у перспективі змін: інновації, технології, прогнози

Прояви корупції в системі освіти: запобігання та протидія

Nina Didenko, Alina Pomaza-Ponomarenko,, Stanislav Poroka , Oleksiy Verbitski. Ways of development of institutional system of public administration of social security of Ukrainian regions. Scientific and practical international conference: Public Administration in the 21st Century: Problems and Development Prospects. 20 November 2020

Діденко Н. Г. Проблеми та перспективи розвитку державного управління в умовах реформування: [колективна монографія] / Заг. ред. Чечель А.О., Хлобистов Є.В., Шлезак Міхал. Маріуполь-Бельско-Бяла (Польща): Вища школа економіки та гуманітаристики, 2020. 354 с. Розділ .4.6 Державна політика забезпечення доступності та сталого управління водними ресурсами за участі місцевих громад (Діденко Володимир, Діденко Ніна). С.297-328

Діденко Н. Г. Публічне управління у сфері зайнятості в Україні у контексті євроінтеграції: проблеми, ефективність, інноваційність, результативність: колективна монографія / за наук. ред. д. держ. упр. Р. В. Войтович та К.В. Дубич. Київ, 2020. 480 с.Розділ ІІІ. Європейська практика стимулювання зайнятості населення 3.1. Структура та практика реалізації політики зайнятості в ЄС. С.151-176. 3.3. Реформування ринку праці та стимулювання зайнятості у країнах Європи С.188-212

Діденко Н. Г. Сучасні тенденції соціально-економічного розвитку: національний та регіональний аспект : монографія / за заг. ред. О. В. Балуєвої ; Донецький державний університет управління. – Кривий Ріг : Вид. Р. А. Козлов, 2020. – 188 с. Розділ 2.3. Державне регулювання водопостачання Донецької області під час збройного конфлікту на Сході України. С.119- 134

Диденко Н. Циган В. Правовые аспекты государственно-частного партнерства в сфере профессионально-технического образования. LEGEA ŞI VIAŢA SUMAR Publicaţie ştiinţifico-practică Nr. 4-5 (340-341) 2020. P. 52-56.

Діденко Н. Г. Реалізація антикорупційної ініціативи ЄС в Україні як складова євроінтеграційного процесу. Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку: матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції (наукове електронне видання) м. Маріуполь, 9 жовтня 2020 р. Маріуполь. 2020. С.254-257.

Діденко Н. Г. Вплив сучасної парадигми публічного управління на вироб ел ння та прийняття управлінських рішень. Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць, Вип. 13(22), с. 139–152, 2020. (Серія «Соціальні та поведінкові науки», Публічне управління).

Діденко Н. Г. Формування державної освітньої політики щодо змісту діяльності викладачів у контексті модернізації вищої освіти. Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць, Вип. 11(40), с. 165–178, 2020. (Серія «Соціальні та поведінкові науки», Публічне управління).

Діденко Н.Г. Європейський досвід державної підтримки розвитку малого та середнього підприємництва в контексті глобальних змін. Державно-управлінські студії. № 4, 2019 Електронне наукове фахове видання

Діденко Н.Г. Управлінські аспекти соціального захисту українських мігрантів, що працюють в країнах ЄС Економіка і держава (серія «Державне управління»).  2019. № 1(9). С.16-23

Діденко Н.Г. Концептуальні засади публічної політики зайнятості в Україні в контексті євроінтеграції та реалізації Угоди про асоціацію Економіка і держава (серія «Державне управління»). 2018. № 5. С. 75-79

Діденко Н.Г., Зелинська Н.Є. Управління людськими ресурсами в органах державної влади в сучасному науковому дискурсі. Економіка і держава (серія «Державне управління»)   2018. № 7 С. 38-43

Діденко Н.Г. Європейська підтримка внутрішньо переміщених осіб в Україні Збірник наукових праць Донецького державного університету управління «Сучасні проблеми державного управління в умовах системних змін». Серія «Державне управління». Т. ХVIІІ, вип. 302. Маріуполь, ДонДУУ, 2017.  С. 150-167.

Діденко Н.Г. Системний та андрагогічний підходи в системі професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування МЕНЕДЖЕР. № 3 (76)'2017 Вісник Донецького державного університету управління.  Серія «Державне управління».  С.70-76

Діденко Н.Г. Формування ефективної системи освітніх послуг як складова реформи місцевого самоврядування. Вісник післядипломної педагогічної освіти. Збірник наукових праць. № 3 (32) 2017. Серія «Управління та адміністрування», . С.21-29

Діденко Н. Г. Європейська політика підтримки зайнятості населення в умовах пандемії COVID-19. Проблематика процесу децентралізації надання послуг в об’єднаних територіальних громадах: матеріали доповідей та тез круглого столу, Київ, 15 квітня 2020 року / за заг. наук. ред. Р.В. Войтович, П.В. Ворони. Київ, ТОВ «Видавничий дім «АртЕк», 2020. 1 С.19-24

Діденко Н. Г. Розвиток малого та середнього підприємництва в умовах децентралізації. Науково-практичне забезпечення надання публічних послуг в умовах децентралізації: збірн. матер. доповідей та тез ІІІ-ої Всеукраїнської інтернетконференції, Київ, 15 квітня 2020 року / за заг. наук. ред. Р.В. Войтович, П.В. Ворони. Київ, ТОВ «Видавничий дім «АртЕк», 2020. 4С.111-113

Діденко Н., Г.,Сандрачук Я. В. Актуальні проблеми захисту прав, свобод та інтересів грмадян  у публічно-правовій сфері. Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Серія: "Державне управління". Т. ХX, вип. 312. Маріуполь, ДонДУУ, 2019. C. 68-81.

Діденко Н.Г. Розвиток малого та середнього підприємництва в умовах децентралізації. Науково-практичне забезпечення надання публічних послуг в умовах децентралізації: збірн. матер. доповідей та тез ІІІ-ої Всеукраїнської інтернетконференції, Київ, 15 квітня 2020 року / за заг. наук. ред. Р.В. Войтович, П.В. Ворони. Київ, ТОВ «Видавничий дім «АртЕк», 2020. 4С.111-113

Діденко Н.Г., Адаманова А. В. Проблеми міграційного процесу в країнах ЄС Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Серія: "Державне управління". Т. ХX,вип. 310. Маріуполь, ДонДУУ, 2019. C. 27-39

 

Жукова Ірина Віталіївна

 

Формирование инструментов маркетинга в публичном управлении: уч. пособие / Романенко Е.А., Чаплай И.В. – LAP Lambert Academic Publishing, 2016.- 190 с.

Стратегия глобального развития: Украина-Беларусь: монография / Васильченко А. О., Гвожьджевичь С., Чеплянский Ю. В. и др./ под ред. д.э.н., проф. А. Ю. Якимчук. – Ровно–Пинск–Варшава : НУВХП, 2017. – 346 с

Державно-громадянська комунікація: шлях від кризи до взаємодії: монографія / [В. М. Козаков, О. В. Рашковська, В. А. Ребкало, Є. О. Романенко, І. В. Чаплай]. — Київ: ДП “Вид. дім “Персонал”, 2017. — 288 с. — Бібліогр. : с. 267–287. — (Серія “Публічне адміністрування”; вип. 1).

Кіслов Д. В. Маркетингова комунікологія як механізм реалізації державної політики: монографія / [Д. В. Кіслов, Є. О. Романенко, І. В. Чаплай]. — Київ: ДП “Вид. дім “Персонал”, 2018. — 412 с. — Бібліогр. : у кінці розд. — (Серія “Публічне адміністрування”; вип. 2).

Маркетинговые коммуникации в публичном администрировании: монография / [Д.В. Кислов, Е.А. Романенко, И.В. Чаплай] - LAP Lambert Academic Publishing, 2018. - 419 с.

Державно-громадська комунікація як об’єкт наукового дослідження в Україні / І. В. Чаплай. — Одеса: КУПРIЄНКО СВ, 2018 — 386 с.

Козаков В. М. Державно-громадянська комунікація: шлях від кризи до взаємодії: монографія / В. М. Козаков, О. В. Рашковська, В. А. Ребкало, Є. О. Романенко, І. В. Чаплай. Київ: ДП “Вид. дім “Персонал”, 2017. 288 с. Бібліогр. : с. 267–287. (Серія “Публічне адміністрування”; вип. 1).

Кіслов Д. В. Маркетингова комунікологія як засіб реалізації дер жавної політики: монографія / Д. В. Кіслов, Є. О. Романенко, І. В. Чаплай.  Київ: ДП “Вид. дім “Персонал”, 2018.  412 с. Бібліогр. : у кінці розд. (Серія “Публічне адміністрування”; вип. 2).

Chaplai I.V. RomanenkoY.A. Sustainable economic growth of the small and medium business in Ukraine on the basis of innovation development of diveresed. Науковий вісник Полісся.  2016.  №3 (2016). P. 134-139. Web of science

Chaplai I.V. RomanenkoY.A. Modern administrative tool of the innovative development of the enterprise. Науковий вісник Полісся.  2016.  №4 (2016). P. 268-275. Web of science

Chaplai I.V. RomanenkoY.A. Analysis of the main directions of preservation and development of the territories of kyiv region. Public management.  2017.  №1 (6) – march 2017. P.162-170.

Chaplai I. Informational and Communicative Support of the Activities of the President of Ukraine. World Journal of Political Science.  2017.  №4 (2017). P. 25-28.

Chaplai I. Romanenko E. Advertising communicology as an essential factor of democratization of public administration. International Journal of Legal Studies.  2017.  №1 2017.  P. 193-201.

RomanenkoY. Коzakov V., Chaplay I. Public-civilian communicative network as a phenomenon in public administration. International Journal of Legal Studies.  2017.  №2 2017.  P. 287-294.

Chaplai I. Romanenko E. Theoretical and methodological foundations subsystem brand management at the enterprise. Науковий вісник Полісся.  2017.  №2 (2017).  P. 156-163. Web of science

Чаплай И.В. Лебєдєва Н.А. Реализация целей ЮНЕСКО для устойчивого государственного управления в Украине (сохранение экосистем суши – заповедник «Aскания-Нова»). Қазақстандағы PR және БАҚ. Ғылыми еңбеқтер жинағы. 2017.  №14 2017.  С. 44-52.

Чаплай І.В. Формування довіри між органами державної влади та громадскістю в незалежній Україні. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. 2017. № 4. С. 5-9.

Чаплай І.В. Методологія дослідження комунікативної взаэмодії держави та громадськості. Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління. 2017. № 3 (76). С. 117-122.

Romanenko E. Chaplay I.  Public administration by the modern information technologiesin in construction of Ukraine. Public management.  2017. №2 (7) – may 2017.  Р. 172-180.

Чаплай І.В. Комунікація в державі та суспільстві: термінознавчі аспекти. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2017. №1.

Chaplay I. Romanenko E. Theoretical and methodological identification of the concept of “marketing communications” (archetypal approach). Public management.  2017.  №3 (8) – june 2017 (special edition). Р. 259-266.

Chaplai I. Public-civic communication and principles of its formation. Public management. 2017.  №4 (9) September 2017.  P. 213-218.

Чаплай І. В. Комунікативна ефективність публічного управління. Теорія та практика державного управління. 2017.  № 3(58) / 2017.  С.30-33.

Чаплай І.В. Інституційні форми оптимізації комунікативних відносин в системі взаємодії органів державної влади та громадськості. Держава та регіони. Серія: Державне управління. 2017.  № 3.  С. 119-123.

Чаплай І.В. Маркетингове забезпечення ефективності державно-громадянської комунікації: тенденції та проблеми. Ефективність державного управління. 2017.  № 3(52).  С. 272-277.

Ковтун Оксана Анатоліївна

Моделювання та аналіз сучасного стану ринку криптовалют

Моніторинг та моделювання трендостійкості криптовалют методами рекурентного та R/S аналізів

Структурні зрушення в системі вищої освіти України щодо забезпечення національної економіки фахівцями

Моделювання торгівельних зв’язків між країнами ЄС методом остівних дерев з використанням різних мір подібності

Моделювання ринку криптовалют методами фрактального і ентропійного аналізу в умовах COVID-19

 

Івкін Володимир Миколайович

Зміст, основні характеристики організаційної культури освітніх організацій та її спеціальні функції в умовах соціальної напруженості

Психологічні чинники соціальної напруженості в освітніх організаціях: основні види та методики дослідження

Зв’язок негативних психічних станів персоналу з компонентами та індексом організаційної культури освітніх організацій

Особливості спрямованості професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів

Професійне вигорання: зв’язок із «внутрішніми» та «зовнішніми» професійними характеристиками підприємців

Особливості діяльності освітніх організацій в умовах суспільних трансформацій

Психологічні технології підготовки освітнього персоналу до розвитку організаційної культури в умовах соціальної напруженості

Методичні рекомендації з проведення тренінгових занять для підготовки освітнього персоналу до розвитку організаційної культури в умовах соціальної напруженості

Інтолерантність до невизначеності освітнього персоналу: зв’язок із напруженістю в організації

Організаційно-психологічні чинники виникнення та умови подолання соціальної напруженості в освітніх організаціях

Особливості спрямованості професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів

Психологічні особливості безробітного: аналіз сучасних досліджень

Основні типи психологічної готовності керівників до управління педагогічними працівниками в освітніх округах

 

Бережна Галина Віталіївна

Моделювання ринку криптовалют методами фрактального і ентропійного аналізу в умовах COVID-19

 

Дубініна Оксана Володимирівна

Формування управлінської еліти як вищого кадрового складу державного управління

Нові вимоги до компетентностей керівників шкіл в Україні

Критерії та показники формування готовності вчителів закладів загальної середньої освіти до застосування інтернет-технологій у професійній діяльності

Модель формування інформаційної культури майбутніх менеджерів проектів

Педагогічні умови розвитку інформаційної культури проектування студентів

Використання інформаційних технологій у навчанні майбутніх проект-менеджерів